Pranešimas - A8-0431/2018Pranešimas
A8-0431/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013

6.12.2018 - (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pingų politikos komitetas
Pranešėjas: Wolf Klinz


Procedūra : 2018/0045(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0431/2018
Pateikti tekstai :
A8-0431/2018
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0110),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0110/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0431/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[2]*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[3],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  dėl skirtingų reguliavimo ir priežiūros metodų, taikomų alternatyvaus investavimo fondų (AIF), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES[4] 4 straipsnio 1 dalies a punkte, įskaitant Europos rizikos kapitalo fondus („EuVECA“), kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 345/2013, Europos socialinio verslumo fondus („EuSEF“), kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 346/2013, ir Europos ilgalaikių investicijų fondus, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 2016/760, ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB[5], investicinių vienetų ar akcijų platinimui tarpvalstybiniu mastu, rinka yra susiskaidžiusi ir kyla kliūčių tarpvalstybiniu mastu platinti AIF ir KIPVPS investicinius vienetus ar akcijas ir jų įsigyti, o tai savo ruožtu gali trukdyti juos platinti kitose valstybėse narėse;

(2)  siekiant sustiprinti kolektyvinio investavimo subjektams taikomą reglamentavimo sistemą ir geriau apsaugoti investuotojus, į AIF ir KIPVPS investuojantiems investuotojams skirti rinkodaros pranešimai turėtų būti atpažįstami kaip tokie, juose turėtų būti vienodai aiškiai pateikta išsami su AIF arba KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu susijusios rizikos ir naudos analizė. Be to, visa rinkodaros pranešimuose esanti informacija turėtų būti pateikta teisingai, aiškiai ir neklaidinančiai. Siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą ir vienodas AIF ir KIPVPS veiklos sąlygas, rinkodaros pranešimų standartai turėtų būti vienodai taikomi AIF ir KIPVPS rinkodaros pranešimams;

(2a)  siekiant didinti skaidrumą ir investuotojų apsaugą bei palengvinti prieigą prie informacijos apie nacionalinius įstatymus, reglamentus ir administracines nuostatas, taikomas rinkodaros pranešimams, nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų paskelbti tokią informaciją savo svetainėse bent jau finansų srityje įprasta kalba, įskaitant neoficialią tokios informacijos santrauką, kuri sudarytų sąlygas kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams susidaryti bendrą vaizdą apie tokius reikalavimus. Tokią informaciją reikėtų skelbti tik susipažinimo tikslais ir ja neturėtų būti sukuriama teisinių prievolių. Dėl tų pačių priežasčių Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (EVPRI) turėtų sukurti centrinę duomenų bazę, kurioje būtų pateikiamos nuorodos į kompetentingų institucijų svetainėse paskelbtą informaciją;

(2b)  siekiant skatinti laikytis gerosios patirties investuotojų apsaugos srityje, kuri nustatoma pagal nacionalinius sąžiningų ir aiškių rinkodaros pranešimų reikalavimus, įskaitant jiems taikomus paskelbimo internete reikalavimus, EVPRI turėtų turėti galimybę priimti techninių reguliavimo standartų projektą dėl šių reikalavimų taikymo rinkodaros pranešimams;

(3)  kompetentingos institucijos gali nuspręsti reikalauti iš anksto sistemingai informuoti apie rinkodaros pranešimus, kad ex ante patikrintų, ar tie pranešimai atitinka šį reglamentą ir kitus taikomus reikalavimus, pvz., ar rinkodaros pranešimai yra atpažįstami kaip tokie, ar juose vienodai aiškiai pateikta išsami su KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų ir, kai valstybė narė leidžia platinti AIF investicinius vienetus ar akcijas mažmeniniams klientams, AIF investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu susijusios rizikos ir naudos analizė, ir ar visa rinkodaros pranešimuose esanti informacija pateikta teisingai, aiškiai ir neklaidinančiai. Toks patikrinimas turėtų būti atliktas per konkretų terminą. Jeigu kompetentingos institucijos reikalauja pranešti iš anksto, tai neturėtų joms užkirsti kelio atlikti ex post rinkodaros pranešimų patikrinimą;

(4)   ▌

(5)  siekiant užtikrinti vienodas sąlygas AIFV ir KIPVPS valdymo įmonėms ir padėti joms nuspręsti, ar užsiimti investicinių fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimu tarpvalstybiniu mastu, svarbu, kad kompetentingų institucijų taikomi mokesčiai ir rinkliavos už direktyvose 2009/65/EB ir 2011/61/ES nurodytą tarpvalstybinės prekybos veiklos priežiūrą būtų proporcingi atliktoms priežiūros užduotims ir būtų viešai atskleisti ir kad siekiant padidinti skaidrumą tie mokesčiai ir rinkliavos būtų skelbiami jų svetainėse. Dėl tos pačios priežasties nuorodos į kompetentingų institucijų svetainėse paskelbtą informaciją, susijusią su mokesčiais ir rinkliavomis, turėtų būti skelbiama bent jau EVPRI svetainėje, siekiant sukurti bendrą informacijos punktą. EVPRI svetainėje taip pat turėtų būti pateikta interaktyvi priemonė, naudojama orientaciniams tiems kompetentingų institucijų taikomiems mokesčiams ir rinkliavoms apskaičiuoti;

(5a)  kad būtų geriau renkami mokesčiai ir rinkliavos ir padidintas su mokesčių ir rinkliavų struktūra susijęs skaidrumas ir aiškumas, kai tokius mokesčius ar rinkliavas taiko kompetentingos institucijos, AIFV ir KIPVPS valdymo įmonės turėtų gauti sąskaitą faktūrą, individualų mokėjimo pareiškimą arba mokėjimo nurodymą, kuriuose būtų aiškiai nurodoma mokėtina mokesčių ar rinkliavų suma ir mokėjimo tvarka;

(6)  kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010[6] EVPRI turėtų stebėti ir vertinti rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje, yra tinkama ir būtina gausinti EVPRI žinias išplečiant egzistuojančias EVPRI duomenų bazes, kad į jas būtų įtraukti visi AIFV ir KIPVPS valdymo įmonės, valstybės narės, kuriose jos teikia paslaugas, ir visi AIF ir KIPVPS, kuriuos tos AIF ir KIPVPS valdymo įmonės valdo ir kurių investicinius vienetus ar akcijas jos platina, ir valstybės narės, kuriose platinami šių kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcijos. Tuo tikslu, siekdamos sudaryti sąlygas EVPRI įtraukti į centrinę duomenų bazę naujausią informaciją, kompetentingos institucijos turėtų perduoti EVPRI informaciją apie pranešimus, pranešimo laiškus ir informaciją, kurią jos gavo pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES, vykdydamos tarpvalstybinę veiklą, taip pat informaciją apie bet kokius pakeitimus, kurie turėtų būti įtraukti į duomenų bazę. Visi su pranešimais susiję kompetentingų institucijų vienų kitoms perduodami dokumentai turėtų būti perduodami per pranešimo portalą, kurį turi sukurti EVPRI;

(7)  siekiant užtikrinti vienodas reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/2013 3 straipsnio b punkte, arba reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/2013 3 straipsnio b punkte, ir kitų AIF veiklos sąlygas, būtina į tuos reglamentus įtraukti išankstinio platinimo taisykles, kurios būtų tokios pat, kaip Direktyvoje 2011/61/ES nustatytos išankstinio platinimo taisyklės. Tomis taisyklėmis turėtų būti sudarytos sąlygos pagal tuos reglamentus registruotiems valdytojams kryptingai pritraukti investuotojus patikrinant jų susidomėjimą numatomomis investicijų į reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus ir reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus galimybėmis ar strategijomis;

(8)  Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti EVPRI parengtus techninių reguliavimo standartų projektus, susijusius su informacijos apie rinkodaros pranešimus, kompetentingų institucijų taikomus mokesčius ar rinkliavas arba, kai taikoma, tų mokesčių ar rinkliavų apskaičiavimo metodiką, pateikimu. Be to, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti EVPRI parengtus techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatoma informacija, kuri turi būti pateikta pranešimuose, pranešimo laiškuose ir raštiškuose pranešimuose apie tarpvalstybinę veiklą, kaip reikalaujama pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES. Komisija tuos techninių reguliavimo standartų projektus turėtų patvirtinti priimdama deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius;

(9)  Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti EVPRI parengtus techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais nustatomos kompetentingų institucijų paskelbimo apie įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su jų teritorijose taikomais platinimo reikalavimais, jų taikomų mokesčių ar rinkliavų už tarpvalstybinę rinkodaros veiklą lygiu ir, kai taikoma, jų apskaičiavimo metodika, standartinės formos, šablonai ir procedūros, bei pateikiamos jų santraukos. Be to, siekiant pagerinti informacijos perdavimą ▌EVPRI, techniniai įgyvendinimo standartai taip pat turėtų apimti pranešimus, pranešimo laiškus ir informaciją apie tarpvalstybinę veiklą, kaip reikalaujama pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES. Komisija turėtų priimti tuos įgyvendinimo techninius standartus kaip įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 straipsnį ir vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu;

(10)  būtina nurodyti, kokia konkreti informacija kiekvieną ketvirtį turi būti perduodama EVPRI, siekiant užtikrinti, kad visų valdytojų ir kolektyvinio investavimo subjektų duomenų bazėse būtų pateikiama naujausia informacija;

(11)  bet koks asmens duomenų tvarkymas taikant šį reglamentą, kaip antai kompetentingų institucijų vykdomas keitimasis asmens duomenimis arba jų perdavimas, turėtų būti vykdomas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679, o bet kokie EVPRI informacijos mainai ir jos perdavimas turėtų būti vykdomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001;

(11a)  siekdamos sudaryti sąlygas nacionalinėms kompetentingoms institucijoms įgyvendinti joms pagal šį reglamentą priskirtas funkcijas, valstybės narės turėtų suteikti joms pakankamai išteklių ir visus būtinus priežiūros ir tyrimo atlikimo įgaliojimus;

(12)  praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija turėtų įvertinti šio reglamento taikymą. Atliekant įvertinimą turėtų būti atsižvelgta į rinkos pokyčius ir įvertinta, ar nustatytomis priemonėmis pavyko pagerinti investicinių fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimą tarpvalstybiniu mastu;

(12a)  siekdama įvertinti investuotojų prašymų parduoti nesiūlytus investicinius vienetus ir paklausos investuotojo iniciatyva reiškinį, taip pat galimybę jais pasinaudoti siekiant apeiti nuostatas, susijusias su prekybos leidimu, įskaitant trečiųjų šalių subjektus, Komisija turėtų paskelbti ataskaitą dėl šių klausimų praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo;

(13)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina sinchronizuoti įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais įgyvendinama [direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB ir Direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu], nuostatų ir šio reglamento nuostatų, susijusių su rinkodaros pranešimais ir išankstiniu platinimu, taikymo datas;

(14)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. kuriant kapitalo rinkų sąjungą padidinti rinkos efektyvumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)  AIF – AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte, įskaitant „EuVECA“, „EuSEF“ ir ETLIF;

b)  AIFV – AIFV, kuriam suteiktas leidimas pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį;

ba)  „EuVECA“ valdytojas – reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas, užregistruotas remiantis Reglamento (ES) Nr. 345/2013 14 straipsnio nuostatomis;

bb)  „EuSEF“ valdytojas – reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas, užregistruotas remiantis Reglamento (ES) Nr. 346/2013 15 straipsnio nuostatomis;

c)  kompetentinga institucija – kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkte, arba kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies f punkte arba Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies h punkte;

d)  buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje yra registruota AIFV arba KIPVPS valdymo įmonės buveinė;

e)  KIPVPS – KIPVPS, kuriam suteiktas leidimas pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį;

f)  KIPVPS valdymo įmonė – valdymo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte, arba savarankiškai valdomas KIPVPS.

2 straipsnis

Rinkodaros pranešimams taikomi reikalavimai

1.  AIFV, „EuVECA“ valdytojai, „EuSEF“ valdytojai ir KIPVPS valdymo įmonės užtikrina, kad visi rinkodaros pranešimai investuotojams būtų atpažįstami kaip tokie, juose būtų vienodai aiškiai pateikta išsami su AIF arba KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu susijusios rizikos ir naudos analizė ir kad visa rinkodaros pranešimuose pateikta informacija būtų teisinga, aiški ir neklaidinanti.

2.  KIPVPS valdymo įmonės užtikrina, kad rinkodaros pranešimai, kuriuose pateikta konkreti informacija apie KIPVPS, neprieštarautų Direktyvos 2009/65/EB 68 straipsnyje nurodytame prospekte pateiktai informacijai ir tos direktyvos 78 straipsnyje nurodytai pagrindinei informacijai investuotojams ir nesumenkintų jos svarbos. KIPVPS valdymo įmonės užtikrina, kad visuose rinkodaros pranešimuose būtų nurodyta, jog egzistuoja prospektas ir galima gauti pagrindinę informaciją investuotojams. Rinkodaros pranešime nurodoma, kur, kaip ir kokia kalba investuotojai arba potencialūs investuotojai gali gauti prospektą ir pagrindinę informaciją investuotojams, ir pateikiamos nuorodos į tuos dokumentus.

2a.  2 dalyje nurodytuose rinkodaros pranešimuose taip pat nurodoma, kur, kaip ir kokiomis kalbomis investuotojai arba potencialūs investuotojai gali gauti informacijos apie investuotojų teises santrauką (ir pateikiama nuoroda į tokią santrauką), kurioje atitinkamai nurodoma, kokiais Sąjungos lygmens ir nacionaliniais kolektyvinio teisių gynimo mechanizmais galima pasinaudoti ginčo atveju.

3.  AIFV, „EuVECA“ valdytojai ir „EuSEF“ valdytojai užtikrina, kad rinkodaros pranešimuose, kuriuose kviečiama pirkti AIF investicinius vienetus ar akcijas ir kuriuose pateikta konkreti informacija apie AIF, nebūtų jokių teiginių, prieštaraujančių informacijai, kuri turi būti atskleista investuotojams atitinkamai pagal Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 345/2013 13 straipsnį arba Reglamento (ES) Nr. 346/2013 14 straipsnį, arba menkinančių jos svarbą.

4.  Šio straipsnio 2 dalis mutatis mutandis taikoma AIF, kurie skelbia prospektą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2017/1129[7] arba pagal nacionalinę teisę arba taiko taisykles, susijusias su Direktyvos 2009/65/EB 78 straipsnyje nurodytos pagrindinės informacijos investuotojams formatu ir turiniu.

5.  ▌EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose tiksliai išdėsto pirmoje dalyje nurodytiems rinkodaros pranešimams taikomų reikalavimų gaires, atsižvelgdama į tai, kad rinkodaros pranešimai gali būti teikiami internetu▌.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [LB: prašom įrašyti datą – 24 mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

3 straipsnis

Nacionalinių nuostatų dėl platinimo reikalavimų skelbimas

1.  Kompetentingos institucijos savo interneto svetainėse skelbia ir tvarko aktualią ir išsamią informaciją, kurioje pateikti taikomi AIF ir KIPVPS platinimo reikalavimus reglamentuojantys nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai bei jų santraukos bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

2.  Kompetentingos institucijos pateikia EVPRI ▌kompetentingų institucijų svetainių, kuriose skelbiama 1 dalyje nurodyta informacija, nuorodas.

Kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos praneša EVPRI apie bet kokius šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos pasikeitimus.

3.  EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikomi skelbiant ir teikiant pranešimus pagal šį straipsnį, projektus.

EVPRI tuos įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [LB: prašom įrašyti datą – 18 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

4.  Iki [LB: prašom įrašyti datą – 42 mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI ataskaitoje išnagrinėja 1 dalyje nurodytus platinimo reikalavimus ir apie ją informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją. EVPRI ataskaitą atnaujina kas dvejus metus.

4 straipsnis

EVPRI centrinė nacionalinių nuostatų dėl platinimo reikalavimų duomenų bazė

Iki [LB: prašom įrašyti datą – 24 mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI savo svetainėje viešai skelbia ir tvarko centrinę duomenų bazę, kurioje pateiktos nuorodos į 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų svetaines.

5 straipsnis

Rinkodaros pranešimų ex ante patikrinimas

1.  Išimtinai siekiant patikrinti atitiktį šiam reglamentui ir nacionalinėms nuostatoms dėl platinimo reikalavimų, kompetentingos institucijos gali pareikalauti iš anksto informuoti apie rinkodaros pranešimus, kuriuos ▌valdymo įmonės ketina tiesiogiai arba netiesiogiai panaudoti bendraudamos su investuotojais.

Pirmoje pastraipoje nurodytas reikalavimas informuoti iš anksto nėra išankstinė prekybos KIPVPS investiciniais vienetais sąlyga ir nėra Direktyvos 2009/65/EB 93 straipsnyje nurodytos pranešimo procedūros sudedamoji dalis.

Tais atvejais, kai kompetentingos institucijos reikalauja iš anksto informuoti apie pirmoje pastraipoje nurodytus rinkodaros pranešimus, kad jos galėtų atlikti ex ante patikrinimą, jos per 10 darbo dienų nuo pirmos darbo dienos po rinkodaros pranešimų gavimo informuoja KIPVPS valdymo įmonę apie kiekvieną prašymą iš dalies pakeisti jos rinkodaros pranešimus.

Pirmoje pastraipoje nurodytas išankstinio pranešimo reikalavimas gali būti taikomas sistemingai arba remiantis bet kuria kita patikrinimo praktika ir jis nedaro poveikio papildomiems priežiūros įgaliojimams, susijusiems su rinkodaros pranešimų patikrinimu ex post.

2.  Kompetentingos institucijos, kurios reikalauja iš anksto informuoti apie rinkodaros pranešimus, nustato, taiko ir skelbia savo svetainėse išankstinio informavimo apie rinkodaros pranešimus procedūras. Vidaus taisyklėmis ir procedūromis užtikrinama, kad visiems KIPVPS būtų taikomos skaidrios ir nediskriminacinės sąlygos, nepriklausomai nuo valstybės narės, kurioje KIPVPS išduotas leidimas.

3.  Jeigu ▌AIFV, „EuVECA“ valdytojai arba „EuSEF“ valdytojai savo teritorijose platina AIF investicinius vienetus ar akcijas mažmeniniams investuotojams, tiems AIFV, „EuVECA“ valdytojams arba „EuSEF“ valdytojams mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalys.

4.  Kompetentingos institucijos ▌iki kas antrų metų kovo 31 d., pradedant [LB: prašom įrašyti datą – 24 mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI pateikia tokią informaciją:

a)  kai tinkama, prašymų pakeisti rinkodaros pranešimus, pateiktų remiantis ex ante patikrinimu, skaičių;

b)  prašymų atlikti pakeitimus ir sprendimų (priimtų remiantis ex post patikromis), kuriuose aiškiai išskiriami dažniausiai pasitaikantys pažeidimai, įskaitant šių pažeidimų aprašymą ir pobūdį, skaičių;

ba)  dažniausiai pasitaikančių 2 straipsnyje nurodytų reikalavimų pažeidimų aprašymą;

c)  vieną konkretų kiekvieno iš a punkte nurodytų pažeidimų pavyzdį.

6 straipsnis

Bendrieji principai, susiję su mokesčiais ar rinkliavomis

1.  Kompetentingos institucijos už jos pareigų, susijusių su AIFV, „EuVECA“ valdytojų, „EuSEF“ valdytojų ir KIPVPS valdymo įmonių tarpvalstybine veikla, vykdymą taikomi mokesčiai ar rinkliavos yra proporcingi kompetentingos institucijos patiriamoms išlaidoms jai vykdant su šiomis pareigomis susijusias funkcijas.

2.  Kompetentingos institucijos [Direktyvos 2009/65/EB 93 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje arba Direktyvos 2011/61/ES IV priedo i punkte] nurodytu adresu siunčia sąskaitą faktūrą, individualų mokėjimo pareiškimą arba mokėjimo nurodymą. Sąskaitoje faktūroje nurodomi pirmoje pastraipoje minėti mokesčiai ar rinkliavos, mokėjimo priemonės ir data, iki kurios turi būti atliktas mokėjimas.

7 straipsnis

Nacionalinių nuostatų dėl mokesčių ir rinkliavų skelbimas

1.  Iki [LB: prašom įrašyti datą – 6 mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] kompetentingos institucijos savo svetainėse viešai paskelbia ir tvarko naujausią informaciją, kurioje pateikiami 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti mokesčiai ar rinkliavos arba, kai taikoma, tų mokesčių ar rinkliavų apskaičiavimo metodika bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

2.  Kompetentingos institucijos pateikia EVPRI kompetentingų institucijų svetainių nuorodas, kuriose skelbiama 1 dalyje nurodyta informacija.

Kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos praneša EVPRI apie bet kokius pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos pasikeitimus.

3.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nustatoma, kokią informaciją kompetentingos institucijos turi pateikti EVPRI pagal šį straipsnį, projektus.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [LB: prašom įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

4.  EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos (teikiant pranešimus pagal šį straipsnį) standartinės formos, šablonai ir procedūros, projektus.

EVPRI tuos įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [LB: prašom įrašyti datą – 18 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

8 straipsnis

EVPRI ▌mokesčių ir rinkliavų duomenų bazė

Siekdama padidinti mokesčių ir rinkliavų skaidrumą iki [LB: prašom įrašyti datą – 30 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI savo svetainėje viešai paskelbia ir tvarko ▌duomenų bazę, viešai prieinamą bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, kurioje pateikiamos nuorodos į 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų svetaines.

Iki [LB: prašom įrašyti datą – 30 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI parengia ir savo svetainėje viešai paskelbia ir tvarko interaktyvią priemonę (viešai prieinamą bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba), kurioje pateikiami orientaciniai 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų mokesčių ir rinkliavų skaičiavimai. Toji priemonė nuolat atnaujinama.

10 straipsnis

EVPRI centrinė ▌AIF ir KIPVPS tarpvalstybinės prekybos duomenų bazė

Iki [LB: prašom įrašyti datą – 24 mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI savo svetainėje viešai paskelbia ir tvarko centrinę AIF ir KIPVPS tarpvalstybinės prekybos duomenų bazę, viešai prieinamą tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, kurioje išvardyti:

a)   visi AIF, kuriais prekiaujama kitoje valstybėje narėje, jų AIFV, „EuSEF“ valdytojai arba „EuSEF“ valdytojai ir valstybių narių, kuriose jie platinami, sąrašas; taip pat

b)  visi KIPVPS, kuriais prekiaujama kitoje valstybėje narėje, jų KIPVPS valdymo įmonės, AIF ir KIPVPS, kuriuos tie AIFV ir KIPVPS valdymo įmonės valdo ▌, ir valstybių narių, kuriose jie platinami, sąrašas.

Toji duomenų bazė nuolat atnaujinama.

1 dalyje nurodytoje duomenų bazėje pateikta informacija nedaro poveikio Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytam sąrašui, Direktyvos 2011/61/ES 7 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodytam viešajam centriniam registrui, Reglamento (ES) Nr. 345/2013 17 straipsnyje nurodytai centrinei duomenų bazei ir Reglamento (ES) Nr. 346/2013 18 straipsnyje nurodytai centrinei duomenų bazei.

11 straipsnis

EVPRI skirtų pranešimų standartizavimas

1.  Kad būtų galima palengvinti EVPRI ir kompetentingų institucijų informacijos mainus, EVPRI sukuria reguliaraus keitimosi informacija, susijusia su tarpvalstybine AIFV ir KIPVPS valdymo įmonių prekybos veikla, sistemą.

▌Kompetentingos institucijos praneša EVPRI apie tarpvalstybinės prekybos veiklos pokyčius ir kiekvieną ketvirtį perduoda jai informaciją, kuri yra būtina siekiant sukurti ir tvarkyti 10 straipsnyje nurodytą centrinę duomenų bazę, susijusią su bet kokiu pranešimu, pranešimo laišku arba informacija, nurodyta Direktyvos 2009/65/EB ▌93 straipsnio 1 dalyje, 93a straipsnio 2 dalyje ir Direktyvos 2011/61/ES 31 straipsnio 2 dalyje, 32 straipsnio 2 dalyje, 32a straipsnio 2 dalyje, ir bet kokius tos informacijos pakeitimus, jeigu dėl šių pakeitimų būtų pakeista centrinėje duomenų bazėje pateikta informacija.

2.  EVPRI sukuria pranešimų portalą, į kurį kiekviena kompetentinga institucija įkelia visus 1 dalyje nurodytus dokumentus, ir per kurį visais tokiais dokumentais keičiasi kompetentingos institucijos.

3.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nustatoma, kokios techninės priemonės yra būtinos, kad veiktų 2 dalyje nurodytas pranešimų portalas, projektus.

EVRPI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [LB: prašom įrašyti datą – 18 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti ▌pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

11a straipsnis

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.  Kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti.

2.  Kompetentingoms institucijoms pagal Direktyvą 2009/65/EB, Direktyvą 2011/61/ES, Reglamentą (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamentą (ES) Nr. 346/2013, Reglamentą (ES) 2015/760 suteikti įgaliojimai, įskaitant įgaliojimus, susijusius su nuobaudomis, taip pat taikomi valdytojams, nurodytiems šio reglamento 2 straipsnyje.

12 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnis papildomas o punktu:

„o)  išankstinis platinimas – reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo ar jo vardu vykdomas tiesioginis arba netiesioginis informacijos apie investavimo strategijas ar investavimo idėjas teikimas arba pranešimas potencialiems investuotojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė yra Sąjungoje, siekiant patikrinti jų susidomėjimą dar neužregistruotu reikalavimus atitinkančiu rizikos kapitalo fondu arba reikalavimus atitinkančiu rizikos kapitalo fondu, kuris yra įsteigtas, bet apie jį pagal 15 straipsnį dar nepranešta kaip apie platinimo veiklos vykdytoją toje valstybėje narėje, kurioje yra potencialių investuotojų nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė – tai kiekvienu atveju nelaikoma pasiūlymu investuotojui investuoti į reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investicinius vienetus arba akcijas arba jų platinimu;

2)  Įterpiamas 4a straipsnis:

„4a straipsnis

1. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai gali užsiimti išankstiniu platinimu Sąjungoje, išskyrus atvejus, kai potencialiems investuotojams pateikiama informacija:

c)  suteikia galimybę investuotojams įsipareigoti įsigyti konkrečių reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicinius vienetus ar akcijas;

d)  prilygsta dar neužregistruotų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų prospekto galutinei versijai, steigiamiesiems dokumentams, siūlymo dokumentams, pasirašymo formoms arba panašiems dokumentams projekto arba galutine forma, kurie leidžia investuotojams investuoti į reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo vienetus ar akcijas. Jau įsteigtų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų atveju gali būti pateikiama galutinė prospekto versija.

Jei pateikiamas prospekto projektas ar siūlymo dokumentas, kaip nurodyta pirmos pastraipos d punkte, tame dokumente aiškiai nurodoma, kad jis nėra pasiūlymas ar kvietimas pasirašyti reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo vienetų ar akcijų.

2. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, prieš pradėdami išankstinio platinimo veiklą, savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms nusiunčia paprastą neoficialų laišką popierine forma arba elektroninį laišką, kuriame nurodo, kurioje (kuriose) valstybėje narėje (valstybėse narėse) jie pradės tokią veiklą, o jo kopiją nusiunčia valstybės narės ar valstybių narių, kuriose jie vykdys išankstinę platinimo veiklą, kompetentingoms institucijoms.

Kompetentingos institucijos nereikalauja, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai praneštų apie išankstinio platinimo turinį arba nurodytų adresus, kuriais jis siunčiamas.

3. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai užtikrina, kad investuotojai neįsigytų reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo vienetų ar akcijų išankstinio platinimo veiklos metu ir kad investuotojai, įtraukiami į išankstinio platinimo veiklą, galėtų įsigyti to reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo vienetus ar akcijas tik platinimo, leidžiamo pagal 14, 14a arba 15 straipsnį, metu.

Jeigu investuotojai, įtraukti į išankstinio platinimo veiklą, per 18 mėnesių nuo reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojų pradėtos išankstinio platinimo veiklos pradžios pasirašo reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo vienetus ar akcijas, nurodytus ES reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo arba jo vardu vykdant išankstinio platinimo veiklą pateiktoje informacijoje, arba reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo, įsteigto atlikus išankstinio platinimo veiklą, vienetus ar akcijas, tai laikoma platinimo rezultatu ir turi būti laikomasi numatytos pranešimo tvarkos ir, kai taikoma, 14, 14a ir 15 straipsnių.

3a. Valstybės narės užtikrina, kad reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas imtųsi atitinkamų priemonių, kad būtų galima susipažinti su tokia informacija, susijusia su jo vykdoma išankstinio platinimo veikla, ir kad tokia informacija būtų teikiama, gavus prašymą, jo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir valstybių narių, kuriose jis vykdo išankstinio platinimo veiklą, kompetentingoms institucijoms. Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas užtikrina, kad jo vykdoma išankstinio platinimo veikla būtų tinkamai dokumentuojama, įskaitant nuorodas į valstybes nares ir laikotarpius, kur ir kada vykdyta išankstinio platinimo veikla, taip pat pateikiamas trumpas tos veiklos aprašymas, be kita ko, informacija apie pristatytas investavimo strategijas ir, kai taikytina, pristatytų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų sąrašą.

3b. Trečioji šalis tik tada vykdo 1 dalyje nurodytą veiklą priimančiojoje valstybėje narėje leidimą turinčio reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo vardu, kai ji turi investicinės įmonės veiklos leidimą pagal Direktyvą 2014/65/ES, kredito įstaigos leidimą pagal Direktyvą 2013/36/ES, KIPVPS valdymo įmonės leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB, alternatyvaus investavimo fondo valdytojo leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES arba veikia kaip priklausomas agentas.

13 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnis papildomas o punktu:

„o)  išankstinis platinimas – reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo ar jo vardu vykdomas tiesioginis arba netiesioginis informacijos apie investavimo strategijas ar investavimo idėjas teikimas arba pranešimas potencialiems investuotojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė yra Sąjungoje, siekiant patikrinti jų susidomėjimą dar neužregistruotu reikalavimus atitinkančiu socialinio verslumo fondu arba reikalavimus atitinkančiu socialinio verslumo fondu, kuris yra įsteigtas, bet apie jį pagal 16 straipsnį dar nepranešta kaip apie platinimo veiklos vykdytoją toje valstybėje narėje, kurioje yra potencialių investuotojų nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė – tai kiekvienu atveju nelaikoma pasiūlymu investuotojui investuoti į reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo investicinius vienetus arba akcijas arba jų platinimu;

2)  Įterpiamas 4a straipsnis:

„4a straipsnis

1. Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai gali užsiimti išankstiniu platinimu Sąjungoje, išskyrus atvejus, kai potencialiems investuotojams pateikiama informacija:

c)  suteikia galimybę investuotojams įsipareigoti įsigyti konkrečių reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų investicinius vienetus ar akcijas;

d)  prilygsta dar neužregistruotų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų prospekto galutinei versijai, steigiamiesiems dokumentams, siūlymo dokumentams, pasirašymo formoms arba panašiems dokumentams projekto arba galutine forma, kurie leidžia investuotojams investuoti į reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo vienetus ar akcijas. Jau įsteigtų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų atveju gali būti pateikiama galutinė prospekto versija.

Jei pateikiamas prospekto projektas ar siūlymo dokumentas, kaip nurodyta pirmos pastraipos d punkte, tame dokumente aiškiai nurodoma, kad jis nėra pasiūlymas ar kvietimas pasirašyti reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo vienetų ar akcijų.

2. Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai, prieš pradėdami išankstinio platinimo veiklą, savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms nusiunčia paprastą neoficialų laišką popierine forma arba elektroninį laišką, kuriame nurodo, kurioje (kuriose) valstybėje narėje (valstybėse narėse) jie pradės tokią veiklą, o jo kopiją nusiunčia valstybės narės ar valstybių narių, kuriose jie vykdys išankstinę platinimo veiklą, kompetentingoms institucijoms.

Kompetentingos institucijos nereikalauja, kad reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai praneštų apie išankstinio platinimo turinį arba nurodytų adresus, kuriais jis siunčiamas.

3. Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai užtikrina, kad investuotojai neįsigytų reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo vienetų ar akcijų išankstinio platinimo veiklos metu ir kad investuotojai, įtraukiami į išankstinio platinimo veiklą, galėtų įsigyti to reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo vienetus ar akcijas tik platinimo, leidžiamo pagal 15, 15a arba 16 straipsnį, metu.

Jeigu investuotojai, įtraukti į išankstinio platinimo veiklą, per 18 mėnesių nuo reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų pradėtos išankstinio platinimo veiklos pradžios pasirašo reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų vienetus ar akcijas, nurodytus ES reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų arba jų vardu vykdant išankstinio platinimo veiklą pateiktoje informacijoje, arba reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo, įsteigto atlikus išankstinio platinimo veiklą, vienetus ar akcijas, tai laikoma platinimo rezultatu ir turi būti laikomasi numatytos pranešimo tvarkos ir, kai taikoma, 15, 15a ir 16 straipsnių.

3a. Valstybės narės užtikrina, kad reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojas imtųsi atitinkamų priemonių, kad būtų galima susipažinti su tokia informacija, susijusia su jo vykdoma išankstinio platinimo veikla, ir kad tokia informacija būtų teikiama, gavus prašymą, jo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir valstybių narių, kuriose jis vykdo išankstinio platinimo veiklą, kompetentingoms institucijoms. Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojas užtikrina, kad jo vykdoma išankstinio platinimo veikla būtų tinkamai dokumentuojama, įskaitant nuorodas į valstybes nares ir laikotarpius, kur ir kada vykdyta išankstinio platinimo veikla, taip pat pateikiama trumpa tos veiklos santrauka, be kita ko, informacija apie pristatytas investavimo strategijas ir, kai taikytina, pristatytų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų sąrašą.

3b. Trečioji šalis tik tada vykdo 1 dalyje nurodytą veiklą priimančiojoje valstybėje narėje leidimą turinčio reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojo vardu, kai ji turi investicinės įmonės veiklos leidimą pagal Direktyvą 2014/65/ES, kredito įstaigos leidimą pagal Direktyvą 2013/36/ES, KIPVPS valdymo įmonės leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB, alternatyvaus investavimo fondo valdytojo leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES arba veikia kaip priklausomas agentas.

13a straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)  32 straipsnio 1 dalyje data „2019 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2021 m. gruodžio 31 d.“;

2)  33 straipsnio 1 dalyje data „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2019 m. gruodžio 31 d.“;

3)  33 straipsnio 2 dalyje data „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2019 m. gruodžio 31 d.“;

4)  33 straipsnio 4 dalyje data „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2019 m. gruodžio 31 d.“.

14 straipsnis

Vertinimas

Iki ... [LB: prašom įrašyti datą – 60 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija, remdamasi viešomis konsultacijomis ir atsižvelgdama į diskusijas su EVPRI ir kompetentingomis institucijomis, atlieka šio reglamento taikymo vertinimą.

Iki ... [LB: prašom įrašyti datą – 24 mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija, remdamasi konsultacijomis kompetentingomis institucijomis, EVPRI ir kitomis suinteresuotomis šalimis, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl investuotojų prašymų parduoti nesiūlytus investicinius vienetus ir paklausos investuotojo iniciatyva reiškinio, kurioje nurodo šios formos fondų pasirašymo mastą, geografinę aprėptį (įskaitant trečiąsias šalis) ir galimybę jais pasinaudoti siekiant apeiti nuostatas, susijusias su prekybos leidimu.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo [LB: prašom įrašyti datą – dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje], išskyrus 2 straipsnio 1 ir 4 dalis, 3 straipsnio 1 ir 2 dalis, 12 ir 13 straipsnius, kurie taikomi nuo [PO: prašom įrašyti datą – 24 mėnesiai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

  • [1]    OL L 367, 2018 10 10, p. 50.
  • [2] * Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.
  • [3]    OL L 367, 2018 10 10, p. 50.
  • [4]   2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
  • [5]   2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
  • [6]   2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
  • [7]   2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymas

Nuorodos

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Pateikimo data

6.12.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika