Ziņojums - A8-0431/2018Ziņojums
A8-0431/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013

6.12.2018 - (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)) - ***I

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Wolf Klinz


Procedūra : 2018/0045(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0431/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0431/2018
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0110),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0110/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 11. jūlija atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0431/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI[2]*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un (ES) Nr. 346/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[3],

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Atšķirīgas regulatīvās un uzraudzības pieejas attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES[4] 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā definēto alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF), tostarp Regulā (ES) Nr. 345/2013 definēto Eiropas riska kapitāla fondu (EuVECA), Regulā (ES) Nr. 346/2013 definēto Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu (EuSEF) un Regulā (ES) 2015/760 definēto Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu (ELTIF), un pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) pārrobežu izplatīšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK[5] nozīmē rada sadrumstalotību un šķēršļus pārrobežu tirdzniecībā un pieejai AIF un PVKIU, kas varētu kavēt to tirdzniecību citās dalībvalstīs.

(2)  Lai uzlabotu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem piemērojamo tiesisko regulējumu un labāk aizsargātu ieguldītājus, tirgvedības paziņojumiem ieguldītājiem, kas veic ieguldījumus AIF un PVKIU, vajadzētu būt identificējamiem kā tādiem, un tajos būtu jāsniedz detalizēts pārskats par AIF un PVKIU apliecību vai daļu iegādes riskiem un guvumiem vienlīdz nozīmīgā veidā. Turklāt visai informācijai, kas ietverta tirgvedības paziņojumos, vajadzētu būt sniegtai patiesā, skaidrā un nemaldinošā veidā. Lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību un panāktu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp AIF un PVKIU, ir vienlīdzīgi jāpiemēro tirgvedības paziņojumu standarti AIF un PVKIU tirgvedības paziņojumiem.

(2a)  Lai palielinātu pārredzamību un ieguldītāju aizsardzību un atvieglotu piekļuvi informācijai par tirgvedības paziņojumiem piemērojamiem valstu normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, valstu kompetentajām iestādēm vismaz tajā valodā, kurā parasti sazinās starptautisko finanšu jomā, būtu jāpublicē šāda informācija savās tīmekļa vietnēs, tostarp šādas informācijas neoficiāli kopsavilkumi, kas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem sniegtu pirmo ieskatu šajās prasībās. Šādas publikācijas būtu jāsniedz vienīgi informatīvos nolūkos un tām vajadzētu būt juridiski nesaistošām. Tā paša iemesla dēļ Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei) (EVTI)) būtu jāizveido centrāla datubāze, kurā ietvertas hipersaites uz kompetento iestāžu tīmekļa vietnēs publicēto informāciju.

(2b)  Lai veicinātu ieguldītāju aizsardzības labu praksi, kas ir ietverta valstu prasībās par patiesiem un skaidriem tirgvedības paziņojumiem, tostarp par šo paziņojumu tiešsaistes aspektiem, EVTI vajadzētu būt iespējai pieņemt regulatīvo tehnisko standartu projektus par šo noteikumu piemērošanu tirgvedības paziņojumiem.

(3)  Kompetentās iestādes var izlemt pieprasīt iepriekšēju ziņošanu par tirgvedības paziņojumiem, lai ex ante pārbaudītu minēto paziņojumu atbilstību šai regulai un citām piemērojamām prasībām, piemēram, vai tirgvedības paziņojumi ir identificējami kā tādi, vai tie sniedz detalizētu pārskatu par riskiem un guvumiem no PVKIU daļu vai apliecību iegādes un, ja dalībvalsts ļauj tirgot AIF privātajiem ieguldītājiem, — arī attiecībā uz AIF vienlīdz nozīmīgā veidā, un vai visa informācija tirgvedības paziņojumos ir sniegta patiesā, skaidrā un nemaldinošā veidā. Šāda pārbaude būtu jāveic ierobežotā termiņā. Ja kompetentās iestādes pieprasa iepriekšēju ziņošanu, tam nevajadzētu liegt iespēju šīm iestādēm veikt tirgvedības paziņojumu ex post pārbaudi.

(4)   ▌

(5)  Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un atvieglotu lēmumu pieņemšanu AIFP un PVKIU pārvaldības sabiedrībām par to, vai iesaistīties ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanā, ir svarīgi, lai maksas un nodevas, kuras iekasē kompetentās iestādes par Direktīvās 2009/65/EK un 2011/61/ES minēto pārrobežu tirdzniecības darbību ▌uzraudzību, būtu proporcionālas veiktajiem uzraudzības uzdevumiem un tiktu publiskotas, un lai lielākas pārredzamības labad minētās maksas un nodevas tiktu publicētas to tīmekļa vietnēs. Tā paša iemesla dēļ EVTI tīmekļa vietnē būtu jāpublicē hipersaites uz kompetento iestāžu tīmekļa vietnēs publicēto informāciju par maksām un nodevām, tādējādi izveidojot centrālo informācijas punktu. EVTI tīmekļa vietnē būtu arī jāietver interaktīvs rīks, kas ļauj indikatīvi aprēķināt attiecīgās maksas un nodevas, kuras iekasē kompetentās iestādes.

(5a)  Lai labāk varētu iekasēt maksas un nodevas un palielināt maksu un nodevu struktūras pārredzamību un skaidrību gadījumos, kad kompetentās iestādes iekasē šādas maksas vai nodevas, AIFP un PVKIU pārvaldības sabiedrībām būtu jāsaņem rēķins, atsevišķs maksājuma pārskats vai maksājuma instrukcija, kurā skaidri norādīta maksājamo maksu vai nodevu summa un maksāšanas kārtība.

(6)  Tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010[6] EVTI būtu jāuzrauga un jāvērtē tirgus norises tās kompetencē esošajā jomā, ir lietderīgi un nepieciešami uzlabot EVTI zināšanas, palielinot EVTI pašreiz esošās datubāzes, lai tajās ietvertu visu AIFP un PVKIU pārvaldību, dalībvalstis, kurās tie sniedz pakalpojumus, un visus AIF un PVKIU, kurus attiecīgās AIFP un PVKIU pārvaldības sabiedrības pārvalda un tirgo, kā arī visas dalībvalstis, kurās tiek tirgoti minētie kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi. Minētajā nolūkā, lai EVTI varētu uzturēt centrālo datubāzi ar atjauninātu informāciju, kompetentajām iestādēm būtu EVTI jānodod informācija par paziņojumiem, paziņojuma vēstules un informācija, ko tās ir saņēmušas saskaņā ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES attiecībā uz pārrobežu darbību, kā arī jānodod informācija par jebkādām izmaiņām, kas attiecīgi būtu jāatspoguļo datubāzē. Visi ar paziņojumiem saistītie dokumentu sūtījumi starp kompetentajām iestādēm būtu jāveic, izmantojot paziņojumu portālu, kas jāizveido EVTI.

(7)  Lai panāktu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp kvalificētiem riska kapitāla fondiem, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 345/2013 3. panta b) apakšpunktā, vai kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 346/2013 3. panta b) apakšpunktā, no vienas puses, un pārējiem AIF, no otras puses, ir nepieciešams minētajās regulās ietvert noteikumus par pirmstirdzniecību, kas ir identiski noteikumiem, kuri paredzēti Direktīvā 2011/61/ES par pirmstirdzniecību. Šie noteikumi ļautu pārvaldniekiem, kuri ir reģistrēti saskaņā ar minētajām regulām, meklēt ieguldītājus, pārbaudot viņu ieinteresētību jaunajās ieguldījumu iespējās vai stratēģijās, izmantojot kvalificētus riska kapitāla fondus vai kvalificētus sociālās uzņēmējdarbības fondus.

(8)  Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko izstrādājusi EVTI, attiecībā uz precīzu informāciju par tirgvedības paziņojumiem, maksām vai nodevām, vai, attiecīgā gadījumā, attiecīgajām aprēķina metodikām attiecībā uz minētajām maksām vai nodevām, ko iekasējušas kompetentās iestādes. Turklāt Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko izstrādājusi EVTI, attiecībā uz precīzu informāciju, kas jāsniedz paziņojumos, paziņojuma vēstulēs un rakstiskajos paziņojumus par pārrobežu darbībām, kā pieprasīts Direktīvās 2009/65/EK un 2011/61/ES. Komisijai būtu jāpieņem šie regulatīvo tehnisko standartu projekti ar deleģētajiem aktiem, ievērojot LESD 290. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

(9)  Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt īstenošanas tehniskos standartus, ko izstrādājusi EVTI, attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām kompetento iestāžu publikācijām par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem un to kopsavilkumiem par tirdzniecības prasībām, kas piemērojamas to teritorijā, maksu vai nodevu līmeni, ko tās iekasējušas par pārrobežu tirdzniecības darbību, un, attiecīgā gadījumā, attiecīgajām aprēķināšanas metodikām. Turklāt nolūkā uzlabot ▌nodošanu ▌EVTI īstenošanas tehniskajos standartos būtu jāietver arī paziņojumi, paziņojuma vēstules un informācija par pārrobežu darbībām, kā prasīts Direktīvās 2009/65/EK un 2011/61/ES. Komisijai būtu jāpieņem minētie īstenošanas tehniskie standarti, izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar LESD 291. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

(10)  Ir jāprecizē, kāda informācija ik ceturksni paziņojama EVTI, lai datubāzēs būtu atjaunināta informācija par visiem pārvaldniekiem un kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem.

(11)  Personas datu apstrāde, ko veic šīs regulas ietvaros, piemēram, personas datu apmaiņa vai nodošana, ko veic kompetentās iestādes, būtu jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679, un visa informācijas apmaiņa vai nodošana, ko veic EVTI, būtu jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001.

(11a)  Lai valstu kompetentās iestādes varētu izpildīt funkcijas, kas tām uzticētas ar šo regulu, dalībvalstīm būtu tām jāpiešķir pietiekami resursi un visas nepieciešamās uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras.

(12)  Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisijai būtu jāveic izvērtējums par šīs regulas piemērošanu. Minētajā izvērtējumā būtu jāņem vērā tirgus norises un jānovērtē, vai ieviestie pasākumi ir uzlabojuši ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu.

(12a)  Lai novērtētu tādus fenomenus kā reversais mārketings un pēc ieguldītāja paša iniciatīvas radītais pieprasījums, kā arī iespēju tos izmantot nolūkā apiet ar pasi saistītos noteikumus, tostarp attiecībā uz trešo valstu tiesību subjektiem, Komisijai divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāpublicē ziņojums par minētajām problēmām.

(13)  Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir nepieciešams sinhronizēt normatīvo un administratīvo tiesību aktu, ar ko īsteno [direktīvu, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu], piemērošanas datumus un šīs regulas piemērošanas datumus attiecībā uz prasībām par tirdzniecības paziņojumiem un pirmstirdzniecību.

(14)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, uzlabot tirgus efektivitāti, vienlaikus izveidojot kapitāla tirgu savienību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to radītās ietekmes dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)  “AIF” ir kolektīvu ieguldījumu uzņēmums (AIF), kā noteikts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, tostarp EuVECA, EuSEF un ELTIF;

b)  “AIFP” ir kolektīvu ieguldījumu uzņēmuma pārvaldnieks (AIFP), kas saņēmis atļauju saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu;

ba)  “EuVECA pārvaldnieks” ir kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 345/2013 14. pantu;

bb)  “EuSEF pārvaldnieks” ir kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 346/2013 15. pantu;

c)  “kompetentā iestāde” ir kompetentā iestāde, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā, vai kompetentā iestāde, kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta f) apakšpunktā vai Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta h) apakšpunktā;

d)  “piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā ir AIFP vai PVKIU pārvaldības sabiedrības juridiskā adrese;

e)  “PVKIU” ir PVKIU, kas saņēmis atļauju saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 5. pantu;

f)  “PVKIU pārvaldības sabiedrība” ir pārvaldības sabiedrība, kā noteikts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, vai pašpārvaldīts PVKIU.

2. pants

Prasības attiecībā uz tirgvedības paziņojumiem

1.  AIFP, EuVECA pārvaldnieki, EuSEF pārvaldnieki un PVKIU pārvaldības sabiedrības nodrošina, ka visi tirgvedības paziņojumi ieguldītājiem ir identificējami kā tādi, tajos sniegts detalizēts pārskats par AIF vai PVKIU apliecību vai daļu iegādes riskiem un guvumiem vienlīdz nozīmīgā veidā, un visa tirgvedības paziņojumos ietvertā informācija ir patiesa, skaidra un nav maldinoša.

2.  PVKIU pārvaldības sabiedrības nodrošina, ka neviens tirgvedības paziņojums, kas ietver konkrētu informāciju par PVKIU, nav pretrunā ▌vai nemazina tās informācijas nozīmi, kas ietverta Direktīvas 2009/65/EK 68. pantā minētajā prospektā, un tās pašas direktīvas 78. pantā minētajai ieguldītājiem paredzētajai pamatinformācijai. PVKIU pārvaldības sabiedrības nodrošina, ka visi tirgvedības paziņojumi norāda, ka ir prospekts un ka ir pieejama ieguldītājiem paredzēta pamatinformācija. Tirgvedības paziņojumos precizē, kur, kā un kādā valodā ieguldītāji vai potenciālie ieguldītāji var iegūt prospektu un tiem paredzēto pamatinformāciju, un iekļauj hipersaites uz attiecīgajiem dokumentiem.

2.a  Šā panta 2. punktā minētajos tirgvedības paziņojumos arī norāda, kur, kā un kādā valodā ieguldītāji vai potenciālie ieguldītāji var iegūt ieguldītāju tiesību kopsavilkumu, un iekļauj hipersaiti uz šādu kopsavilkumu, kurā attiecīgi ir ietverta piekļuve Savienības līmeņa un valsts kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismiem, ko izmanto tiesvedības gadījumā.

3.  AIFP, EuVECA pārvaldnieki un EuSEF pārvaldnieki nodrošina, ka nevienā tirgvedības paziņojumā, kas ietver aicinājumu iegādāties AIF apliecības vai daļas, kas ietver konkrētu informāciju par AIF, nav neviena apgalvojuma, kas ir pretrunā informācijai, kura jāatklāj ieguldītājiem saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 23. pantu vai attiecīgi Regulas (ES) Nr. 345/2013 13. pantu vai Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. pantu, vai mazina tās nozīmi.

4.  Šā panta 2. punkts mutatis mutandis attiecas uz AIF, kuri publicē prospektus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2017/1129[7] vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai piemēro noteikumus par Direktīvas 2009/65/EK 78. pantā minētās ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas formātu un saturu.

5.  ▌EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē tirgvedības paziņojumu prasības, kā minēts pirmajā daļā, ņemot vērā tirgvedības paziņojumu tiešsaistes aspektus.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz ... [PB: lūdzu ievietot datumu — 18 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

3. pants

Valstu noteikumu par tirdzniecības prasībām publicēšana

1.  Kompetentās iestādes savās tīmekļa vietnēs publicē un regulāri atjaunina pilnīgu informāciju par piemērojamajiem valstu normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuri reglamentē AIF un PVKIU tirdzniecības noteikumus, kā arī to kopsavilkumus, vismaz vienā valodā, kurā parasti sazinās starptautisko finanšu jomā.

2.  Kompetentās iestādes paziņo EVTI ▌hipersaites uz kompetento iestāžu tīmekļa vietnēm, kurās ir publicēta 1. punktā minētā informācija.

Kompetentās iestādes saskaņā ar šā punkta pirmo daļu bez nepamatotas kavēšanās paziņo EVTI par visām izmaiņām sniegtajā informācijā.

3.  EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai saskaņā ar šo pantu noteiktu publikāciju un paziņojumu standarta veidlapas, veidnes un procedūras.

Minēto īstenošanas standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz [PB: lūdzu ievietot datumu — 18 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

4.  Līdz ... [PB: lūdzu ievietot datumu — 42 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] EVTI ziņojumā izskata 1. punktā minētās tirdzniecības prasības un par to ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. EVTI minēto ziņojumu atjaunina ik pēc diviem gadiem.

4. pants

EVTI centrālā datubāze par valstu noteikumiem attiecībā uz tirdzniecības prasībām

Līdz [PB: lūdzu ievietot datumu — 24 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] EVTI savā tīmekļa vietnē publicē ▌hipersaites uz 3. panta 2. punktā minētajām kompetento iestāžu tīmekļa vietnēm.

5. pants

Tirgvedības paziņojumu ex ante pārbaude

1.  Tikai nolūkā pārbaudīt atbilstību šai regulai un valsts noteikumiem par tirdzniecības prasībām kompetentās iestādes var pieprasīt iepriekšēju ziņošanu par tirgvedības paziņojumiem, kurus ▌pārvaldības sabiedrības plāno tieši vai netieši izmantot savos darījumos ar ieguldītājiem.

Pirmajā daļā minētā iepriekšējās ziņošanas prasība nav PVKIU apliecību tirgošanas iepriekšējs nosacījums un nav daļa no Direktīvas 2009/65/EK 93. pantā minētās paziņošanas procedūras.

Gadījumos, kad kompetentās iestādes nolūkā veikt ex ante pārbaudi pieprasa veikt pirmajā daļā minēto iepriekšējo ziņošanu par tirgvedības paziņojumiem, tās 10 darbdienu laikā, sākot no nākamās darbdienas pēc tās darbdienas, kurā saņemti tirgvedības paziņojumi, informē PVKIU pārvaldības sabiedrību par visiem pieprasījumiem grozīt tās tirgvedības paziņojumus.

Var pieprasīt, lai pirmajā daļā minēto iepriekšējo ziņošanu veiktu sistemātiski vai saskaņā ar jebkādu citu pārbaudes praksi, un tā neskar papildu uzraudzības pilnvaras veikt tirgvedības paziņojumu ex post pārbaudi.

2.  Kompetentās iestādes, kuras pieprasa iepriekšēju ziņošanu par tirgvedības paziņojumiem, savā tīmekļa vietnē izveido, piemēro un publicē procedūras attiecībā uz iepriekšēju ziņošanu par tirgvedības paziņojumiem. Iekšējie noteikumi un procedūras nodrošina pārredzamu un nediskriminējošu attieksmi pret visiem PVKIU, neatkarīgi no dalībvalstīm, kurās PVKIU ir sniegta atļauja.

3.  Ja ▌AIFP, EuVECA pārvaldnieki vai EuSEF pārvaldnieki privātajiem ieguldītājiem tirgo savas AIF apliecības vai daļas ▌, minētajiem AIFP, EuVECA pārvaldniekiem vai EuSEF pārvaldniekiem mutatis mutandis piemēro šā panta 1. un 2. punktu.

4.  Kompetentās iestādes ▌līdz katra otrā gada 31. martam, sākot no ... [PB: lūdzu ievietot datumu — 24 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas], paziņo EVTI šādu informāciju:

(a)  attiecīgā gadījumā — to tirgvedības paziņojumu grozījumu pieprasījumu skaits, kuri iesniegti, pamatojoties uz ex ante pārbaudi;

(b)  to grozījumu pieprasījumu un lēmumu skaits, kuri pieņemti, pamatojoties uz ex post pārbaudēm, skaidri norādot visbiežākos pārkāpumus, tostarp attiecīgo pārkāpumu aprakstu un veidu;

ba)  regulas 2. pantā minēto prasību visbiežāko pārkāpumu apraksts;

(c)  viens konkrēts piemērs par katru no a) apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem.

6. pants

Kopīgie principi attiecībā uz maksām vai nodevām

1.  Maksas vai nodevas, ko iekasējusi kompetentā iestāde, veicot savus pienākumus saistībā ar AIFP, EuVECA pārvaldnieku, EuSEF pārvaldnieku un PVKIU pārrobežu darbību, atbilst faktiskajām izmaksām, kas kompetentajai iestādei radušās, veicot savas funkcijas saistībā ar attiecīgo pienākumu izpildi.

2.  Kompetentās iestādes nosūta rēķinu, atsevišķu maksājuma pārskatu vai maksājumu norādījumu uz adresi, kas minēta [Direktīvas 2009/65/EK 93. panta 1. punkta otrajā daļā vai Direktīvas 2011/61/ES IV pielikuma I) punktā]. Rēķinā norāda maksas vai nodevas, kas minētas 1. punktā, maksājuma līdzekļus un datumu, līdz kuram maksājums ir jāveic.

7. pants

Valstu noteikumu par maksām un nodevām publicēšana

1.  Līdz ... [PB: lūdzu ievietot datumu — 6 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] kompetentās iestādes savā tīmekļa vietnē publicē un uztur atjauninātu informāciju ▌, kurā ietvertas 6. panta 1. punktā minētās maksas vai nodevas vai vajadzības gadījumā aprēķina metodikas attiecībā uz minētajām maksām vai nodevām vismaz vienā valodā, kurā parasti sazinās starptautisko finanšu jomā.

2.  Kompetentās iestādes paziņo EVTI hipersaites uz kompetento iestāžu tīmekļa vietnēm, kurās publicēta 1. punktā minētā informācija.

Kompetentās iestādes bez nepamatotas kavēšanās paziņo EVTI par visām izmaiņām saskaņā ar pirmo daļu sniegtajā informācijā.

3.  EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu informāciju, kas kompetentajām iestādēm jāsniedz EVTI saskaņā ar šo pantu.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz ... [PB: lūdzu ievietot datumu — 12 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

4.  EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai saskaņā ar šo pantu noteiktu paziņojumu standarta veidlapas, veidnes un procedūras.

Minēto īstenošanas standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz ... [PB: lūdzu ievietot datumu — 18 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

8. pants

EVTI ▌datubāze maksām un nodevām

Līdz [PB: lūdzu ievietot datumu — 30 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] EVTI izstrādā, dara pieejamu savā tīmekļa vietnē un uztur datubāzi, kas ir publiski pieejama vismaz tajā valodā, kurā parasti sazinās starptautisko finanšu jomā, un šajā datubāzē iekļauj sarakstu ar hipersaitēm uz 7. panta 2. punktā minēto kompetento iestāžu tīmekļa vietnēm.

Līdz ... [PB: lūdzu ievietot datumu — 30 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] EVTI izstrādā un dara pieejamu savā tīmekļa vietnē interaktīvu rīku, kas ir publiski pieejams vismaz tajā valodā, kurā parasti sazinās starptautisko finanšu jomā, un ar ko var indikatīvi aprēķināt 6. panta 1. punktā minētās maksas un nodevas ▌. Šo rīku regulāri atjaunina.

10. pants

EVTI centrālā datubāze par AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību

Līdz ... [PB: lūdzu ievietot datumu — 24 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] EVTI savā tīmekļa vietnē publicē centrālo datubāzi par AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību, kas ir publiski pieejama valodā, kurā parasti sazinās starptautisko finanšu jomā, uzskaitot:

a)   visus AIF, kurus tirgo citā dalībvalstī, to AIFP, EuSEF pārvaldniekus vai EuVECA pārvaldniekus un dalībvalstis, kurās tie tiek tirgoti; kā arī

b)  visus PVKIU, kurus tirgo citā dalībvalstī, to PVKIU pārvaldības sabiedrības, AIF un PVKIU, kurus minēto AIFP un PVKIU pārvaldības sabiedrības pārvalda un tirgo, kā arī to dalībvalstu sarakstu, kurās tie tiek tirgoti.

Šo centrālo datubāzi regulāri atjaunina.

Informācija, kas iekļauta šā panta pirmajā daļā minētajā datubāzē, neskar Direktīvas 2009/65/EK 6. panta 1. punkta otrajā daļā minēto sarakstu, Direktīvas 2011/61/ES 7. panta 5. punkta otrajā daļā minēto centralizēto publisko reģistru, Regulas (ES) Nr. 345/2013 17. pantā minēto centrālo datubāzi un Regulas (ES) Nr. 346/2013 18. pantā minēto centrālo datubāzi.

11. pants

EVTI iesniedzamo paziņojumu standartizēšana

1.  Lai veicinātu informācijas apmaiņu starp EVTI un kompetentajām iestādēm, EVTI izveido sistēmu regulārai informācijas apmaiņai attiecībā uz AIFP un PVKIU pārvaldības sabiedrību pārrobežu tirdzniecības darbībām.

Kompetentās iestādes paziņo EVTI ar pārrobežu tirdzniecības darbībām saistītās izmaiņas un katru ceturksni paziņo EVTI informāciju, kas nepieciešama šīs regulas 10. pantā minētās centrālās datubāzes izveidei un uzturēšanai un kas attiecas uz ▌visiem paziņojumiem, ▌paziņojuma vēstulēm ▌vai ▌informāciju, kas minēta Direktīvas 2009/65/EK ▌93. panta 1. ▌punktā, ▌93.a panta 2. punktā un Direktīvas 2011/61/ES 31. panta 2.▌punktā, 32. panta 2. ▌punktā un 32.a panta 2. ▌punktā, un visas izmaiņas šādā informācijā, ja to dēļ būtu jāmaina attiecīgajā centrālajā datubāzē iekļautā informācija.

2.  EVTI izveido paziņojumu portālu, kurā katra kompetentā iestāde augšupielādē visus 1. punktā minētos dokumentus un no kura visi attiecīgie dokumenti tiek pārsūtīti starp kompetentajām iestādēm.

3.  EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu 2. punktā minētā paziņojumu portāla funkcionēšanai nepieciešamos tehniskos pasākumus.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz ... [PB: lūdzu ievietot datumu — 18 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

11.a pants

Kompetento iestāžu pilnvaras

1.  Kompetentajām iestādēm ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas ir vajadzīgas to funkciju izpildei saskaņā ar šo regulu.

2.  Pilnvaras, kas kompetentajām iestādēm piešķirtas saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2011/61/ES, Regulu (ES) Nr. 345/2013, Regulu (ES) Nr. 346/2013 un Regulu (ES) 2015/760, tostarp tās, kas attiecas uz sankcijām, īsteno arī attiecībā uz šīs regulas 2. pantā minētajiem pārvaldniekiem.

12. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem

Regulu (ES) Nr. 345/2013 groza šādi:

(1)  regulas 3. pantā pievieno šādu o) punktu:

“o)  “pirmstirdzniecība” ir tieša vai netieša informācijas sniegšana vai paziņošana par ieguldījumu stratēģijām vai ieguldījumu idejām, ko veic kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks vai ko veic tā uzdevumā, potenciāliem ieguldītājiem, kuru domicils ir Savienībā vai kuri ir reģistrēti tajā, lai pārbaudītu minēto ieguldītāju interesi par kvalificētu riska kapitāla fondu, kurš vēl nav reģistrēts, vai par kvalificētu riska kapitāla fondu, kurš veic uzņēmējdarbību, bet kura tirgošana atbilstīgi 15. pantam vēl nav izziņota tajā dalībvalstī, kurā ir potenciālo ieguldītāju domicils vai juridiskā adrese, un kas katrā atsevišķā gadījumā nerezultējas ieguldītājam paredzētā piedāvājumā vai izvietojumā, aicinot ieguldīt šā kvalificētā riska kapitāla fonda ieguldījumu apliecībās vai daļās”;

(2)  iekļauj šādu 4.a pantu:

“4.a pants

1. Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki drīkst iesaistīties pirmstirdzniecībā Savienībā, izņemot gadījumos, ja informācija, kas tiek sniegta potenciāliem ieguldītājiem:

(c)  ļauj ieguldītājiem apņemties iegādāties konkrētu kvalificētu riska kapitāla fondu ieguldījumu apliecības vai daļas;

(d)  rezultējas vēl uzņēmējdarbību neveicoša kvalificēta riska kapitāla fonda prospekta, dibināšanas dokumentu vai piedāvājuma dokumentu galīgajā redakcijā, vai rezultējas parakstīšanās veidlapās vai līdzīgos dokumentos, neatkarīgi no tā, vai tie ir projekta vai galīgās redakcijas formā, kas ļauj ieguldītājiem ieguldīt kvalificēta riska kapitāla fonda ieguldījumu apliecībās vai daļās. Attiecībā uz kvalificētiem riska kapitāla fondiem, kuri jau veic uzņēmējdarbību, var sniegt prospekta galīgo redakciju.

Ja tiek sniegts pirmās daļas d) apakšpunktā minētais prospekta vai piedāvājuma dokumentu projekts, šajos dokumentos skaidri norāda, ka tie nav piedāvājums vai aicinājums parakstīties uz kvalificēta riska kapitāla fonda ieguldījumu apliecībām vai daļām.

2. Pirms iesaistīšanās pirmstirdzniecības darbībās kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm nosūta vienkāršu, neoficiālu vēstuli papīra formātā vai elektroniskā veidā, norādot dalībvalsti vai dalībvalstis, kurās tie veiks attiecīgās darbības, un vienu vēstules kopiju nosūta tās dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās tie veiks pirmstirdzniecības darbības.

Kompetentās iestādes nepieprasa kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem paziņot pirmstirdzniecības saturu vai adreses.

3. Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki nodrošina, ka ieguldītāji neiegādājas kvalificēta riska kapitāla fonda ieguldījumu apliecības vai daļas pirmstirdzniecības darbībās un ka ieguldītāji, ar kuriem notikusi sazināšanās saistībā ar pirmstirdzniecību, kvalificēta riska kapitāla fonda ieguldījumu apliecības vai daļas var iegādāties vienīgi saskaņā ar 14., 14.a vai 15. pantu.

Par tirdzniecības rezultātu, par kuru jāsniedz paziņojums un kuram attiecīgā gadījumā jāatbilst 14., 14.a un 15. pantam, tiek uzskatīts tas, ka ieguldītāji, kas saskārušies ar pirmstirdzniecības darbībām, 18 mēnešu laikā no dienas, kad kvalificēta riska kapitāla fondu pārvaldnieki ir iesaistījušies pirmstirdzniecības darbībās, parakstās uz tādu kvalificēta riska kapitāla fondu ieguldījumu apliecībām vai daļām, kuri pirmstirdzniecības darbībās minēti riska kapitāla fonda pārvaldnieka vai tā uzdevumā sniegtajā informācijā, vai tādu kvalificēta riska kapitāla fondu ieguldījumu apliecībām vai daļām, kuri reģistrēti attiecīgo pirmstirdzniecības darbību rezultātā.

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieks veic atbilstīgus pasākumus, lai informācija par attiecīgā pārvaldnieka veiktajām pirmstirdzniecības darbībām būtu pieejama un pēc pieprasījuma sniegta attiecīgā pārvaldnieka piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm un to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās attiecīgais pārvaldnieks iesaistījies pirmstirdzniecības darbībās. Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieks nodrošina, ka tā pirmstirdzniecības darbības tiek pienācīgi dokumentētas, tostarp tiek norādīts, kurās dalībvalstīs un kuros laika periodos notikušas pirmstirdzniecības darbības, kā arī tiek iekļauts īss šo darbību kopsavilkums, tostarp informācija par piedāvātajām ieguldījumu stratēģijām un attiecīgā gadījumā — piedāvāto kvalificētu riska kapitāla fondu saraksts.

3.b Kvalificētu riska kapitāla fondu reģistrēta pārvaldnieka vārdā trešā puse 1. punktā minētajās darbībās uzņēmējā dalībvalstī drīkst iesaistīties tikai tad, ja tā ir pilnvarota kā ieguldījumu sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, kā kredītiestāde saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, kā PVKIU pārvaldības sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES vai ja tā rīkojas kā saistītais aģents.

13. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

Regulu (ES) Nr. 346/2013 groza šādi:

(1)  regulas 3. pantā pievieno šādu o) punktu:

“o)  “pirmstirdzniecība” ir tieša vai netieša informācijas sniegšana vai paziņošana par ieguldījumu stratēģijām vai ieguldījumu idejām, ko veic kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks vai ko veic tā uzdevumā, potenciāliem ieguldītājiem, kuru domicils ir Savienībā vai kuri ir reģistrēti tajā, lai pārbaudītu minēto ieguldītāju interesi par kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu, kurš vēl nav reģistrēts, vai par kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu, kurš jau veic uzņēmējdarbību, bet kura tirgošana vēl nav atbilstoši 16. pantam izziņota tajā dalībvalstī, kurā ir potenciālo ieguldītāju domicils vai juridiskā adrese, un kas katrā atsevišķā gadījumā nerezultējas ieguldītājam paredzētā piedāvājumā vai izvietojumā, aicinot ieguldīt šā kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldījumu apliecībās vai daļās”;

(2)  iekļauj šādu 4.a pantu:

“4.a pants

1. Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki drīkst iesaistīties pirmstirdzniecībā Savienībā, izņemot gadījumos, ja informācija, kas tiek sniegta potenciāliem ieguldītājiem:

(c)  ļauj ieguldītājiem apņemties iegādāties konkrētu kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu ieguldījumu apliecības vai daļas;

(d)  rezultējas vēl nereģistrētu kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu prospekta, dibināšanas dokumentu vai piedāvājuma dokumentu galīgajā redakcijā, vai rezultējas parakstīšanās veidlapās vai līdzīgos dokumentos, neatkarīgi no tā, vai tie ir projekta vai galīgās redakcijas formā, kas ļauj ieguldītājiem ieguldīt kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldījumu apliecībās vai daļās. Attiecībā uz kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem, kas jau veic uzņēmējdarbību, var sniegt prospekta galīgo redakciju.

Ja tiek sniegts pirmās daļas d) apakšpunktā minētais prospekta vai piedāvājuma dokumentu projekts, šajos dokumentos skaidri norāda, ka tie nav piedāvājums vai aicinājums parakstīties uz kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldījumu apliecībām vai daļām.

2. Pirms iesaistīšanās pirmstirdzniecības darbībās kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm nosūta vienkāršu, neoficiālu vēstuli papīra formātā vai elektroniskā veidā, norādot dalībvalsti vai dalībvalstis, kurās tie veiks attiecīgās darbības, un vienu vēstules kopiju nosūta tās dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās tie veiks pirmstirdzniecības darbības.

Kompetentās iestādes nepieprasa kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem paziņot pirmstirdzniecības saturu vai adreses.

3. Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki nodrošina, ka ieguldītāji neiegādājas kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldījumu apliecības vai daļas pirmstirdzniecības darbībās un ka ieguldītāji, ar kuriem notikusi sazināšanās saistībā ar pirmstirdzniecību, kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldījumu apliecības vai daļas var iegādāties vienīgi saskaņā ar 15., 15.a vai 16. pantu.

Par tirdzniecības rezultātu, par kuru jāsniedz paziņojums un kuram attiecīgā gadījumā jāatbilst 15., 15.a un 16. pantam, tiek uzskatīts tas, ka ieguldītāji, kas saskārušies ar pirmstirdzniecības darbībām, 18 mēnešu laikā no dienas, kad kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki ir iesaistījušies pirmstirdzniecības darbībās, parakstās uz tādu kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu ieguldījumu apliecībām vai daļām, kuri pirmstirdzniecības darbībās minēti sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka vai tā uzdevumā sniegtajā informācijā, vai tādu kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fondu ieguldījumu apliecībām vai daļām, kuri reģistrēti attiecīgo pirmstirdzniecības darbību rezultātā.

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieks veic atbilstīgus pasākumus, lai informācija par attiecīgā pārvaldnieka veiktajām pirmstirdzniecības darbībām būtu pieejama un pēc pieprasījuma sniegta attiecīgā pārvaldnieka piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm un to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās attiecīgais pārvaldnieks iesaistījies pirmstirdzniecības darbībās. Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieks nodrošina, ka tā pirmstirdzniecības darbības tiek pienācīgi dokumentētas, tostarp tiek norādīts, kurās dalībvalstīs un kuros laika periodos notikušas pirmstirdzniecības darbības, kā arī tiek iekļauts īss šo darbību kopsavilkums, tostarp informācija par piedāvātajām ieguldījumu stratēģijām un attiecīgā gadījumā — piedāvāto kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu saraksts.

3.b Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu reģistrēta pārvaldnieka vārdā trešā puse 1. punktā minētajās darbībās uzņēmējā dalībvalstī drīkst iesaistīties tikai tad, ja tā ir pilnvarota kā ieguldījumu sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, kā kredītiestāde saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, kā PVKIU pārvaldības sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES vai ja tā rīkojas kā saistītais aģents.

13.a pants

Grozījums Regulā (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem

Regulu (ES) Nr. 1286/2014 groza šādi:

(1)  regulas 32. panta 1. punktā vārdus “2019. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdiem “2021. gada 31. decembrim“;

(2)  regulas 33. panta 1. punktā vārdus “2018. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdiem “2019. gada 31. decembrim”;

(3)  regulas 33. panta 2. punktā vārdus “2018. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdiem “2019. gada 31. decembrim”;

(4)  regulas 33. panta 4. punktā vārdus “2018. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdiem “2019. gada 31. decembrim”.

14. pants

Izvērtēšana

Līdz ... [PO: lūdzu ievietot datumu — 60 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija, pamatojoties uz sabiedrisku apspriešanos un ņemot vērā diskusijas ar EVTI un kompetentajām iestādēm, veiks izvērtējumu par šīs direktīvas piemērošanu.

Līdz ... [PB: lūdzu ievietot datumu — 24 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija, pamatojoties uz apspriešanos ar kompetentajām iestādēm, EVTI un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par tādiem fenomeniem kā reversais mārketings un pēc ieguldītāja paša iniciatīvas radītais pieprasījums, norādot, kādā apmērā tiek izmantots šāds parakstīšanās uz fondiem veids, tā ģeogrāfisko sadalījumu un potenciālu tikt izmantotam, lai apietu ar pasi saistītos noteikumus.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no [PB: lūdzu ievietot datumu — divdesmit dienas pēc šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī], izņemot attiecībā uz 2. panta 1. un 4. punktu, 3. panta 1. un 2. punktu, 12. un 13. pantu, kuri stājas spēkā no ... [PB: lūdzu ievietot datumu — 24 mēneši pēc šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās dienas].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

  • [1]    OV C 367, 10.10.2018., 50. lpp.
  • [2] * Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.
  • [3]   OV C 367, 10.10.2018., 50. lpp.
  • [4]   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).
  • [5]   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).
  • [6]   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).
  • [7]   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.).

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošana

Atsauces

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

7.3.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

16.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

0

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Iesniegšanas datums

6.12.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika