Menettely : 2018/0045(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0431/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0431/2018

Keskustelut :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0368

MIETINTÖ     ***I
PDF 528kWORD 75k
6.12.2018
PE 627.812v02-00 A8-0431/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

(COM(2018)0110 – C8‑0110/2018 – 2018/0045(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Wolf Klinz

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

(COM(2018)0110 – C8‑0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0110),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0110/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0431/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

rajat ylittävän yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Erilaiset sääntely- ja valvontatavat, joita sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU(3) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen, myös asetuksessa (EU) N:o 345/2013 määriteltyjen eurooppalaisten riskipääomarahastojen (EuVECA), asetuksessa (EU) N:o 346/2013 määriteltyjen eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen (EuSEF) ja asetuksessa (EU) 2015/760 määriteltyjen eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen (ELTIF), ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/65/EY(4) tarkoitettujen siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, jäljempänä ’yhteissijoitusyritykset’, rajat ylittävään markkinointiin, aiheuttavat hajanaisuutta ja esteitä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten markkinoinnissa ja markkinoille pääsyssä, mikä voi puolestaan estää niiden markkinoinnin muissa jäsenvaltioissa.

(2)  Jotta voitaisiin vahvistaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin sovellettavaa sääntelykehystä ja parantaa sijoittajansuojaa, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten sijoittajille suunnatun mainonnan olisi oltava tunnistettavissa mainonnaksi, ja siinä olisi esitettävä tarkka selvitys vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksien tai osakkeiden ostamiseen liittyvistä riskeistä ja tuotoista yhtä näkyvästi. Lisäksi kaikki mainonnan sisältämät tiedot olisi esitettävä tasapuolisesti, selkeästi ja johtamatta harhaan. Mainontavaatimuksia olisi sovellettava myös vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä koskevaan mainontaan, jotta turvattaisiin sijoittajansuoja ja varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten välillä.

(2 a)  Jotta voitaisiin lisätä avoimuutta, parantaa sijoittajansuojaa ja helpottaa tiedonsaantia mainontaan sovellettavista kansallisista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi julkaistava tällaiset tiedot verkkosivustoillaan ainakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä, mukaan lukien niiden epäviralliset tiivistelmät, joista yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten hoitajat voisivat saada alustavat tiedot kyseisistä vaatimuksista. Tiedot olisi julkaistava ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eikä julkaiseminen saisi johtaa oikeudellisiin velvoitteisiin. Samoista syistä Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, EAMV) olisi luotava keskustietokanta, joka sisältää hyperlinkkejä toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoilla julkaistuihin tietoihin.

(2 b)  Jotta voitaisiin edistää sijoittajansuojaa koskevia hyviä käytäntöjä, jotka sisältyvät oikeudenmukaista ja selkeää mainontaa koskeviin kansallisiin vaatimuksiin, mukaan lukien verkkomainontaan liittyvät näkökohdat, EAMV:n olisi voitava hyväksyä teknisten sääntelystandardien luonnoksia kyseisten sääntöjen soveltamisesta mainontaan.

(3)  Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää vaatia ennakkoilmoituksia mainonnasta tarkistaakseen ennakolta, onko mainonta tämän asetuksen ja muiden sovellettavien vaatimusten mukaista, esimerkiksi onko se tunnistettavissa mainonnaksi, esitetäänkö siinä tarkka selvitys yhteissijoitusyrityksen ja, jos jäsenvaltio sallii vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoinnin vähittäissijoittajille, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksien tai osakkeiden ostamiseen liittyvistä riskeistä ja tuotoista yhtä näkyvästi ja esitetäänkö kaikki mainonnan sisältämät tiedot tasapuolisesti, selkeästi ja johtamatta harhaan. Tällainen tarkistaminen olisi toteutettava rajoitetussa ajassa. Jos toimivaltaiset viranomaiset vaativat ennakkoilmoituksia, tämä ei saisi estää niitä tarkistamasta mainontaa jälkikäteen.

(4)   ▌

(5)  Jotta varmistettaisiin tasapuolinen kohtelu ja jotta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden olisi helpompi tehdä päätöksiä rajat ylittävän sijoitusrahastojen markkinoinnin käynnistämisestä, on tärkeää, että palkkiot ja maksut, joita toimivaltaiset viranomaiset veloittavat direktiiveissä 2009/65/EY ja 2011/61/EU tarkoitetusta rajat ylittävän markkinoinnin valvonnasta, ovat julkisia ja oikeassa suhteessa suoritettaviin valvontatehtäviin ja että avoimuuden lisäämiseksi ne julkaistaan toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoilla. Samasta syystä EAMV:n verkkosivustolla olisi julkaistava hyperlinkkejä toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoilla julkaistuihin palkkioita ja maksuja koskeviin tietoihin, jotta käytettävissä olisi keskitetty tiedotuspiste. EAMV:n verkkosivustolla olisi myös oltava interaktiivinen väline, jolla voidaan laskea suuntaa-antavasti tällaiset toimivaltaisten viranomaisten veloittamat palkkiot ja maksut.

(5 a)  Jotta varmistettaisiin palkkioiden tai maksujen tehokkaampi perintä ja parannettaisiin palkkio- ja maksurakenteen avoimuutta ja selkeyttä, kun toimivaltaiset viranomaiset veloittavat tällaisia palkkioita tai maksuja, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden olisi saatava lasku, erillinen maksuvaatimus tai maksutoimeksianto, jossa määritetään selkeästi suoritettavien palkkioiden tai maksujen määrä ja maksujärjestelyt.

(6)  Koska EAMV:n olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(5) mukaisesti seurattava ja arvioitava markkinakehitystä omalla vastuualueellaan, on aiheellista ja tarpeellista lisätä EAMV:n tietämystä laajentamalla sen nykyisiä tietokantoja sisältämään tiedot kaikista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöistä, jäsenvaltioista, joissa ne tarjoavat palvelujaan, sekä kaikista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja yhteissijoitusyrityksistä, joita kyseiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt hoitavat ja markkinoivat, ja kaikista jäsenvaltioista, joissa näitä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä markkinoidaan. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten olisi toimitettava EAMV:lle tiedot ilmoituksista ja ilmoituskirjeistä sekä tiedot, jotka ne ovat saaneet direktiivien 2009/65/EY ja 2011/61/EU mukaisesti rajat ylittävästä toiminnasta, ja tiedot mahdollisista muutoksista, jotka olisi otettava huomioon tietokannassa, jotta EAMV voi pitää keskustietokannan ajan tasalla. Kaikki toimivaltaisten viranomaisten väliset ilmoituksiin liittyvien asiakirjojen siirrot olisi toteutettava sellaisen ilmoitusportaalin kautta, jonka EAMV perustaa.

(7)  Jotta varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset toisaalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/2013 3 artiklan b alakohdassa määriteltyjen vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 346/2013 3 artiklan b alakohdassa määriteltyjen vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ja toisaalta muiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen välillä, mainittuihin asetuksiin on tarpeen sisällyttää ennakkomarkkinointia koskevat säännöt, jotka ovat samanlaiset kuin direktiivissä 2011/61/EU vahvistetut ennakkomarkkinointia koskevat säännöt. Näiden asetusten mukaisesti rekisteröityjen rahastonhoitajien olisi sääntöjen avulla voitava testata, ovatko sijoittajat kiinnostuneita tulevista sijoitusmahdollisuuksista tai ‑strategioista, jotka liittyvät vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin ja vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin.

(8)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä EAMV:n laatimat teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään tiedot, jotka on annettava mainonnasta ja toimivaltaisten viranomaisten veloittamista palkkioista tai maksuista tai tarvittaessa näiden palkkioiden tai maksujen laskentamenetelmistä. Komissiolle olisi myös siirrettävä valta hyväksyä EAMV:n laatimat teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään tiedot, jotka on annettava rajat ylittävää toimintaa koskevissa ilmoituksissa, ilmoituskirjeissä ja kirjallisissa ilmoituksissa, joita edellytetään direktiiveissä 2009/65/EY ja 2011/61/EU. Komission olisi hyväksyttävä nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset delegoiduilla säädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 290 artiklan nojalla ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

(9)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä EAMV:n laatimat tekniset täytäntöönpanostandardit vakiomuotoisista lomakkeista, malleista ja menettelyistä, joita toimivaltaiset viranomaiset käyttävät lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä koskevissa julkaisuissa ja tiivistelmissä, jotka ne laativat alueillaan sovellettavista markkinointivaatimuksista, rajat ylittävästä markkinoinnista veloittamistaan palkkioista ja maksuista ja tarvittaessa asiaankuuluvista laskentamenetelmistä. Teknisissä täytäntöönpanostandardeissa olisi käsiteltävä myös direktiiveissä 2009/65/EY ja 2011/61/EU edellytettyjä ilmoituksia, ilmoituskirjeitä ja tietoja rajat ylittävästä toiminnasta, jotta voitaisiin parantaa tiedonkulkua EAMV:lle. Komission olisi hyväksyttävä nämä tekniset täytäntöönpanostandardit täytäntöönpanosäädöksillä SEUT-sopimuksen 291 artiklan nojalla ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

(10)  On tarpeen täsmentää, mitkä tiedot on toimitettava EAMV:lle neljännesvuosittain, jotta kaikkien hoitajien ja yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten tietokannat saataisiin pidettyä ajan tasalla.

(11)  Tämän asetuksen yhteydessä harjoitettavan henkilötietojen käsittelyn, kuten toimivaltaisten viranomaisten välisen henkilötietojen vaihdon tai siirron, olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, ja EAMV:n harjoittaman tietojen vaihdon tai siirron olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

(11 a)  Jotta kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voisivat hoitaa niille tällä asetuksella osoitetut tehtävät, jäsenvaltioiden olisi annettava niille riittävät resurssit ja kaikki tarvittavat valvonta- ja tutkintavaltuudet.

(12)  Komission olisi suoritettava arviointi tämän asetuksen soveltamisesta viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Arvioinnissa olisi otettava huomioon markkinoiden kehitys ja arvioitava, ovatko käyttöön otetut toimenpiteet parantaneet rajat ylittävää sijoitusrahastojen markkinointia.

(12 a)  Jotta voidaan arvioida sijoittajan oma-aloitteisen yhteydenoton ja oma-aloitteisen pyynnön ilmiötä sekä muun muassa kolmansien maiden yhteisöille tarjoutuvaa mahdollisuutta käyttää niitä passiin liittyvien säännösten kiertämiseen, komission olisi julkaistava näitä kysymyksiä koskeva kertomus kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

(13)  Oikeusvarmuuden turvaamiseksi on tarpeen synkronoida [direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamista rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin osalta koskevan direktiivin] täytäntöönpanoa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten ja tämän asetuksen soveltamispäivät mainontaa ja ennakkomarkkinointia koskevien säännösten osalta.

(14)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli tehostaa markkinoiden toimintaa pääomamarkkinaunionia perustettaessa, vaan se voidaan sen vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)  ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, mukaan lukien eurooppalainen riskipääomarahasto, eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto ja eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto;

b)  ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla’ direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan mukaisesti toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa;

b a)  ’eurooppalaisen riskipääomarahaston hoitajalla’ vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajaa, joka on rekisteröity asetuksen (EU) N:o 345/2013 14 artiklan mukaisesti;

b b)  ’eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajalla’ vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaa, joka on rekisteröity asetuksen (EU) N:o 346/2013 15 artiklan mukaisesti;

c)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista tai direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan f tai h alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista;

d)  ’kotijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla tai yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka;

e)  ’yhteissijoitusyrityksellä’ direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukaisesti luvan saanutta yhteissijoitusyritystä;

f)  ’yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöllä’ direktiivin 2009/65/EU 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä rahastoyhtiötä tai itsehallinnoivaa yhteissijoitusyritystä.

2 artikla

Mainontaa koskevat vaatimukset

1.  Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden on varmistettava, että kaikki sijoittajille suunnattu mainonta on tunnistettavissa sellaiseksi, mainonnassa esitetään tarkka selvitys vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksien ja osakkeiden ostamiseen liittyvistä riskeistä ja tuotoista yhtä näkyvästi ja kaikki mainonnan sisältämät tiedot ovat tasapuolisia ja selkeitä eivätkä johda harhaan.

2.  Yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden on varmistettava, ettei mikään mainonta, joka sisältää erityisiä tietoja yhteissijoitusyrityksestä, ole ristiriidassa direktiivin 2009/65/EY 68 artiklassa tarkoitetun tarjousesitteen tietojen tai kyseisen direktiivin 78 artiklassa tarkoitettujen sijoittajalle annettavien avaintietojen kanssa tai vähennä niiden merkitystä. Yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden on varmistettava, että kaikessa mainonnassa ilmoitetaan, että tarjousesite on olemassa ja että sijoittajalle annettavat avaintiedot ovat saatavilla. Mainonnassa on ilmoitettava tarkemmin, missä, miten ja millä kielellä tarjousesite ja sijoittajalle annettavat avaintiedot ovat sijoittajien tai mahdollisten sijoittajien saatavilla sekä annettava hyperlinkit näihin asiakirjoihin.

2 a.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa mainonnassa on myös täsmennettävä, missä, miten ja millä kielellä sijoittajat tai mahdolliset sijoittajat voivat saada tiivistelmän sijoittajien oikeuksista, ja annettava hyperlinkki tällaiseen tiivistelmään, johon on tarvittaessa sisällyttävä unionin tason ja kansallisten kollektiivisten oikeussuojakeinojen saatavuus riita-asioissa.

3.  Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien ja eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on varmistettava, ettei missään mainonnassa, jossa kehotetaan ostamaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita ja joka sisältää erityistietoja vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, esitetä väitteitä, jotka ovat ristiriidassa sijoittajille direktiivin 2011/61/EU 23 artiklan, asetuksen (EU) N:o 345/2013 13 artiklan tai asetuksen (EU) N:o 346/2013 14 artiklan mukaisesti annettavien tietojen kanssa tai vähentävät niiden merkitystä.

4.  Tämän artiklan 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, jotka julkaisevat esitteen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129(6) tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai soveltavat direktiivin 2009/65/EY 78 artiklassa tarkoitettujen sijoittajille annettavien avaintietojen muotoa ja sisältöä koskevia sääntöjä.

5.  EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 1 kohdassa tarkoitettua mainontaa koskevat vaatimukset ottaen huomioon verkkomainontaan liittyvät näkökohdat.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

3 artikla

Markkinointivaatimuksia koskevien kansallisten säännösten julkaiseminen

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava ja pidettävä ajan tasalla verkkosivustoillaan täydellisiä tietoja sovellettavista kansallisista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, jotka koskevat vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin liittyviä markkinointivaatimuksia, sekä niiden tiivistelmät ainakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ▌hyperlinkit verkkosivustoilleen, joilla 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ilman aiheetonta viivytystä kaikista tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettujen tietojen muutoksista.

3.  EAMV laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt tämän artiklan mukaisia julkaisuja ja ilmoituksia varten.

EAMV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

4.  EAMV tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettuja markkinointia koskevia vaatimuksia kertomuksessa viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 42 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta] ja ilmoittaa siitä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. EAMV päivittää kertomusta kahden vuoden välein.

4 artikla

EAMV:n keskustietokanta, joka sisältää markkinointivaatimuksia koskevat kansalliset säännökset

EAMV julkaisee viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta] verkkosivustollaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut hyperlinkit toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoille ja ylläpitää näitä hyperlinkkejä.

5 artikla

Mainonnan tarkistaminen ennakolta

1.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia ilmoittamaan ennakolta mainonnasta, jota ▌rahastoyhtiöt aikovat käyttää suoraan tai välillisesti liiketoimissaan sijoittajien kanssa, ainoana tarkoituksenaan varmistua tämän asetuksen ja markkinointivaatimuksia koskevien kansallisten säännösten noudattamisesta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ennakkoilmoitusta koskeva vaatimus ei saa olla ennakkoedellytys yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoinnille eikä osa direktiivin 2009/65/EY 93 artiklassa tarkoitettua ilmoitusmenettelyä.

Jos toimivaltaiset viranomaiset vaativat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua mainonnan ennakkoilmoitusta tarkistaakseen sen ennakolta, niiden on 10 työpäivän kuluessa sitä työpäivää seuraavasta työpäivästä, jona mainonta vastaanotetaan, ilmoitettava yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiölle kaikista vaatimuksista, jotka koskevat rahastoyhtiön mainonnan muuttamista.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua ennakkoilmoitusta voidaan vaatia järjestelmällisesti tai minkä tahansa muiden tarkistuskäytäntöjen mukaisesti, eikä se vaikuta muihin valvontavaltuuksiin, jotka koskevat mainonnan tarkistamista jälkikäteen.

2.  Mainonnan ennakolta ilmoittamista vaativien toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava sitä varten ilmoitusmenettelyt, sovellettava niitä ja julkaistava ne verkkosivustoillaan. Sisäisillä säännöillä ja menettelyillä on varmistettava kaikkien yhteissijoitusyritysten avoin ja syrjimätön kohtelu riippumatta jäsenvaltioista, joissa yhteissijoitusyritykset saavat toimiluvan.

3.  Jos ▌vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajat tai eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat markkinoivat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksia tai osakkeita vähittäissijoittajille, ▌1 ja 2 kohtaa sovelletaan näihin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajiin ja eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajiin soveltuvin osin.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten ▌on ilmoitettava EAMV:lle viimeistään joka toisen vuoden 31 päivänä maaliskuuta [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta] alkaen seuraavat tiedot:

a)  tarvittaessa ennakkotarkistuksen perusteella tehtyjen mainonnan muutospyyntöjen lukumäärä;

b)  jälkitarkistusten perusteella tehtyjen muutospyyntöjen ja päätösten lukumäärä siten, että erotetaan selkeästi yleisimmät rikkomiset ja esitetään niiden kuvaus ja luonne;

b a)  kuvaus 2 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten yleisimmistä rikkomisista;

c)  yksi konkreettinen esimerkki jokaisesta a alakohdassa tarkoitetusta rikkomisesta.

6 artikla

Palkkioita ja maksuja koskevat yhteiset periaatteet

1.  Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden rajat ylittävään toimintaan liittyvien toimivaltaisen viranomaisen veloittamien palkkioiden ja maksujen on oltava johdonmukaisia suhteessa toimivaltaisen viranomaisen tehtävien suorittamiseen liittyviin kokonaiskustannuksiin.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä ▌lasku, erillinen maksuvaatimus tai maksutoimeksianto [direktiivin 2009/65/EY 93 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tai direktiivin 2011/61/EU liitteessä IV olevassa I kohdassa] tarkoitettuun osoitteeseen. Laskussa on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetut palkkiot tai maksut, maksamistapa ja maksun eräpäivä.

7 artikla

Palkkioita ja maksuja koskevien kansallisten säännösten julkaiseminen

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 6 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta] julkaistava ja pidettävä ajan tasalla verkkosivustoillaan tietoja, joissa luetellaan 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut palkkiot tai maksut tai tarvittaessa niiden laskentamenetelmät, ainakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle hyperlinkit toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoille, joilla 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava EAMV:lle kaikista tämän kohdan mukaisesti annettujen tietojen muutoksista.

3.  EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa vahvistetaan, mitä tietoja toimivaltaisten viranomaisten on tämän artiklan mukaan ilmoitettava EAMV:lle.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

4.  EAMV laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt tämän artiklan mukaisia ilmoituksia varten.

EAMV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Palkkioita ja maksuja koskeva EAMV:n ▌tietokanta

Palkkioita ja maksuja koskevan avoimuuden lisäämiseksi EAMV julkaisee verkkosivustollaan viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 30 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta] ▌tietokannan, joka on yleisesti käytettävissä ainakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä ja jossa luetellaan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut hyperlinkit toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoille, ja ylläpitää tätä tietokantaa.

EAMV kehittää viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 30 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta] interaktiivisen välineen, joka on yleisesti käytettävissä ainakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä ja jolla voidaan laskea suuntaa-antavasti 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut palkkiot ja maksut ▌, ja antaa tämän välineen käyttöön verkkosivustollaan. Tämä väline on pidettävä ajan tasalla.

10 artikla

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten rajat ylittävää markkinointia koskeva EAMV:n keskustietokanta

EAMV julkaisee viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta] verkkosivustollaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten rajat ylittävään markkinointiin tarkoitetun keskustietokannan, joka on yleisesti käytettävissä kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä ja jossa luetellaan seuraavat:

a)   kaikki vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joita markkinoidaan toisessa jäsenvaltiossa, näiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja tai eurooppalaisen riskipääomarahaston hoitaja, ja luettelo jäsenvaltioista, joissa niitä markkinoidaan; ja

b)  kaikki yhteissijoitusyritykset, joita markkinoidaan toisessa jäsenvaltiossa, näiden yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt, vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset, joita nämä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt hoitavat sekä luettelo jäsenvaltioista, joissa niitä markkinoidaan ▌.

Tämä tietokanta on pidettävä ajan tasalla.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun tietokantaan sisältyvät tiedot eivät vaikuta direktiivin 2009/65/EY 6 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun luetteloon, direktiivin 2011/61/EU 7 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun julkiseen keskusrekisteriin, asetuksen (EU) N:o 345/2013 17 artiklassa tarkoitettuun keskitettyyn tietokantaan eikä asetuksen (EU) N:o 346/2013 18 artiklassa tarkoitettuun keskitettyyn tietokantaan.

11 artikla

EAMV:lle toimitettavien ilmoitusten standardointi

1.  EAMV:n ja toimivaltaisten viranomaisten välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi EAMV perustaa järjestelmän vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden rajat ylittävän markkinoinnin kannalta merkityksellisten tietojen säännölliselle vaihdolle.

▌Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle rajat ylittävää markkinointia koskevista muutoksista ja annettava EAMV:lle neljännesvuosittain tiedot, jotka tarvitaan tämän asetuksen 10 artiklassa tarkoitetun keskustietokannan perustamiseen ja ylläpitämiseen ja jotka koskevat direktiivin 2009/65/EY ▌93 artiklan 1 kohdassa ▌ja 93 a artiklan 2 kohdassa sekä direktiivin 2011/61/EU 31 artiklan 2 ▌kohdassa, 32 artiklan 2 kohdassa ja 32 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kaikkia ilmoituksia, ilmoituskirjeitä ja tietoja, sekä näihin tietoihin mahdollisesti tehtävät muutokset, jos tällaiset muutokset johtaisivat kyseisen keskustietokannan tietojen muuttumiseen.

2.  EAMV perustaa ilmoitusportaalin, jolle kunkin toimivaltaisen viranomaisen on ladattava kaikki 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja jonka kautta toteutetaan kaikki tällaisten asiakirjojen siirrot toimivaltaisten viranomaisten välillä.

3.  EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 2 kohdassa tarkoitetun ilmoitusportaalin toimintaan tarvittavat tekniset järjestelyt.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ▌ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

11 a artikla

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

1.  Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi tämän asetuksen mukaisesti.

2.  Toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 2011/61/EU, asetuksen (EU) N:o 345/2013, asetuksen (EU) N:o 346/2013 ja asetuksen (EU) 2015/760 mukaisesti annettuja valtuuksia, myös seuraamuksiin liittyviä valtuuksia, on käytettävä myös tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen hoitajien osalta.

12 artikla

Muutokset eurooppalaisista riskipääomarahastoista annettuun asetukseen (EU) N:o 345/2013

Muutetaan asetus (EU) N:o 345/2013 seuraavasti:

1)  Lisätään 3 artiklaan o alakohta seuraavasti:

”o)  ’ennakkomarkkinoinnilla’ tarkoitetaan vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan toimesta tai sen lukuun tapahtuvaa suoraa tai välillistä tietojen tai tiedonannon antamista sijoitusstrategioista tai sijoitusideoista mahdollisille sijoittajille, joiden kotipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on unionissa, sen testaamiseksi, ovatko sijoittajat kiinnostuneita vielä rekisteröimättömästä vaatimukset täyttävästä riskipääomarahastosta tai vaatimukset täyttävästä riskipääomarahastosta, joka on perustettu mutta jonka markkinoinnista ei ole vielä ilmoitettu 15 artiklan mukaisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa mahdollisilla sijoittajilla on kotipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka, ja joka ei missään tapauksessa merkitse kyseisen vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksien tai osakkeiden tarjoamista tai kohdentamista sijoittajille;”.

2)  Lisätään 4 a artikla seuraavasti:

”4 a artikla

1. Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat voivat harjoittaa ennakkomarkkinointia unionissa paitsi silloin, kun mahdollisille sijoittajille esitettävät tiedot

c)  antavat sijoittajille mahdollisuuden sitoutua hankkimaan tiettyjen vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osuuksia tai osakkeita;

d)  vastaavat vielä rekisteröimättömän vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston ▌lopullisessa muodossaan olevia esitettä, perustamisasiakirjoja tai tarjousasiakirjoja tai vastaavat luonnoksina tai lopullisessa muodossaan olevia merkintälomakkeita tai vastaavia asiakirjoja, joiden perusteella sijoittajat voivat tehdä sijoituksen vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksiin tai osakkeisiin. Jo perustettujen vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osalta voidaan esittää lopullisessa muodossa oleva esite.

Jos esitetään ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettu esitteen tai tarjousasiakirjan luonnos, tällaisissa asiakirjoissa on selvästi mainittava, että asiakirja ei ole tarjous tai kehotus merkitä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksia tai osakkeita.

2. Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan on lähetettävä ennen ennakkomarkkinointitoiminnan harjoittamista kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille paperilla tai sähköisesti yksinkertainen ja epävirallinen kirje, jossa ilmoitetaan yksi tai useampi jäsenvaltio, jossa se aikoo harjoittaa kyseistä toimintaa, sekä kyseisen kirjeen jäljennös sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jossa tai joissa se aikoo harjoittaa ennakkomarkkinointitoimintaa.

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa edellyttää, että vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat ilmoittavat niille ennakkomarkkinoinnin sisällöstä ja kohteista.

3. Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien on varmistettava, että sijoittajat eivät hanki vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksia tai osakkeita ennakkomarkkinointitoiminnan perusteella ja että ennakkomarkkinoinnin kohteena olleet sijoittajat voivat hankkia kyseisen vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksia tai osakkeita vain, kun markkinointi on sallittua 14, 14 a ja 15 artiklan mukaisesti.

Jos ennakkomarkkinoinnin kohteena olleet sijoittajat merkitsevät 18 kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat aloittivat ennakkomarkkinoinnin, vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajan harjoittaman tai sen lukuun harjoitetun ennakkomarkkinointitoiminnan yhteydessä annetuissa tiedoissa mainittujen tai kyseisen ennakkomarkkinointitoiminnan tuloksena rekisteröidyn vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksia tai osakkeita, merkintä on katsottava markkinoinnin tulokseksi, ja siinä on noudatettava sovellettavaa ilmoitusmenettelyä ja sen on oltava tarvittaessa 14, 14 a ja 15 artiklan mukainen.

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitaja toteuttaa tarvittavat järjestelyt varmistaakseen, että sen ennakkomarkkinointitoiminnasta on saatavilla tietoa ja että nämä tiedot toimitetaan pyynnöstä hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa se on harjoittanut ennakkomarkkinointitoimintaa. Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajan on varmistettava, että sen ennakkomarkkinointitoiminta dokumentoidaan asianmukaisesti ja että tiedoissa mainitaan myös jäsenvaltiot, joissa ennakkomarkkinointitoimintaa harjoitettiin, ja ennakkomarkkinointitoiminnan ajanjaksot ja niihin sisällytetään lyhyt kuvaus kyseisestä toiminnasta, mukaan lukien tiedot esitellyistä sijoitusstrategioista ja tarvittaessa luettelo esitellyistä vaatimukset täyttävistä riskipääomarahastoista.

3 b. Kolmas osapuoli saa harjoittaa 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen rekisteröidyn hoitajan lukuun ainoastaan, jos sillä on lupa toimia direktiivin 2014/65/EU mukaisena sijoituspalveluyrityksenä, direktiivin 2013/36/EU mukaisena luottolaitoksena, direktiivin 2009/65/EY mukaisena yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiönä ja direktiivin 2011/61/EU mukaisena vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana tai sidonnaisasiamiehenä.”

13 artikla

Muutokset eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annettuun asetukseen (EU) N:o 346/2013

Muutetaan asetus (EU) N:o 346/2013 seuraavasti:

1)  Lisätään 3 artiklaan o alakohta seuraavasti:

”o)  ’ennakkomarkkinoinnilla’ tarkoitetaan vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan toimesta tai sen lukuun tapahtuvaa suoraa tai välillistä tietojen tai tiedonannon antamista sijoitusstrategioista tai sijoitusideoista mahdollisille sijoittajille, joiden kotipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on unionissa, sen testaamiseksi, ovatko sijoittajat kiinnostuneita vielä rekisteröimättömästä vaatimukset täyttävästä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneesta rahastosta tai vaatimukset täyttävästä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneesta rahastosta, joka on perustettu mutta jonka markkinoinnista ei ole vielä ilmoitettu 16 artiklan mukaisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa mahdollisilla sijoittajilla on kotipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka, ja joka ei missään tapauksessa merkitse kyseisen vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksien tai osakkeiden tarjoamista tai kohdentamista sijoittajille;”.

2)  Lisätään 4 a artikla seuraavasti:

”4 a artikla

1. Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat voivat harjoittaa ennakkomarkkinointia unionissa paitsi silloin, kun mahdollisille sijoittajille esitettävät tiedot

c)  antavat sijoittajille mahdollisuuden sitoutua hankkimaan tiettyjen vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osuuksia tai osakkeita;

d)  vastaavat vielä rekisteröimättömän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ▌lopullisessa muodossaan olevia esitettä, perustamisasiakirjoja tai tarjousasiakirjoja tai vastaavat luonnoksina tai lopullisessa muodossaan olevia merkintälomakkeita tai vastaavia asiakirjoja, joiden perusteella sijoittajat voivat tehdä sijoituksen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksiin tai osakkeisiin. Jo perustettujen vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osalta voidaan esittää lopullisessa muodossa oleva esite.

Jos esitetään ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettu esitteen tai tarjousasiakirjan luonnos, tällaisissa asiakirjoissa on selvästi mainittava, että asiakirja ei ole tarjous tai kehotus merkitä vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksia tai osakkeita.

2. Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan on lähetettävä ennen ennakkomarkkinointitoiminnan harjoittamista kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille paperilla tai sähköisesti yksinkertainen ja epävirallinen kirje, jossa ilmoitetaan yksi tai useampi jäsenvaltio, jossa se aikoo harjoittaa kyseistä toimintaa, sekä kyseisen kirjeen jäljennös sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jossa tai joissa se aikoo harjoittaa ennakkomarkkinointitoimintaa.

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa edellyttää, että vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ilmoittavat niille ennakkomarkkinoinnin sisällöstä ja kohteista.

3. Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on varmistettava, että sijoittajat eivät hanki vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksia tai osakkeita ennakkomarkkinointitoiminnan perusteella ja että ennakkomarkkinoinnin kohteena olleet sijoittajat voivat hankkia kyseisen vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksia tai osakkeita vain, kun markkinointi on sallittua 15, 15 a ja 16 artiklan mukaisesti.

Jos ennakkomarkkinoinnin kohteena olleet sijoittajat merkitsevät 18 kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat aloittivat ennakkomarkkinoinnin, vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajan harjoittaman tai sen lukuun harjoitetun ennakkomarkkinointitoiminnan yhteydessä annetuissa tiedoissa mainittujen tai kyseisen ennakkomarkkinointitoiminnan tuloksena rekisteröidyn vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksia tai osakkeita, merkintä on katsottava markkinoinnin tulokseksi, ja siinä on noudatettava sovellettavaa ilmoitusmenettelyä ja sen on oltava tarvittaessa 15, 15 a ja 16 artiklan mukainen.

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitaja toteuttaa tarvittavat järjestelyt varmistaakseen, että sen ennakkomarkkinointitoiminnasta on saatavilla tietoa ja että nämä tiedot toimitetaan pyynnöstä hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa se on harjoittanut ennakkomarkkinointitoimintaa. Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajan on varmistettava, että sen ennakkomarkkinointitoiminta dokumentoidaan asianmukaisesti ja että tiedoissa mainitaan myös jäsenvaltiot, joissa ennakkomarkkinointitoimintaa harjoitettiin, ja ennakkomarkkinointitoiminnan ajanjaksot ja niihin sisällytetään lyhyt kuvaus kyseisestä toiminnasta, mukaan lukien tiedot esitellyistä sijoitusstrategioista ja tarvittaessa luettelo esitellyistä vaatimukset täyttävistä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista.

3 b. Kolmas osapuoli saa harjoittaa 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen rekisteröidyn hoitajan lukuun ainoastaan, jos sillä on lupa toimia direktiivin 2014/65/EU mukaisena sijoituspalveluyrityksenä, direktiivin 2013/36/EU mukaisena luottolaitoksena, direktiivin 2009/65/EY mukaisena yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiönä ja direktiivin 2011/61/EU mukaisena vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana tai sidonnaisasiamiehenä.”

13 a artikla

Muutos vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annettuun asetukseen (EU) N:o 1286/2014

Muutetaan asetus (EU) N:o 1286/2014 seuraavasti:

1)  Korvataan 32 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2019” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2021”;

2)  Korvataan 33 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”31 päivänä joulukuuta 2018” ilmaisulla ”31 päivänä joulukuuta 2019”;

3)  Korvataan 33 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”31 päivänä joulukuuta 2018” ilmaisulla ”31 päivänä joulukuuta 2019”;

4)  korvataan 33 artiklan 4 kohdassa ilmaisu ”31 päivänä joulukuuta 2018” ilmaisulla ”31 päivänä joulukuuta 2019”.

14 artikla

Arviointi

Komissio suorittaa viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 60 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta] arvioinnin tämän asetuksen soveltamisesta julkisen kuulemisen sekä EAMV:n ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

Komissio toimittaa viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta] toimivaltaisten viranomaisten, EAMV:n ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemisen perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sijoittajan oma-aloitteisen yhteydenoton ja oma-aloitteisen pyynnön ilmiöstä ja määrittää, miten laajasti rahastoissa on tehty merkintöjä tällaisessa muodossa, mikä on niiden maantieteellinen jakauma, mukaan luettuina kolmannet maat, sekä missä määrin niitä voidaan käyttää passiin liittyvien säännösten kiertämiseen.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 20 päivän kuluttua tämän asetuksen julkaisemista] lukuun ottamatta 2 artiklan 1 ja 4 kohtaa, 3 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 12 artiklaa ja 13 artiklaa, joita sovelletaan [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 367, 10.10.2018, s. 50.

(2)

  EUVL C 367, 10.10.2018, s. 50.

(3)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(4)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

0

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö