Menetlus : 2018/0045(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0431/2018

Esitatud tekstid :

A8-0431/2018

Arutelud :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0368

RAPORT     ***I
PDF 601kWORD 68k
6.12.2018
PE 627.812v02-00 A8-0431/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Wolf Klinz

PARANDUSED/ ADDENDA
MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0110),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0110/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0431/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(2)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega lihtsustatakse investeerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(3),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Kuna alternatiivsete investeerimisfondide (nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL(4) artikli 4 lõike 1 punktis a), sh Euroopa riskikapitalifondide (EuVECAd, nagu on määratletud määruses (EL) nr 345/2013), Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide (EuSEFid, nagu on määratletud määruses (EL) nr 346/2013) ja Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide (ELTIFid, nagu on määratletud määruses (EL) 2015/760), ning vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (edaspidi „eurofondid“) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ(5) tähenduses) piiriülese turustamise reguleerimine ja järelevalve on korraldatud erinevalt, on tekkinud killustatus ning alternatiivsete investeerimisfondide ja eurofondide piiriülesele turustamisele on tehtud takistusi, mille tagajärjel võib neid fonde olla võimatu turustada ka teistes liikmesriikides.

(2)  Et täiustada investeerimisfondide suhtes kohaldatavat õigusraamistikku ja investoreid paremini kaitsta, peaks alternatiivsetesse investeerimisfondidesse ning eurofondidesse investeerijatele mõeldud reklaamteated olema sellisena äratuntavad ning nendes tuleks üksikasjalik ülevaade alternatiivsete investeerimisfondide ja eurofondide osakute ning aktsiate ostmisega seotud riskidest ja hüvedest esitada nii, et riskid ja hüved on võrdselt nähtavad. Lisaks sellele tuleb reklaamteadetes esitada kogu teave tõepärasel, selgel ja mitteeksitaval viisil. Et kaitsta investoreid ning tagada alternatiivsetele investeerimisfondidele ja eurofondidele võrdsed võimalused, tuleks reklaamteadetele kehtivaid nõudeid seega kohaldada võrdselt nii alternatiivsete investeerimisfondide kui ka eurofondide suhtes.

(2 a)  Et suurendada läbipaistvust ja investorikaitset ning hõlbustada juurdepääsu teabele, mis puudutab reklaamteadete suhtes kohaldatavaid riigisiseseid õigus- ja haldusnorme, peaks riigi pädev asutus avaldama asjakohase teabe vähemalt ühes rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles oma veebisaidil, sh esitama teabest mitteametliku lühikokkuvõtte, et investeerimisfondi valitsejad saaksid nõuetest esmase ülevaate. Teave tuleks avaldada üksnes teavitamise eesmärgil ja see ei tohiks tekitada juriidilisi kohustusi. Samal põhjusel peaks Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ehk ESMA) looma keskandmebaasi, mis sisaldab hüperlinke pädevate asutuste veebisaidil avaldatud teabele.

(2 b)  Et edendada investorikaitse häid tavasid, mis on sätestatud riigisiseste normidega, mille eesmärk on tagada reklaamteadete, sh nende veebiaspektide tõepärasus ja selgus, peaks ESMA-l olema võimalik vastu võtta regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, mille alusel neid eeskirju reklaamteadete suhtes kohaldatakse.

(3)  Pädevad asutused võivad otsustada nõuda, et neile antaks reklaamteadetest eelnevalt teada, et nad saaksid eelnevalt kontrollida, kas teade vastab käesolevale määrusele ja muudele kohaldatavatele nõuetele, sh kas reklaamteade on sellisena äratuntav, kas eurofondide ja juhul, kui liikmesriik lubab turustada jaeinvestoritele alternatiivseid investeerimisfonde, siis alternatiivsete investeerimisfondide aktsiate või osakute ostmisega seotud riskide ja hüvede üksikasjalik ülevaade on selles esitatud nii, et riskid ja hüved on võrdselt nähtavad, ning kas kogu teave on reklaamteates esitatud tõepärasel, selgel ja mitteeksitaval viisil. Kontroll peaks toimuma piiratud aja jooksul. Reklaamteateid peaks pädevatel asutustel olema võimalik tagantjärele kontrollida ka siis, kui nad nõuavad eelnevat teatamist.

(4)   ▌

(5)  Et tagada alternatiivse investeerimisfondi valitsejate ja eurofondi valitsejate võrdne kohtlemine ning aidata neil investeerimisfondide piiriülese turustamise kohta otsuseid teha, peavad tasud, mida pädevad asutused nõuavad direktiivides 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL osutatud piiriülese turustamistegevuse järelevalve eest, olema täidetavate järelevalveülesannetega proportsionaalsed ning läbipaistvuse suurendamiseks tuleb need avalikustada ja pädevate asutuste veebisaidil avaldada. Samal põhjusel tuleks ESMA veebisaidil avaldada hüperlingid, mis viivad pädevate asutuste veebisaitidel tasude kohta avaldatud teabele, et teavet oleks võimalik kätte saada ühest kesksest kohast. ESMA veebisaidil peaks samuti olema interaktiivne töövahend, mille abil saab välja arvutada, kui suurt tasu pädevad asutused ligikaudu nõuavad.

(5 a)  Et parandada tasude sissenõudmist ning suurendada tasustruktuuri läbipaistvust ja selgust, tuleks juhul, kui pädevad asutused on sellised tasud kehtestanud, esitada alternatiivse investeerimisfondi valitsejatele ja eurofondi valitsejatele arve, individuaalne maksekinnitus või maksejuhis, milles on selgelt välja toodud maksmisele kuuluva tasu suurus ja maksmise kord.

(6)  Kuna ESMA peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010(6) kohaselt tegema oma pädevusvaldkonnas järelevalvet ja hindama turuarengut, tuleb suurendada ESMA teadmisi, laiendades ESMA praeguseid andmebaase, et need hõlmaksid kõiki alternatiivse investeerimisfondi valitsejaid ja eurofondi valitsejaid, liikmesriike, kus nad teenuseid osutavad, ning kõiki alternatiivseid investeerimisfonde ja eurofonde, mida kõnealused alternatiivse investeerimisfondi valitsejad ja eurofondi valitsejad valitsevad ja turustavad, ning kõiki liikmesriike, kus neid investeerimisfonde turustatakse. Selleks ja et ESMA saaks keskandmebaasi ajakohastada, peaksid pädevad asutused edastama ESMA-le teabe teadaannete ja teatiste kohta, teabe, mille nad on direktiivide 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL alusel saanud piiriülese tegevuse kohta, ning teabe kõikide muudatuste kohta, mida tuleks andmebaasis kajastada. Kõik dokumendid, mis on seotud pädevate asutuste vaheliste teadaannetega, tuleks edastada ESMA loodava teavitusportaali kaudu.

(7)  Et tagada võrdsed võimalused ühelt poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 345/2013 artikli 3 punktis b määratletud kvalifitseeruvatele riskikapitalifondidele või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 346/2013 artikli 3 punktis b määratletud kvalifitseeruvatele sotsiaalettevõtlusfondidele ning teiselt poolt teistele alternatiivsetele investeerimisfondidele, tuleb nendesse määrustesse lisada eelturustamist käsitlevad õigusnormid, mis on identsed direktiivis 2011/61/EL sätestatud eelturustusnormidega. Õigusnormid peaksid võimaldama nende määruste kohaselt registreeritud fondivalitsejatel võtta ühendust investoritega, et testida nende huvi kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valdkonna investeerimisvõimaluste või -strateegiate vastu.

(8)  Komisjoni tuleks volitada võtma vastu ESMA koostatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles käsitletakse teavet reklaamteadete, pädevate asutuste nõutavate tasude või vajaduse korral nende tasude arvutamise meetodite kohta. Lisaks sellele tuleks komisjoni volitada võtma vastu ESMA koostatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles käsitletakse direktiividega 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL nõutud teadaannetes, teatistes ja kirjalikes teadetes piiriülese tegevuse kohta esitatavat teavet. Komisjon peaks regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu vastu võtma delegeeritud õigusaktidena vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 ja määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitele 10–14.

(9)  Komisjoni tuleks volitada võtma vastu ESMA koostatud rakenduslikke tehnilisi standardeid, mis käsitlevad standardvorme, -malle ja -menetlusi, mida pädevad asutused kasutavad õigus- ja haldusnormide▌ning kokkuvõtete avaldamiseks nende territooriumil kohaldatavate turustamisnõuete, nende poolt piiriülese turustamistegevuse puhul nõutavate tasude suuruse ning vajaduse korral tasude arvutamise meetodite kohta. Lisaks sellele peaksid rakenduslikud tehnilised standardid hõlmama ka direktiividega 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL nõutud teadaandeid, teatisi ja teavet piiriülese tegevuse kohta, et parandada teabe edastamist ESMA-le. Komisjon peaks võtma rakenduslikud tehnilised standardid vastu rakendusaktidena vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 291 ning kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

(10)  On vaja täpsustada, millist teavet tuleb ESMA-le igas kvartalis esitada, et hoida kõikide fondivalitsejate ja investeerimisfondide andmebaas ajakohasena.

(11)  Isikuandmete töötlemine, mis toimub käesoleva määruse kohaselt, näiteks pädevate asutuste poolne isikuandmete vahetamine või edastamine, peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 ning ESMA teabevahetus või teabe edastamine peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001.

(11 a)  Et riikide pädevad asutused saaksid täita neile käesoleva määrusega ette nähtud ülesandeid, peaksid liikmesriigid andma neile piisavad ressursid ning kõik vajalikud järelevalve- ja uurimisvolitused.

(12)  Komisjon peaks hindama käesoleva määruse kohaldamist viis aastat pärast selle jõustumist. Hindamisel tuleks võtta arvesse turu arengut ja analüüsida, kas võetud meetmed on investeerimisfondide piiriülest turustamist parandanud.

(12 a)  Et hinnata pöördpakkumise nähtust ja investori omaalgatuse nõuet ning seda, kas neid võidakse, sh kolmanda riigi üksuste poolt, kasutada tegevusloaga seotud sätetest kõrvale hoidmiseks, peaks komisjon avaldama kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist nende küsimuste kohta aruande.

(13)  Et tagada õiguskindlus, on vaja ühtlustada kuupäev, mil hakatakse kohaldama õigus- ja haldusnorme, millega rakendatakse [direktiivi, millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL seoses investeerimisfondide piiriülese turustamisega] ja käesoleva määruse reklaamteateid ja eelturustamist käsitlevaid sätteid.

(14)  Kuna käesoleva määruse eesmärki, milleks on parandada kapitaliturgude liidu loomisega seoses turu tõhusust, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda selle toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)  „alternatiivne investeerimisfond“ – alternatiivne investeerimisfond direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punkti a tähenduses (sh EuVECA, EuSEF ja ELTIF);

b)  „alternatiivse investeerimisfondi valitseja“ – direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohase tegevusloa saanud alternatiivse investeerimisfondi valitseja;

b a)  „EuVECA valitseja“ – kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja, kes on registreeritud vastavalt määruse (EL) nr 345/2013 artiklile 14;

b b)  „EuSEFi valitseja“ – kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja, kes on registreeritud vastavalt määruse (EL) nr 346/2013 artiklile 15;

c)  „pädev asutus“ – pädev asutus direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti h tähenduses või pädev asutus direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punkti f või h tähenduses;

d)  „päritoluliikmesriik“ – liikmesriik, kus on alternatiivse investeerimisfondi valitseja või eurofondi valitseja registrijärgne asukoht;

e)  „vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond)“ – vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond), kellele on antud tegevusluba vastavalt direktiivi 2009/65/EÜ artiklile 5;

f)  „eurofondi valitseja“ – fondivalitseja direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti b tähenduses või end ise valitsev eurofond.

Artikkel 2

Reklaamteadete nõuded

1.  Alternatiivse investeerimisfondi valitsejad, EuVECA valitsejad, EuSEFi valitsejad ja eurofondi valitsejad tagavad, et kõik investoritele mõeldud reklaamteated on sellisena äratuntavad, üksikasjalik ülevaade alternatiivsete investeerimisfondide või eurofondide osakute või aktsiate ostmisega seotud riskidest ja hüvedest esitatakse nii, et riskid ja hüved on võrdselt nähtavad, ning kogu reklaamteates esitatud teave on tõepärane, selge ja mitteeksitav.

2.  Eurofondi valitsejad tagavad, et ükski reklaamteade, milles esitatakse eurofondi kohta spetsiifilist teavet, ei ole vastuolus direktiivi 2009/65/EÜ artiklis 68 osutatud prospektis sisalduva teabega ega kõnealuse direktiivi artiklis 78 osutatud investorile esitatava põhiteabega ega vähenda selle teabe olulisust. Eurofondi valitsejad tagavad, et kõigis reklaamteadetes osutatakse prospekti olemasolule ja investorile esitatava põhiteabe kättesaadavusele. Reklaamteates täpsustatakse kus, kuidas ja millises keeles saavad investorid või potentsiaalsed investorid hankida prospekte ja investorile esitatavat põhiteavet, ning esitatakse nendele dokumentidele viivad hüperlingid.

2 a.  Lõikes 2 osutatud reklaamteates tuleb ühtlasi märkida, kust, kuidas ja mis keeles saavad investorid või potentsiaalsed investorid oma õiguste kokkuvõtte, ja esitada hüperlink sellele kokkuvõttele, milles on vajaduse korral teave ka liidu ja riigi tasandi kollektiivsete õiguskaitsemehhanismide kohta, mida kasutada kohtuvaidluse korral.

3.  Alternatiivse investeerimisfondi valitsejad, EuVECA valitsejad ja EuSEFi valitsejad tagavad, et üheski reklaamteates, milles kutsutakse ostma alternatiivse investeerimisfondi osakuid või aktsiaid ja mis sisaldab alternatiivse investeerimisfondi kohta spetsiifilist teavet, ei esitata teavet, mis on vastuolus direktiivi 2011/61/EL artikli 23 või vastavalt määruse (EL) nr 345/2013 artikli 13 või määruse (EL) nr 346/2013 artikli 14 kohaselt investoritele esitatava teabega või vähendab selle teabe olulisust.

4.  Käesoleva artikli lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis alternatiivsete investeerimisfondide suhtes, mis avaldavad prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 2017/1129(7) või riigisisesele õigusele või mis kohaldavad investorile esitatava põhiteabe sisu ja vormi reguleerivaid õigusnorme, millele on osutatud direktiivi 2009/65/EÜ artiklis 78.

5.  ESMA koostab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles määratakse kindlaks lõikes 1 osutatud reklaamteadete suhtes kohaldatavad nõuded, võttes arvesse reklaamteadete veebiaspekte▌.

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 3

Turustamisnõudeid käsitlevate riigisiseste normide avaldamine

1.  Pädevad asutused avaldavad oma veebisaidil ning hoiavad seal vähemalt ühes rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles ajakohasena täieliku teabe kohaldatavate riiklike õigus- ja haldusnormide kohta, mis reguleerivad alternatiivsete investeerimisfondide ja eurofondide turustamisnõudeid, ning nende kokkuvõtted.

2.  Pädevad asutused edastavad ESMA-le hüperlingid pädevate asutuste veebisaitidele, millel on avaldatud lõikes 1 osutatud teave▌.

Pädevad asutused teavitavad ESMAt tarbetult viivitamata kõikidest muutustest, mis on käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud teabes toimunud.

3.  ESMA koostab rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, milles määratakse kindlaks käesoleva artikli kohaselt avaldatava teabe ja esitatavate teadete standardvorm, -mall ja -kord.

ESMA esitab kõnealuste rakenduslike standardite eelnõu komisjonile hiljemalt [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

4.  ESMA koostab hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 42 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] aruande, et analüüsida lõikes 1 osutatud turustamisnõudeid, ning annab sellest Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile teada. ESMA ajakohastab aruannet iga kahe aasta tagant.

Artikkel 4

Turustamisnõuete riigisiseseid norme käsitlev ESMA keskandmebaas

ESMA avaldab hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] oma veebisaidil ja hoiab ajakohasena ▌keskandmebaasi, mis sisaldab hüperlinke pädevate asutuste veebisaitidele, millele on osutatud artikli 3 lõikes 2.

Artikkel 5

Reklaamteadete eelkontroll

1.  Pädevad asutused võivad nõuda, kuid ainult selleks, et kontrollida vastavust käesolevale määrusele ja turustamisnõudeid käsitlevatele riiklikele sätetele, et neile antaks reklaamteadetest, mida ▌fondivalitsejad kavatsevad investorite puhul otse või kaudselt kasutada, eelnevalt teada.

Esimeses lõigus osutatud eelneva teatamise kohustus ei ole eurofondide osakute turustamise eeltingimus ega ka direktiivi 2009/65/EÜ artiklis 93 osutatud teavitamismenetluse osa.

Kui pädevad asutused nõuavad, et neile antaks kooskõlas esimese lõiguga reklaamteadetest nende eelkontrolliks eelnevalt teada, siis annavad nad alates reklaamteate saamisele järgnevast tööpäevast 10 tööpäeva jooksul eurofondi valitsejale teada, kui reklaamteadet tuleb muuta.

Esimeses lõigus osutatud eelnevat teavitamist võib nõuda korrapäraselt või vastavalt muudele kontrollitavadele ning sellega ei piirata järelevalvevolituste kasutamist ka reklaamteadete järelkontrollimiseks.

2.  Pädevad asutused, kes nõuavad reklaamteatest eelnevat teatamist, kehtestavad selleks asjakohase korra, kohaldavad seda ja avaldavad selle oma veebisaidil. Asutusesiseste eeskirjade ja menetluste abil tagatakse kõigi eurofondide läbipaistev ja mittediskrimineeriv kohtlemine, olenemata liikmesriigist, kus eurofond on tegevusloa saanud.

3.  Kui ▌alternatiivse investeerimisfondi valitsejad või EuVECA või EuSEFi valitsejad turustavad oma alternatiivse investeerimisfondi osakuid või aktsiaid jaeinvestoritele, siis kohaldatakse kõnealuste alternatiivse investeerimisfondi valitsejate ning EuVECA või EuSEFi valitsejate suhtes mutatis mutandis lõikeid 1 ja 2.

4.  Pädevad asutused ▌esitavad alates ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] iga teise aasta 31. märtsiks ESMA-le aruande, mis sisaldab järgmist teavet:

a)  kui mitu korda eelkontrolli põhjal reklaamteate muutmist nõuti (kui see on asjakohane);

b)  kui mitu korda nõuti eelkontrolli põhjal muudatuste tegemist ja milliseid otsuseid järelkontrolli alusel tehti, tuues selgelt välja kõige sagedasemad rikkumised ning kirjeldades nende sisu ja laadi;

b a)  artiklis 2 osutatud nõuete kõige sagedamini esinevate rikkumiste kirjeldus;

c)  üks konkreetne näide iga punktis a osutatud rikkumise kohta.

Artikkel 6

Tasude üldpõhimõtted

1.  Tasud, mida pädev asutus nõuab ülesannete eest, mida ta täidab alternatiivse investeerimisfondi valitsejate, EuVECA valitsejate, EuSEFi valitsejate ja eurofondi valitsejate piiriülese tegevusega seoses, peavad olema vastavuses kuludega, mis pädeval asutusel nende ülesannete täitmisel tegelikult on tekkinud.

2.  Pädevad asutused saadavad arve, individuaalse maksekinnituse või maksejuhised aadressile, millele on osutatud [direktiivi 2009/65/EÜ artikli 93 lõike 1 teises lõigus või direktiivi 2011/61/EL IV lisa punktis i]. Arvel märgitakse lõikes 1 osutatud tasud, makseviis ja makse tasumise tähtpäev.

Artikkel 7

Tasusid käsitlevate riigisiseste normide avaldamine

1.  Pädevad asutused avaldavad hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: kuus kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] oma veebisaidil ja hoiavad seal vähemalt ühes rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles ajakohasena teabe, milles on loetletud artikli 6 lõikes 1 osutatud tasud või nende tasude arvutamise meetodid (olemasolu korral).

2.  Pädevad asutused edastavad ESMA-le hüperlingid pädevate asutuste veebisaitidele, millel lõikes 1 osutatud teave on avaldatud.

Pädevad asutused teavitavad ESMAt tarbetult viivitamata kõigist muutustest, mis on esimeses lõigus sätestatud teabes toimunud.

3.  ESMA koostab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et määrata kindlaks teave, mille pädevad asutused peavad käesoleva artikli kohaselt ESMA-le esitama.

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

4.  ESMA koostab rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, milles määratakse kindlaks käesoleva artikli kohaselt esitatavate teadete standardvorm, -mall ja -kord.

ESMA esitab kõnealuste rakenduslike standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

Artikkel 8

Tasusid sisaldav ESMA ▌andmebaas

Tasude läbipaistvuse suurendamiseks avaldab ESMA ▌hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 30 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] oma veebisaidil ja hoiab ajakohasena ▌andmebaasi, mis on üldsusele kättesaadav vähemalt ühes rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles ja milles on toodud hüperlingid pädevate asutuste veebisaitidele, millele on osutatud artikli 7 lõikes 2.

ESMA töötab hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 30 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] välja interaktiivse ja vähemalt ühes rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles kasutatava, avalikult juurdepääsetava vahendi, mille abil on võimalik artikli 6 lõikes1 osutatud tasud ligikaudu välja arvutada, ning teeb selle vahendi oma veebisaidil kättesaadavaks. Vahendit ajakohastatakse pidevalt.

Artikkel 10

ESMA keskandmebaas alternatiivsete investeerimisfondide ja eurofondide piiriülese turustamise kohta

ESMA avaldab hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] oma veebisaidil keskandmebaasi alternatiivsete investeerimisfondide ja eurofondide piiriülese turustamise kohta, mis on üldsusele kättesaadav ühes rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles ning milles on loetletud

a)   kõik alternatiivsed investeerimisfondid, mida turustatakse teises liikmesriigis, nende valitsejad, EuSEFi valitseja või EuVECA valitseja ning loetelu liikmesriikidest, kus neid ▌turustatakse; ja

b)  kõik eurofondid, mida turustatakse teises liikmesriigis, nende valitsejad, nende alternatiivse investeerimisfondi valitsejate ja eurofondi valitsejate valitsetavad alternatiivsed investeerimisfondid ja eurofondid ning loetelu liikmesriikidest, kus neid turustatakse.

Keskandmebaasi ajakohastatakse pidevalt.

Esimese lõigus osutatud andmebaasis olev teave ei mõjuta direktiivi 2009/65/EÜ artikli 6 lõike 1 teises lõigus osutatud loetelu, direktiivi 2011/61/EL artikli 7 lõike 5 teises lõigus osutatud avaliku keskregistri, määruse (EL) nr 345/2013 artiklis 17 osutatud keskandmebaasi ega määruse (EL) nr 346/2013 artiklis 18 osutatud keskandmebaasi olemasolu.

Artikkel 11

ESMA-le saadetavate teadete standardimine

1.  Et ESMA-l ja pädevatel asutustel oleks lihtsam teavet vahetada, loob ESMA süsteemi, mille kaudu vahetatakse alternatiivse investeerimisfondi valitsejate ja eurofondi valitsejate piiriülese turustamistegevuse kohta korrapäraselt teavet.

Pädevad asutused teavitavad ESMAt piiriülese turustamistegevusega seotud muutustest ja esitavad ESMA-le kord kvartalis teabe, mida on vaja käesoleva määruse artiklis 10 osutatud keskandmebaasi loomiseks ja ajakohasena hoidmiseks ning mis puudutab teadaannet, teatist või teavet, millele on osutatud direktiivi 2009/65/EÜ ▌artikli 93 lõikes 1, artikli 93a lõikes 2 ning direktiivi 2011/61/EL artikli 31 lõikes 2▌, artikli 32 lõikes 2 ja artikli 32a lõikes 2, ja kõike, mis selles teabes on muutunud, kui selle tulemusel muutuks ka keskandmebaasis olev teave.

2.  ESMA loob teatiste jaoks portaali, kuhu kõik pädevad asutused laadivad kõik lõikes 1 osutatud dokumendid üles ja mille kaudu pädevad asutused kõiki neid dokumente üksteisele edastavad.

3.  ESMA koostab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse lõikes 2 osutatud teatiseportaali toimimiseks vajalik tehniline kord.

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu ▌esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 11 a

Pädevate asutuste volitused

1.  Pädevatel asutustel on kõik järelevalve- ja uurimisvolitused, mida neil on käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks vaja.

2.  Volitusi, mis pädevatele asutustele on antud direktiividega 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL ning määrustega (EL) nr 345/2013, (EL) nr 346/2013 ja (EL) 2015/760, sealhulgas karistustega seotud volitusi, kohaldatakse ka käesoleva määruse artiklis 2 osutatud valitsejate suhtes.

Artikkel 12

Määruse (EL) nr 345/2013 (Euroopa riskikapitalifondide kohta) muudatused

Määrust (EL) nr 345/2013 muudetakse järgmiselt:

1)  artiklile 3 lisatakse järgmine punkt o:

„o)  „eelturustamine“ – protsess, mille käigus esitab kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja potentsiaalsetele investoritele, kelle tegevuskoht või registrijärgne asukoht on liidus, otse või kaudselt investeerimisstrateegiaid või ‑soovitusi käsitleva teabe või teatise või selline teave või teatis esitatakse tema nimel, et testida investorite huvi veel registreerimata kvalifitseeruva riskikapitalifondi vastu või sellise kvalifitseeruva riskikapitalifondi vastu, mis on liikmesriigis, kus on potentsiaalsete investorite elukoht või registrijärgne asukoht, küll asutatud, kuid mille turustamisest ei ole artikli 15 kohaselt veel teatatud, kusjuures mitte mingil juhul ei tohi need kujutada endast kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakute või aktsiate pakkumist investorile ega nende paigutamist sellesse;“;

2)  lisatakse järgmine artikkel 4a:

„Artikkel 4a

1. Riskikapitalifondide valitsejad võivad tegeleda liidus eelturustamisega, välja arvatud juhul, kui potentsiaalsetele investoritele esitatav teave

c)  võib panna investorid kohustuma omandama teatava kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid;

d)  hõlmab veel registreerimata kvalifitseeruva riskikapitalifondi lõplikul kujul prospekti, asutamisdokumente või pakkumisdokumente või hõlmab märkimisvorme või muid sarnaseid dokumente kavandina või lõplikul kujul, mis võimaldavad investoritel kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakutesse või aktsiatesse investeerida. Juba asutatud kvalifitseeruvate riskikapitalifondide puhul on lõplikul kujul prospekti esitamine lubatud.

Kui esimese lõigu punktis d osutatud prospekt või pakkumisdokument esitatakse kavandina, märgitakse selles selgelt, et see ei ole pakkumine ega üleskutse kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakute või aktsiate märkimiseks.

2. Kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitsejad saadavad enne eelturustamisega tegelema hakkamist oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele paberkandjal või elektrooniliselt lihtsa mitteametliku kirja, milles esitatakse liikmesriik või liikmesriigid, kus nad eelturustamisega tegelema hakkavad, ning saadavad kirja koopia ka selle liikmesriigi või nende liikmesriikide pädevatele asutustele, kus nad eelturustamisega tegelema hakkavad.

Pädevad asutused ei tohi nõuda, et kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitsejad teavitaksid neid eelturustamisdokumentide sisust ja adressaatidest.

3. Kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitsejad tagavad, et investorid ei saa eelturustamise käigus kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid omandada ning et investorid, kellega eelturustamise käigus ühendust võeti, võivad omandada kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid ainult artiklis 14, 14a või 15 lubatud turustamistegevuse käigus.

Kui 18 kuu jooksul pärast seda, kui kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja alustab eelturustamist, märgivad turustamistegevuse sihtrühmaks olnud investorid selle kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid, millele osutati teabes, mille kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja eelturustamise käigus esitas või mis esitati tema nimel, või kui investorid märgivad sellise kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid, mis eelturustamise tulemusel registreeriti, siis peetakse seda turustamistegevuse tulemuseks ja sellest tuleb nõuetekohaselt teada anda ning see peab vajaduse korral olema kooskõlas artiklitega 14, 14a ja 15.

3 a. Liikmesriigid tagavad, et kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja võtab asjakohased meetmed, et teha omapoolse eelturustamisega seotud teave kättesaadavaks ning esitada see taotluse alusel oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele ja nende liikmesriikide pädevatele asutustele, kus ta eelturustamisega on tegelenud. Kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja tagab, et tema eelturustamistegevus on piisavalt dokumenteeritud, hõlmates andmeid selle kohta, millises liikmesriigis ja millal eelturustamisega tegeleti, ning selle tegevuse lühikirjeldust, sealhulgas teavet tutvustatud investeerimisstrateegiate kohta ning asjakohasel juhul tutvustatud kvalifitseeruvate riskikapitalifondide loetelu.

3 b. Kolmas isik osaleb lõikes 1 osutatud tegevuses kvalifitseeruva riskikapitalifondi registreeritud valitseja nimel päritoluliikmesriigis üksnes siis, kui ta on saanud tegevusloa direktiivi 2014/65/EL kohase investeerimisühingu, direktiivi 2013/36/EL kohase krediidiasutuse, direktiivi 2009/65/EÜ kohase eurofondi valitseja või direktiivi 2011/61/EL kohase alternatiivse investeerimisfondi valitsejana või kui ta tegutseb seotud vahendajana.

Artikkel 13

Määruse (EL) nr 346/2013 (Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta) muudatused

Määrust (EL) nr 346/2013 muudetakse järgmiselt:

1)  artiklile 3 lisatakse järgmine punkt o:

„o)  „eelturustamine“ – protsess, mille käigus esitab kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja potentsiaalsetele investoritele, kelle tegevuskoht või registrijärgne asukoht on liidus, otse või kaudselt investeerimisstrateegiaid või ‑soovitusi käsitleva teabe või teatise või selline teave või teatis esitatakse tema nimel, et testida investorite huvi veel registreerimata kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi vastu või sellise kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi vastu, mis on liikmesriigis, kus on potentsiaalsete investorite elukoht või registrijärgne asukoht, küll asutatud, kuid mille turustamisest ei ole artikli 16 kohaselt veel teatatud, kusjuures mitte mingil juhul ei tohi need kujutada endast kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakute või aktsiate pakkumist investorile ega nende paigutamist sellesse;“

2)  lisatakse järgmine artikkel 4a:

„Artikkel 4a

1. Sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad võivad tegeleda liidus eelturustamisega, välja arvatud juhul, kui potentsiaalsetele investoritele esitatav teave

c)  võib panna investorid kohustuma omandama teatava kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid;

d)  hõlmab veel registreerimata kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi lõplikul kujul prospekti, asutamisdokumente või pakkumisdokumente või hõlmab märkimisvorme või muid sarnaseid dokumente kavandina või lõplikul kujul, mis võimaldavad investoritel kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakutesse või aktsiatesse investeerida. Juba asutatud kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide puhul on lõplikul kujul prospekti esitamine lubatud.

Kui esimese lõigu punktis d osutatud prospekt või pakkumisdokument esitatakse kavandina, märgitakse selles selgelt, et see ei ole pakkumine ega üleskutse kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakute või aktsiate märkimiseks.

2. Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad saadavad enne eelturustamisega tegelema hakkamist oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele paberkandjal või elektrooniliselt lihtsa mitteametliku kirja, milles esitatakse liikmesriik või liikmesriigid, kus nad eelturustamisega tegelema hakkavad, ning saadavad kirja koopia ka selle liikmesriigi või nende liikmesriikide pädevatele asutustele, kus nad eelturustamisega tegelema hakkavad.

Pädevad asutused ei tohi nõuda, et kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad teavitaksid neid eelturustamisdokumentide sisust ja adressaatidest.

3. Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad tagavad, et investorid ei saa eelturustamise käigus kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid omandada ning et investorid, kellega eelturustamise käigus ühendust võeti, võivad omandada kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid ainult artiklis 15, 15a või 16 lubatud turustamistegevuse raames.

Kui 18 kuu jooksul pärast seda, kui kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja alustab eelturustamist, märgivad turustamistegevuse sihtrühmaks olnud investorid selle kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid, millele osutati teabes, mille kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja eelturustamise käigus esitas või mis esitati tema nimel, või kui investorid märgivad sellise kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid, mis eelturustamise tulemusel registreeriti, siis peetakse seda turustamistegevuse tulemuseks ja sellest tuleb nõuetekohaselt teada anda ning see peab vajaduse korral olema kooskõlas artiklitega 15, 15a ja 16.

3 a. Liikmesriigid tagavad, et kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja võtab asjakohased meetmed, et teha omapoolse eelturustamisega seotud teave kättesaadavaks ning esitada see taotluse alusel oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele ja nende liikmesriikide pädevatele asutustele, kus ta eelturustamisega on tegelenud. Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondide valitseja tagab, et tema eelturustamistegevus on piisavalt dokumenteeritud, hõlmates andmeid selle kohta, millises liikmesriigis ja millal eelturustamisega tegeleti, ning selle tegevuse kokkuvõtvat lühikirjeldust, sealhulgas teavet tutvustatud investeerimisstrateegiate kohta ning asjakohasel juhul tutvustatud kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide loetelu.

3 b. Kolmas isik osaleb lõikes 1 osutatud tegevuses kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi registreeritud valitseja nimel päritoluliikmesriigis üksnes siis, kui ta on saanud tegevusloa direktiivi 2014/65/EL kohase investeerimisühingu, direktiivi 2013/36/EL kohase krediidiasutuse, direktiivi 2009/65/EÜ kohase eurofondi valitseja või direktiivi 2011/61/EL kohase alternatiivse investeerimisfondi valitsejana või kui ta tegutseb seotud vahendajana.

Artikkel 13 a

Määruse (EL) nr 1286/2014 (mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente) muudatused

Määrust (EL) nr 1286/2014 muudetakse järgmiselt:

1)  artikli 32 lõikes 1 asendatakse tekst „31. detsembrini 2019“ tekstiga „31. detsembrini 2021“;

2)  artikli 33 lõikes 1 asendatakse tekst „31. detsembriks 2018“ tekstiga „31. detsembriks 2019“;

3)  artikli 33 lõikes 2 asendatakse tekst „31. detsembriks 2018“ tekstiga „31. detsembriks 2019“;

4)  artikli 33 lõikes 4 asendatakse tekst „31. detsembriks 2018“ tekstiga „31. detsembriks 2019“.

Artikkel 14

Hindamine

Komisjon hindab hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 60 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] avaliku konsultatsiooni alusel ning võttes arvesse ESMA ja pädevate asutustega peetud arutelusid, kuidas käesolevat maäärust on kohaldatud.

Komisjon esitab pädevate asutuste, ESMA ja muude sidusrühmadega peetud konsultatsioonide põhjal hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande pöördpakkumise nähtuse ja investori omaalgatuse nõude kohta, milles kirjeldatakse, kui palju fondiosakuid või -aktsiaid selliselt märgitakse, kuidas on see geograafiliselt levinud, sh kolmandates riikides, ja kas seda võidakse kasutada tegevusloaga seotud sätetest kõrvale hoidmiseks.

Artikkel 15

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 20 päeva pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeva], välja arvatud artikli 2 lõiked 1 ja 4, artikli 3 lõiked 1 ja 2, artikkel 12 ja artikkel 13, mida kohaldatakse alates ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel    Nõukogu nimel

president          eesistuja

(1)

  ELT C 367, 10.10.2018, lk 50.

(2)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(3)

  ELT C 367, 10.10.2018, lk 50.

(4)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

(5)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

(6)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(7)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamise lihtsustamine

Viited

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

EP-le esitamise kuupäev

7.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

16.4.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

0

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Esitamise kuupäev

6.12.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika