ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013

  6.12.2018 - (COM(2018)0110 – C8‑0110/2018 – 2018/0045(COD)) - ***I

  Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  Εισηγητής: Wolf Klinz


  Διαδικασία : 2018/0045(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0431/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0431/2018
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013

  (COM(2018)0110 – C8‑0110/2018 – 2018/0045(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0110),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0110/2018),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018[1],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0431/2018),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[2]*

  στην πρόταση της Επιτροπής

  ---------------------------------------------------------

  Πρόταση

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013

  (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

  Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

  Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

  Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[3],

  Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

  Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  (1)  Οι αποκλίνουσες κανονιστικές και εποπτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων («ΟΕΕ»), όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4], συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου (EuVECA), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013, των ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (EuSEF), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, και των ευρωπαϊκών μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων (ΕΜΕΚ), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/760, και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), κατά την έννοια της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5], έχουν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της αγοράς και την παρακώλυση της διασυνοριακής εμπορικής προώθησης και της πρόσβασης των ΟΕΕ και των ΟΣΕΚΑ, πράγμα που με τη σειρά του θα μπορούσε να παρεμποδίσει την εμπορική τους προώθηση σε άλλα κράτη μέλη.

  (2)  Για να ενισχυθεί το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και για την καλύτερη προστασία των επενδυτών, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις των επενδυτών σε ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμες ως τέτοιες και να παρουσιάζουν λεπτομερή αναφορά των κινδύνων και των αποδόσεων της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο. Επιπροσθέτως, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται με ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό τρόπο. Συνεπώς, για να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ΟΕΕ και των ΟΣΕΚΑ, τα πρότυπα για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου στις διαφημιστικές ανακοινώσεις για τους ΟΕΕ και τους ΟΣΕΚΑ.

  (2a)  Για να αυξηθεί η διαφάνεια και η προστασία των επενδυτών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές στους δικτυακούς τόπους τους τουλάχιστον σε μια γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μη επίσημων περιλήψεων που θα επέτρεπαν στους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων να λάβουν μια πρώτη ένδειξη αυτών των απαιτήσεων. Η δημοσίευση θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και να μη δημιουργεί νομικές υποχρεώσεις. Για τους ίδιους λόγους, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, ΕΑΚΑΑ) θα πρέπει να δημιουργήσει μια κεντρική βάση δεδομένων που θα περιέχει υπερσυνδέσμους προς τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών.

  (2β)  Προκειμένου να προωθηθούν οι ορθές πρακτικές προστασίας των επενδυτών που κατοχυρώνονται στις εθνικές απαιτήσεις για δίκαιες και σαφείς διαφημιστικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών πτυχών τους, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων αυτών στις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

  (3)  Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αποφασίσουν να απαιτήσουν εκ των προτέρων κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων για τους σκοπούς της εκ των προτέρων επαλήθευσης της συμμόρφωσης των εν λόγω ανακοινώσεων με τον παρόντα κανονισμό και άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις, όπως το κατά πόσον οι διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι σαφώς αναγνωρίσιμες ως τέτοιες, κατά πόσον παρουσιάζουν λεπτομερή αναφορά των κινδύνων και των αποδόσεων της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΣΕΚΑ και, εάν ένα κράτος μέλος επιτρέπει την εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές, ενός ΟΕΕ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο και κατά πόσον όλες οι πληροφορίες στις διαφημιστικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται με ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό τρόπο. Η επαλήθευση αυτή θα πρέπει να διενεργείται εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος. Όταν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν εκ των προτέρων κοινοποίηση, αυτό δεν θα πρέπει να τις εμποδίζει να επαληθεύουν εκ των υστέρων τις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

  (4)   ▌

  (5)  Για να εξασφαλιστεί η ισότητα στη μεταχείριση και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων των ΔΟΕΕ και των εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ως προς το αν θα συμμετάσχουν σε διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων, είναι σημαντικό τα τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές για ▌την εποπτεία των δραστηριοτήτων διασυνοριακής διάθεσης που αναφέρονται στις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ να είναι αναλογικά προς τα εκτελούμενα εποπτικά καθήκοντα και να δημοσιοποιούνται, και τα εν λόγω τέλη και χρεώσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται στους δικτυακούς τους τόπους, με σκοπό να ενισχυθεί η διαφάνεια. Για τον ίδιο λόγο, οι υπερσύνδεσμοι προς τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών σε σχέση με τα τέλη και τις χρεώσεις, θα πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ, ώστε να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο ενημέρωσης. Ο δικτυακός τόπος της ΕΑΚΑΑ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα διαδραστικό εργαλείο που θα επιτρέπει τον ενδεικτικό υπολογισμό των εν λόγω τελών και χρεώσεων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές.

  (5α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη είσπραξη των τελών ή χρεώσεων και να ενισχυθούν η διαφάνεια και η σαφήνεια της διάρθρωσης των τελών και των χρεώσεων, όταν τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές, οι ΔΟΕΕ και οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να λαμβάνουν ένα τιμολόγιο, μια μεμονωμένη δήλωση πληρωμής ή εντολή πληρωμής που καθορίζει σαφώς το ποσό των οφειλόμενων τελών ή χρεώσεων και τους όρους πληρωμής.

  (6)  Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], θα πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της αρμοδιότητάς της, είναι σκόπιμο και αναγκαίο να ενισχυθεί η γνώση της ΕΑΚΑΑ με τη διεύρυνση των επί του παρόντος υφισταμένων βάσεων δεδομένων της ΕΑΚΑΑ, ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι ΔΟΕΕ και οι διαχειριστές ΟΣΕΚΑ, τα κράτη μέλη στα οποία παρέχουν υπηρεσίες, και όλοι οι ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά οι εν λόγω ΔΟΕΕ και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, καθώς και όλα τα κράτη μέλη στην αγορά των οποίων διατίθενται οι εν λόγω οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτό, προκειμένου η ΕΑΚΑΑ να είναι σε θέση να διατηρεί επικαιροποιημένη την κεντρική βάση δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες σχετικά με τις κοινοποιήσεις, τις επιστολές κοινοποίησης και τις πληροφορίες που λαμβάνουν βάσει των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ σε σχέση με τη διασυνοριακή δραστηριότητα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη βάση δεδομένων. Όλες οι διαβιβάσεις εγγράφων σε σχέση με κοινοποιήσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω πύλης κοινοποίησης την οποία θα δημιουργήσει η ΕΑΚΑΑ.

  (7)  Για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αφενός, και άλλων ΟΕΕ, αφετέρου, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στους εν λόγω κανονισμούς κανόνες για τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση που να είναι ίδιοι με τους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ για τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση. Οι εν λόγω κανόνες αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς να απευθύνονται σε επενδυτές διερευνώντας τη διάθεσή τους για επικείμενες επενδυτικές ευκαιρίες ή στρατηγικές μέσω εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις.

  (8)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, τα οποία καταρτίζει η ΕΑΚΑΑ, όσον αφορά τον καθορισμό των πληροφοριών σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις, τα τέλη ή τις χρεώσεις ή, κατά περίπτωση, τις σχετικές μεθοδολογίες υπολογισμού για τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις, που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, τα οποία καταρτίζονται από την EAKAA, όσον αφορά τον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται στις κοινοποιήσεις, τις επιστολές κοινοποίησης και τις γραπτές ανακοινώσεις σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες που απαιτούνται από τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

  (9)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, τα οποία καταρτίζει η ΕΑΚΑΑ, όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη δημοσίευση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές και τις περιλήψεις τους σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης που εφαρμόζονται στην επικράτειά τους, τα επίπεδα των τελών ή χρεώσεων για δραστηριότητα διασυνοριακής διάθεσης που επιβάλλονται από αυτές, και, κατά περίπτωση, τις σχετικές μεθοδολογίες υπολογισμού. Επιπλέον, για τη βελτίωση της διαβίβασης πληροφοριών προς την ΕΑΚΑΑ, τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τις κοινοποιήσεις, τις επιστολές κοινοποίησης και τις πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες που απαιτούνται από τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

  (10)  Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται κάθε τρίμηνο στην ΕΑΚΑΑ, προκειμένου να διατηρούνται επικαιροποιημένες οι βάσεις δεδομένων όλων των διαχειριστών και των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

  (11)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως η ανταλλαγή ή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  (11α)  Προκειμένου οι εθνικές αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τους διαθέτουν επαρκείς πόρους και να τις περιβάλλουν με όλες τις αναγκαίες εξουσίες εποπτείας και έρευνας.

  (12)  Πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς και να εκτιμήσει κατά πόσον τα μέτρα που θεσπίστηκαν βελτίωσαν τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων.

  (12α)  Προκειμένου να αξιολογηθεί το φαινόμενο της αντίστροφης προσέλκυσης και της ζήτησης με ίδια πρωτοβουλία του επενδυτή, καθώς και η δυνατότητα χρησιμοποίησης αυτών των μέσων για την καταστρατήγηση διατάξεων που συνδέονται με το διαβατήριο, μεταξύ άλλων από οντότητες τρίτων χωρών, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τα ζητήματα αυτά δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  (13)  Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητος ο συγχρονισμός των ημερομηνιών εφαρμογής των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εφαρμόζουν [την οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων] και του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις διατάξεις για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

  (14)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η βελτίωση της αποδοτικότητας της αγοράς, παράλληλα με την καθιέρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα επιμέρους κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών,

  ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

  Άρθρο 1

  Ορισμοί

  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  α)  «ΟΕΕ»: ΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των EuVECA, EuSEF και ΕΜΕΚ·

  β)  «ΔΟΕΕ»: ΔΟΕΕ οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

  β α)  «διαχειριστής EuVECA»: διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ο οποίος έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013·

  β β)  «διαχειριστής EuSEF»: διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, ο οποίος έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013·

  γ)  «αρμόδια αρχή»: αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

  δ)  «κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΔΟΕΕ ή η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ·

  ε)  «ΟΣΕΚΑ»: OΣEKA οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

  στ)  «εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ»: εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή αυτοδιαχειριζόμενος ΟΣΕΚΑ.

  Άρθρο 2

  Απαιτήσεις για διαφημιστικές ανακοινώσεις

  1.  Οι ΔΟΕΕ, οι διαχειριστές EuVECA, οι διαχειριστές EuSEF και οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις προς τους επενδυτές αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες, παρουσιάζουν λεπτομερή αναφορά των κινδύνων και των αποδόσεων της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο και όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.

  2.  Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι ουδεμία διαφημιστική ανακοίνωση που περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για έναν ΟΣΕΚΑ δεν αναιρεί ▌τις πληροφορίες τις οποίες περιέχει το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 68 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 78 της εν λόγω οδηγίας, ούτε υποβαθμίζει τη σημασία τους. Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις αναφέρουν ότι υπάρχει ενημερωτικό δελτίο και ότι είναι διαθέσιμες οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις διευκρινίζουν από πού, πώς και σε ποια γλώσσα μπορούν οι επενδυτές ή οι πιθανοί επενδυτές να λάβουν το ενημερωτικό δελτίο και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και παρέχουν υπερσυνδέσμους προς τα έγγραφα αυτά.

  2α.  Οι διαφημιστικές ανακοινώνεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διευκρινίζουν επίσης από πού, πώς και σε ποια γλώσσα μπορούν οι επενδυτές ή οι πιθανοί επενδυτές να λάβουν περίληψη των δικαιωμάτων των επενδυτών και παρέχουν υπερσύνδεσμο προς αυτή τη περίληψη, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, πρόσβαση σε μηχανισμούς συλλογικής έννομης προστασίας, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, για τις περιπτώσεις νομικών διαφορών.

  3.  Οι ΔΟΕΕ, οι διαχειριστές EuVECA και οι διαχειριστές EuSEF εξασφαλίζουν ότι ουδεμία διαφημιστική ανακοίνωση με πρόσκληση για αγορά μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ η οποία περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με έναν ΟΕΕ δεν διατυπώνει δηλώσεις που αναιρούν ή υποβαθμίζουν σε σημασία τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται στους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή, αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 345/2013 ή το άρθρο 14 του κανονισμού 346/2016.

  4.  Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών σε ΟΕΕ που δημοσιεύουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7], ή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή εφαρμόζουν κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 78 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

  5.  ▌Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των απαιτήσεων για διαφημιστικές ανακοινώσεις, που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιγραμμικές πτυχές των διαφημιστικών ανακοινώσεων.

  Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

  Άρθρο 3

  Δημοσίευση των εθνικών διατάξεων σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης

  1.  Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και τηρούν επικαιροποιημένα στους δικτυακούς τους τόπους πλήρη στοιχεία σχετικά με τις εφαρμοστέες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης για ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ και τις οικείες περιλήψεις σε τουλάχιστον μία γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.

  2.  Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ ▌τους υπερσυνδέσμους στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών όπου δημοσιεύονται οι ▌πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

  Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ κάθε αλλαγή στις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

  3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις δημοσιεύσεις και τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου.

  Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

  4.  Έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 42 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] η ΕΑΚΑΑ εξετάζει σε έκθεση τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η ΕΑΚΑΑ επικαιροποιεί την εν λόγω έκθεση κάθε δύο έτη.

  Άρθρο 4

  Κεντρική βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις εθνικές διατάξεις για τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης

  Έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί στον δικτυακό της τόπο κεντρική βάση δεδομένων που περιέχει ▌τους υπερσυνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

  Άρθρο 5

  Εκ των προτέρων επαλήθευση των διαφημιστικών ανακοινώσεων

  1.  Με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και με τις εθνικές διατάξεις όσον αφορά τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να απαιτούν την εκ των προτέρων κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων τις οποίες οι εταιρείες διαχείρισης ▌προτίθενται να χρησιμοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα στις συναλλαγές τους με τους επενδυτές.

  Η απαίτηση για εκ των προτέρων κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εμπορική προώθηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ και δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 93 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

  Σε περιπτώσεις στις οποίες οι αρμόδιες αρχές απαιτούν εκ των προτέρων κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για τον σκοπό της εκ των προτέρων επαλήθευσης, ενημερώνουν την εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σχετικά με κάθε αίτημα τροποποίησης των διαφημιστικών της ανακοινώσεων, εντός 10 εργάσιμων ημερών, με έναρξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή των διαφημιστικών ανακοινώσεων.

  Η εκ των προτέρων κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να απαιτείται σε συστηματική βάση ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες πρακτικές επαλήθευσης, και δεν θίγει περαιτέρω εξουσίες εποπτείας για την εκ των υστέρων επαλήθευση των διαφημιστικών ανακοινώσεων.

  2.  Οι αρμόδιες αρχές που απαιτούν εκ των προτέρων κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων καθιερώνουν, εφαρμόζουν και δημοσιεύουν στους δικτυακούς τους τόπους, διαδικασίες για την εκ των προτέρων κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων. Οι εσωτερικοί κανόνες και διαδικασίες εξασφαλίζουν διαφανή και μη διακριτική μεταχείριση όλων των ΟΣΕΚΑ, ανεξάρτητα από τα κράτη μέλη όπου οι ΟΣΕΚΑ έχουν λάβει άδεια.

  3.  Εάν οι ΔΟΕΕ, οι διαχειριστές EuVECA ή οι διαχειριστές EuSEF προωθούν εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές μερίδια ή μετοχές των ΟΕΕ τους, οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται στους εν λόγω ΔΟΕΕ, διαχειριστές EuVECA ή διαχειριστές EuSEF τηρουμένων των αναλογιών.

  4.  Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν στην EAKAA μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε δεύτερου έτους, αρχής γενομένης από ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τις παρακάτω πληροφορίες:

  α)  τον αριθμό των αιτήσεων τροποποίησης των διαφημιστικών ανακοινώσεων που υποβλήθηκαν βάσει εκ των προτέρων επαλήθευσης, κατά περίπτωση·

  β)  τον αριθμό των αιτήσεων τροποποίησης και των αποφάσεων που ελήφθησαν βάσει εκ των υστέρων ελέγχων, με σαφή διάκριση των συχνότερων παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της περιγραφής και της φύσης των παραβάσεων αυτών·

  β α)  περιγραφή των συχνότερων παραβάσεων των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2·

  γ)  ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για καθεμία από τις παραβιάσεις που αναφέρονται στο σημείο α).

  Άρθρο 6

  Κοινές αρχές σχετικά με τα τέλη ή τις χρεώσεις

  1.  Τα τέλη ή οι χρεώσεις που εισπράττονται από μια αρμόδια αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της σε σχέση με τη διασυνοριακή δραστηριότητα των ΔΟΕΕ, των διαχειριστών EuVECA, των διαχειριστών EuSEF και των εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ είναι συνεπή με τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από την αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των εργασιών της σε σχέση με τα εν λόγω καθήκοντα.

  2.  Οι αρμόδιες αρχές στέλνουν τιμολόγιο, μεμονωμένη δήλωση πληρωμής ή εντολή πληρωμής στη διεύθυνση που αναφέρεται στο [δεύτερο εδάφιο του άρθρου 93 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή στο σημείο i) του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]. Στο τιμολόγιο αναγράφονται τα τέλη ή οι χρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο τρόπος πληρωμής και η ημερομηνία που η πληρωμή καθίσταται απαιτητή.

  Άρθρο 7

  Δημοσίευση εθνικών διατάξεων σχετικά με τέλη και χρεώσεις

  1.  Έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και τηρούν στους δικτυακούς τους τόπους επικαιροποιημένες πληροφορίες όπου αναγράφονται τα τέλη ή οι χρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ή, κατά περίπτωση, οι μεθοδολογίες υπολογισμού για τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις, σε τουλάχιστον μία γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.

  2.  Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τους υπερσυνδέσμους στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών όπου δημοσιεύονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

  Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου.

  3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με σκοπό τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΑΚΑΑ από τις αρμόδιες αρχές δυνάμει του παρόντος άρθρου.

  Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

  4.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου.

  Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

  Άρθρο 8

  ▌Βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τέλη και χρεώσεις

  Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια των τελών και των χρεώσεων, έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 30 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί στον δικτυακό της τόπο ▌βάση δεδομένων που είναι δημόσια προσβάσιμη, σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, στην οποία παρατίθενται υπερσύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

  Έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 30 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει και καθιστά διαθέσιμο στον δικτυακό της τόπο διαδραστικό εργαλείο που είναι δημόσια προσβάσιμο σε τουλάχιστον μία γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο παρέχει έναν ενδεικτικό υπολογισμό των τελών και των χρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Το εν λόγω εργαλείο τηρείται επικαιροποιημένο.

  Άρθρο 10

  Κεντρική βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τη διασυνοριακή διάθεση ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ

  Έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο κεντρική βάση δεδομένων για τη διασυνοριακή διάθεση ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ, που είναι δημόσια προσβάσιμη, σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, στην οποία απαριθμούνται:

  α)  όλοι οι ΟΕΕ που προωθούνται εμπορικά σε άλλο κράτος μέλος, οι ΔΟΕΕ των εν λόγω ΟΕΕ, ο διαχειριστής EuSEF ή ο διαχειριστής EuVECA και ένας κατάλογος κρατών μελών στα οποία προωθούνται εμπορικά οι εν λόγω οργανισμοί· και

  β)  όλοι οι ΟΣΕΚΑ που προωθούνται εμπορικά σε άλλο κράτος μέλος, οι εταιρείες διαχείρισης των εν λόγω ΟΣΕΚΑ, οι ΟΕΕ και οι ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται οι εν λόγω ΔΟΕΕ και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, και κατάλογος των κρατών μελών στα οποία αυτοί προωθούνται εμπορικά.

  Η εν λόγω κεντρική βάση δεδομένων τηρείται επικαιροποιημένη.

  Οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν θίγουν τον κατάλογο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, το κεντρικό δημόσιο μητρώο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, την κεντρική βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και την κεντρική βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013.

  Άρθρο 11

  Τυποποίηση των κοινοποιήσεων στην ΕΑΚΑΑ

  1.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και των αρμόδιων αρχών, η ΕΑΚΑΑ θεσπίζει σύστημα για την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες διασυνοριακής διάθεσης των ΔΟΕΕ και των εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

  Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σχετικά με αλλαγές που αφορούν δραστηριότητες διασυνοριακής διάθεσης και κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ, σε τριμηνιαία βάση, τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία και την τήρηση της κεντρικής βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού, σχετικά με κάθε κοινοποίηση, επιστολή κοινοποίησης ή πληροφορία που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 και το άρθρο 93α παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και στο άρθρο 31 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 2 και το άρθρο 32α παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, καθώς και τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές, εάν οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται αλλαγή των πληροφοριών της εν λόγω κεντρικής βάσης δεδομένων.

  2.  Η ΕΑΚΑΑ δημιουργεί μια πύλη κοινοποίησης στην οποία κάθε αρμόδια αρχή αναφορτώνει όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και μέσω της οποίας πραγματοποιούνται όλες οι διαβιβάσεις των εν λόγω εγγράφων μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

  3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τις τεχνικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της πύλης κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

  Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

  Άρθρο 11α

  Εξουσίες αρμόδιων αρχών

  1.  Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

  2.  Οι εξουσίες που ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, την οδηγία 2011/61/ΕΕ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/760, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις κυρώσεις, ασκούνται επίσης έναντι των διαχειριστών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

  Άρθρο 12

  Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου

  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 τροποποιείται ως εξής:

  (1)  στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιε):

  «ιε)  «ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση»: η άμεση ή έμμεση παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από τον διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ή για λογαριασμό του, προς πιθανούς επενδυτές με κατοικία ή καταστατική έδρα στην Ένωση προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον τους για εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία δεν έχει ακόμη καταχωριστεί, ή για εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και η οποία έχει συσταθεί, αλλά δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί για δραστηριότητες εμπορικής προώθησης σύμφωνα με το άρθρο 15, στο κράτος μέλος στο οποίο διατηρούν την κατοικία ή την καταστατική έδρα τους οι πιθανοί επενδυτές, και η οποία παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων σε κάθε περίπτωση δεν ισοδυναμεί με προσφορά ή τοποθέτηση προς τον επενδυτή με σκοπό αυτός να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές της εν λόγω εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις»·

  (2)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α:

  «Άρθρο 4α

  1. Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δύνανται να προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση στην Ένωση, εκτός εάν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επενδυτές:

  γ)  επιτρέπουν στους επενδυτές να δεσμεύονται για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·

  δ)  ισοδυναμούν με ενημερωτικό δελτίο, καταστατικά έγγραφα ή έγγραφα προσφοράς, σε τελική μορφή, εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίες δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί, ή ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή συναφή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή, που επιτρέπουν στους επενδυτές να επενδύουν στα μερίδια ή τις μετοχές μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου. Για εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί, μπορεί να παρέχεται η τελική μορφή ενημερωτικού δελτίου.

  Όταν παρέχεται προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου ή εγγράφου προσφοράς, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ), στα εν λόγω έγγραφα δηλώνεται με σαφήνεια ότι το έγγραφο δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση εγγραφής σε μερίδια ή μετοχές μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις.

  2. Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αποστέλλουν απλή, ανεπίσημη επιστολή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προτού προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, δηλώνοντας το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία θα προβούν στις εν λόγω ενέργειες, προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους με κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία θα προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

  Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν από τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις να κοινοποιήσουν το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση.

  3. Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή μετοχές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις μέσω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση και ότι οι επενδυτές με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση μπορούν να αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές μόνο στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία αποτελεί αντικείμενο της επιτρεπόμενης, βάσει του άρθρου 14, 14α ή 15, εμπορικής προώθησης.

  Η εγγραφή επενδυτών που ήταν αποδέκτες ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, εντός 18 μηνών αφότου οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις προέβησαν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, σε μερίδια ή μετοχές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίες αναφέρονται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, από τον διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, ή για λογαριασμό του, ή σε μερίδια ή μετοχές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία καταχωρίστηκε ως αποτέλεσμα των εν λόγω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, θεωρείται αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης και υπόκειται στις ισχύουσες απαιτήσεις περί κοινοποίησης, και συμμορφώνεται, κατά περίπτωση, με τα άρθρα 14, 14α και 15.

  3α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις προβαίνει σε κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε οι πληροφορίες που αφορούν τις ενέργειές του πριν από την εμπορική προώθηση να είναι διαθέσιμες και να χορηγούνται κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία έχει προβεί σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση. Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις εξασφαλίζει την επαρκή τεκμηρίωση των ενεργειών του πριν από την εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένων αναφορών στα κράτη μέλη και τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, καθώς και μιας σύντομης περιγραφής αυτών των ενεργειών, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις παρουσιαζόμενες επενδυτικές στρατηγικές και, όπου απαιτείται, έναν κατάλογο των παρουσιαζόμενων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

  3β. Τρίτα μέρη συμμετέχουν στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε κράτος μέλος υποδοχής εξ ονόματος καταχωρισμένου διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, μόνο όταν είναι εξουσιοδοτημένα ως εταιρείες επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, ως πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ, ως εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, ως διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ ή όταν ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι.

  Άρθρο 13

  Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 τροποποιείται ως εξής:

  (1)  στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιε):

  «ιε)  «ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση»: η άμεση ή έμμεση παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από τον διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, ή για λογαριασμό του, προς πιθανούς επενδυτές με κατοικία ή καταστατική έδρα στην Ένωση προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον τους για ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο δεν έχει ακόμη καταχωριστεί, ή για ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και το οποίο έχει συσταθεί, αλλά δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί για δραστηριότητες εμπορικής προώθησης σύμφωνα με το άρθρο 16, στο κράτος μέλος στο οποίο διατηρούν την κατοικία ή την καταστατική έδρα τους οι πιθανοί επενδυτές, και η οποία παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων σε κάθε περίπτωση δεν ισοδυναμεί με προσφορά ή τοποθέτηση προς τον επενδυτή με σκοπό αυτός να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές του εν λόγω ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις»·

  (2)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α:

  «Άρθρο 4α

  1. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις δύνανται να προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση στην Ένωση, εκτός εάν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επενδυτές:

  γ)  επιτρέπουν στους επενδυτές να δεσμεύονται για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένων ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις·

  δ)  ισοδυναμούν με ενημερωτικό δελτίο, καταστατικά έγγραφα ή έγγραφα προσφοράς, σε τελική μορφή, ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα οποία δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί, ή ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή συναφή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή, που επιτρέπουν στους επενδυτές να επενδύουν στα μερίδια ή τις μετοχές ενός ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Για ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα οποία έχουν ήδη συσταθεί, μπορεί να παρέχεται η τελική μορφή ενημερωτικού δελτίου.

  Όταν παρέχεται προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου ή εγγράφου προσφοράς, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ), στα εν λόγω έγγραφα δηλώνεται με σαφήνεια ότι το έγγραφο δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση εγγραφής σε μερίδια ή μετοχές ενός ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις.

  2. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις αποστέλλουν απλή, ανεπίσημη επιστολή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προτού προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, δηλώνοντας το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία θα προβούν στις εν λόγω ενέργειες, προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους με κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία θα προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

  Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν από τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις να κοινοποιήσουν το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση.

  3. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή μετοχές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις μέσω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση και ότι οι επενδυτές με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση μπορούν να αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές μόνο στο ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της επιτρεπόμενης, βάσει του άρθρου 15, 15α ή 16, εμπορικής προώθησης.

  Η εγγραφή επενδυτών που ήταν αποδέκτες ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, εντός 18 μηνών αφότου οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις προέβησαν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, σε μερίδια ή μετοχές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα οποία αναφέρονται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, από τον διαχειριστή ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, ή για λογαριασμό του, ή σε μερίδια ή μετοχές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο καταχωρίστηκε ως αποτέλεσμα των εν λόγω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, θεωρείται αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης και υπόκειται στις ισχύουσες απαιτήσεις περί κοινοποίησης, και συμμορφώνεται, κατά περίπτωση, με τα άρθρα 15, 15α και 16.

  3α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις προβαίνει σε κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε οι πληροφορίες που αφορούν τις ενέργειές του πριν από την εμπορική προώθηση να είναι διαθέσιμες και να χορηγούνται κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία έχει προβεί σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση. Ο διαχειριστής ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις εξασφαλίζει την επαρκή τεκμηρίωση των ενεργειών του πριν από την εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένων αναφορών στα κράτη μέλη και τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, καθώς και μιας σύντομης, συνοπτικής περιγραφής αυτών των ενεργειών, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις παρουσιαζόμενες επενδυτικές στρατηγικές και, όπου απαιτείται, έναν κατάλογο των παρουσιαζόμενων ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις.

  3β. Τρίτα μέρη συμμετέχουν στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε κράτος μέλος υποδοχής εξ ονόματος καταχωρισμένου διαχειριστή ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, μόνο όταν είναι εξουσιοδοτημένα ως εταιρείες επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, ως πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ, ως εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, ως διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ ή όταν ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι.

  Άρθρο 13α

  Τροπολογία του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)

  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 τροποποιείται ως εξής:

  (1)  στο άρθρο 32 παράγραφος 1, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2021»·

  (2)  στο άρθρο 33 παράγραφος 1, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019»·

  (3)  στο άρθρο 33 παράγραφος 2, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019»·

  (4)  στο άρθρο 33 παράγραφος 4, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019».

  Άρθρο 14

  Αξιολόγηση

  Έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 60 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] η Επιτροπή, βάσει δημόσιας διαβούλευσης και υπό το πρίσμα των συζητήσεων µε την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές, διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

  Έως τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] η Επιτροπή, βάσει διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το φαινόμενο της αντίστροφης προσέλκυσης και ζήτησης με ίδια πρωτοβουλία ενός επενδυτή, προσδιορίζοντας την έκταση αυτού του τρόπου εγγραφής σε κεφάλαια, τη γεωγραφική κατανομή του, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών, καθώς και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης αυτού του μέσου για την καταστρατήγηση διατάξεων που συνδέονται με το διαβατήριο.

  Άρθρο 15

  Έναρξη ισχύος

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ισχύει από τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί η εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης] εκτός από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 4, το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 12 και το άρθρο 13, που ισχύουν από τις ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

  Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

  Βρυξέλλες,

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

  • [1]    ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 50.
  • [2] * Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
  • [3]   ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 50.
  • [4]   Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
  • [5]   Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
  • [6]   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
  • [7]   Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  7.3.2018

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ECON

  16.4.2018

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  16.4.2018

  JURI

  16.4.2018

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  BUDG

  21.3.2018

  JURI

  27.3.2018

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Wolf Klinz

  31.5.2018

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  8.10.2018

  19.11.2018

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  3.12.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  5

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

  Ημερομηνία κατάθεσης

  6.12.2018

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  34

  +

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

  ECR

  Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

  PPE

  Markus Ferber, Brian Hayes, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

  S&D

  Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  VERTS/ALE

  Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

  0

  -

   

   

  5

  0

  EFDD

  Bernard Monot, Marco Valli

  GUE/NGL

  Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2019
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου