SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013

6.12.2018 - (COM(2018)0110 – C8‑0110/2018 – 2018/0045(COD)) - ***I

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Wolf Klinz


Procedura : 2018/0045(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0431/2018
Teksty złożone :
A8-0431/2018
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013

(COM(2018)0110 – C8‑0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0110),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0110/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 11 lipca 2018 r.[1],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0431/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO[2]*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[3],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozbieżne podejścia regulacyjne i nadzorcze dotyczące transgranicznej dystrybucji alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE[4], w tym europejskich funduszy venture capital (EuVECA), zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) nr 345/2013, europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) nr 346/2013, oraz europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF), zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) nr 2015/760, a także przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE[5] prowadzą do fragmentacji rynku oraz do barier dla transgranicznego wprowadzania do obrotu AFI i UCITS oraz transgranicznego dostępu do tych form inwestowania, co może utrudniać wprowadzanie ich do obrotu w innych państwach członkowskich.

(2)  Aby ulepszyć ramy regulacyjne mające zastosowanie do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz lepiej chronić inwestorów, informacje reklamowe skierowane do inwestorów w AFI i UCITS powinny być rozpoznawalne jako takie oraz przedstawiać szczegółowy opis ryzyk i zysków związanych z zakupem jednostek uczestnictwa lub udziałów w AFI lub w UCITS w równie widoczny sposób. Ponadto wszystkie informacje zawarte w informacjach reklamowych powinny być przedstawiane w sposób rzetelny, przejrzysty i niewprowadzający w błąd. W celu zapewnienia ochrony inwestorów i zagwarantowania równych warunków działania dla AFI i UCITS, standardy dotyczące informacji reklamowych powinny zatem mieć zastosowanie w taki sam sposób zarówno do AFI, jak i do UCITS.

(2a)  Aby zwiększyć przejrzystość i ochronę inwestorów oraz ułatwić dostęp do informacji na temat krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych mających zastosowanie do informacji reklamowych, właściwe organy krajowe powinny publikować takie informacje na swoich stronach internetowych przynajmniej w języku zwyczajowo używanym w dziedzinie finansów międzynarodowych, w tym ich nieoficjalne streszczenia, które umożliwiłyby zarządzającym przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania wstępne zapoznanie się z tymi wymogami. Publikacja powinna jedynie służyć celom informacyjnym i nie powinna powodować zobowiązań prawnych. Z tych samych powodów Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (ESMA) powinien utworzyć centralną bazę danych zawierającą linki do informacji opublikowanych na stronach internetowych właściwych organów.

(2b)  Aby promować dobre praktyki ochrony inwestorów, zawarte w krajowych wymogach dotyczących uczciwych i jasnych informacji reklamowych, w tym w internecie, ESMA powinien mieć możliwość przyjęcia projektu regulacyjnych standardów technicznych w sprawie stosowania tych przepisów do informacji reklamowych.

(3)  Właściwe organy mogą postanowić, że będą wymagać uprzedniego przekazania im informacji reklamowych w celu przeprowadzenia weryfikacji ex ante zgodności tych informacji z niniejszym rozporządzeniem i innymi mającymi zastosowanie wymogami, na przykład weryfikacji, czy informacje reklamowe są rozpoznawalne jako takie, czy przedstawiają one szczegółowy opis ryzyk i zysków związanych z zakupem jednostek uczestnictwa lub udziałów w UCITS i, w przypadku gdy państwo członkowskie zezwala na wprowadzanie AFI do obrotu wśród inwestorów detalicznych, udziałów w AFI w równie widoczny sposób oraz czy wszystkie informacje zawarte w informacjach reklamowych są przedstawiane w sposób rzetelny, przejrzysty i niewprowadzający w błąd. Weryfikację tę należy przeprowadzić w ograniczonym terminie. Wprowadzenie wymogu uprzedniego przekazania nie uniemożliwia właściwym organom weryfikacji informacji reklamowych ex post.

(4)   ▌

(5)  Aby zapewnić równe traktowanie oraz ułatwić podejmowanie przez ZAFI i spółki zarządzające UCITS decyzji o prowadzeniu transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych istotne jest, aby opłaty nakładane przez właściwe organy z tytułu ▌nadzoru transgranicznych działań w zakresie wprowadzania do obrotu, o których mowa w dyrektywach 2009/65/WE i 2011/61/UE, były proporcjonalne do wykonywanych zadań nadzorczych i podawane do publicznej wiadomości oraz aby w celu zwiększenia przejrzystości opłaty te były publikowane na stronach internetowych tych organów. Z tego samego względu linki do informacji na temat opłat publikowanych na stronach internetowych właściwych organów powinny być publikowane na stronie internetowej ESMA, aby istniał centralny punkt informacyjny. Strona internetowa ESMA powinna również zawierać interaktywne narzędzie umożliwiające orientacyjne obliczanie opłat nakładanych przez właściwe organy.

(5a)  Aby zapewnić lepsze odzyskiwanie opłat oraz zwiększyć przejrzystość i jasność struktury opłat, w przypadku gdy takie opłaty nakładane są przez właściwe organy, ZAFI i spółki zarządzające UCITS powinny otrzymać fakturę, indywidualne żądanie zapłaty lub instrukcję płatniczą, w których wyraźnie określono wysokość należnych opłat oraz sposób płatności.

(6)  Ponieważ ESMA, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010[6], powinien monitorować i oceniać zmiany na rynku w obszarze podlegającym jego kompetencjom, właściwe i konieczne jest zwiększenie wiedzy posiadanej przez ESMA poprzez poszerzenie zakresu obecnie istniejących baz danych ESMA, tak aby obejmowały one wszystkich ZAFI i wszystkie spółki zarządzające UCITS, państwa członkowskie, w których świadczą usługi, oraz wszystkie AFI i UCITS zarządzane i wprowadzane do obrotu przez tych ZAFI i te spółki zarządzające UCITS, jak również wszystkie państwa członkowskie, w których te przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania są wprowadzane do obrotu. W tym celu, aby umożliwić ESMA prowadzenie centralnej bazy danych zawierającej aktualne informacje, właściwe organy powinny przekazywać ESMA informacje na temat powiadomień, listy notyfikacyjne i informacje, które otrzymały na podstawie dyrektyw 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do działalności transgranicznej, jak również przekazywać informacje o wszelkich zmianach, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w bazie danych. Przekazywanie wszelkich dokumentów między właściwymi organami do celów powiadamiania powinno odbywać się za pośrednictwem portalu zgłoszeniowego, który ma zostać stworzony przez ESMA.

(7)  Aby zapewnić równe warunki działania zarówno – z jednej strony – kwalifikowalnym funduszom venture capital zdefiniowanym w art. 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 lub kwalifikowalnym funduszom na rzecz przedsiębiorczości społecznej zdefiniowanym w art. 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013, jak i – z drugiej strony – innym AFI, konieczne jest włączenie do niniejszego rozporządzenia przepisów dotyczących czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, które będą identyczne z przepisami ustanowionymi w odniesieniu do tychże czynności w dyrektywie 2011/61/UE. Przepisy te powinny umożliwić zarządzającym funduszami, którzy są zarejestrowani zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, nawiązanie kontaktu z inwestorami w celu zbadania ich zainteresowania planowanymi strategiami lub możliwościami inwestycyjnymi dostępnymi za pośrednictwem kwalifikowalnych funduszy venture capital i kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

(8)  Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania opracowanych przez ESMA projektów regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do określenia informacji reklamowych, informacji na temat opłat lub, w stosownych przypadkach, odpowiednich metod obliczania tych opłat, nakładanych przez właściwe organy. Ponadto Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania opracowanych przez ESMA projektów regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do określenia informacji, które mają być przekazywane w powiadomieniach, listach notyfikacyjnych i pisemnych powiadomieniach dotyczących działalności transgranicznej wymaganych na mocy dyrektyw 2009/65/WE i 2011/61/UE. Komisja powinna przyjmować te projekty regulacyjnych standardów technicznych w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE oraz zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

(9)  Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania opracowanych przez ESMA wykonawczych standardów technicznych w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby publikacji przez właściwe organy przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących mających zastosowanie na ich terytoriach wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu oraz streszczeń tych przepisów, jak również informacji o wysokości nakładanych przez nie opłat z tytułu transgranicznej działalności w zakresie wprowadzania do obrotu oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich metodach ich obliczania. Ponadto aby usprawnić przekazywanie informacji do ESMA, wykonawcze standardy techniczne powinny również obejmować powiadomienia, listy notyfikacyjne i informacje dotyczące działalności transgranicznej wymagane na mocy dyrektyw 2009/65/WE i 2011/61/UE. Komisja powinna przyjmować te wykonawcze standardy techniczne w drodze aktów wykonawczych zgodnie z art. 291 TFUE oraz zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

(10)  Należy określić, które informacje mają być przekazywane ESMA co kwartał w celu aktualizacji baz danych wszystkich zarządzających i przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.

(11)  Każde przetwarzanie danych osobowych prowadzone w ramach niniejszego rozporządzenia, takie jak wymiana lub przekazywanie danych osobowych przez właściwe organy, powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a każda wymiana lub każde przekazanie informacji przez ESMA powinny przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady.

(11a)  Aby umożliwić właściwym organom krajowym wykonywanie funkcji powierzonych im na mocy niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powinny przekazać im dostateczne zasoby oraz wszelkie niezbędne uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe.

(12)  Pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna przeprowadzić ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia. W ocenie tej należy uwzględnić zmiany sytuacji na rynku oraz ocenić, czy wprowadzone środki przyczyniły się do poprawy transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

(12a)  Aby ocenić zjawisko odwrotnego pozyskiwania (ang. reverse solicitation) oraz sprzedaży produktów i usług z inicjatywy inwestora, a także możliwość wykorzystywania tych praktyk do obejścia przepisów dotyczących paszportu, w tym przez podmioty z państw trzecich, Komisja powinna opublikować sprawozdanie na temat tych kwestii dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

(13)  Aby zapewnić pewność prawa, należy zsynchronizować daty rozpoczęcia stosowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych wdrażających [dyrektywę zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania] i przepisów niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przepisów dotyczących informacji reklamowych i czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu.

(14)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zwiększenie efektywności rynku przy jednoczesnym utworzeniu unii rynków kapitałowych, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na ich skutki możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)  „AFI” oznacza AFI zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE, w tym EuVECA, EuSEF i ELTIF;

b)  „ZAFI” oznacza ZAFI posiadającego zezwolenie zgodnie z art. 6 dyrektywy 2011/61/UE;

ba)  „zarządzający EuVECA” oznacza zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital zarejestrowanego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 345/2013;

bb)  „zarządzający EuSEF” oznacza zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej zarejestrowanego zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 346/2013;

c)  „właściwy organ” oznacza właściwy organ zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2009/65/WE lub właściwy organ zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2011/61/UE lub art. 4 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2011/61/UE;

d)  „macierzyste państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, w którym znajduje się statutowa siedziba ZAFI lub spółki zarządzającej UCITS;

e)  „UCITS” oznacza UCITS posiadające zezwolenie zgodnie z art. 5 dyrektywy 2009/65/WE;

f)  „spółka zarządzająca UCITS” oznacza spółkę zarządzającą zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/65/WE lub samodzielnie zarządzany UCITS.

Artykuł 2

Wymogi dotyczące informacji reklamowych

1.  ZAFI, zarządzający EuVECA, zarządzający EuSEF oraz spółki zarządzające UCITS zapewniają, by wszystkie informacje reklamowe dla inwestorów były rozpoznawalne jako takie oraz przedstawiały szczegółowy opis ryzyk i zysków związanych z zakupem jednostek uczestnictwa lub udziałów w AFI lub w UCITS w równie widoczny sposób, jak również zapewniają, by wszystkie informacje zawarte w informacjach reklamowych były rzetelne, przejrzyste i niewprowadzające w błąd.

2.  Spółki zarządzające UCITS zapewniają, by żadne informacje reklamowe zawierające szczegółowe informacje o UCITS nie były sprzeczne z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w art. 68 dyrektywy 2009/65/WE, i w kluczowych informacjach dla inwestorów, o których mowa w art. 78 tej dyrektywy, ani nie umniejszały znaczenia tych informacji. Spółki zarządzające UCITS zapewniają, by wszystkie informacje reklamowe informowały o istnieniu prospektu emisyjnego oraz o dostępności kluczowych informacji dla inwestorów. Informacje reklamowe określają, gdzie i w jaki sposób inwestorzy lub potencjalni inwestorzy mogą uzyskać prospekt emisyjny i kluczowe informacje dla inwestorów, a także określają język, w jakim dostępne są te dokumenty, oraz zawierają linki do tych dokumentów.

2a.  Informacje reklamowe, o których mowa w ust. 2, określają również, gdzie i w jaki sposób inwestorzy lub potencjalni inwestorzy mogą uzyskać streszczenie praw inwestorów, a także określają język, w jakim dostępne jest to streszczenie, oraz zawierają link do takiego streszczenia, które w stosownych przypadkach określa dostęp do unijnych i krajowych mechanizmów dochodzenia roszczeń zbiorowych w przypadku sporu.

3.  ZAFI, zarządzający EuVECA i zarządzający EuSEF zapewniają, by żadne informacje reklamowe, które obejmują ofertę zakupu jednostek uczestnictwa lub udziałów w AFI i zawierają szczegółowe informacje o AFI, nie zawierały treści sprzecznych z informacjami, które muszą być ujawniane inwestorom zgodnie z art. 23 dyrektywy 2011/61/UE, lub odpowiednio z art. 13 rozporządzenia 345/2013 lub z art. 14 rozporządzenia 346/2013, ani treści umniejszających znaczenie tych informacji.

4.  Ust. 2 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do AFI, które publikują prospekt emisyjny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129[7] lub zgodnie z prawem krajowym, bądź też do AFI, które stosują przepisy dotyczące formatu i treści kluczowych informacji dla inwestorów, o których mowa w art. 78 dyrektywy 2009/65/WE.

5.  ▌ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia wymogów dotyczących informacji reklamowych, o których mowa w ustępie pierwszym, z uwzględnieniem aspektów dotyczących informacji reklamowych w internecie.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia [PO: Please insert date 18 months after the date of entry into force of this Regulation] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 3

Publikacja krajowych przepisów dotyczących wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu

1.  Właściwe organy publikują, a następnie na bieżąco aktualizują na swoich stronach internetowych pełne informacje na temat obowiązujących krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu AFI i UCITS oraz streszczenia tych przepisów, co najmniej w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych.

2.  Właściwe organy przekazują ESMA ▌linki do stron internetowych właściwych organów, na których publikowane są informacje, o których mowa w ust. 1.

Właściwe organy bez zbędnej zwłoki informują ESMA o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego ustępu.

3.  ESMA opracowuje projekty wykonawczych standardów technicznych w celu określenia standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby publikowania i przekazywania informacji zgodnie z niniejszym artykułem.

ESMA przedstawia Komisji te projekt wykonawczych standardów technicznych do dnia [PO: Please insert date 18 months after the date of entry into force of this amending Regulation] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

4.  Do dnia [PO: Please insert date 42 months after the date of entry into force of this amending Regulation] r. ESMA w ramach sprawozdania przeprowadza analizę wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu, o których mowa w ust. 1, i przekazuje to sprawozdanie Komisji, Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. ESMA aktualizuje to sprawozdanie co dwa lata.

Artykuł 4

Centralna baza danych ESMA zawierająca krajowe przepisy dotyczące wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu

Do dnia [PO: Please insert date 24 months after the date of entry into force of this amending Regulation] r. ESMA publikuje, a następnie utrzymuje na swojej stronie internetowej centralną bazę danych zawierającą ▌linki do stron internetowych właściwych organów, o których mowa w art. 3 ust. 2.

Artykuł 5

Weryfikacja ex ante informacji reklamowych

1.  W wyłącznym celu weryfikacji przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia i przepisów krajowych dotyczących wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu właściwe organy mogą żądać uprzedniego przekazywania im informacji reklamowych, które spółki zarządzające ▌zamierzają bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywać w swoich kontaktach z inwestorami.

Wymóg uprzedniego przekazania, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie stanowi uprzedniego warunku wprowadzenia do obrotu jednostek uczestnictwa w UCITS i nie stanowi części procedury powiadamiania, o której mowa w art. 93 dyrektywy 2009/65/WE.

W przypadku gdy właściwe organy żądają uprzedniego przekazania im informacji reklamowych, o których mowa w akapicie pierwszym, do celów weryfikacji ex ante, informują one spółkę zarządzającą UCITS, w terminie 10 dni roboczych rozpoczynającym się w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania informacji reklamowych, o wszelkich żądaniach zmiany tych informacji reklamowych.

Uprzednie powiadomienie, o którym mowa w akapicie pierwszym, może być wymagane w sposób systematyczny lub zgodnie z wszelkimi innymi praktykami w zakresie weryfikacji oraz pozostaje bez uszczerbku dla dalszych uprawnień nadzorczych do weryfikowania informacji marketingowych ex post.

2.  Właściwe organy, które żądają uprzedniego przekazywania im informacji reklamowych, ustanawiają, stosują i publikują na swoich stronach internetowych procedury na potrzeby uprzedniego przekazywania informacji reklamowych. Wewnętrzne przepisy i procedury zapewniają przejrzyste i niedyskryminacyjne traktowanie wszystkich UCITS niezależnie od państwa członkowskiego, w którym UCITS uzyskał zezwolenie.

3.  W przypadku gdy ▌ZAFI, zarządzający EuVECA lub zarządzający EuSEF wprowadzają do obrotu wśród inwestorów detalicznych jednostki uczestnictwa lub udziały w ich AFI, ust. 1 i 2 ▌stosuje się odpowiednio do tych ZAFI, zarządzających EuVECA lub zarządzających EuSEF.

4.  Do dnia 31 marca co dwa lata począwszy od ... [PO: Please insert date 24 months after the date of entry into force of this amending Regulation] właściwe organy przekazują ESMA ▌następujące informacje:

a)  ▌liczba wniosków o zmianę informacji reklamowych wydanych na podstawie weryfikacji ex ante, w stosownych przypadkach;

b)  liczba wniosków o zmiany oraz decyzji podjętych na podstawie kontroli ex post, z wyraźnym rozróżnieniem najczęstszych naruszeń, w tym opis i charakter tych naruszeń;

ba)  opis najczęstszych naruszeń wymogów, o których mowa w art. 2;

c)  jeden konkretny przykład każdego z naruszeń, o których mowa w lit. a).

Artykuł 6

Wspólne zasady dotyczące opłat

1.  Opłaty nakładane przez właściwy organ w ramach wykonywania swoich obowiązków w odniesieniu do transgranicznej działalności ZAFI, zarządzających EuVECA, zarządzających EuSEF oraz spółek zarządzających UCITS muszą odpowiadać rzeczywistym kosztom ponoszonym przez ten właściwy organ w związku z wykonywaniem swoich funkcji w odniesieniu do tych obowiązków.

2.  Właściwe organy przesyłają fakturę, indywidualne żądanie zapłaty lub instrukcję płatniczą na adres wskazany w [art. 93 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2009/65/WE lub pkt I załącznika IV do dyrektywy 2011/61/UE]. W fakturze wskazuje się opłaty, o których mowa w ust. 1, sposoby dokonania płatności oraz datę wymagalności płatności.

Artykuł 7

Publikacja krajowych przepisów dotyczących opłat

1.  Do dnia [PO: Please insert date 6 months after the date of entry into force of this amending Regulation] r. właściwe organy publikują, a następnie na bieżąco aktualizują na swoich stronach internetowych informacje o opłatach, o których mowa w art. 6 ust. 1, lub, w stosownych przypadkach, o metodach obliczania tych opłat, co najmniej w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych.

2.  Właściwe organy przekazują ESMA linki do stron internetowych właściwych organów, na których publikowane są informacje, o których mowa w ▌ust. 1.

Właściwe organy bez zbędnej zwłoki informują ESMA o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych zgodnie z akapitem pierwszym.

3.  ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia informacji, które właściwe organy muszą przekazywać ESMA na podstawie niniejszego artykułu.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia [PO: Please insert date 12 months after the date of entry into force of this amending Regulation] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

4.  ESMA opracowuje projekty wykonawczych standardów technicznych w celu określenia standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z niniejszym artykułem.

ESMA przedstawia Komisji te projekty wykonawczych standardów technicznych do dnia [PO: Please insert date 18 months after the date of entry into force of this amending Regulation] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 8

▌Baza danych ESMA dotycząca opłat

Aby zwiększyć przejrzystość opłat, do dnia [PO: Please insert date 30 months after the date of entry into force of this amending Regulation] r. ESMA publikuje, a następnie utrzymuje na swojej stronie internetowej ▌bazę danych, publicznie dostępną co najmniej w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych, zawierającą linki do stron internetowych właściwych organów, o których mowa w art. 7 ust. 2.

Do dnia [PO: Please insert date 30 months after the date of entry into force of this amending Regulation] r. ESMA opracowuje i udostępnia na swojej stronie internetowej interaktywne narzędzie, dostępne publicznie co najmniej w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych, które służy do orientacyjnego obliczania opłat, o których mowa w art. 6 ust. 1 ▌. Narzędzie to jest na bieżąco aktualizowane.

Artykuł 10

Centralna baza danych ESMA dotycząca transgranicznego wprowadzania do obrotu AFI i UCITS

Do dnia [PO: Please insert date 24 months after the date of entry into force of this amending Regulation] r. ESMA publikuje ▌na swojej stronie internetowej centralną bazę danych dotyczącą transgranicznego wprowadzania do obrotu AFI i UCITS, publicznie dostępną w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych, zawierającą:

a)   wszystkie AFI wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim, ich ZAFI, zarządzającego EuSEF lub zarządzającego EuVECA, a także wykaz państw członkowskich, w których są one wprowadzane do obrotu; oraz

b)  wszystkie UCITS wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim, ich spółki zarządzające UCITS, AFI i UCITS zarządzane przez tych ZAFI i te spółki zarządzające UCITS, a także wykaz państw członkowskich, w których fundusze te są wprowadzane do obrotu.

Centralna baza danych jest na bieżąco aktualizowana.

Informacje zawarte w bazie danych, o której mowa w akapicie pierwszym, pozostają bez uszczerbku dla wykazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2009/65/WE, centralnego rejestru publicznego, o którym mowa w art. 7 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2011/61/UE, centralnej bazy danych, o której mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 345/2013, oraz centralnej bazy danych, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 346/2013.

Artykuł 11

Standaryzacja powiadomień kierowanych do ESMA

1.  Aby ułatwić wymianę informacji między ESMA a właściwymi organami, ESMA ustanawia system regularnej wymiany informacji istotnych dla działań ZAFI i spółek zarządzających UCITS w zakresie transgranicznego wprowadzania do obrotu.

Właściwe organy powiadamiają ESMA o zmianach związanych z działaniami w zakresie transgranicznego wprowadzania do obrotu i przekazują ESMA co kwartał informacje niezbędne do utworzenia i prowadzenia centralnej bazy danych, o której mowa w art. 10 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do wszelkich powiadomień, listów notyfikacyjnych lub informacji , o których mowa w ▌art. 93 ust. 1 i art. 93a ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE oraz w art. 31 ust. 2 ▌, art. 32 ust. 2 i art. 32a ust. 2 dyrektywy 2011/61/UE, a także wszelkie zmiany tych informacji, jeżeli takie zmiany doprowadziłyby do modyfikacji informacji w tej centralnej bazie danych.

2.  ESMA tworzy portal zgłoszeniowy, na którym każdy właściwy organ umieszcza wszystkie dokumenty określone w ust. 1 i przez który następuje wszelkie przekazywanie takich dokumentów między właściwymi organami.

3.  ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia rozwiązań technicznych niezbędnych do funkcjonowania portalu zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia [PO: Please insert date 18 months after the date of entry into force] r.

Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym ▌, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 11a

Uprawnienia właściwych organów

1.  Właściwe organy muszą posiadać wszelkie uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe, które są niezbędne do wykonywania ich funkcji powierzonych im na mocy niniejszego rozporządzenia.

2.  Uprawnienia nadane właściwym organom zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, dyrektywą 2011/61/UE, rozporządzeniem (UE) nr 345/2013 i rozporządzeniem (UE) nr 346/2013, w tym te odnoszące się do sankcji, są wykonywane również w odniesieniu do zarządzających, o których mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Zmiany rozporządzenia (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital

W rozporządzeniu (UE) nr 345/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 3 dodaje się lit. o) w brzmieniu:

„o)  „czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu” oznaczają bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie informacji lub komunikatów na temat strategii inwestycyjnych lub koncepcji inwestycyjnych przez zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital lub w jego imieniu potencjalnym inwestorom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w Unii w celu zbadania ich zainteresowania kwalifikowalnym funduszem venture capital, który nie został jeszcze zarejestrowany, lub kwalifikowalnym funduszem venture capital, który został ustanowiony, lecz nie został jeszcze notyfikowany w zakresie wprowadzania do obrotu zgodnie z art. 15 w państwie członkowskim, w którym potencjalni inwestorzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, przy czym w żadnym wypadku nie stanowi to oferowania ani plasowania na rzecz inwestora inwestycji w jednostki uczestnictwa lub udziały w tym kwalifikowalnym funduszu venture capital”;

2)  dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Artykuł 4a

1. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital mogą prowadzić w Unii czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy informacje przedstawiane potencjalnym inwestorom:

c)  umożliwiają inwestorom zobowiązanie się do nabycia jednostek uczestnictwa lub udziałów konkretnego kwalifikowalnego funduszu venture capital;

d)  przybierają ostateczną formę prospektu emisyjnego, dokumentów założycielskich lub dokumentów ofertowych niezarejestrowanych jeszcze kwalifikowalnych funduszy venture capital, albo przybierają formę formularzy subskrypcji lub podobnych dokumentów, w postaci wstępnej lub ostatecznej umożliwiającej inwestorom inwestowanie w jednostki uczestnictwa lub udziały w kwalifikowalnym funduszu venture capital. W odniesieniu do już ustanowionych kwalifikowalnych funduszy venture capital można zapewnić prospekt emisyjny w postaci ostatecznej.

Jeżeli prospekt emisyjny lub dokument ofertowy, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. d), przekazano w postaci wstępnej, dokument ten wyraźnie stwierdza, że nie stanowi on oferty ani zaproszenia do subskrypcji jednostek uczestnictwa lub udziałów w kwalifikowalnym funduszu venture capital.

2. Przed podjęciem czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotuzarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital wysyłają – w formie papierowej lub drogą elektroniczną – proste nieformalne pismo określające państwo lub państwa członkowskie, w których podejmą te czynności, do właściwych organów swojego rodzimego państwa członkowskiego, z kopią do właściwych organów państwa członkowskiego lub państw członkowskich, w którym będą prowadzić czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu.

Właściwe organy nie wymagają od zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital powiadamiania o zakresie ani adresatach czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu.

3. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital dopilnowują, aby inwestorzy nie nabywali jednostek uczestnictwa lub udziałów w kwalifikowalnym funduszu venture capital za pośrednictwem czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu i aby inwestorzy, z którymi nawiązano kontakt w ramach czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, mogli nabywać jednostki uczestnictwa lub udziały w kwalifikowalnym funduszu venture capital dopuszczonym do obrotu na mocy art. 14, 14a lub 15.

Jeżeli inwestorzy, którzy byli obiektem czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, w ciągu 18 miesięcy po przeprowadzeniu tych czynności przez zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital dokonali subskrypcji jednostek uczestnictwa lub udziałów w kwalifikowalnych funduszach venture capital, o których mowa w informacjach dostarczanych w kontekście czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu przez zarządzającego kwalifikowalnymi funduszami venture capital lub w jego imieniu, lub w kwalifikowalnym funduszu venture capital zarejestrowanym w wyniku takich czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, subskrypcję taką uznaje się za wynik wprowadzania do obrotu i podlega ona obowiązkowi zgłoszenia oraz w stosownych przypadkach przepisom art. 14, 14a i 15.

3a. Państwa członkowskie zapewniają, by zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital dokonywał odpowiednich ustaleń, tak aby informacje związane z jego czynnościami poprzedzającymi wprowadzanie do obrotu były dostępne i przekazywane na żądanie właściwym organom jego macierzystego państwa członkowskiego oraz właściwym organom państw członkowskich, w których prowadził on czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital dopilnowuje, aby jego działania poprzedzające wprowadzanie do obrotu były odpowiednio dokumentowane, z odniesieniami do państw członkowskich i ze wskazaniem okresów, w których miały miejsce działania poprzedzające wprowadzanie do obrotu, a także z krótkim opisem tych działań, łącznie z informacjami na temat zaprezentowanych strategii inwestycyjnych i, w stosownych przypadkach, wykazem przedstawionych kwalifikowalnych funduszy venture capital.

3b. Strona trzecia angażuje się jedynie w działania, o których mowa w ust. 1, w przyjmującym państwie członkowskim w imieniu zarejestrowanego zarządzającego kwalifikowalnymi funduszami venture capital, jeśli jest upoważniona jako przedsiębiorstwo inwestycyjne zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE, jako instytucja kredytowa zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE, jako spółka zarządzająca UCITS zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, jako zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE lub występuje jako agent.

Artykuł 13

Zmiany rozporządzenia (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

W rozporządzeniu (UE) nr 346/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 3 dodaje się lit. o) w brzmieniu:

„o)  „czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu” oznaczają bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie informacji lub komunikatów na temat strategii inwestycyjnych lub koncepcji inwestycyjnych przez zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub w jego imieniu potencjalnym inwestorom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w Unii w celu zbadania ich zainteresowania kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej, który nie został jeszcze zarejestrowany, lub zarejestrowanym kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej, który nie został jeszcze notyfikowany w zakresie wprowadzania do obrotu zgodnie z art. 16 w państwie członkowskim, w którym potencjalni inwestorzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, przy czym w żadnym wypadku nie stanowi to oferowania ani plasowania na rzecz inwestora inwestycji w jednostki uczestnictwa lub udziały w tym kwalifikowalnym funduszu venture capital”;

2)  dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Artykuł 4a

1. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej mogą prowadzić w Unii czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy informacje przedstawiane potencjalnym inwestorom:

c)  umożliwiają inwestorom zobowiązanie się do nabycia jednostek uczestnictwa lub udziałów konkretnego kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

d)  przybierają ostateczną formę prospektu emisyjnego, dokumentów założycielskich lub dokumentów ofertowych niezarejestrowanych jeszcze kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, albo przybierają formę formularzy subskrypcji lub podobnych dokumentów, w postaci wstępnej lub ostatecznej umożliwiającej inwestorom inwestowanie w jednostki uczestnictwa lub udziały w kwalifikowalnym funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej. W odniesieniu do już ustanowionych kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej można zapewnić prospekt emisyjny w postaci ostatecznej.

Jeżeli prospekt emisyjny lub dokument ofertowy, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. d), przekazano w postaci wstępnej, dokument ten wyraźnie stwierdza, że nie stanowi on oferty ani zaproszenia do subskrypcji jednostek uczestnictwa lub udziałów w kwalifikowalnym funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

2. Przed podjęciem czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotuzarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej wysyłają – w formie papierowej lub drogą elektroniczną – proste nieformalne pismo określające państwo lub państwa członkowskie, w których podejmą te czynności, do właściwych organów swojego rodzimego państwa członkowskiego, z kopią do właściwych organów państwa członkowskiego lub państw członkowskich, w którym będą prowadzić czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu.

Właściwe organy nie wymagają od zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej powiadamiania o zakresie ani adresatach czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu.

3. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej dopilnowują, aby inwestorzy nie nabywali jednostek uczestnictwa lub udziałów w kwalifikowalnym funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej za pośrednictwem czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu i aby inwestorzy, z którymi nawiązano kontakt w ramach czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, mogli nabywać jednostki uczestnictwa lub udziały w kwalifikowalnym funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej dopuszczonym do obrotu na mocy art. 15, 15a lub 16.

Jeżeli inwestorzy, którzy byli obiektem czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, w ciągu 18 miesięcy po przeprowadzeniu tych czynności przez zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej dokonali subskrypcji jednostek uczestnictwa lub udziałów w kwalifikowalnych funduszach na rzecz przedsiębiorczości społecznej, o których mowa w informacjach dostarczanych w kontekście czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu przez zarządzającego kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub w jego imieniu, lub w kwalifikowalnym funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej zarejestrowanym w wyniku takich czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, subskrypcję taką uznaje się za wynik wprowadzania do obrotu i podlega ona obowiązkowi zgłoszenia oraz w stosownych przypadkach przepisom art. 15, 15a i 16.

3a. Państwa członkowskie zapewniają, by zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej dokonywał odpowiednich ustaleń, tak aby informacje związane z jego czynnościami poprzedzającymi wprowadzanie do obrotu były dostępne i przekazywane na żądanie właściwym organom jego macierzystego państwa członkowskiego oraz właściwym organom państw członkowskich, w których prowadził on czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej dopilnowuje, aby jego działania poprzedzające wprowadzanie do obrotu były odpowiednio dokumentowane, z odniesieniami do państw członkowskich i ze wskazaniem okresów, w których miały miejsce działania poprzedzające wprowadzanie do obrotu, a także z krótkim opisem tych działań, łącznie z informacjami na temat zaprezentowanych strategii inwestycyjnych i, w stosownych przypadkach, wykazem przedstawionych kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

3b. Strona trzecia angażuje się jedynie w działania, o których mowa w ust. 1, w przyjmującym państwie członkowskim w imieniu zarejestrowanego zarządzającego kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, jeśli jest upoważniona jako przedsiębiorstwo inwestycyjne zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE, jako instytucja kredytowa zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE, jako spółka zarządzająca UCITS zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, jako zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE lub występuje jako agent.

Artykuł 13a

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)

W rozporządzeniu (UE) nr 1286/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 32 ust. 1 datę „31 grudnia 2019 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2021 r.”;

2)  w art. 33 ust. 1 datę „31 grudnia 2018 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2019 r.”;

3)  w art. 33 ust. 2 datę „31 grudnia 2018 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2019 r.”;

4)  w art. 33 ust. 4 datę „31 grudnia 2018 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2019 r.”.

Artykuł 14

Ocena

Do dnia [PO: Please insert date 60 months after the date of entry into force of this amending Regulation] r. Komisja, w oparciu o wyniki konsultacji publicznych i w świetle wymiany opinii z ESMA i właściwymi organami, przeprowadza ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia.

Do dnia [PO: Please insert date 24 months after the date of entry into force of this amending Regulation] Komisja, w oparciu o wyniki konsultacji z właściwymi organami, ESMA i innymi zainteresowanymi stronami, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące zjawiska odwrotnego pozyskiwania (ang. reverse solicitation) oraz sprzedaży produktów i usług z inicjatywy inwestora, określając przy tym zakres tej formy subskrypcji w odniesieniu do funduszy, dystrybucję geograficzną z uwzględnieniem państw trzecich, a także potencjał wykorzystywania tych praktyk do obejścia przepisów dotyczących paszportu.

Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [PO: Please insert the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union] r., z wyjątkiem art. 2 ust. 1 i 4, art. 3 ust. 1 i 2, art. 12 i art. 13, które stosuje się od dnia [PO: Please insert date 24 months after the date of entry into force of this amending Regulation] r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

  • [1]    Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 50.
  • [2] * Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
  • [3]   Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 50.
  • [4]   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).
  • [5]   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).
  • [6]   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
  • [7]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ułatwianie transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania

Odsyłacze

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Data przedstawienia w PE

7.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

16.4.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

0

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Data złożenia

6.12.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności