Eljárás : 2018/0045(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0431/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0431/2018

Viták :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0368

JELENTÉS     ***I
PDF 649kWORD 90k
6.12.2018
PE 627.812v02-00 A8-0431/2018

a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Wolf Klinz

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0110),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0110/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0431/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás:    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(2)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(3),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  A 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(4) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alternatív befektetési alapok (ABA-k), többek között a 345/2013/EU rendeletben meghatározott európai kockázatitőke-alapok (EuVECA-k), a 346/2013/EU rendeletben meghatározott európai szociális vállalkozási alapok (ESZVA-k) és az (EU) 2015/760 rendeletben meghatározott európai hosszú távú befektetési alapok (EHTBA-k), valamint a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(5) szerinti, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV-k) határokon átnyúló forgalmazását érintő eltérő szabályozási és felügyeleti megközelítések az ABA-k és az ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazása és az azokhoz való határokon átnyúló hozzáférés tekintetében széttagoltságot és korlátozásokat eredményeznek, ami megakadályozhatja, hogy azokat más tagállamokban forgalmazzák.

(2)  A kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó szabályozási keret erősítése és a magasabb szintű befektetővédelem érdekében az ABA-kba és az ÁÉKBV-kba befektetőknek szánt forgalmazási közleményeknek forgalmazási közleményként azonosíthatónak kell lenniük, és az ABA vagy az ÁÉKBV befektetési jegyei vagy részvényei megvásárlásával összefüggő kockázatokat és előnyöket egyformán kiemelt módon kell részletesen bemutatniuk. Emellett a forgalmazási közleményekbe foglalt valamennyi információt tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető módon kell közzétenni. A befektetővédelem fenntartása, valamint az ABA-k és az ÁÉKBV-k számára egyforma versenyfeltételek biztosítása érdekében a forgalmazási közleményekkel kapcsolatos előírások egyformán alkalmazandók az ABA-kra és az ÁÉKBV-kra vonatkozó forgalmazási közleményekre.

(2a)  Az átláthatóság fokozása és a magasabb szintű befektetővédelem, valamint a forgalmazási közleményekre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal, rendeletekkel és közigazgatási rendelkezésekkel kapcsolatos információk könnyebb elérhetősége érdekében az illetékes nemzeti hatóságoknak legalább egy, a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelven közzé kell tenniük weboldalaikon az említett információkat, többek között azok nem hivatalos összefoglalóit is, hogy a kollektív befektetési vállalkozások kezelőinek lehetőségük legyen előzetesen tájékozódni a szóban forgó követelményekről. A közzététel kizárólag tájékoztatási célokat szolgálhat, és nem keletkeztethet jogi kötelezettségeket. Az európai felügyeleti hatóságnak (Európai Értékpapírpiaci Hatóság, ESMA) ugyanezen okokból kifolyólag létre kell hoznia az illetékes hatóságok weboldalain közzétett információkra mutató hiperhivatkozásokat tartalmazó központi adatbázist.

(2b)  A forgalmazási közlemények – többek között online vonatkozásaik – valósághű jellegével és egyértelműségével szemben támasztott nemzeti követelményekben rögzített, befektetővédelmet szolgáló bevált módszerek terjesztéséhez lehetővé kell tenni az ESMA számára, hogy szabályozástechnikai standardtervezeteket fogadjon el az említett szabályok forgalmazási közlemények tekintetében történő alkalmazásáról.

(3)  Az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy a forgalmazási közleményekre vonatkozóan előzetes értesítési kötelezettséget írnak elő annak előzetes ellenőrzése céljából, hogy az említett közlemények megfelelnek-e ennek a rendeletnek és más hatályos előírásoknak, például, hogy a forgalmazási közlemények forgalmazási közleményként azonosíthatók-e, továbbá, hogy az ÁÉKBV és – amennyiben a tagállam lehetővé teszi az ABA-k lakossági befektetőknek történő forgalmazását – az ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek vásárlásával összefüggő kockázatokat és előnyöket egyformán kiemelt módon részletesen ismertetik-e, és hogy a forgalmazási közleményekben szereplő valamennyi információt tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető módon mutatják-e be. Az említett ellenőrzés elvégzésére korlátozott időkeret áll rendelkezésre. Az illetékes hatóságok attól, hogy kötelezővé teszik az előzetes értesítést, még ellenőrizhetik utólag a forgalmazási közleményeket.

(4)   ▌

(5)  Az egyenlő bánásmód biztosítása, valamint az alternatívbefektetésialap-kezelők és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok arra vonatkozó döntéshozatalának megkönnyítése érdekében, hogy részt vegyenek-e befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásában, fontos, hogy az illetékes hatóságok által a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelv szerinti, határokon átnyúló forgalmazási tevékenységek ▌felügyeletéért felszámított díjak és illetékek arányosak legyenek a végrehajtott felügyeleti feladatokkal és azokat nyilvánosságra hozzák, továbbá hogy az átláthatóság fokozása érdekében ezeket a díjakat és illetékeket weboldalukon közzétegyék. Ugyanezen okból az ESMA weboldalán – egy központi információs pont kialakítása érdekében – közzé kell tenni az illetékes hatóságok weboldalain a díjakkal és illetékekkel kapcsolatban szerepeltetett információkra mutató hiperhivatkozásokat. Az ESMA weboldalának emellett egy olyan interaktív eszközt is tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az illetékes hatóságok által alkalmazott, szóban forgó díjak és illetékek indikatív kiszámítását.

(5a)  Amennyiben az illetékes hatóságok alkalmaznak ilyen díjakat vagy illetékeket, a díjak vagy illetékek hatékonyabb beszedése, valamint a díj- és illetékrendszer átláthatóságának és egyértelműségének javítása érdekében az alternatívbefektetésialap-kezelőknek és az ÁÉKBV alapkezelő társaságoknak a fizetendő díjak vagy illetékek összegét, valamint a fizetési feltételeket egyértelműen feltüntető számlát, egyedi kifizetésre vonatkozó nyilatkozatot vagy fizetési megbízást kell kapniuk.

(6)  Mivel az ESMA-nak az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(6) összhangban a hatáskörébe tartozó területen nyomon kell követnie és értékelnie kell a piaci fejleményeket, helyénvaló és szükséges az ESMA ismereteinek bővítése azáltal, hogy az ESMA jelenleg létező adatbázisaiba bekerül az összes alternatívbefektetésialap-kezelő és ÁÉKBV alapkezelő társaság, valamennyi olyan tagállam, amelyben szolgáltatásokat nyújtanak, valamint minden olyan ABA és ÁÉKBV, amelyet ezek az alternatívbefektetésialap-kezelők és ÁÉKBV alapkezelő társaságok kezelnek és forgalmaznak, valamint valamennyi olyan tagállam, amelyben az említett kollektív befektetési vállalkozásokat forgalmazzák. E célból az illetékes hatóságoknak – annak érdekében, hogy az ESMA naprakész információkat szerepeltethessen a központi adatbázisban – továbbítaniuk kell az ESMA-nak a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelvnek megfelelően a határokon átnyúló tevékenységgel összefüggésben kapott bejelentésekkel, bejelentő levelekkel és információkkal kapcsolatos információkat, valamint minden olyan változásra vonatkozó információt, amelyet az adatbázisban meg kell jeleníteni. Az értesítésekkel kapcsolatos, illetékes hatóságok közötti dokumentumátadásokat az ESMA által létrehozandó értesítési portálon keresztül kell végrehajtani.

(7)  Az egyrészről a 345/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének b) pontjában meghatározott minősített kockázatitőke-alapok és a 346/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének b) pontjában meghatározott minősített szociális vállalkozási alapok, másrészről pedig egyéb ABA-k közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében az említett rendeletekbe a 2011/61/EU irányelvben a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra vonatkozóan meghatározott szabályokkal azonos szabályokat kell belefoglalni a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás tekintetében. Ezeknek a szabályoknak lehetővé kell tenniük az említett rendeletekkel összhangban nyilvántartásba vett alapkezelők számára, hogy felmérjék a befektetők minősített kockázatitőke-alapok és minősített szociális vállalkozási alapok révén felmerülő befektetési lehetőségekkel összefüggő befektetési hajlandóságát vagy stratégiáját.

(8)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az ESMA által kidolgozott szabályozástechnikai standardtervezeteket fogadjon el a forgalmazási közleményekre és az illetékes hatóságok által felszámított díjakra vagy illetékekre vonatkozó információk, vagy adott esetben az említett díjak vagy illetékek kiszámításával kapcsolatos releváns módszertan részletes meghatározása tekintetében. A Bizottságot fel kell hatalmazni továbbá arra, hogy az ESMA által kidolgozott szabályozástechnikai standardtervezeteket fogadjon el a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelvben a határokon átnyúló tevékenységekre vonatkozóan előírt bejelentésekben, bejelentő levelekben és írásbeli értesítésekben megadott információk részletes meghatározására vonatkozóan. A Bizottságnak az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket az EUMSZ 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban kell elfogadnia.

(9)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az ESMA által kidolgozott végrehajtás-technikai standardokat fogadjon el az illetékes hatóságok által a területükön alkalmazandó forgalmazási követelményekre irányadó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekre, valamint azok összefoglalóira, a határokon átnyúló forgalmazási tevékenységek kapcsán általuk felszámított díjakra és illetékekre, valamint adott esetben a releváns számítási módszerekre vonatkozó közzététel egységes formanyomtatványainak, mintadokumentumainak és eljárásainak meghatározása céljából. Ezen túlmenően az ▌ESMA felé történő továbbítás javítása érdekében a végrehajtás-technikai standardoknak a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelv által előírt, határokon átnyúló tevékenységekre vonatkozó bejelentéseket, bejelentő leveleket és információkat szintén magukban kell foglalniuk. A Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardokat az EUMSZ 291. cikke szerinti végrehajtási jogi aktusok útján, az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban kell elfogadnia.

(10)  Meg kell határozni azon információkat, amelyeket az összes alapkezelőre és kollektív befektetési vállalkozásra kiterjedő adatbázisok naprakészen tartása érdekében negyedévente az ESMA rendelkezésére kell bocsátani.

(11)  A személyes adatok e rendelet keretében történő kezelését, például a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által történő megosztását vagy továbbítását az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kell végezni, az információnak az ESMA által történő megosztását vagy továbbítását pedig a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kell végezni.

(11a)  Annak érdekében, hogy az illetékes nemzeti hatóságok elláthassák az e rendelettel rájuk ruházott feladatokat, a tagállamoknak elegendő erőforrást kell a rendelkezésükre bocsátaniuk, valamint minden szükséges felügyeleti és vizsgálati hatáskört biztosítaniuk kell számukra.

(12)  Öt évvel e rendelet hatálybalépése után a Bizottságnak el kell végeznie e rendelet alkalmazásának értékelését. Az értékelésnek figyelembe kell vennie a piac alakulását, és meg kell vizsgálnia, hogy a bevezetett intézkedések javították-e a befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazását.

(12a)  A fordított ajánlattétel jelenségének és a befektetők saját kezdeményezésű érdeklődésének, valamint azoknak az engedélyezésre vonatkozó rendelkezések – többek között harmadik országbeli szervezetek általi – megkerülésére való használatával kapcsolatos lehetőség értékelése érdekében a Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított két év elteltével jelentést tesz közzé e kérdésekről.

(13)  A jogbiztonság érdekében a forgalmazási közleményekre és a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra vonatkozó rendelkezések tekintetében össze kell hangolni [a 2009/65/EK, valamint a 2011/61/EU irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló irányelvet] átültető törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alkalmazásának kezdőnapját e rendelet alkalmazásának kezdőnapjával.

(14)  Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a piac hatékonyságának erősítését és ezzel együtt a tőkepiaci unió létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban hatásaik miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az ugyanezen cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)  „ABA”: a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerinti ABA, az EuVECA-t, az ESZVA-t és az EHTBA-t is ideértve;

b)  „ABAK”: a 2011/61/EU irányelv 6. cikkével összhangban engedélyezett ABAK;

ba)  „EuVECA-kezelő”: a 345/2013/EU rendelet 14. cikkével összhangban nyilvántartásba vett minősített kockázatitőke-alapkezelő;

bb)  „ESZVA-kezelő”: a 346/2013/EU rendelet 15. cikkével összhangban nyilvántartásba vett minősített szociális vállalkozási alapkezelő;

c)  „illetékes hatóság”: a 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában meghatározottak szerinti illetékes hatóság vagy a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjában vagy a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének h) pontjában meghatározottak szerinti illetékes hatóság;

d)  „székhely szerinti tagállam”: az a tagállam, amelyben az ABAK vagy az ÁÉKBV alapkezelő társaság létesítő okirat szerinti székhelye található;

e)  „ÁÉKBV”: a 2009/65/EK irányelv 5. cikkével összhangban engedélyezett ÁÉKBV;

f)  „ÁÉKBV alapkezelő társaság”: a 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerinti alapkezelő társaság vagy saját kezelésű ÁÉKBV.

2. cikk

A forgalmazási közleményekre vonatkozó követelmények

(1)  Az ABAK-ok, az EuVECA-kezelők, az ESZVA-kezelők és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok biztosítják, hogy a befektetőknek szánt valamennyi forgalmazási közleményről felismerhető legyen, hogy forgalmazási közleményről van szó, amely az ABA vagy ÁÉKBV befektetési jegyeinek vagy részvényeinek kockázatait és nyereségeit egyformán kiemelt módon és részletesen mutatja be, továbbá biztosítják, hogy a forgalmazási közleményben közölt információk megfeleljenek a valóságnak, egyértelműek és nem félrevezetőek.

(2)  Az ÁÉKBV alapkezelő társaságok biztosítják, hogy az ÁÉKBV-ről konkrét információkat tartalmazó forgalmazási közlemény ne legyen ellentmondásban a 2009/65/EK irányelv 68. cikkében említett tájékoztatóban vagy az említett irányelv 78. cikkében említett kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban közölt információkkal, illetve ne csökkentse azok jelentőségét. Az ÁÉKBV alapkezelő társaságok biztosítják, hogy az összes forgalmazási közleményben jelezzék, hogy létezik tájékoztató, és rendelkezésre állnak a kiemelt befektetői információk. A forgalmazási közleményben meg kell határozni, hogy a befektetők és a potenciális befektetők hol és hogyan, illetve milyen nyelven juthatnak hozzá a tájékoztatóhoz és a kiemelt befektetői információkhoz, továbbá meg kell adni az e dokumentumokra mutató hiperhivatkozásokat.

(2a)  A (2) bekezdésben említett forgalmazási közlemény azt is pontosan meghatározza, hogy a befektetők vagy potenciális befektetők hol, hogyan és milyen nyelven juthatnak hozzá a befektetői jogok összefoglalójához, amely adott esetben tartalmazza a jogvita esetében alkalmazható uniós és nemzeti kollektív jogorvoslati mechanizmusokhoz való hozzáférést is, valamint megadja az említett összefoglalóra mutató hiperhivatkozást.

(3)  Az ABAK-ok, az EuVECA-kezelők és az ESZVA-kezelők biztosítják, hogy az ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek vásárlására való felhívásból álló, az ABA-ra vonatkozóan konkrét információt tartalmazó forgalmazási közlemény ne tartalmazzon olyan kijelentést, amely ellentmond a befektetők részére a 2011/61/EU irányelv 23. cikkével, vagy a 345/2013/EU rendelet 13. cikkével, illetve a 346/2013/EU rendelet 14. cikkével összhangban közzéteendő információknak, vagy csökkenti azok jelentőségét.

(4)  E cikk (2) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó azon ABA-kra, amelyek az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelettel(7) összhangban vagy a nemzeti joggal összhangban tájékoztatót tesznek közzé, vagy a 2009/65/EK irányelv 78. cikkében említett kiemelt befektetői információk formájára és tartalmára vonatkozó szabályokat alkalmaznak.

(5)  ▌ Az ESMA szabályzástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a forgalmazási közleményekre vonatkozó, az első bekezdésben említett követelmények meghatározása céljából a forgalmazási közlemények online vonatkozásainak figyelembevételével.

Az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket az ESMA [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 18 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követően]-jéig/-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

3. cikk

A forgalmazási követelményekre vonatkozó nemzeti előírások közzététele

(1)  Az illetékes hatóságok weboldalaikon ▌legalább a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvek valamelyikén közzéteszik és naprakészen tartják az ABA-kra és az ÁÉKBV-kre vonatkozó forgalmazási követelményekre irányadó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekre vonatkozó információk teljes körét, valamint azok összefoglalóit.

(2)  Az illetékes hatóságok értesítik az ESMA-t ▌az illetékes hatóságok azon weboldalaira mutató hiperhivatkozásokról, amelyeken az (1) bekezdésben említett információkat közzétették.

Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül értesítik az ESMA-t az e bekezdés első albekezdése szerinti információkban bekövetkező változásokról.

(3)  Az ESMA végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki az e cikk szerinti közzétételek és értesítések egységes formanyomtatványainak, mintadokumentumainak és eljárásainak meghatározása céljából.

Az említett végrehajtás-technikai standardtervezeteket az ESMA [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 18 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követően]-jéig/-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

(4)  Az ESMA [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 42 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követő dátum]-jéig/-ig jelentést készít, amelyben megvizsgálja az (1) bekezdésben említett forgalmazási követelményeket, és erről tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot. Az említett jelentést az ESMA kétévente frissíti.

4. cikk

Az ESMA központi adatbázisa a forgalmazási követelményekre vonatkozó nemzeti rendelkezésekről

Az ESMA [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 24 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követő dátum]-jéig/-ig weboldalán ▌az illetékes hatóságok weboldalaira mutató, a 3. cikk (2) bekezdésében említett hiperhivatkozásokat tartalmazó központi adatbázist tesz közzé és tart naprakészen.

5. cikk

A forgalmazási közlemények előzetes ellenőrzése

(1)  Kizárólag az e rendeletnek és a forgalmazási követelményekre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzése céljából az illetékes hatóságok előírhatják, hogy előzetesen értesítsék őket az ▌alapkezelő társaságok által a befektetőkkel folytatott ügyleteik kapcsán közvetlenül vagy közvetve alkalmazni kívánt forgalmazási közleményekről.

Az első albekezdésben említett előzetes értesítési kötelezettség nem minősül az ÁÉKBV befektetési jegyeinek forgalmazására vonatkozó előzetes feltételnek, és nem képezi részét a 2009/65/EK irányelv 93. cikkében említett bejelentési eljárásnak.

Abban az esetben, ha az illetékes hatóságok előzetes ellenőrzés céljából előírják a forgalmazási közleményekre vonatkozó, első albekezdés szerinti előzetes értesítési kötelezettséget, az illetékes hatóságok a forgalmazási közlemények kézhezvételét követő naptól számított 10 munkanapon belül tájékoztatják az ÁÉKBV alapkezelő társaságot a forgalmazási közleményének módosítására irányuló esetleges felszólításról.

Az első albekezdésben említett előzetes értesítés rendszeres jellegű vagy bármely más ellenőrzési gyakorlatnak megfelelő kötelezettségként is előírható, és nem érinti a forgalmazási közlemények utólagos ellenőrzésére vonatkozó további felügyeleti hatásköröket.

(2)  A forgalmazási közleményekre vonatkozó előzetes értesítést előíró illetékes hatóságok meghatározzák, alkalmazzák és weboldalaikon közzéteszik a forgalmazási közleményekre vonatkozó előzetes értesítések eljárásait. A belső szabályoknak és eljárásoknak biztosítaniuk kell valamennyi ÁÉKBV átlátható és megkülönböztetéstől mentes kezelését, függetlenül attól, hogy az ÁÉKBV mely tagállamban engedélyezett.

(3)  Amennyiben ▌az ABAK-ok, az EuVECA-kezelők vagy ESZVA-kezelők ▌lakossági befektetők részére ABA-jaik befektetési jegyeit vagy részvényeit forgalmazzák, az ▌(1) és (2) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell az érintett ABAK-okra, EuVECA-kezelőkre vagy ESZVA-kezelőkre.

(4)  Az ▌illetékes hatóságok [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 24 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követő dátum] -tól/-től kezdve minden második év március 31-ig bejelentik a következő információkat az ESMA-nak:

a)  a forgalmazási közlemények módosítására irányuló, adott esetben azok előzetes ellenőrzésén alapuló felszólítások▌ száma;

b)  az utólagos ellenőrzéseken alapuló módosítási felszólítások és határozatok száma, egyértelműen megkülönböztetve a leggyakoribb jogsértéseket, az adott jogsértések ismertetésével és jellegével együtt;

ba)  a 2. cikkben említett követelmények tekintetében leggyakrabban elkövetett jogsértések megjelölése;

c)  egy-egy konkrét példa az a) pontban említett jogsértések mindegyikére.

6. cikk

A díjakra és illetékekre vonatkozó közös elvek

(1)  A díjaknak vagy illetékeknek, amelyeket az illetékes hatóság az ABAK-ok, az EuVECA-kezelők, az ESZVA-kezelők és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok határokon átnyúló tevékenységével kapcsolatos feladatai ellátása során felszámít, összhangban kell állniuk az illetékes hatóság e feladatok kapcsán végzett tevékenységei során felmerült tényleges költségeivel.

(2)  Az illetékes hatóságok számlát, egyedi kifizetésre vonatkozó nyilatkozatot vagy fizetési megbízást küldenek a [2009/65/EK irányelv 93. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében vagy a 2011/61/EU irányelv IV. mellékletének I. pontjában] megjelölt címre. A számlán fel kell tüntetni az (1) bekezdésben említett díjakat vagy illetékeket, a fizetési módot és a fizetés esedékességének időpontját.

7. cikk

A díjakra és illetékekre vonatkozó nemzeti előírások közzététele

(1)  [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 6 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követő dátum]-jéig/-ig az illetékes hatóságok weboldalukon a 6. cikk (1) bekezdésében említett díjak és illetékek jegyzékére, vagy adott esetben a szóban forgó díjak és illeték kiszámításának módszertanára ▌vonatkozó információkat tesznek közzé legalább a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvek valamelyikén, és azokat naprakészen tartják.

(2)  Az illetékes hatóságok értesítik az ESMA-t az illetékes hatóságok azon weboldalaira mutató hiperhivatkozásokról, amelyeken az (1) bekezdésben említett információkat közzétették.

Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül értesítik az ESMA-t az első albekezdés szerinti információkban bekövetkező változásokról.

(3)  Az ESMA szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki az illetékes hatóságok által e cikknek megfelelően az ESMA számára nyújtandó tájékoztatás pontos meghatározásáról.

Az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket az ESMA [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 12 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követően]-jéig/-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

(4)  Az ESMA végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki az e cikk szerinti értesítések egységes formanyomtatványainak, mintadokumentumainak és eljárásainak meghatározása céljából.

Az említett végrehajtás-technikai standardtervezeteket az ESMA [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 18 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követően]-jéig/-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

8. cikk

Az ESMA díjakat és illetékeket tartalmazó ▌adatbázisa

A díjak és illetékek átláthatóságának fokozása érdekében [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 30 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követően]-jéig/-ig az ESMA weboldalán ▌adatbázist tesz közzé és tart fenn, amely nyilvánosan hozzáférhető legalább a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvek valamelyikén, és amely tartalmazza a 7. cikk (2) bekezdésében említett, az illetékes hatóságok weboldalaira mutató hiperhivatkozások felsorolását.

[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 30 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követő dátum]-jéig/-ig az ESMA weboldalán legalább a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvek valamelyikén nyilvánosan hozzáférhető, általa kidolgozott interaktív eszközt tesz közzé, amely a 6. cikk (1) bekezdésében említett díjak és illetékek indikatív kiszámítására szolgál ▌. Ezt az eszközt naprakészen kell tartani.

10. cikk

Az ABA-k és ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó központi ESMA-adatbázis

[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 24 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követő dátum]-jéig/-ig az ESMA az ABA-k és ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó központi adatbázist tesz közzé ▌weboldalán, amely adatbázis nyilvánosan hozzáférhető a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvek valamelyikén és a következők felsorolását tartalmazza:

a)   az összes, valamely más tagállamban forgalmazott ABA, azok ABAK-jai, az ESZVA-kezelő vagy az EuVECA-kezelő, és a forgalmazásuk helye szerinti tagállamok jegyzéke; valamint

b)  az összes, valamely más tagállamban forgalmazott ÁÉKBV, azok ÁÉKBV alapkezelő társaságai, az ABAK-k és ÁÉKBV alapkezelő társaság által kezelt ▌ABA-k és ÁÉKBV-k, valamint a forgalmazásuk helye szerinti tagállamok jegyzéke.

A szóban forgó központi adatbázist naprakészen kell tartani.

Az első bekezdésében említett adatbázisban szereplő információk nem érintik a 2009/65/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett listát, a 2011/61/EU irányelv 7. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében említett központi nyilvános nyilvántartást, a 345/2013/EU rendelet 17. cikkében említett központi adatbázist, valamint a 346/2013/EU rendelet 18. cikkében említett központi adatbázist.

11. cikk

Az ESMA számára küldött értesítések szabványosítása

(1)  Az ESMA és az illetékes hatóságok közötti információcsere megkönnyítése érdekében az ESMA létrehoz egy, az alternatívbefektetésialap-kezelők és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok határokon átnyúló forgalmazási tevékenységeivel kapcsolatos rendszeres információcserére szolgáló rendszert.

Az illetékes hatóságok értesítik az ESMA-t a határokon átnyúló forgalmazási tevékenységekkel kapcsolatos változásokról, valamint negyedévente továbbítják az ESMA számára a 2009/65/EK irányelv ▌93. cikkének (1) bekezdésében, 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében▌, 32. cikkének (2) bekezdésében ▌ és 32a. cikkének (2) bekezdésében ▌említett bejelentésekkel, bejelentő levelekkel vagy információkkal kapcsolatos, az e rendelet 10. cikkben említett központi adatbázis létrehozásához és fenntartásához szükséges információkat, továbbá az ezen információkat érintő változásokat, amennyiben e változások az említett központi adatbázisban szereplő információk módosítását eredményeznék.

(2)  Az ESMA létrehoz egy értesítési portált, amelyre az egyes illetékes hatóságok feltöltik az (1) bekezdésben említett összes dokumentumot, és amelyen keresztül e dokumentumokat az illetékes hatóságok továbbítják egymásnak.

(3)  Az ESMA szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki azoknak a technikai szabályoknak a pontos meghatározása céljából, amelyek a (2) bekezdésben említett értesítési portál működéséhez szükségesek.

Az ESMA az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 18 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követően]-jéig/-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

11a. cikk

Az illetékes hatóságok hatásköre

(1)  Az illetékes hatóságok rendelkeznek minden olyan felügyeleti és vizsgálati hatáskörrel, amely az e rendelet szerinti feladataik ellátásához szükséges.

(2)  Az illetékes hatóságokra a 2009/65/EK irányelvvel, a 2011/61/EU irányelvvel, a 345/2013/EU rendelettel és a 346/2013/EU rendelettel, valamint az (EU) 2015/760 rendelettel összhangban, többek között a szankciókkal kapcsolatban átruházott hatásköröket az e rendelet 2. cikkében említett alapkezelők vonatkozásában is gyakorolni kell.

12. cikk

Az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet módosítása

A 345/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.  a 3. cikk a következő o) ponttal egészül ki:

„o)  »forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás«: az Unióban lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező potenciális befektetők számára a minősített kockázatitőke-alapok kezelője által vagy annak nevében befektetési stratégiákra vagy befektetési elképzelésekre vonatkozóan végzett közvetlen vagy közvetett információszolgáltatás vagy kommunikációs tevékenység egy még nyilvántartásba nem vett minősített kockázatitőke-alap vagy a potenciális befektetők lakóhelye vagy létesítő okirat szerinti székhelye szerinti tagállamban letelepedett, de a 15. cikkel összhangban forgalomba hozatal céljából még be nem jelentett minősített kockázatitőke-alap iránti érdeklődésük felmérése céljából, ami egyik esetben sem minősül az említett minősített kockázatitőke-alap befektetési jegyeire vagy részvényeire vonatkozó, befektetőknek szóló ajánlattételnek, illetve az említett befektetési jegyek vagy részvények befektetők részére történő kibocsátásának;”

2.  a szöveg a következő 4a. cikkel egészül ki:

„4a. cikk

(1) A minősített kockázatitőke-alapok kezelői forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást folytathatnak az Unióban, kivéve, ha a lehetséges befektetők számára nyújtott információk:

c)  lehetővé teszik a befektetők számára, hogy kötelezettséget vállaljanak egy adott minősített kockázatitőke-alap befektetési jegyeinek vagy részvényeinek megszerzésére;

d)  egy még nyilvántartásba nem vett minősített kockázatitőke-alap végleges kibocsátási tájékoztatójának, alapító dokumentumainak vagy ajánlati dokumentumainak minősülnek, illetve jegyzési formanyomtatványoknak vagy hasonló dokumentumoknak minősülnek, akár tervezetben, akár végleges formában, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára valamely minősített kockázatitőke-alap befektetési jegyeibe vagy részvényeibe való befektetést. A már letelepedett minősített kockázatitőke-alapok esetében rendelkezésre lehet bocsátani végleges kibocsátási tájékoztatót.

Amennyiben rendelkezésre bocsátják az első albekezdés d) pontjában említett kibocsátási tájékoztató vagy ajánlati dokumentumok tervezetét, az ilyen dokumentumok egyértelműen feltüntetik, hogy a dokumentum nem minősül a minősített kockázatitőke-alap befektetési jegyeire vagy részvényeire vonatkozó ajánlattételnek vagy jegyzési felhívásnak.

(2) A minősített kockázatitőke-alapok kezelői a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek megkezdése előtt postai vagy elektronikus úton egyszerű, informális levelet küldenek a letelepedésük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai számára arról, hogy az említett tevékenységeiket mely tagállamban vagy tagállamokban fogják végezni, és e levél másolatát elküldik az említett, forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek végzésének helye szerinti tagállam vagy tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai számára is.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok nem írhatják elő a minősített kockázatitőke-alapok kezelői számára, hogy jelentsék be a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás tartalmát vagy címzetteit.

(3) A minősített kockázatitőkealap-kezelők biztosítják, hogy a befektetők a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek keretében nem szerzik meg a minősített kockázatitőke-alap befektetési jegyeit vagy részvényeit, és hogy azok a befektetők, akikkel a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás keretében felvették a kapcsolatot, kizárólag a 14. cikk, a 14a. cikk vagy a 15. cikk szerint engedélyezett forgalmazás keretében szerezhetnek befektetési jegyeket vagy részvényeket a szóban forgó minősített kockázatitőke-alapban.

A forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek keretében a minősített kockázatitőkealap-kezelő által vagy annak nevében nyújtott információkban említett minősített kockázatitőke-alap vagy az említett forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek eredményeképpen nyilvántartásba vett minősített kockázatitőke-alapok befektetési jegyeinek vagy részvényeinek a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásban részesülő befektetők általi – a minősített kockázatitőkealap-kezelő általi forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás megkezdésétől számított 18 hónapon belül történő – jegyzését forgalmazás eredményének kell tekinteni, és az alkalmazandó rendelkezések szerint be kell jelenteni, továbbá annak összhangban kell állnia – adott esetben – a 14. cikkel, a 14a. cikkel és a 15. cikkel.

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a minősített kockázatitőke-alap kezelők megfelelő intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeikkel kapcsolatos információk hozzáférhetők legyenek, és kérésre azokat a letelepedésük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak, valamint a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeik helye szerinti tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak rendelkezésére bocsássák. A minősített kockázatitőkealap-kezelők biztosítják, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeiket megfelelően dokumentálják, amelynek keretében arról is információval szolgálnak, hogy mely tagállamokban és milyen időtartamon belül végeztek forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeket, és amely tartalmaz egy rövid, az említett tevékenységeket ismertető leírást, beleértve a bemutatott befektetési stratégiákra vonatkozó információkat és adott esetben a bemutatott minősített kockázatitőke-alapok jegyzékét is.

(3b) Harmadik fél kizárólag akkor végezhet valamely fogadó tagállamban az (1) bekezdésben említett tevékenységeket a nyilvántartásba vett minősített kockázatitőkealap-kezelő nevében, ha a 2014/65/EU irányelv értelmében engedélyezett befektetési vállalkozás, a 2013/36/EU irányelv értelmében engedélyezett hitelintézet, a 2009/65/EK irányelv értelmében engedélyezett ÁÉKBV alapkezelő társaság, a 2011/61/EU irányelv értelmében engedélyezett alternatívbefektetésialap-kezelő, vagy ha függő ügynökként jár el.

13. cikk

Az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosítása

A 346/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.  a 3. cikk a következő o) ponttal egészül ki:

„o)  »forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás«: az Unióban lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező potenciális befektetők számára a minősített szociális vállalkozási alapot kezelő társaság által vagy annak nevében befektetési stratégiákra vagy befektetési elképzelésekre vonatkozóan végzett közvetlen vagy közvetett információszolgáltatás vagy kommunikációs tevékenység egy még nyilvántartásba nem vett minősített szociális vállalkozási alap vagy a potenciális befektetők lakóhelye vagy létesítő okirat szerinti székhelye szerinti tagállamban letelepedett, de a 16. cikkel összhangban forgalomba hozatal céljából még be nem jelentett minősített szociális vállalkozási alap iránti érdeklődésük felmérése céljából, ami egyik esetben sem minősül az említett minősített szociális vállalkozási alap befektetési jegyeire vagy részvényeire vonatkozó, befektetőknek szóló ajánlattételnek, illetve az említett befektetési jegyek vagy részvények befektetők részére történő kibocsátásának;”

2.  a szöveg a következő 4a. cikkel egészül ki:

„4a. cikk

(1) A minősített szociális vállalkozási alapok kezelői forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást folytathatnak az Unióban, kivéve, ha a lehetséges befektetők számára nyújtott információk:

c)  lehetővé teszik a befektetők számára, hogy kötelezettséget vállaljanak egy adott minősített szociális vállalkozási alap befektetési jegyeinek vagy részvényeinek megszerzésére;

d)  egy még nyilvántartásba nem vett minősített szociális vállalkozási alap végleges kibocsátási tájékoztatójának, alapító dokumentumainak vagy ajánlati dokumentumainak minősülnek, illetve jegyzési formanyomtatványoknak vagy hasonló dokumentumoknak minősülnek, akár tervezetben, akár végleges formában, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára valamely minősített szociális vállalkozási alap befektetési jegyeibe vagy részvényeibe való befektetést. A már letelepedett minősített szociális vállalkozási alapok esetében rendelkezésre lehet bocsátani végleges kibocsátási tájékoztatót.

Amennyiben rendelkezésre bocsátják az első albekezdés d) pontjában említett kibocsátási tájékoztató vagy ajánlati dokumentumok tervezetét, az ilyen dokumentumok egyértelműen feltüntetik, hogy a dokumentum nem minősül a minősített szociális vállalkozási alap befektetési jegyeire vagy részvényeire vonatkozó ajánlattételnek vagy jegyzési felhívásnak.

(2) A minősített szociális vállalkozási alapkezelők a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek megkezdése előtt postai vagy elektronikus úton egyszerű, informális levelet küldenek a letelepedésük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai számára arról, hogy az említett tevékenységeiket mely tagállamban vagy tagállamokban fogják végezni, és e levél másolatát elküldik az említett, forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek végzésének helye szerinti tagállam vagy tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai számára is.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok nem írhatják elő a minősített szociális vállalkozási alapok kezelői számára, hogy jelentsék be a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás tartalmát vagy címzetteit.

(3) A minősített szociális vállalkozási alapok kezelői biztosítják, hogy a befektetők a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek keretében nem szerzik meg a minősített szociális vállalkozási alap befektetési jegyeit vagy részvényeit, és hogy azok a befektetők, akikkel a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás keretében felvették a kapcsolatot, kizárólag a 15. cikk, a 15a. cikk vagy a 16. cikk szerint engedélyezett forgalmazás keretében szerezhetnek befektetési jegyeket vagy részvényeket a szóban forgó minősített szociális vállalkozási alapban.

A forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek keretében a minősített szociális vállalkozási alapok kezelője által vagy annak nevében nyújtott információkban említett minősített szociális vállalkozási alap vagy az említett forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek eredményeképpen nyilvántartásba vett minősített szociális vállalkozási alap befektetési jegyeinek vagy részvényeinek a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásban részesülő befektetők általi – a minősített szociális vállalkozási alapok kezelői általi forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás megkezdésétől számított 18 hónapon belül történő – jegyzését forgalmazás eredményének kell tekinteni, és az alkalmazandó rendelkezések szerint be kell jelenteni, továbbá annak összhangban kell állnia – adott esetben – a 15. cikkel, a 15a. cikkel és a 16. cikkel.

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a minősített szociális vállalkozási alapok kezelői megfelelő intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeikkel kapcsolatos információk hozzáférhetők legyenek, és kérésre azokat a letelepedésük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak, valamint a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeik helye szerinti tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak rendelkezésére bocsássák. A minősített szociális vállalkozási alapok kezelői biztosítják, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeiket megfelelően dokumentálják, amelynek keretében arról is információval szolgálnak, hogy mely tagállamokban és milyen időtartamon belül végeztek forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeket, és amely tartalmaz egy rövid, az említett tevékenységeket ismertető összefoglalót, beleértve a bemutatott befektetési stratégiákra vonatkozó információkat és adott esetben a bemutatott minősített szociális vállalkozási alapok jegyzékét is.

(3b) Harmadik fél kizárólag akkor végezhet valamely fogadó tagállamban az (1) bekezdésben említett tevékenységeket a nyilvántartásba vett minősített szociális vállalkozási alapok kezelője nevében, ha a 2014/65/EU irányelv értelmében engedélyezett befektetési vállalkozás, a 2013/36/EU irányelv értelmében engedélyezett hitelintézet, a 2009/65/EK irányelv értelmében engedélyezett ÁÉKBV alapkezelő társaság, a 2011/61/EU irányelv értelmében engedélyezett alternatívbefektetésialap-kezelő, vagy ha függő ügynökként jár el.

13a. cikk

A lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU rendelet módosítása

Az 1286/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 32. cikk (1) bekezdésében a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. december 31-ig” szövegrész lép.

2.  A 33. cikk (1) bekezdésében a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. december 31-ig” szövegrész lép.

3.  A 33. cikk (3) bekezdésében a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. december 31-ig” szövegrész lép.

4.  A 33. cikk (4) bekezdésében a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. december 31-ig” szövegrész lép.

14. cikk

Értékelés

[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 60 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követően]-jéig/-ig a Bizottság egy nyilvános konzultáció, valamint az ESMA-val és az illetékes hatóságokkal folytatott megbeszélések alapján értékeli ezen rendelet alkalmazását.

[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a dátumot: 24 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követő dátum]-jéig/-ig a Bizottság az illetékes hatóságokkal, az ESMA-val és a többi érdekelt féllel folytatott konzultáció alapján jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a fordított ajánlattétel jelenségéről és a befektetők saját kezdeményezésű érdeklődéséről, meghatározva az alapok e jegyzési formájának mértékét, földrajzi megoszlását – beleértve a harmadik országokat is – és az engedélyezésre vonatkozó rendelkezések megkerülésére való használatával kapcsolatos lehetőségeket.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő huszadik nap]-tól/-től alkalmazandó, kivéve a 2. cikk (1) és (4) bekezdését, a 3. cikk (1) és (2) bekezdését, a 12. és a 13. cikket, amelyek [Kiadóhivatal: kérjük , illessze be a dátumot: 24 hónappal e módosító rendelet hatálybalépését követően]-tól/-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

HL C 367., 2018.10.10., 50. o.

(2)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(3)

  HL C 367., 2018.10.10., 50. o.

(4)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).

(5)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

(6)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(7)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o.).


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának elősegítése

Hivatkozások

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

7.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

16.4.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

0

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Benyújtás dátuma

6.12.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat