Procedură : 2018/0045(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0431/2018

Texte depuse :

A8-0431/2018

Dezbateri :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0368

RAPORT     ***I
PDF 787kWORD 70k
6.12.2018
PE 627.812v01-00 A8-0431/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Wolf Klinz

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0110),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0110/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0431/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind facilitarea distribuției transfrontaliere a societăților de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Abordările divergente în materie de reglementare și de supraveghere a distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții alternative (FIA), definite la litera (a) de la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului(4), inclusiv a fondurilor europene cu capital de risc (EuVECA), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 345/2013, a fondurilor europene de antreprenoriat social (EuSEF), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 346/2013 și a fondurilor europene de investiții pe termen lung (ELTIF), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 2015/760, precum și a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM­uri), în sensul Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului(5), au drept rezultat fragmentarea pieței și crearea de bariere în calea comercializării și a accesului transfrontalier la FIA și OPCVM-uri, care, la rândul lor, pot să împiedice comercializarea acestor fonduri în alte state membre.

(2)  Pentru a consolida cadrul de reglementare aplicabil întreprinderilor de investiții colective și a proteja mai bine investitorii, comunicările publicitare adresate investitorilor în FIA și OPCVM-uri ar trebui să fie identificabile ca atare și ar trebui să prezinte în mod echitabil o descriere detaliată atât a riscurilor, cât și a avantajelor achiziționării de unități sau de acțiuni ale unui FIA sau OPCVM. De asemenea, toate informațiile incluse în comunicările publicitare ar trebui prezentate în mod corect și clar și nu ar trebui să fie înșelătoare. Pentru a asigura protecția investitorilor, precum și condiții echitabile de concurență între FIA și OPCVM-uri, normele privind comunicările publicitare ar trebui să se aplice atât comunicărilor referitoare FIA, cât și celor referitoare la OPCVM-uri.

(2a)  Pentru a spori transparența și protecția investitorilor și a facilita accesul la informațiile referitoare la actele cu putere de lege și actele administrative naționale care reglementează comunicările publicitare, autoritățile naționale competente ar trebui să publice astfel de informații pe site-urile lor web, în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale, inclusiv rezumate neoficiale ale acestor informații, ceea ce le-ar permite administratorilor organismelor de plasament colectiv să se familiarizeze cu respectivele cerințe. Publicarea informațiilor sus-menționate ar trebui să se facă exclusiv în scopuri informative și nu ar trebui să creeze obligații de natură juridică. Din același motiv, Autoritatea europeană de supraveghere [Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”)] ar trebui să creeze o bază de date centralizată care să conțină linkuri către informațiile publicate pe site-urile web ale autorităților competente.

(2b)  Pentru a promova bunele practici în materie de protecție a investitorilor care sunt consacrate prin intermediul cerințelor naționale referitoare la comunicările publicitare corecte și clare, inclusiv aspectele ce vizează aplicarea acestor cerințe în mediul online, ESMA ar trebui să fie în măsură să adopte proiecte de standarde tehnice de reglementare privind modul în care reglementările respective se aplică comunicărilor publicitare.

(3)  Autoritățile competente pot decide să impună notificarea prealabilă a comunicărilor publicitare în scopul de a verifica ex ante dacă aceste comunicări respectă prezentul regulament și alte cerințe aplicabile, analizându-se, spre exemplu, dacă sunt identificabile ca atare, dacă prezintă în mod echitabil riscurile și avantajele achiziționării de unități sau acțiuni ale unui OPCVM și, în cazul în care un stat membru permite comercializarea FIA către investitorii de retail, ale unui FIA, precum și dacă toate informațiile din comunicările publicitare sunt prezentate în mod corect și clar și nu sunt înșelătoare. Verificarea sus-menționată ar trebui să se efectueze într-un interval de timp limitat. În cazul în care autoritățile competente solicită notificarea prealabilă a comunicărilor publicitare, acest lucru nu ar trebui să le împiedice să efectueze o verificare ex post a respectivelor comunicări.

(4)   ▌

(5)  Pentru a asigura tratamentul egal și a ajuta AFIA și societățile de administrare ale OPCVM-urilor să decidă dacă se angajează sau nu în distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții, este important ca taxele și comisioanele percepute de autoritățile competente pentru supravegherea activităților de comercializare transfrontalieră menționate în Directivele 2009/65/CE și 2011/61/UE, să fie proporționale cu sarcinile de supraveghere îndeplinite și făcute publice, și, pentru mai multă transparență, ca aceste taxe și comisioane să fie publicate pe site-urile web ale autorităților respective. Din același motiv, linkurile către informațiile publicate pe site-urile web ale autorităților competente cu privire la taxe și comisioane ar trebui să fie incluse pe site-ul web al ESMA, cu scopul de a constitui un punct central de informare. Site-ul web al ESMA ar trebui să includă, de asemenea, un instrument interactiv care să permită calcularea orientativă a taxelor și a comisioanelor respective percepute de autoritățile competente.

(5a)  Pentru a asigura o colectare mai eficientă a taxelor și a comisioanelor și a spori gradul de transparență și claritate în legătură cu structura taxelor și comisioanelor, în cazul în care respectivele taxe și comisioane sunt percepute de către autoritățile competente, AFIA și societățile de administrare ale OPCVM-urilor ar trebui să primească o factură, o declarație individuală de plată sau o instrucțiune de plată, în care să se precizeze clar cuantumul taxelor sau comisioanelor datorate și modalitățile de plată.

(6)  Întrucât ESMA, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(6), ar trebui să monitorizeze și să evalueze evoluțiile pieței în domeniul său de competență, este oportun și necesar să se extindă cunoștințele ESMA, incluzând în actualele baze de date ale ESMA toți AFIA și toate societățile de administrare ale OPCVM-urilor, statele membre în care în care acestea furnizează servicii, alături de toate FIA și toate OPCVM-urile pe care aceste AFIA și societăți de administrare ale OPCVM-urilor le administrează și le comercializează, precum și toate statele membre în care sunt comercializate aceste întreprinderi de investiții colective. În acest scop, pentru a permite ESMA să actualizeze informațiile stocate în baza de date centralizată, autoritățile competente ar trebui să transmită către ESMA informații privind notificările, scrisorile de notificare și informațiile primite în temeiul Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în legătură cu activitățile transfrontaliere și ar trebui, de asemenea, să transmită informații referitoare la orice modificare care ar trebui să se reflecte în conținutul bazei de date. Toate transferurile de documente între autoritățile competente aferente notificărilor ar trebui să aibă loc prin intermediul unui portal pentru notificări care urmează să fie creat de ESMA.

(7)  Pentru a asigura condiții echitabile de concurență între fondurile cu capital de risc eligibile, definite la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, sau fondurile de antreprenoriat social eligibile, definite la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, pe de o parte, și alte FIA, pe de altă parte, este necesar să se includă în aceste regulamente norme privind precomercializarea, care să fie identice cu normele privind precomercializarea prevăzute în Directiva 2011/61/UE. Aceste norme ar trebui să permită administratorilor înregistrați conform regulamentelor respective să se adreseze investitorilor testând interesul acestora pentru viitoare oportunități sau strategii de investiții în fondurile cu capital de risc eligibile și în fondurile de antreprenoriat social eligibile.

(8)  Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate de ESMA în ceea ce privește comunicarea informațiilor privind comunicările publicitare, taxele sau comisioanele sau, după caz, a metodologiilor de calcul relevante pentru aceste taxe sau comisioane percepute de autoritățile competente. În plus, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate de ESMA în ceea ce privește comunicarea informațiilor care trebuie furnizate în notificări, în scrisorile de notificare și în înștiințările scrise privind activitățile transfrontaliere, prevăzute de Directivele 2009/65/CE și 2011/61/UE. Comisia ar trebui să adopte aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare prin intermediul actelor delegate prevăzute la articolul 290 din TFUE și în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(9)  Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare elaborate de ESMA în ceea ce privește formularele, modelele și procedurile standard pentru publicarea de către autoritățile competente a actelor cu putere de lege și a actelor administrative, inclusiv a rezumatelor acestora, privind cerințele de comercializare aplicabile pe teritoriul lor, nivelurile taxelor sau ale comisioanelor aplicabile activităților de distribuire transfrontalieră pe care le percep și, după caz, metodologiile de calcul relevante. În plus, pentru a îmbunătăți transmiterea informațiilor către ESMA, standardele tehnice de punere în aplicare ar trebui să acopere și notificările, scrisorile de notificare și informațiile privind activitățile transfrontaliere, prevăzute de Directivele 2009/65/CE și 2011/61/UE. Comisia ar trebui să adopte aceste standarde tehnice de punere în aplicare prin intermediul actelor de punere în aplicare prevăzute la articolul 291 din TFUE și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(10)  Este necesar să se precizeze ce informații trebuie comunicate trimestrial către ESMA, pentru a asigura actualizarea informațiilor despre toți administratorii și toate întreprinderile de investiții colective din bazele de date.

(11)  Orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în contextul prezentului regulament, cum ar fi schimbul sau transmiterea de astfel de date de către autoritățile competente, ar trebui efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului și orice schimb sau transmitere de informații de către ESMA ar trebui efectuat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.

(11a)  Pentru a le permite autorităților naționale competente să își exercite atribuțiile care le-au fost conferite prin intermediul prezentului regulament, statele membre ar trebui să le aloce resurse suficiente și să le atribuie toate competențele de supraveghere și de investigare necesare.

(12)  După cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a aplicării acestuia. Evaluarea ar trebui să țină seama de evoluțiile pieței și să verifice dacă măsurile introduse au îmbunătățit distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții.

(12a)  Pentru a evalua fenomenul solicitării inverse și al cererii din proprie inițiativă a unui investitor, precum și posibilitatea utilizării acestora pentru a eluda dispozițiile legate de pașaport, inclusiv de către entități din țări terțe, Comisia ar trebui să publice un raport privind aceste aspecte după doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(13)  Pentru a asigura securitatea juridică, este necesar să se sincronizeze datele de aplicare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative de transpunere a [Directivei de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv] cu data de aplicare a prezentului regulament, în ceea ce privește dispozițiile referitoare la comunicările publicitare și la precomercializare.

(14)  Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume îmbunătățirea eficienței pieței în contextul instituirii uniunii piețelor de capital, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere efectele sale, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a)  „FIA” înseamnă FIA definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE, inclusiv EuVECA, EuSEF și ELTIF;

(b)  „AFIA” înseamnă AFIA autorizat în conformitate cu articolul 6 din Directiva2011/61/UE;

(ba)  „administrator al unui EuVECA” înseamnă un administrator al unui fond cu capital de risc eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013;

(bb)  „administrator al unui EuSEF” înseamnă un administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013;

(c)  „autoritate competentă” înseamnă autoritatea competentă definită la articolul 2 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2009/65/CE sau autoritatea competentă definită la articolul 4 alineatul (1) litera (f) sau la articolul 4 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2011/61/UE;

(d)  „stat membru de origine” înseamnă statul membru în care este situat sediul social al AFIA sau al societății de administrare a OPCVM;

(e)  „OPCVM” înseamnă un OPCVM autorizat în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2009/65/CE;

(f)  „societate de administrare a OPCVM” înseamnă societatea de administrare definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE sau un OPCVM care se autoadministrează.

Articolul 2

Cerințe pentru comunicările publicitare

(1)  AFIA, administratorii EuVECA, administratorii EuSEF și societățile de administrare ale OPCVM-urilor se asigură că toate comunicările publicitare adresate investitorilor sunt identificabile ca atare și prezintă în mod echitabil o descriere detaliată a riscurilor și avantajelor achiziționării de unități sau acțiuni ale unui FIA sau ale unui OPCVM și că toate informațiile furnizate în comunicările publicitare sunt corecte și clare și nu sunt înșelătoare.

(2)  Societățile de administrare ale OPCVM-urilor se asigură că nicio comunicare publicitară care conține informații specifice despre un OPCVM nu contrazice și informațiile cuprinse în prospectul menționat la articolul 68 din Directiva 2009/65/CE și nici informațiile-cheie destinate investitorilor menționate la articolul 78 din directiva respectivă și nici nu atribuie o mai mică însemnătate acestor informații. Societățile de administrare ale OPCVM-urilor se asigură că în toate comunicările publicitare se precizează că există un prospect și că sunt disponibile informațiile-cheie destinate investitorilor. În comunicarea publicitară se indică unde, cum și în ce limbă investitorii sau potențialii investitori pot obține prospectul și informațiile-cheie și se inserează linkuri la aceste documente.

(2a)  Comunicările publicitare menționate la alineatul (2) indică, de asemenea, unde, cum și în ce limbă investitorii sau potențialii investitori pot obține un rezumat al drepturilor investitorilor și furnizează un link la acest rezumat, care include, după caz, accesul la mecanismele de recurs colectiv de la nivel național și european în caz de litigiu.

(3)  AFIA, administratorii EuVECA și administratorii EuSEF se asigură că nicio comunicare publicitară care conține o invitație de a achiziționa unități sau acțiuni ale unui FIA, ce cuprinde informații specifice despre FIA, nu conține afirmații care contrazic informațiile ce trebuie comunicate investitorilor în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2011/61/UE sau, respectiv, cu articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 sau cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 sau nu le atribuie o importanță mai mică.

(4)  Alineatul (2) al prezentului articol se aplică mutatis mutandis în cazul FIA care publică un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului(7) sau în conformitate cu legislația națională sau aplică norme privind formatul și conținutul informațiilor-cheie destinate investitorilor menționate la articolul 78 din Directiva 2009/65/CE.

(5)  ▌ ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza cerințele pentru comunicările publicitare menționate la primul alineat, ținând seama de posibilitatea publicării online a comunicărilor publicitare.

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la ...[OP: A se introduce data - 18 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 3

Publicarea dispozițiilor naționale privind cerințele de comercializare

(1)  Autoritățile competente publică și mențin actualizate pe site-urile lor web informații complete privind toate actele naționale cu putere de lege aplicabile și toate actele administrative naționale aplicabile, inclusiv rezumatele acestora, ce reglementează cerințele de comercializare pentru FIA și OPCVM-uri, în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale.

(2)  Autoritățile competente notifică ESMA ▌linkurile către site-urile web ale autorităților competente pe care sunt publicate informațiile menționate la alineatul (1).

Autoritățile competente notifică ESMA, fără întârziere nejustificată, orice modificare a informațiilor furnizate în temeiul primului paragraf al prezentului alineat.

(3)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care stabilesc formularele, modelele și procedurile standard pentru publicările și notificările prevăzute în prezentul articol.

ESMA transmite aceste proiecte de standarde de punere în aplicare Comisiei până la ...[OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4)  Până la ... [OP: Vă rugăm să introduceți data corespunzătoare trecerii a 42 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], ESMA examinează într-un raport cerințele de comercializare menționate la alineatul (1) și informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în acest sens. ESMA actualizează raportul din doi în doi ani.

Articolul 4

Baza de date centralizată a ESMA care conține dispozițiile naționale privind cerințele de comercializare

Până la ... [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], ESMA publică și menține pe site-ul său web o bază de date centralizată care conține ▌linkuri către site-urile web ale autorităților competente menționate la articolul 3 alineatul (2).

Articolul 5

Verificarea ex ante a comunicărilor publicitare

(1)  Cu unicul scop de a verifica respectarea prezentului regulament și a dispozițiilor naționale privind cerințele de comercializare, autoritățile competente pot solicita notificarea prealabilă a comunicărilor publicitare pe care societățile de administrare ▌intenționează să le utilizeze, în mod direct sau indirect, în relația cu investitorii.

Cerința privind notificarea prealabilă menționată la primul paragraf nu constituie o condiție prealabilă pentru comercializarea unităților OPCVM-ului și nu constituie o componentă a procedurii de notificare menționate la articolul 93 din Directiva 2009/65/CE.

Dacă impun notificarea prealabilă a comunicărilor publicitare menționată la primul paragraf în scopul verificării ex ante, autoritățile competente comunică societății de administrare a OPCVM-ului, în termen de 10 zile lucrătoare începând din ziua lucrătoare care urmează după ziua primirii comunicărilor publicitare, orice solicitare de modificare a comunicărilor sale publicitare.

Notificarea prealabilă menționată la primul paragraf poate fi solicitată în mod sistematic sau în conformitate cu orice alte practici în materie de verificare și nu aduce atingere exercitării în continuare a competențelor de supraveghere în scopul efectuării unei verificări ex post a comunicărilor publicitare.

(2)  Autoritățile competente care impun notificarea prealabilă a comunicărilor publicitare stabilesc, aplică și publică pe site-urile lor web proceduri de notificare prealabilă a acestor comunicări. Normele și procedurile interne asigură tratamentul transparent și nediscriminatoriu al tuturor OPCVM-urilor, indiferent de statele membre în care acestea sunt autorizate.

(3)  Dacă ▌AFIA, administratorii EuVECA sau ai EuSEF comercializează unități sau acțiuni ale FIA către investitorii de retail, alineatele (1) și (2) ale prezentului articol se aplică mutatis mutandis acestor AFIA, administratori ai EuVECA sau ai EuSEF.

(4)  Autoritățile competente ▌, până la data de 31 martie a fiecărui al doilea an, începând cu... [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare,] transmit ESMA ▌un raport cu următoarele informații.

(a)  numărul de solicitări de modificare a comunicărilor publicitare, prezentate pe baza verificării ex ante efectuate, dacă este cazul;

(b)  numărul de solicitări de modificare și de decizii adoptate pe baza verificărilor ex post, cu evidențierea clară a celor mai frecvente încălcări, inclusiv o descriere a naturii încălcărilor respective;

(ba)  o descriere a celor mai frecvente încălcări ale cerințelor menționate la articolul 2;

(c)  un exemplu concret pentru fiecare încălcare menționată la litera (a).

Articolul 6

Principii comune privind taxele sau comisioanele

(1)  Taxele sau comisioanele percepute de o autoritate competentă în cursul îndeplinirii atribuțiilor sale în legătură cu activitatea transfrontalieră a AFIA, a administratorilor EuVECA, a administratorilor EuSEF și a societăților de administrare ale OPCVM-urilor sunt coerente cu costurile suportate efectiv de autoritatea competentă în cursul exercitării funcțiilor sale legate de atribuțiile respective.

(2)  Autoritățile competente trimit o factură, o declarație individuală de plată sau o instrucțiune de plată la adresa indicată la [articolul 93 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2009/65/CE sau la punctul (I) din anexa IV la Directiva 2011/61/UE]. Factura indică taxele sau comisioanele menționate la alineatul (1), mijloacele de plată și data scadenței.

Articolul 7

Publicarea dispozițiilor naționale privind taxele și comisioanele

(1)  Până la ... [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], autoritățile competente publică și mențin pe site-urile lor web informații actualizate, care cuprind taxele sau comisioanele menționate la articolul 6 alineatul (1) sau, după caz, metodologiile de calcul pentru aceste taxe sau comisioane, în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale.

(2)  Autoritățile competente notifică ESMA linkurile către site-urile web ale autorităților competente pe care sunt publicate informațiile menționate la alineatul (1).

Autoritățile competente notifică ESMA, fără întârzieri nejustificate, orice modificare a informațiilor furnizate în temeiul primului paragraf.

(3)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care precizează informațiile pe care autoritățile competente trebuie să i le notifice în temeiul prezentului articol.

ESMA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la ... [OP: a se introduce data – 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care stabilesc formularele, modelele și procedurile standard pentru notificările prevăzute în prezentul articol.

ESMA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la ... [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 8

Baza de date ▌a ESMA privind taxele și comisioanele

Pentru a spori transparența taxelor și comisioanelor, până la ... [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], ESMA publică și menține pe site-ul său web o bază de date ▌accesibilă publicului în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale, care cuprinde linkuri la site-urile web ale autorităților competente menționate la articolul 7 alineatul (2).

Până la ... [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], ESMA elaborează și pune la dispoziție pe site-ul său web un instrument interactiv, accesibil publicului în cel puțin o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale, care oferă o calculare orientativă a taxelor și comisioanelor menționate la articolul 6 alineatul (1)▌. Acest instrument se actualizează permanent.

Articolul 10

Baza de date centralizată a ESMA privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM-urilor

Până la ... [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], ESMA publică și menține pe site-ul său web o bază de date centralizată privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM-urilor, accesibilă publicului într-o limbă utilizată curent în domeniul finanțelor internaționale, care cuprinde:

(a)   toate FIA care sunt comercializate în alt stat membru, AFIA acestora, administratorul EuSEF sau administratorul EuVECA, precum și o listă a statelor membre în care sunt comercializate acestea, și

(b)  toate OPCVM-urile care sunt comercializate în alt stat membru, societățile lor de administrare ale OPCVM-urilor, alături de toate FIA și toate OPCVM-urile pe care acești AFIA și aceste societăți de administrare ale OPCVM-urilor le administrează și le comercializează, și lista statelor membre în care sunt comercializate acestea.

Această bază de date centrală se actualizează permanent.

Informațiile din baza de date menționată la primul paragraf nu aduce atingere listei menționate la articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2009/65/CE, registrului public central menționat la articolul 7 alineatul (5) al doilea paragraf din Directiva 2011/61/UE, bazei de date centrale menționate la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 și bazei de date centrale menționate la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013.

Articolul 11

Standardizarea notificărilor către ESMA

(1)  Pentru a facilita schimbul de informații între ESMA și autoritățile competente, ESMA înființează un sistem pentru schimbul periodic de informații pertinente pentru activitățile de comercializare transfrontaliere ale AFIA și ale societăților de administrare ale OPCVM-urilor.

Autoritățile competente îi comunică ESMA modificările intervenite în activitățile de comercializare transfrontaliere, precum și, trimestrial, informațiile necesare pentru crearea și menținerea bazei de date centrale menționate la articolul 10 din prezentul regulament în ceea ce privește orice notificare, scrisoare de notificare ▌sau informațiile menționate la ▌articolul 93 alineatul (1), la articolul 93a alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE ▌și la articolul 31 alineatul (2), articolul 32 alineatul (2), articolul 32a alineatul (2) ▌din Directiva 2011/61/UE, precum și orice modificare a acestor informații, în cazul în care aceste modificări ar conduce la o modificare a informațiilor din baza de date centrală menționată.

(2)  ESMA creează un portal pentru notificări, în care fiecare autoritate competentă încarcă toate documentele menționate la alineatul (1) și prin intermediul căruia au loc toate transferurile de astfel de documente între autoritățile competente.

(3)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili dispozițiile tehnice necesare pentru funcționarea portalului de notificări menționat la alineatul (2).

ESMA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la ... [OP: a se introduce data – 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf ▌în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 11a

Atribuțiile autorităților competente

(1)  Autoritățile competente dețin toate prerogativele de supraveghere și de investigare necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Atribuțiile conferite autorităților competente în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, Directiva 2011/61/UE, Regulamentul (UE) nr. 345/2013, Regulamentul (UE) nr. 346/2013 și Regulamentul (UE) 2015/760, inclusiv cele legate de sancțiuni, se exercită și în raport cu administratorii menționați la articolul 2 din prezentul regulament.

Articolul 12

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc

Regulamentul (UE) nr. 345/2013 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 3 se adaugă următoarea literă (o):

„(o)  «precomercializare» înseamnă furnizarea, directă sau indirectă, de informații sau comunicări privind strategii de investiții sau idei de investiții de către administratorul unui fond cu capital de risc eligibil, sau în numele acestuia, către potențiali investitori domiciliați în Uniune sau având sediul social în Uniune, cu scopul de a testa interesul acestora față de un fond cu capital de risc eligibil, care nu este încă înregistrat, sau față de un fond cu capital de risc eligibil care este înregistrat, dar în legătură cu care nu s-a emis încă notificarea în vederea comercializării, în conformitate cu articolul 15, în statul membru în care potențialii investitori își au domiciliul sau sediul social, și care nu reprezintă, în niciunul dintre cazuri, un plasament sau o ofertă făcută investitorului de a investi în unitățile sau acțiunile respectivului fond cu capital de risc eligibil”;

2.  Se inserează următorul articol 4a:

„Articolul 4a

(1) Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile pot desfășura activități de precomercializare în Uniune, cu excepția cazului în care informațiile prezentate potențialilor investitori:

(c)  permit investitorilor să își asume angajamentul de a achiziționa unități sau acțiuni ale anumitor fonduri cu capital de risc eligibile;

(d)  echivalează cu forma finală a unui prospect, cu documentele constitutive sau cu documentele de ofertă ale unor fonduri cu capital de risc eligibile neînregistrate încă, sau echivalează cu formulare de subscriere sau cu documente similare, aflate fie în stadiu de proiect, fie în forma finală, care le permit investitorilor să investească în unitățile sau în acțiunile unui fond cu capital de risc eligibil. Pentru fondurile cu capital de risc eligibile deja înregistrate, se poate prezenta forma finală a unui prospect.

În cazul în care se prezintă un proiect de prospect sau un document de ofertă prevăzut la primul paragraf litera (d), aceste documente precizează clar că documentul nu constituie o ofertă sau o invitație de a subscrie unități sau acțiuni ale fondului cu capital de risc eligibil.

(2) Administratorul unui fond cu capital de risc eligibil trimite o scrisoare simplă, neoficială, pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice, înainte de a desfășura activități de precomercializare, precizând statul membru sau statele membre în care va desfășura aceste activități, către autoritățile competente din statul său membru de origine, precum și o copie a scrisorii către autoritățile competente din statul membru sau statele membre în care va desfășura activitățile de precomercializare.

Autoritățile competente nu impun administratorilor de fonduri cu capital de risc eligibile să notifice conținutul sau destinatarii activității de precomercializare.

(3) Administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile se asigură că investitorii nu achiziționează unități sau acțiuni ale unui fond cu capital de risc eligibil prin activități de precomercializare și că investitorii contactați în cadrul precomercializării pot achiziționa unități sau acțiuni ale fondului respectiv cu capital de risc eligibil numai în cadrul activităților de comercializare autorizate de articolele 14, 14a sau 15.

Achiziționarea de către investitorii care au făcut obiectul precomercializării, în termen de 18 luni de la data la care administratorul unui fond cu capital de risc eligibil a inițiat activități de precomercializare, a unităților sau a acțiunilor fondurilor cu capital de risc eligibile menționate în informațiile prezentate în contextul activităților de precomercializare de către administratorul fondurilor cu capital de risc sau în numele acestuia, sau ale unui fond cu capital de risc eligibil înregistrat ca urmare a respectivelor activități de precomercializare se consideră a fi rezultatul comercializării și face obiectul obligației de notificare aplicabile și respectă, dacă este cazul, dispozițiile articolelor 14, 14a și 15.

(3a) Statele membre se asigură că un administrator de fonduri cu capital de risc eligibile ia măsurile necesare pentru ca informațiile referitoare la activitățile sale de precomercializare să fie disponibile și să fie prezentate la cerere autorităților competente din statul său membru de origine și autorităților competente din statele membre în care acesta a desfășurat activitățile de precomercializare. Un administrator de fonduri cu capital de risc eligibile se asigură că activitățile sale de precomercializare sunt documentate în mod corespunzător, precizând statele membre, perioadele în care au avut loc activitățile de precomercializare, precum și o scurtă descriere a acestor activități, inclusiv informații privind strategiile de investiții prezentate și, după caz, lista fondurilor cu capital de risc eligibile prezentate.

(3b) O parte terță se angajează în activitățile menționate la alineatul (1) într-un stat membru gazdă în numele unui administrator înregistrat de fonduri cu capital de risc eligibile numai dacă respectiva terță parte este autorizată ca firmă de investiții în conformitate cu Directiva 2014/65/UE, ca instituție de credit în conformitate cu Directiva 2013/36/UE, ca societate de administrare a OPCVM-urilor în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, ca administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu Directiva 2011/61/UE sau dacă acționează ca agent delegat.

Articolul 13

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social

Regulamentul (UE) nr. 346/2013 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 3 se adaugă următoarea literă (o):

„(o)  «precomercializare» înseamnă furnizarea, directă sau indirectă, de informații sau comunicări privind strategii de investiții sau idei de investiții de către administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil, sau în numele acestuia, către potențiali investitori domiciliați în Uniune sau având sediul social în Uniune, cu scopul de a testa interesul acestora într-un fond de antreprenoriat social eligibil, care nu este încă înregistrat, sau într-un fond de antreprenoriat social eligibil care este înregistrat, dar în legătură cu care nu s-a emis încă notificarea privind comercializarea, în conformitate cu articolul 16, în statul membru în care potențialii investitori își au domiciliul sau sediul social, și care nu reprezintă, în niciunul dintre cazuri, un plasament sau o ofertă făcută investitorului de a investi în unitățile sau acțiunile respectivului fond de antreprenoriat social eligibil;

2.  Se inserează următorul articol 4a:

„Articolul 4a

(1) Administratorii de fonduri de antreprenoriat social eligibile pot desfășura activități de precomercializare în Uniune, cu excepția cazului în care informațiile prezentate potențialilor investitori:

(c)  permit investitorilor să își asume angajamentul de a achiziționa unități sau acțiuni ale anumitor fonduri de antreprenoriat social eligibile;

(d)  echivalează cu forma finală a unui prospect, cu documentele constitutive sau cu documentele de ofertă ale unor fonduri de antreprenoriat social eligibile neînregistrate încă, sau echivalează cu formulare de subscriere sau cu documente similare, aflate fie în stadiu de proiect, fie în forma finală, care le permit investitorilor să investească în unitățile sau în acțiunile unui fond de antreprenoriat social eligibil. Pentru fondurile de antreprenoriat social eligibile deja înregistrate, se poate prezenta forma finală a unui prospect.

În cazul în care se prezintă un proiect de prospect sau un document de ofertă prevăzut la primul paragraf litera (d), aceste documente precizează clar că documentul nu constituie o ofertă sau o invitație de a subscrie unități sau acțiuni ale fondului de antreprenoriat social eligibil.

(2) Administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil trimite o scrisoare simplă, neoficială, pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice, înainte de a desfășura activități de precomercializare, precizând statul membru sau statele membre în care va desfășura aceste activități, către autoritățile competente din statul său membru de origine, precum și o copie a scrisorii către autoritățile competente din statul membru sau statele membre în care va desfășura activitățile de precomercializare.

Autoritățile competente nu impun administratorilor de fonduri de antreprenoriat social eligibile să notifice conținutul sau destinatarii activității de precomercializare.

(3) Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile se asigură că investitorii nu achiziționează unități sau acțiuni ale unui fond de antreprenoriat social eligibil prin activități de precomercializare și că investitorii contactați în cadrul precomercializării pot achiziționa unități sau acțiuni ale fondului respectiv de antreprenoriat social eligibil numai în cadrul activităților de comercializare autorizate de articolele 15, 15a sau 16.

Achiziționarea de către investitorii care au făcut obiectul precomercializării, în termen de 18 luni de la data la care administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil a inițiat activități de precomercializare, a unităților sau a acțiunilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile menționate în informațiile prezentate în contextul activităților de precomercializare de către administratorul fondurilor de antreprenoriat social eligibile sau în numele acestuia, sau ale unui fond de antreprenoriat social eligibil înregistrat ca urmare a respectivelor activități de precomercializare se consideră a fi rezultatul comercializării și face obiectul obligației de notificare aplicabile și respectă, dacă este cazul, dispozițiile articolelor 15, 15a și 16.

(3a) Statele membre se asigură că un administrator de fonduri de antreprenoriat social eligibil ia măsurile necesare pentru ca informațiile referitoare la activitățile sale de precomercializare să fie disponibile și să fie prezentate la cerere autorităților competente din statul său membru de origine și autorităților competente din statele membre în care acesta a desfășurat activitățile de precomercializare. Administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil se asigură că activitățile sale de precomercializare sunt documentate în mod corespunzător, precizând statele membre, perioadele în care au avut loc activitățile de precomercializare, precum și o scurtă descriere rezumativă a acestor activități, inclusiv informații privind strategiile de investiții prezentate și, după caz, o listă a fondurilor de antreprenoriat social eligibile prezentate.

(3b) O parte terță se angajează în activitățile menționate la alineatul (1) într-un stat membru gazdă în numele unui administrator înregistrat de fonduri de antreprenoriat social eligibile numai dacă respectiva terță parte este autorizată ca firmă de investiții în conformitate cu Directiva 2014/65/UE, ca instituție de credit în conformitate cu Directiva 2013/36/UE, ca societate de administrare a OPCVM-urilor în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, ca administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu Directiva 2011/61/UE sau dacă acționează ca agent delegat.

Articolul 13a

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 se modifică după cum urmează:

1.  la articolul 32 alineatul (1), „31 decembrie 2019” se înlocuiește cu „31 decembrie 2021”;

2.  la articolul 33 alineatul (1), „31 decembrie 2018” se înlocuiește cu „31 decembrie 2019”;

3.  la articolul 33 alineatul (2), „31 decembrie 2018” se înlocuiește cu „31 decembrie 2019”;

4.  la articolul 33 alineatul (4), „31 decembrie 2018” se înlocuiește cu „31 decembrie 2019”.

Articolul 14

Evaluare

Până la ... [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare] Comisia efectuează, după o consultare publică și după discuții cu ESMA și cu autoritățile competente, o evaluare a aplicării prezentului regulament.

Până la ... [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, după ce consultă autoritățile competente, ESMA și alte părți interesate vizate, un raport privind fenomenul solicitării inverse și al cererii din propria inițiativă a unui investitor, precizând amploarea acestei forme de subscriere de fonduri, distribuția sa geografică, inclusiv în țări terțe, și potențialul său de a fi utilizată pentru a eluda dispozițiile legate de pașaport.

Articolul 15

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la [OP: Vă rugăm să inserați a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene], cu excepția articolului 2 alineatele (1) și (4), a articolului 3 alineatele (1) și (2) și a articolelor 12 și 13, care se aplică de la ... [OP: Vă rugăm să inserați data corespunzătoare trecerii a 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO C 367, 10.10.2018, p. 50.

(2)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(3)

  JO C 367, 10.10.2018, p. 50.

(4)

  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

(5)

  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(6)

  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(7)

  Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții colective

Referințe

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Data prezentării la PE

7.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

16.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

0

5

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Data depunerii

6.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate