Postup : 2018/0045(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0431/2018

Predkladané texty :

A8-0431/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0368

SPRÁVA     ***I
PDF 731kWORD 76k
6.12.2018
PE 627.812v02-00 A8-0431/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8‑0110/2018 – 2018/0045(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Wolf Klinz

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8‑0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0110),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0110/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0431/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU*(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Odlišné prístupy v oblasti regulácie a dohľadu týkajúce sa cezhraničnej distribúcie alternatívnych investičných fondov (ďalej len „AIF“) podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ(4) vrátane európskych fondov rizikového kapitálu (EuVECA) podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 345/2013, európskych fondov sociálneho podnikania podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 346/2013 a európskych dlhodobých investičných fondov (ELTIF) podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) 2015/760 a podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len „PKIPCP“) v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(5) vedú k roztrieštenosti a prekážkam pri cezhraničnom uvádzaní na trh a prístupe k AIF a PKIPCP, čo by spätne mohlo brániť ich uvádzaniu na trh v iných členských štátoch.

(2)  S cieľom posilniť regulačný rámec uplatniteľný na podniky kolektívneho investovania a lepšie chrániť investorov by marketingové oznámenia pre investorov do AIF a PKIPCP mali byť identifikovateľné ako také a mali by rovnako zreteľným spôsobom poskytovať podrobný opis rizík a prínosov vyplývajúcich z nákupu podielových listov alebo akcií AIF alebo PKIPCP. Všetky informácie zahrnuté v marketingových oznámeniach by mali byť poskytované nestranným, jednoznačným a nezavádzajúcim spôsobom. Na zabezpečenie ochrany investorov a rovnakých podmienok medzi AIF a PKIPCP by sa normy týkajúce sa marketingových oznámení mali preto uplatňovať rovnakým spôsobom na marketingové oznámenia pre AIF a PKIPCP.

(2a)  S cieľom zvýšiť transparentnosť a ochranu investorov a uľahčiť prístup k informáciám o vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach, ktoré sa uplatňujú na marketingové oznámenia, by príslušné vnútroštátne orgány mali uverejňovať takéto informácie na svojich webových sídlach aspoň v jazyku, ktorý sa obvykle používa v oblasti medzinárodných financií, vrátane ich neoficiálnych súhrnov, ktoré by umožnili správcom podnikov kolektívneho investovania získať prvý prehľad o týchto požiadavkách. Uverejnenie by malo byť len na informačné účely a nemalo by vytvárať právne záväzky. Z rovnakých dôvodov by európsky orgán dohľadu [Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)] mal vytvoriť centrálnu databázu obsahujúcu hypertextové odkazy na informácie uverejnené na webových sídlach príslušných orgánov.

(2b)  Na podporu osvedčených postupov v oblasti ochrany investorov, ktoré sú zakotvené vo vnútroštátnych požiadavkách na spravodlivé a jasné marketingové oznámenia, vrátane ich online aspektov, by malo byť možné, aby ESMA prijal návrh regulačných technických predpisov týkajúcich sa uplatňovania týchto pravidiel pre marketingové oznámenia.

(3)  Príslušné orgány sa môžu rozhodnúť, že budú požadovať predchádzajúce oznámenie marketingových oznámení na účely ex ante overovania súladu týchto oznámení s týmto nariadením a inými uplatniteľnými požiadavkami, ako napríklad to, či sú marketingové oznámenia identifikovateľné ako také, či poskytujú podrobný opis rizík a prínosov vyplývajúcich z nákupu podielových listov alebo akcií PKIPCP a, ak členský štát umožní uvádzať AIF na trh pre retailových investorov, podielových listov alebo akcií AIF rovnako zreteľným spôsobom a či sú všetky informácie uvedené v marketingových oznámeniach poskytované nestranným, jednoznačným a nezavádzajúcim spôsobom. Toto overovanie by sa malo vykonávať v obmedzenom časovom rámci. Ak príslušné orgány vyžadujú predchádzajúce oznámenie, nemalo by im to brániť v tom, aby overovali marketingové oznámenia ex post.

(4)   ▌

(5)  Na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a uľahčenie rozhodovania správcov AIF a správcovských spoločností PKIPCP, či sa majú zapojiť do cezhraničnej distribúcie investičných fondov, je dôležité, aby poplatky a platby vyberané príslušnými orgánmi za ▌ dohľad ▌nad cezhraničnými marketingovými činnosťami podľa smerníc 2009/65/ES a 2011/61/EÚ boli primerané vykonávaným úlohám dohľadu a verejne prístupné, a aby na účely väčšej transparentnosti boli tieto poplatky a platby uverejňované na ich webových sídlach. Z toho istého dôvodu by sa na webovom sídle orgánu ESMA mali uverejňovať hypertextové odkazy na informácie uverejnené na webových sídlach príslušných orgánov týkajúce sa poplatkov a platieb, aby existovalo centrálne informačné miesto. Webové sídlo orgánu ESMA by malo obsahovať aj interaktívny nástroj umožňujúci orientačné výpočty týchto poplatkov a platieb vyberaných príslušnými orgánmi.

(5a)  S cieľom zabezpečiť lepšie vymáhanie poplatkov alebo platieb a zvýšiť transparentnosť a jasnosť štruktúry poplatkov a platieb, ak sú takéto poplatky alebo platby vyberané príslušnými orgánmi, by správcovia AIF a správcovské spoločnosti PKIPCP mali dostávať faktúru, individuálny výkaz platieb alebo platobný pokyn, v ktorom sa jasne uvádza výška splatných poplatkov alebo platieb a spôsoby platby.

(6)  Keďže orgán ESMA by v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/201026(6) mal monitorovať a posudzovať vývoj na trhu v oblasti jeho právomoci, je vhodné a potrebné zvýšiť úroveň znalostí orgánu ESMA rozšírením v súčasnosti existujúcich databáz orgánu ESMA tak, aby zahŕňali všetkých správcov AIF a správcovské spoločnosti PKIPCP, členské štáty, v ktorých poskytujú služby a všetky AIF a PKIPCP, ktoré títo správcovia AIF a správcovské spoločnosti UCITS spravujú a uvádzajú na trh, ako aj všetky členské štáty, v ktorých sa tieto podniky kolektívneho investovania uvádzajú na trh. Na tento účel by s cieľom umožniť orgánu ESMA udržiavať centrálnu databázu s aktuálnymi informáciami mali príslušné orgány zasielať orgánu ESMA informácie o oznámeniach, oznamovacích listoch a informáciách, ktoré dostali podľa smerníc 2009/65/ES a 2011/61/EÚ v súvislosti s cezhraničnou činnosťou, ako aj informácie o všetkých zmenách, ktoré by sa mali premietnuť do databázy. Všetky prenosy dokumentov v súvislosti s oznámeniami medzi príslušnými orgánmi by sa mali uskutočňovať prostredníctvom oznamovacieho portálu, ktorý zriadi orgán ESMA.

(7)  S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky medzi kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu podľa vymedzenia v článku 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 alebo kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania podľa vymedzenia v článku 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 na jednej strane a inými AIF na strane druhej je nevyhnutné do uvedených nariadení zahrnúť pravidlá týkajúce sa predmarketingu, ktoré sú totožné s pravidlami stanovenými v smernici 2011/61/EÚ, ktoré sa týkajú predmarketingu. Tieto pravidlá by mali umožniť správcom zaregistrovaným v súlade s uvedenými nariadeniami, aby sa zamerali na investorov testovaním ich ochoty využiť nadchádzajúce investičné príležitosti alebo stratégie prostredníctvom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania.

(8)  Komisia by mala mať právomoc prijímať návrhy regulačných technických predpisov vypracované orgánom ESMA, pokiaľ ide o určenie informácií o marketingových oznámeniach, poplatkoch alebo platbách alebo prípadne o príslušných metódach výpočtu týchto poplatkov alebo platieb vyberaných príslušnými orgánmi. Komisia by ďalej mala mať právomoc prijímať návrhy regulačných technických predpisov vypracované orgánom ESMA, pokiaľ ide o určenie informácií, ktoré sa majú oznamovať v oznámeniach, oznamovacích listoch a písomných oznámeniach o cezhraničných činnostiach, ktoré sú požadované podľa smerníc 2009/65/ES a 2011/61/EÚ. Komisia by mala prijať uvedené návrhy regulačných technických predpisov prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(9)  Komisia by mala mať právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy vypracované orgánom ESMA, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre uverejňovanie zo strany príslušných orgánov týkajúce sa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa požiadaviek na uvádzanie na trh uplatniteľných na ich územiach a ich zhrnutí, výšky poplatkov alebo platieb za cezhraničnú marketingovú činnosť vyberaných príslušnými orgánmi a prípadne príslušné metódy výpočtu. Na zlepšenie zasielania orgánu ESMA by vykonávacie technické predpisy mali zahŕňať aj oznámenia, oznamovacie listy a informácie o cezhraničných činnostiach, ktoré sú požadované podľa smerníc 2009/65/ES a 2011/61/EÚ. Komisia by mala prijímať uvedené vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(10)  Je nevyhnutné určiť informácie, ktoré sa majú oznamovať orgánu ESMA štvrťročne, na účely aktualizácie databáz všetkých správcov a podnikov kolektívneho investovania.

(11)  Akékoľvek spracovávanie osobných údajov uskutočňované v rámci tohto nariadenia, ako napríklad výmena alebo prenos osobných údajov príslušnými orgánmi by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a akákoľvek výmena alebo prenos informácií orgánom ESMA by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001.

(11a)  S cieľom umožniť príslušným vnútroštátnym orgánom vykonávať funkcie, ktoré im boli pridelené na základe tohto nariadenia, by im členské štáty mali poskytnúť dostatočné zdroje a všetky potrebné právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania.

(12)  Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia by Komisia mala vykonať hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia. V hodnotení by sa mal zohľadniť vývoj na trhu a posúdiť, či zavedené opatrenia zlepšili cezhraničnú distribúciu investičných fondov.

(12a)  S cieľom posúdiť fenomén rozhodnutia investovať z vlastného podnetu a na žiadosť investora z vlastnej iniciatívy, ako aj potenciál ich používania na obchádzanie ustanovení spojených s pasom, a to aj subjektmi z tretích krajín, by Komisia mala dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia uverejniť správu o tejto problematike.

(13)  Na zabezpečenie právnej istoty je potrebné zosynchronizovať dátumy uplatňovania zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktorými sa vykonáva [smernica, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania], a tohto nariadenia, pokiaľ ide o marketingové oznámenia a predmarketing.

(14)  Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne posilnenie efektívnosti trhu pri budovaní únie kapitálových trhov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale pre jeho dôsledky ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)  „AIF“ je AIF podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ vrátane EuVECA, EuSEF a ELTIF;

b)  „správca AIF“ je správca AIF, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 6 smernice 2011/61/EÚ;

ba)  „správca EuVECA“ je správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zaregistrovaný v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 345/2013;

bb)  „správca EuSEF“ je správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zaregistrovaný v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 346/2013;

c)  „príslušný orgán“ je príslušný orgán podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2009/65/ES alebo príslušný orgán podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. f) smernice 2011/61/EÚ alebo v článku 4 ods. 1 písm. h) smernice 2011/61/EÚ;

d)  „domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom má správca AIF alebo správcovská spoločnosť PKIPCP svoje registrované sídlo;

e)  „PKIPCP“ je PKIPCP, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 5 smernice 2009/65/ES;

f)  „správcovská spoločnosť PKIPCP“ je správcovská spoločnosť podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2009/65/ES alebo samostatne spravovaný PKIPCP.

Článok 2

Požiadavky na marketingové oznámenia

1.  Správcovia AIF, správcovia EuVECA, správcovia EuSEF a správcovské spoločnosti PKIPCP musia zabezpečia, aby boli všetky marketingové oznámenia investorom identifikovateľné ako také, aby uvádzali podrobný opis rizík a prínosov vyplývajúcich z nákupu podielových listov alebo akcií AIF alebo PKIPCP rovnako zreteľným spôsobom a aby všetky informácie zahrnuté v marketingových oznámeniach boli nestranné, jednoznačné a nezavádzajúce.

2.  Správcovské spoločnosti PKIPCP musia zabezpečiť, aby žiadne marketingové oznámenie obsahujúce konkrétne informácie o PKIPCP nebolo v rozpore s informáciami uvedenými v prospekte podľa článku 68 smernice 2009/65/ES a s kľúčovými informáciami pre investorov podľa článku 78 uvedenej smernice, ani neznižovalo význam uvedených informácií. Správcovské spoločnosti PKIPCP musia zabezpečiť, aby vo všetkých marketingových oznámeniach bolo uvedené, že existuje prospekt a že sú k dispozícii kľúčové informácie pre investorov. V marketingovom oznámení sa musí uviesť, kde, ako a v akom jazyku môžu investori alebo potenciálni investori získať prospekt a kľúčové informácie pre investorov a musia sa v ňom uviesť hypertextové odkazy na uvedené dokumenty.

2a.  V marketingových oznámeniach uvedených v odseku 2 sa musí takisto uviesť, kde, ako a v akom jazyku investori alebo potenciálni investori môžu získať zhrnutie práv investorov a musí sa v ňom uviesť hypertextový odkaz na takéto zhrnutie, ktoré prípadne obsahuje prístup k mechanizmu kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu na úrovni Únie a vnútroštátnej úrovni.

3.  Správcovia AIF, správcovia EuVECA a správcovia EuSEF musia zabezpečiť, aby žiadne marketingové oznámenie obsahujúce výzvu na nákup podielových listov alebo akcií AIF, ktoré obsahuje konkrétne informácie o AIF, neuvádzalo žiadne vyhlásenie, ktoré by bolo v rozpore s informáciami, ktoré musia byť zverejnené investorom v súlade s článkom 23 smernice 2011/61/EÚ, resp. s článkom 13 nariadenia 345/2013 alebo s článkom 14 nariadenia 346/2013, ani neznižovalo význam uvedených informácií.

4.  Odsek 2 tohto článku sa primerane vzťahuje na AIF, ktoré uverejňujú prospekt v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2017/1129(7) alebo v súlade s vnútroštátnym právom, alebo uplatňujú pravidlá týkajúce sa formátu a obsahu kľúčových informácií pre investorov podľa článku 78 smernice 2009/65/ES.

5.  ▌ Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie určiť požiadavky na marketingové oznámenia uvedené v prvom odseku, pričom zohľadňuje aspekty týkajúce sa online marketingových oznámení.

Orgán ESMA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do ... [PO: vložte dátum 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 3

Uverejňovanie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na uvádzanie na trh

1.  Príslušné orgány uverejňujú a vedú na svojich webových sídlach aktuálne úplné informácie o platných vnútroštátnych zákonoch, právnych predpisoch a správnych opatreniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie na trh, ktorými sa riadia AIF a PKIPCP, a ich zhrnutia, a to aspoň v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií.

2.  Príslušné orgány oznamujú orgánu ESMA ▌hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov, na ktorých sa informácie uvedené v odseku 1 uverejňujú.

Príslušné orgány bez zbytočného odkladu oznamujú orgánu ESMA každú zmenu v informáciách poskytnutých podľa prvého pododseku tohto odseku.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých určí štandardné formuláre, vzory a postupy pre uverejňovanie a oznámenia podľa tohto článku.

Orgán ESMA predloží Komisii uvedený návrh vykonávacích predpisov do [PO: vložte dátum 18 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.  Do ... [PO: vložte dátum 42 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] orgán ESMA v správe preskúma požiadavky na uvádzanie na trh podľa odseku 1 a informuje o tom Európsky parlament, Radu a Komisiu. Orgán ESMA aktualizuje túto správu každé dva roky.

Článok 4

Centrálna databáza orgánu ESMA pre vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na uvádzanie na trh

Do ... [PO: vložte dátum 24 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] orgán ESMA musí na svojom webovom sídle uverejniť a viesť centrálnu databázu obsahujúcu ▌hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov podľa článku 3 ods. 2.

Článok 5

Ex ante overovanie marketingových oznámení

1.  Iba na účel overenia súladu s týmto nariadením a vnútroštátnymi opatreniami týkajúcimi sa požiadaviek na uvádzanie na trh môžu príslušné orgány požadovať predchádzajúce oznamovanie marketingových oznámení, ktoré ▌správcovské spoločnosti zamýšľajú priamo alebo nepriamo použiť pri kontaktoch s investormi.

Požiadavka na predchádzajúce oznamovanie uvedená v prvom pododseku nesmie predstavovať predbežnú podmienku pre uvádzanie podielových listov PKIPCP na trh a nesmie byť súčasťou postupu oznamovania uvedeného v článku 93 smernice 2009/65/ES.

V prípadoch, keď príslušné orgány požadujú predchádzajúce oznamovanie marketingových oznámení podľa prvého pododseku na účely ex ante overovania, do 10 pracovných dní počnúc pracovným dňom nasledujúcim po doručení marketingových oznámení informujú správcovskú spoločnosť PKIPCP o každej požiadavke na zmenu svojich marketingových oznámení.

Predchádzajúce oznámenie uvedené v prvom pododseku sa môže požadovať systematicky alebo v súlade s akýmikoľvek inými postupmi overovania a bez toho, aby boli dotknuté ďalšie právomoci v oblasti dohľadu na overovanie marketingových oznámení ex post.

2.  Príslušné orgány, ktoré požadujú predchádzajúce oznamovanie marketingových oznámení, stanovia, uplatňujú a na svojich webových sídlach uverejňujú postupy týkajúce sa predchádzajúceho oznamovania marketingových oznámení. Vnútorné pravidlá a postupy musia zabezpečiť transparentné a nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými PKIPCP bez ohľadu na členské štáty, v ktorých bolo PKIPCP udelené povolenie.

3.  Ak ▌správcovia AIF, správcovia EuVECA alebo správcovia EuSEF uvádzajú na trh pre retailových investorov podielové listy alebo akcie ▌svojich AIF, odseky 1 a 2 ▌sa obdobne uplatňujú na týchto správcov AIF, správcov EuVECA alebo správcov EuSEF.

4.  Príslušné orgány ▌do 31. marca každého druhého roka počnúc ... [PO: vložte dátum 24 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] oznamujú orgánu ESMA tieto informácie:

a)  prípadne ▌počet žiadostí o zmeny marketingových oznámení vykonaných na základe ex ante overovania;

b)  počet žiadostí o zmeny a rozhodnutí prijatých na základe kontrol ex post, v ktorých sa jasne rozlišuje medzi najčastejšími porušeniami, vrátane opisu a povahy týchto porušení;

ba)  opis najčastejších porušení požiadaviek uvedených v článku 2;

c)  jeden konkrétny príklad každého porušenia uvedeného v písmene a).

Článok 6

Spoločné zásady týkajúce sa poplatkov alebo platieb

1.  Poplatky alebo platby vyberané príslušným orgánom pri vykonávaní svojich úloh v súvislosti s cezhraničnou činnosťou správcov AIF, správcov EuVECA, správcov EuSEF a správcovských spoločností PKIPCP musia zodpovedať skutočným nákladom, ktoré príslušnému orgánu vznikli pri výkone svojich funkcií vo vzťahu k týmto úlohám.

2.  Príslušné orgány pošlú faktúru, individuálny výkaz platieb alebo platobný pokyn na adresu uvedenú v [druhom pododseku článku 93 ods. 1 smernice 2009/65/ES alebo písmene i) prílohy IV k smernici 2011/61/EÚ]. Vo faktúre sa musia uvádzať poplatky alebo platby uvedené v odseku 1, spôsob platby a dátum splatnosti.

Článok 7

Uverejňovanie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa poplatkov a platieb

1.  Do ... [PO: vložte dátum 6 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] príslušné orgány musia na svojich webových sídlach uverejniť a viesť aktuálne informácie ▌uvádzajúce poplatky alebo platby uvedené v článku 6 ods. 1 alebo prípadne metódy výpočtu týchto poplatkov alebo platieb, a to aspoň v jazyku, ktorý je bežný v oblasti medzinárodných financií.

2.  Príslušné orgány oznamujú orgánu ESMA hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov, na ktorých sa uverejňujú informácie uvedené v odseku 1.

Príslušné orgány bez zbytočného odkladu oznamujú orgánu ESMA každú zmenu v informáciách poskytnutých podľa prvého pododseku.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých bližšie určí informácie, ktoré majú orgánu ESMA oznamovať príslušné orgány podľa tohto článku.

Orgán ESMA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do ... [PO: vložte dátum 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.  Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých určí štandardné formuláre, vzory a postupy pre oznámenia podľa tohto článku.

Orgán ESMA predloží Komisii uvedený návrh vykonávacích predpisov do [PO: vložte dátum 18 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 8

▌Databáza orgánu ESMA týkajúca sa poplatkov a platieb

S cieľom zvýšiť transparentnosť poplatkov a platieb orgán ESMA do ... [PO: vložte dátum 30 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] uverejní a vedie na svojom webovom sídle databázu, ktorá je verejne prístupná aspoň v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií, obsahujúcu hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov podľa článku 7 ods. 2.

Do ... [PO: vložte dátum 30 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] orgán ESMA vypracuje a sprístupní na svojom webovom sídle interaktívny nástroj, ktorý je verejne prístupný aspoň v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií a ktorý poskytuje orientačný výpočet poplatkov platieb uvedených v článku 6 ods. 1. Uvedený nástroj sa priebežne aktualizuje.

Článok 10

Centrálna databáza orgánu ESMA týkajúca sa cezhraničného uvádzania AIF a PKIPCP na trh

Do ... [PO: vložte dátum 24 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] orgán ESMA na svojom webovom sídle uverejní centrálnu databázu pre cezhraničné uvádzanie AIF a PKIPCP na trh, ktorá je verejne prístupná v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií, v ktorej sa uvádzajú:

a)   všetky AIF, ktoré sa uvádzajú na trh v inom členskom štáte, ich správcovia AIF, správca EuSEF alebo správca EuVECA a zoznam členských štátov, v ktorých sa uvádzajú na trh; a

b)  všetky PKIPCP, ktoré sa uvádzajú na trh v inom členskom štáte, ich správcovské spoločnosti PKIPCP, AIF a PKIPCP, ktoré títo správcovia AIF a správcovské spoločnosti UCITS spravujú a uvádzajú na trh, a zoznam členských štátov, v ktorých sa uvádzajú na trh;

Uvedená databáza sa priebežne aktualizuje.

Informáciami obsiahnutými v databáze podľa prvého odseku nie je dotknutý zoznam uvedený v článku 6 ods. 1 druhom pododseku smernice 2009/65/ES, ústredný verejný register uvedený v článku 7 ods. 5 druhom pododseku smernice 2011/61/EÚ, centrálna databáza uvedená v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a centrálna databáza uvedená v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 346/2013.

Článok 11

Štandardizácia oznámení pre orgán ESMA

1.  S cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi orgánom ESMA a príslušnými orgánmi orgán ESMA vytvorí systém pravidelnej výmeny informácií, ktoré sú relevantné pre cezhraničné marketingové činnosti správcov AIF a správcovských spoločností PKIPCP.

Príslušné orgány oznamujú orgánu ESMA zmeny týkajúce sa cezhraničných marketingových činností a štvrťročne oznamujú orgánu ESMA informácie, ktoré sú potrebné na vytvorenie a vedenie centrálnej databázy uvedenej v článku 10 tohto nariadenia, pokiaľ ide o akékoľvek oznámenie, ▌oznamovacie listy alebo ▌informácie uvedené v ▌článku 93 ods. 1, článku 93a ods. 2 smernice 2009/65/ES a v článku 31 ods. 2, ▌článku 32 ods. 2, článku 32a ods. 2 ▌smernice 2011/61/EÚ, a každú zmenu týchto informácií, ak by takéto zmeny viedli k zmene informácií v tejto centrálnej databáze.

2.  Orgán ESMA zriadi notifikačný portál, na ktorý každý príslušný orgán nahrá všetky dokumenty uvedené v prvom odseku a prostredníctvom ktorého prebiehajú všetky prenosy takýchto dokumentov medzi príslušnými orgánmi.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie určiť technické opatrenia potrebné pre fungovanie notifikačného portálu uvedeného v odseku 2.

Orgán ESMA predloží Komisii uvedený návrh regulačných technických predpisov do [PO: vložte dátum 18 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku ▌v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 11a

Právomoci príslušných orgánov

1.  Príslušné orgány majú všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií podľa tohto nariadenia.

2.  Právomoci udelené príslušným orgánom v súlade so smernicou 2009/65/ES, smernicou 2011/61/EÚ, s nariadením (EÚ) č. 345/2013 a nariadením (EÚ) č. 346/2013, nariadením (EÚ) 2015/760 vrátane právomocí súvisiacich so sankciami sa vykonávajú aj v súvislosti so správcami uvedenými v článku 2 tohto nariadenia.

Článok 12

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu

Nariadenie (EÚ) č. 345/2013 sa mení takto:

(1)  V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno o):

„o)  „predmarketing“ je priame alebo nepriame poskytovanie informácií alebo komunikácia o investičných stratégiách alebo investičných zámeroch zo strany správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, alebo v jeho mene, potenciálnym investorom s domicilom alebo s registrovaným sídlom v Únii s cieľom preveriť ich záujem o zatiaľ nezaregistrovaný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu alebo o kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, ktorý je zriadený, ale ešte nebol oznámený pre uvedenie na trh v súlade s článkom 15, v tom členskom štáte, v ktorom majú potenciálni investori domicil alebo registrované sídlo, a ktorý v jednotlivých prípadoch nepredstavuje ponuku ani umiestnenie pre investora vo vzťahu k investovaniu do podielových listov alebo akcií daného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu“;

(2)  Vkladá sa tento článok 4a:

„Článok 4a

1. Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu sa môžu zapojiť do predmarketingu v Únii s výnimkou prípadov, keď informácie predložené potenciálnym investorom:

c)  umožňujú investorom, aby sa zaviazali k tomu, že nadobudnú podielové listy alebo akcie určitých kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

d)  predstavujú konečnú podobu prospektu, zakladajúcich dokumentov alebo ponukových materiálov zatiaľ nezaregistrovaných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, alebo predstavujú upisovacie formuláre alebo podobné dokumenty, či už v návrhu alebo konečnej podobe, ktoré umožňujú investorom investovať do podielových listov alebo akcií kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. V prípade už zriadených kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu sa prospekt v konečnej podobe môže poskytnúť.

Ak sa poskytne návrh prospektu alebo ponukového materiálu podľa prvého pododseku písm. d), v takýchto dokumentoch sa musí jasne uvádzať, že dokument nepredstavuje ponuku ani výzvu na upísanie podielových listov alebo akcií kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

2. Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu pred tým, než sa zapoja do predmarketingových činností, zašlú príslušným orgánom svojho domovského členského štátu jednoduchý, neformálny list v papierovej podobe alebo elektronickými prostriedkami, v ktorom uvedú členský štát alebo členské štáty, v ktorých sa zapoja do uvedených činností, v kópii príslušným orgánom členského štátu alebo členských štátov, v ktorých sa zapoja do predmarketingových činností.

Príslušné orgány nepožadujú, aby správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu oznamovali obsah alebo príjemcov predmarketingu.

3. Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu musia zabezpečiť, aby investori nenadobudli podielové listy alebo akcie v kvalifikovanom fonde rizikového kapitálu prostredníctvom predmarketingových činností a aby investori kontaktovaní v rámci predmarketingu mohli nadobudnúť podielové listy alebo akcie len v danom kvalifikovanom fonde rizikového kapitálu v rámci uvedenia na trh, ktoré je povolené podľa článkov 14, 14a alebo 15.

Upisovanie zo strany investorov, ktorých sa týkal predmarketing, v období 18 mesiacov od zapojenia správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu do predmarketingu, ktoré sa týkalo podielových listov alebo akcií kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré sú uvedené v informáciách poskytnutých v súvislosti s predmarketingovými činnosťami správcom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu alebo v jeho mene týkajúcimi sa kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu alebo kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zaregistrovaného v dôsledku uvedených predmarketingových činností, sa považuje za výsledok uvádzania na trh, vzťahuje sa naň príslušné oznámenie a musí byť podľa konkrétneho prípadu v súlade s článkami 14, 14a alebo 15.

3a. Členské štáty musia zabezpečiť, aby správca kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu vykonal primerané opatrenia, ako napríklad to, aby informácie týkajúce sa jeho predmarketingových činností boli k dispozícii a aby boli poskytnuté na požiadanie príslušným orgánom jeho domovského členského štátu a príslušným orgánom tých členských štátov, v ktorých sa zapojil do predmarketingových činností. Správca kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu musí zabezpečiť, aby jeho predmarketingové činnosti boli primerane zdokumentované vrátane odkazov na členské štáty a časových období, počas ktorých prebiehali predmarketingové činnosti, ako aj stručného opisu týchto činností, vrátane informácií o predstavených investičných stratégiách a prípadne zoznamu predstavených kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

3b. Tretia strana sa zapája do činností uvedených v odseku 1 v hostiteľskom členskom štáte v mene registrovaného správcu kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu len vtedy, keď je povolená ako investičná spoločnosť v súlade so smernicou 2014/65/EÚ, ako úverová inštitúcia v súlade so smernicou 2013/36/EÚ, ako správcovská spoločnosť PKIPCP v súlade so smernicou 2009/65/ES, ako správca alternatívnych investičných fondov v súlade so smernicou 2011/61/EÚ alebo koná ako viazaný sprostredkovateľ.

Článok 13

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania

Nariadenie (EÚ) č. 346/2013 sa mení takto:

(1)  V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno o):

„o)  „predmarketing“ je priame alebo nepriame poskytovanie informácií alebo komunikácia o investičných stratégiách alebo investičných zámeroch zo strany správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, alebo v jeho mene, potenciálnym investorom s domicilom alebo s registrovaným sídlom v Únii s cieľom preveriť ich záujem o zatiaľ nezaregistrovaný kvalifikovaný fond sociálneho podnikania alebo o kvalifikovaný fond sociálneho podnikania, ktorý je zriadený, ale ešte nebol oznámený pre uvedenie na trh v súlade s článkom 16, v tom členskom štáte, v ktorom majú potenciálni investori domicil alebo registrované sídlo, a ktorý v jednotlivých prípadoch nepredstavuje ponuku ani umiestnenie pre investora vo vzťahu k investovaniu do podielových listov alebo akcií daného kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania“;

(2)  Vkladá sa tento článok 4a:

„Článok 4a

1. Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania sa môžu zapojiť do predmarketingu v Únii s výnimkou prípadov, keď informácie predložené potenciálnym investorom:

c)  umožňujú investorom, aby sa zaviazali k tomu, že nadobudnú podielové listy alebo akcie kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania;

d)  predstavujú konečnú podobu prospektu, zakladajúcich dokumentov alebo ponukových materiálov zatiaľ nezaregistrovaných kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, alebo predstavujú upisovacie formuláre alebo podobné dokumenty, či už v návrhu alebo konečnej podobe, ktoré umožňujú investorom investovať do podielových listov alebo akcií kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania. V prípade už zriadených kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania sa prospekt v konečnej podobe môže poskytnúť.

Ak sa poskytne návrh prospektu alebo ponukového materiálu podľa prvého pododseku písm. d), v takýchto dokumentoch sa musí jasne uvádzať, že dokument nepredstavuje ponuku ani výzvu na upísanie podielových listov alebo akcií kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania.

2. Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania pred tým, než sa zapoja do predmarketingových činností, zašlú príslušným orgánom svojho domovského členského štátu jednoduchý, neformálny list v papierovej podobe alebo elektronickými prostriedkami, v ktorom uvedú členský štát alebo členské štáty, v ktorých sa zapoja do uvedených činností, v kópii príslušným orgánom členského štátu alebo členských štátov, v ktorých sa zapoja do predmarketingových činností.

Príslušné orgány nepožadujú, aby správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania oznamovali obsah alebo príjemcov predmarketingu.

3. Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania musia zabezpečiť, aby investori nenadobudli podielové listy alebo akcie v kvalifikovanom fonde sociálneho podnikania prostredníctvom predmarketingových činností a aby investori kontaktovaní v rámci predmarketingu mohli nadobudnúť podielové listy alebo akcie len v danom kvalifikovanom fonde sociálneho podnikania v rámci uvedenia na trh, ktoré je povolené podľa článkov 15, 15a alebo 16.

Upisovanie zo strany investorov, ktorých sa týkal predmarketing, v období 18 mesiacov od zapojenia správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania do predmarketingu, ktoré sa týkalo podielových listov alebo akcií kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktoré sú uvedené v informáciách poskytnutých v súvislosti s predmarketingovými činnosťami správcom kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania alebo v jeho mene týkajúcimi sa kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania alebo kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zaregistrovaného v dôsledku uvedených predmarketingových činností, sa považuje za výsledok uvádzania na trh, vzťahuje sa naň príslušné oznámenie a musí byť podľa konkrétneho prípadu v súlade s článkami 15, 15a alebo 16.

3a. Členské štáty musia zabezpečiť, aby správca kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania vykonal primerané opatrenia, ako napríklad to, aby informácie týkajúce sa jeho predmarketingových činností boli k dispozícii a aby boli poskytnuté na požiadanie príslušným orgánom jeho domovského členského štátu a príslušným orgánom členských štátov, v ktorých sa zapojil do predmarketingových činností. Správca kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania musí zabezpečiť, aby jeho predmarketingové činnosti boli primerane zdokumentované vrátane odkazov na členské štáty, časových období, v ktorých prebiehali predmarketingové činnosti, ako aj stručného zhrnutia opisu týchto činností, vrátane informácií o predstavených investičných stratégiách a prípadne zoznamu predstavených kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania.

3b. Tretia strana sa zapája do činností uvedených v odseku 1 v hostiteľskom členskom štáte v mene registrovaného správcu kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania len vtedy, keď je povolená ako investičná spoločnosť v súlade so smernicou 2014/65/EÚ, ako úverová inštitúcia v súlade so smernicou 2013/36/EÚ, ako správcovská spoločnosť PKIPCP v súlade so smernicou 2009/65/ES, ako správca alternatívnych investičných fondov v súlade so smernicou 2011/61/EÚ alebo koná ako viazaný sprostredkovateľ.

Článok 13a

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP)

Nariadenie (EÚ) č. 1286/2014 sa mení takto:

(1)  V článku 32 ods. 1 sa „31. decembra 2019“ nahrádza „31. decembra 2021“.

(2)  V článku 33 ods. 1 sa „31. decembra 2018“ nahrádza „31. decembra 2019“.

(3)  V článku 33 ods. 2 sa „31. decembra 2018“ nahrádza „31. decembra 2019“.

(4)  V článku 33 ods. 4 sa „31. decembra 2018“ nahrádza „31. decembra 2019“.

Článok 14

Hodnotenie

Do ... [PO: vložte dátum 60 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] Komisia na základe verejnej konzultácie a v nadväznosti na diskusie s orgánom ESMA a príslušnými orgánmi vykoná hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia.

Do ... [PO: vložte dátum 24 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] Komisia na základe konzultácie s príslušnými orgánmi, orgánom ESMA a inými príslušnými zainteresovanými stranami predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fenoméne rozhodnutia investovať z vlastného podnetu a na žiadosť investora z vlastnej iniciatívy, v ktorej určí rozsah tejto formy upisovania fondov, jej geografické rozloženie vrátane tretích krajín a jej potenciál použitia na obchádzanie ustanovení súvisiacich s pasom.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od [PO: vložte dátum, ktorý je dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie] s výnimkou článku 2 ods. 1 a 4, článku 3 ods. 1 a 2 a článkov 12 a 13, ktoré sa uplatňujú od ... [PO: vložte dátum 24 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 50.

(2)

*Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 50.

(4)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(5)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(6)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uľahčenie cezhraničnej distribúcie fondov kolektívneho investovania

Referenčné čísla

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Dátum predloženia v EP

7.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

0

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Dátum predloženia

6.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia