Postopek : 2018/0045(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0431/2018

Predložena besedila :

A8-0431/2018

Razprave :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0368

POROČILO     ***I
PDF 833kWORD 93k
6.12.2018
PE 627.812v02-00 A8-0431/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Wolf Klinz

NAPAKE/DODATKI
PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0110),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0110/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0431/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(2)*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(3),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Različni regulativni in nadzorni pristopi v zvezi s čezmejno distribucijo alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: AIS), kot so opredeljeni v točki a člena 4(1) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta(4), vključno z evropskimi skladi tveganega kapitala (EuVECA), kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 345/2013, evropskimi skladi za socialno podjetništvo (EuSEF), kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 346/2013, ter evropskimi dolgoročnimi investicijskimi skladi (ELTIF), kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 2015/760, in kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP) v smislu Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta(5), vodijo do razdrobljenosti in ovir za čezmejno trženje in dostop AIS in KNPVP, kar jim lahko prepreči trženje v drugih državah članicah.

(2)  Da bi se okrepil regulativni okvir, ki se uporablja za kolektivne naložbene podjeme, in povečala zaščita vlagateljev, bi moralo biti trženje vlagateljem v AIS in KNPVP prepoznavno kot tako in bi moralo podrobno poročilo o tveganjih in koristih nakupa enot ali deležev AIS ali KNPVP predstaviti na enako viden način. Poleg tega bi morale biti vse informacije v tržnih sporočilih predstavljene pošteno, jasno in ne bi smele biti zavajajoče. Za ohranjanje zaščite vlagateljev in zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev med AIS in KNPVP, bi se morali standardi za trženje enakovredno uporabljati za trženje AIS in KNPVP.

(2a)  Da bi se povečali preglednost in zaščita vlagateljev in olajšal dostop do informacij o nacionalnih zakonih, predpisih in upravnih določbah, ki se uporabljajo za tržna sporočila, bi morali nacionalni pristojni organi tovrstne informacije objaviti na svojih spletnih straneh vsaj v jeziku, ki se navadno uporablja na področju mednarodnih financ, vključno s svojimi neuradnimi povzetki, ki bi upraviteljem kolektivnih naložbenih podjemov omogočili, da prejmejo prve podatke v zvezi s temi zahtevami. Objava bi morala biti zgolj informativne narave in ne bi smela ustvarjati pravnih obveznosti. Iz istih razlogov bi moral Evropski nadzorni organ (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (ESMA) vzpostaviti centralno zbirko podatkov, ki bi vsebovala povezave do informacij, objavljenih na spletnih mestih pristojnih organov.

(2b)  Da bi se spodbujale dobre prakse zaščite vlagateljev, določene v nacionalnih zahtevah za poštena in jasna tržna sporočila, vključno s spletnimi vidiki, bi moral ESMA imeti možnost sprejeti osnutke regulativnih tehničnih standardov o uporabi teh pravil za tržna sporočila.

(3)  Pristojni organi lahko zahtevajo predhodno obveščanje o tržnih sporočilih za namene predhodnega preverjanja skladnosti teh tržnih sporočil s to uredbo in drugimi veljavnimi zahtevami, kot denimo, ali so tržna sporočila prepoznavna kot taka, ali na podroben način predstavijo tveganja in prednosti nakupa enot ali deležev v KNPVP in, kadar država članica dovoli trženje AIS malim vlagateljem, AIS ter ali so vse informacije v tržnih sporočilih predstavljene pošteno, jasno in niso zavajajoče. Preverjanje bi se moralo izvajati v omejenem časovnem okviru. Če pristojni organi zahtevajo predhodno obveščanje, jim to ne bi smelo preprečevati naknadnega preverjanja tržnih sporočil.

(4)   ▌

(5)  Da se zagotovi enakopravna obravnava in olajša sprejemanje odločitve UAIS in družbam za upravljanje KNPVP glede čezmejne distribucije investicijskih skladov, je pomembno, da so pristojbine in dajatve, ki jih pristojni organi naložijo za izdajo ▌nadzor dejavnosti čezmejnega trženja iz Direktive 2009/65/ES in Direktive 2011/61/EU, sorazmerne z nadzornimi nalogami, ki se izvajajo in se javno razkrijejo, ter da so te pristojbine in dajatve objavljene na njihovem spletnem mestu, s čimer bi okrepili preglednost. Zaradi istega razloga bi morale biti na spletnem mestu ESMA objavljene povezave do informacij, objavljenih na spletnih straneh pristojnih organov v zvezi s pristojbinami in dajatvami, da bi vzpostavili osrednjo točko za informacije. Spletno mesto ESMA bi moralo vsebovati tudi interaktivno orodje, ki bi omogočalo okvirne izračune tistih pristojbin in dajatev, ki jih naložijo pristojni organi.

(5a)  Da bi se omogočilo boljše vračanje pristojbin ali dajatev in povečala preglednost in jasnost sistema pristojbin in dajatev, bi morali UAIS in družbe za upravljanje KNPVP povsod, kjer pristojni organi nalagajo pristojbine ali dajatve, prejeti račun, individualno potrdilo o plačilu ali navodila v zvezi s plačili, kjer bi bil jasno določen znesek obveznih pristojbin ali dajatev in plačilni pogoji.

(6)  Ker bi moral ESMA v skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(6) spremljati in ocenjevati razvoj na trgu na področju, za katerega je pristojen, je primerno in potrebno, da se poveča obseg informacij, ki jih ima ESMA, z razširitvijo njegovih trenutnih zbirk podatkov, da bodo te vključevale UAIS in upravljanje KNPVP, države članice, kjer zagotavljajo storitve ter vse AIS in KNPVP, ki jih ti UAIS in KNPVP upravljajo in tržijo, kot tudi vse države članice, v katerih se ti kolektivni naložbeni podjemi tržijo. Za ta namen bi morali pristojni organi, da bi ESMA omogočili vodenje centralne zbirke podatkov s posodobljenimi informacijami, ESMA posredovati informacije o uradnih obvestilih, pisnih obvestilih in informacijah, ki so jih prejeli v skladu z Direktivo 2009/65/ES in Direktivo 2011/61/EU v zvezi s čezmejno dejavnostjo, ter informacije o spremembah, ki bi morale biti prikazane v zbirki podatkov. Vsi prenosi dokumentov v zvezi z obveščanjem med pristojnimi organi bi morali potekati prek portala za uradno obveščanje, ki ga bo vzpostavil ESMA.

(7)  Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji med kvalificiranimi skladi tveganega kapitala, kot so opredeljeni v členu 3(b) Uredbe (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, ali kvalificiranimi skladi za socialno podjetništvo, kot so opredeljeni v členu 3(b) Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, na eni strani in drugimi AIS na drugi strani, je treba v navedeni uredbi vključiti pravila o predhodnem trženju, ki so identična pravilom o predhodnem trženju, določenim v Direktivi 2011/61/EU. Ta pravila bi morala upraviteljem, registriranim v skladu z navedenima uredbama, omogočiti, da izbirajo vlagatelje tako, da preizkusijo njihov interes za prihajajoče naložbene priložnosti ali strategije prek kvalificiranih skladov tveganega kapitala ali kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo.

(8)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejetje osnutkov regulativnih tehničnih standardov, ki jih pripravi ESMA, v zvezi z določitvijo informacij o tržnih sporočilih, pristojbinah ali dajatvah oziroma, kadar je relevantno, o zadevnih metodologijah za izračun teh pristojbin ali dajatev, ki jih naložijo pristojni organi. Poleg tega bi se moralo na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje osnutkov regulativnih tehničnih standardov, ki jih pripravi ESMA, v zvezi z določitvijo informacij, ki se sporočijo v priglasitvah, uradnih obvestilih in pisnih obvestilih o čezmejnih dejavnostih, ki se zahtevajo z Direktivo 2009/65/ES in Direktivo 2011/61/EU. Komisija bi morala osnutka teh regulativnih tehničnih standardov sprejeti z delegiranima aktoma na podlagi člena 290 PDEU in v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

(9)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov, ki jih pripravi ESMA, v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki, s katerimi pristojni organi objavljajo zakone, predpise in upravne določbe ter njihove povzetke v zvezi z zahtevami glede trženja, ki se uporabljajo na njihovih ozemljih, ravneh pristojbin ali dajatev za dejavnost čezmejnega trženja, ki jih nalagajo, in po potrebi zadevnih metodologijah za njihovo izračunavanje. Poleg tega bi morali za izboljšanje posredovanja organu ESMA izvedbeni tehnični standardi zajemati tudi priglasitve, uradna obvestila in informacije o čezmejnih dejavnostih, ki se zahtevajo z Direktivo 2009/65/ES in Direktivo 2011/61/EU. Komisija bi morala te izvedbene tehnične standarde sprejeti z izvedbenimi akti na podlagi člena 291 PDEU in v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

(10)  Da bi bile zbirke podatkov vseh upraviteljev in kolektivnih naložbenih podjemov posodobljene, je treba podrobno navesti, katere informacije je treba vsako četrtletje sporočati ESMA.

(11)  Vsako obdelovanje osebnih podatkov, izvedeno v okviru te uredbe, kot sta izmenjava ali prenos osebnih podatkov s strani pristojnih organov, bi moralo potekati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, vsaka izmenjava ali prenos informacij s strani ESMA pa bi morala potekati v skladu z Uredbo (EU) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta.

(11a)  Da bi nacionalni pristojni organi lahko izvrševali naloge, dodeljenih s to uredbo, bi jim morale države članice zagotoviti ustrezna sredstva in dati vsa potrebna nadzorna in preiskovalna pooblastila.

(12)  Komisija bi morala pet let po začetku veljavnosti te uredbe oceniti izvajanje te uredbe. Pri oceni bi bilo treba upoštevati razvoj na trgu in presoditi, ali se je zaradi uvedenih ukrepov povečal obseg čezmejne distribucije investicijskih skladov.

(12a)  Da bi ocenili pojava postopka vlaganja na lastno pobudo vlagateljev in povpraševanja na lastno pobudo vlagatelja ter možnost, da bi se uporabila za izogib določbam, povezanim s potnim listom, tudi s strani subjektov iz tretjih držav, bi morala Komisija dve leti po začetku veljavnosti te uredbe objaviti poročilo o teh vprašanjih.

(13)  Za zagotovitev pravne varnosti je treba uskladiti datume začetka uporabe zakonov, predpisov in upravnih določb za izvajanje [direktive o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2011/61/EU v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov] in te uredbe v zvezi z določbami o tržnih sporočilih in predhodnem trženju.

(14)  Ker ciljev te uredbe, in sicer povečanja učinkovitosti trga ob hkratnem vzpostavljanju unije kapitalskih trgov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njihovih učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)  „AIS“ pomeni AIS, kot je opredeljen v členu 4(1)(a) Direktive 2011/61/EU, vključno z uredbami o evropskih skladih tveganega kapitala (EuVECA), evropskih skladih za socialno podjetništvo (EuSEF) in evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (ELTIF);

(b)  „UAIS“ pomeni UAIS z dovoljenjem v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU;

(ba)  „upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala“ pomeni upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala, registriranega v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 345/2013;

(bb)  „upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo“ pomeni upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo, registriranega v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 346/2013;

(c)  „pristojni organ“ pomeni pristojni organ, kot je opredeljen v členu 2(1)(h) Direktive 2009/65/ES, ali pristojni organ, kot je opredeljen v členu 4(1)(f) Direktive 2011/61/EU ali členu 4(1)(h) Direktive 2011/61/EU;

(d)  „matična država članica“ pomeni državo članico, v kateri ima UAIS ali družba za upravljanje KNPVP registrirani sedež;

(e)  „KNPVP“ pomeni KNPVP z dovoljenjem v skladu s členom 5 Direktive 2009/65/ES;

(f)  „družba za upravljanje KNPVP“ pomeni družbo za upravljanje, kot je opredeljena v členu 2(1)(b) Direktive 2009/65/ES ali KNPVP, ki se upravlja sam.

Člen 2

Zahteve glede trženja

1.  UAIS, upravitelji evropskih skladov tveganega kapitala, upravitelji evropskih skladov za socialno podjetništvo in družbe za upravljanje KNPVP zagotovijo, da so vsa tržna sporočila vlagateljem prepoznavna kot taka, da na enako viden način predstavljajo podrobno poročilo o tveganjih in koristih nakupa enot ali deležev v AIS ali KNPVP ter da so vse informacije v tržnih sporočilih poštene, jasne in niso zavajajoče.

2.  Družbe za upravljanje KNPVP zagotovijo, da tržna sporočila, ki vsebujejo konkretne informacije o KNPVP, ne nasprotujejo ali ne zmanjšajo pomena informacij, vsebovanih v prospektu iz člena 68 Direktive 2009/65/ES in v ključnih podatkih za vlagatelje iz člena 78 navedene direktive. Družbe za upravljanje KNPVP zagotovijo, da je v vseh tržnih sporočilih navedeno, da obstaja prospekt in da so na voljo ključni podatki za vlagatelje. V tržnem sporočilu se navede, kje, kako in v katerem jeziku lahko vlagatelji ali potencialni vlagatelji pridobijo prospekt in ključne podatke za vlagatelje, navedejo pa se tudi spletne povezave do navedenih dokumentov.

2a.  V tržnih sporočilih iz odstavka 2 se tudi navede, kje, kako in v katerih jezikih lahko vlagatelji ali morebitni vlagatelji pridobijo povzetek pravic vlagateljev, in zagotovi spletna povezava do takšnega povzetka, ki po potrebi vključuje dostop do mehanizmov kolektivnih pravnih sredstev na nacionalni ravni in ravni Unije v primeru sodnega postopka.

3.  UAIS, upravitelji evropskih skladov tveganega kapitala in upravitelji evropskih skladov za socialno podjetništvo zagotovijo, da tržna sporočila, s katerimi vabijo k nakupu enot ali deležev v AIS, ki navajajo konkretne informacije o AIS, nikoli ne vsebujejo izjav, ki nasprotujejo informacijam, ki se morajo razkriti vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU oziroma s členom 13 Uredbe št. 345/2013 ali s členom 14 Uredbe št. 346/2013, ali zmanjšujejo njihov pomen.

4.  Odstavek 2 tega člena se uporablja smiselno za AIS, ki objavijo prospekt v skladu z Uredbo 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta(7) ali v skladu z nacionalno zakonodajo oziroma ki uporabljajo pravila o obliki in vsebini ključnih podatkov za vlagatelje iz člena 78 Direktive 2009/65/ES.

5.  ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da določi zahteve glede trženja iz prvega odstavka, pri čemer upošteva spletne vidike trženja.

ESMA osnutke regulativnih tehničnih standardov Komisiji predloži do [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum 18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 3

Objava nacionalnih določb glede trženja

1.  Pristojni organi objavijo in na svojih spletnih mestih vodijo ažurne in popolne informacije o veljavnih nacionalnih zakonih, predpisih in upravnih določbah, ki urejajo zahteve glede trženja za AIS in KNPVP, ter njihove povzetke, in sicer vsaj v jeziku, ki se navadno uporablja na področju mednarodnih financ.

2.  Pristojni organi ESMA sporočijo▌ povezave do spletnih mest pristojnih organov, kjer so objavljene informacije iz odstavka 1.

Pristojni organi brez nepotrebnega odlašanja sporočijo ESMA vse spremembe informacij iz prvega pododstavka tega odstavka.

3.  ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, s katerimi določi standardne obrazce, predloge in postopke za objave in sporočanje informacij v skladu s tem členom.

ESMA te osnutke izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji do [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum 18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe o spremembi].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

4.  ESMA do [Urad za publikacije: vstavite datum 42 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi] v poročilu preuči zahteve glede trženja iz odstavka 1 in o tem obvesti Evropski parlament, Svet in Komisijo. ESMA to poročilo posodobi vsaki dve leti.

Člen 4

Centralna zbirka podatkov ESMA o nacionalnih določbah v zvezi z zahtevami glede trženja

ESMA do [Urad za publikacije: vstavite datum 24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi] objavi in na svojem spletnem mestu vodi centralno zbirko▌ spletnih povezav na spletna mesta pristojnih organov iz člena 3(2).

Člen 5

Predhodno preverjanje tržnih sporočil

1.  Pristojni organi lahko izključno za namene preverjanja skladnosti s to uredbo in z nacionalnimi določbami v zvezi z zahtevami glede trženja zahtevajo predhodno obveščanje o tržnih sporočilih, ki jih nameravajo družbe za upravljanje▌ neposredno in posredno uporabljati pri poslovanju z vlagatelji.

Zahteva po predhodnem obveščanju iz prvega pododstavka ni predhodni pogoj za trženje enot KNPVP in ne sme biti del postopka uradnega obveščanja iz člena 93 Direktive 2009/65/ES.

V primerih, ko pristojni organi zahtevajo predhodno obveščanje o tržnih sporočilih, kot je navedeno v prvem pododstavku z namenom predhodnega preverjanja, v 10 delovnih dneh od delovnega dneva po prejemu tržnih sporočil družbo za upravljanje KNPVP obvestijo o kakršni koli zahtevi po spremembi njenih tržnih sporočil.

Predhodno obveščanje iz prvega pododstavka se lahko zahteva sistematično ali v skladu z drugimi praksami preverjanja in brez poseganja v nadaljnja nadzorna pooblastila nadzornih organov za naknadno preverjanje tržnih sporočil.

2.  Pristojni organi, ki zahtevajo predhodno obveščanje o tržnih sporočilih, določijo, izvajajo in na svojih spletnih mestih objavijo postopke za predhodno obveščanje o tržnih sporočilih. Notranja pravila in postopki zagotovijo pregledno in nediskriminatorno obravnavo vseh KNPVP ne glede na države članice, v katerih ima KNPVP dovoljenje.

3.  Če ▌UIAS, upravitelji evropskih skladov tveganega kapitala ali upravitelji evropskih skladov za socialno podjetništvo dovolijo trženje enot ali deležev v svojih AIS malim vlagateljem, se za te UAIS, upravitelje evropskih skladov tveganega kapitala ali upravitelje evropskih skladov za socialno podjetništvo smiselno uporabljata odstavka 1 in 2▌.

4.  Pristojni organi▌ do 31. marca vsakega drugega leta od [Urad za publikacije: vstavite datum 24 mesecev po začetku veljavnosti te Uredbe o spremembi] ESMA poročajo o naslednjih informacijah:

(a)  ▌število zahtevkov za spremembo tržnih sporočil na podlagi predhodnega preverjanja, kjer je to ustrezno;

(b)  število zahtevkov za spremembo in sprejetih odločitev na podlagi naknadnih preverjanj, pri čemer so jasno razvidne najpogostejše kršitve, vključno z opisom in naravo teh kršitev;

(ba)  opis najpogostejših kršitev zahtev iz člena 2;

(c)  en konkreten primer za vsako od kršitev iz točke (a).

Člen 6

Skupna načela glede pristojbin ali dajatev

1.  Pristojbine ali dajatve, ki jih naloži pristojni organ v zvezi z izvajanjem svojih dolžnosti glede čezmejne dejavnosti UAIS, upraviteljev evropskih skladov tveganega kapitala, upraviteljev evropskih skladov za socialno podjetništvo in družb za upravljanje KNPVP so skladne z dejanskimi stroški, nastalimi pristojnemu organu pri izvajanju funkcij v zvezi s temi dolžnostmi.

2.  Pristojni organi pošljejo račun, individualno potrdilo o plačilu ali navodilo za plačilo na naslov iz [drugega pododstavka člena 93(1) Direktive 2009/65/ES ali točke (I) Priloge IV k Direktivi 2011/61/EU ]. Na računu so navedene pristojbine ali dajatve iz odstavka 1, način in rok plačila.

Člen 7

Objava nacionalnih določb glede pristojbin in dajatev

1.  Pristojni organi do: do [Urad za publikacije: prosimo vstavite datum 6 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi] objavijo in na svojih spletnih mestih vodijo ažurne podatke, v katerih so navedene pristojbine ali dajatve iz člena 6(1) ali, kadar je smiselno, metodologije za izračun teh pristojbin ali dajatev, in sicer vsaj v jeziku, ki se navadno uporablja na področju mednarodnih financ.

2.  Pristojni organi ESMA sporočijo povezave do spletnih mest pristojnih organov, kjer so objavljene informacije iz odstavka 1.

Pristojni organi brez nepotrebnega odlašanja sporočijo ESMA vse spremembe informacij iz prvega pododstavka.

3.  ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, s katerimi določi informacije, ki jih morajo pristojni organi sporočiti ESMA v skladu s tem členom.

ESMA osnutke regulativnih tehničnih standardov Komisiji predloži do [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum 12 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe o spremembi].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

4.  ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, s katerimi določi standardne obrazce, predloge in postopke za sporočanje informacij v skladu s tem členom.

ESMA te osnutke izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji do ... [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum 18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe o spremembi].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 8

▌Zbirka podatkov ESMA o pristojbinah in dajatvah

ESMA za okrepitev preglednosti pristojbin in dajatev do [Urad za publikacije: prosimo vstavite datum 30 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi] objavi in na svojem spletnem mestu vodi ▌zbirko podatkov, ki je javno dostopna vsaj v jeziku, ki se navadno uporablja na področju mednarodnih financ, v kateri so navedene povezave do spletnih strani pristojnih organov iz člena 7(2).

ESMA do ... [Urad za publikacije: prosimo vstavite datum 30 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi] razvije, da na voljo in na svojem spletnem mestu upravlja interaktivno orodje, ki je javno dostopno vsaj v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ, v katerem je predstavljen informativni izračun pristojbin in dajatev iz člena 6(1)▌. To orodje se redno posodablja.

Člen 10

Centralna zbirka podatkov ESMA o čezmejnem trženju AIS in KNPVP

ESMA do ... [Urad za publikacije: prosimo vstavite datum 24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi] na svojem spletnem mestu objavi centralno zbirko podatkov za čezmejno trženje AIS in KNPVP, ki je javno dostopna v jeziku, ki se navadno uporablja na področju mednarodnih financ, v kateri so navedeni:

(a)   vsi AIS, ki se tržijo v drugi državi članici, njihovi UAIS, upravitelj EUSEF ali upravitelj EUVECA in seznam držav članic, kjer se tržijo ter

(b)  vsi KNPVP, ki se tržijo v drugi državi članici, njihove družbe za upravljanje KNPVP ter AIS in KNPVP, ki jih upravljajo in tržijo ti UAIS in družbe za upravljanje KNPVP, ter seznam držav članic, kjer se ▌tržijo.

Ta centralna zbirka podatkov se redno posodablja.

Informacije iz zbirke podatkov iz prvega odstavka ne posegajo v seznam iz drugega pododstavka člena 6(1) Direktive 2009/65/ES, osrednji javni register iz drugega pododstavka člena 7(5) Direktive 2011/61/EU, centralno zbirko podatkov iz člena 17 Uredbe (EU) št. 345/2013 in centralno zbirko podatkov iz člena 18 Uredbe (EU) št. 346/2013.

Člen 11

Standardizacija obvestil za ESMA

1.  Da se olajša izmenjavo informacij med ESMA in pristojnimi organi, ESMA vzpostavi sistem za redno izmenjavo informacij, ki so pomembne za dejavnosti čezmejnega trženja UAIS in družb za upravljanje KNPVP.

Pristojni organi ESMA priglasijo spremembe, povezane z dejavnostmi čezmejnega trženja ter ESMA četrtletno sporočajo informacije, potrebne za vzpostavitev in vodenje centralne zbirke podatkov iz člena 10 te uredbe v zvezi z vsemi priglasitvami,▌ pisnimi obvestili ali▌ informacijami iz ▌člena 93(1), člena 93a(2) Direktive 2009/65/ES ter ter člena 31(2),▌ člena 32(2), člena 32a(2) in ▌Direktive 2011/61/EU,ter vsemi spremembami teh informacij, če bi te spremembe povzročile spremembo informacij v centralni zbirki podatkov.

2.  ESMA vzpostavi portal za uradno obveščanje, na katerega vsak pristojni organ naloži vse dokumente iz odstavka 1 in prek katerega bi morali potekati vsi prenosi dokumentov med pristojnimi organi.

3.  ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da se opredelijo tehnične ureditve, potrebne za delovanje portala za uradno obveščanje iz odstavka 2.

ESMA osnutke regulativnih tehničnih standardov Komisiji predloži do [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum 18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 11 a

Pooblastila pristojnih organov

1.  Pristojni organi imajo vsa nadzorna in preiskovalna pooblastila, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog na podlagi te uredbe.

2.  Pooblastila, podeljena pristojnim organom v skladu z Direktivo 2009/65/ES, Direktivo 2011/61/EU, Uredbo (EU) 345/2013 ter Uredbo (EU) 346/2013, Uredbo (EU) 2015/760, vključno s tistimi, ki se nanašajo na kazni, se izvajajo tudi v zvezi z upravitelji iz člena 2 te uredbe.

Člen 12

Spremembe Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala

Uredba (EU) št. 345/2013 se spremeni:

(1)  v členu 3 se doda naslednja točka (o):

„(o)  ‚predhodno trženje‘ pomeni neposredno ali posredno ponujanje informacij ali sporočil o naložbenih strategijah ali idejah za naložbe s strani upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala ali v njegovem imenu potencialnim vlagateljem s stalnim prebivališčem ali registriranim sedežem v Uniji z namenom preveriti, ali bi jih zanimal kvalificiran sklad tveganega kapitala ali kvalificiran sklad tveganega kapitala, ki še ni priglašen za trženje v skladu s členom 15 v državi članici, kjer imajo prebivališče ali registriran sedež morebitni vlagatelji, in ki v vsakem primeru ne pomeni ponudbe ali prodaje vlagatelju za naložbo v enote ali deleže tega kvalificiranega sklada tveganega kapitala“;

(2)  vstavi se naslednji člen 4a:

„Člen 4a

1. Upraviteljem kvalificiranih skladov tveganega kapitala je dovoljeno predhodno trženje v Uniji, razen kadar za informacije, predstavljene potencialnim vlagateljem, velja naslednje:

(c)  vlagateljem omogočajo, da se zavežejo k nakupu enot ali deležev v določenem kvalificiranem skladu tveganega kapitala;

(d)  enakovredne so končni obliki prospekta, ustanovitvenih dokumentov ali ponudbene dokumentacije še neregistriranega sklada tveganega kapitala ali so enakovredne vpisnim obrazcem ali podobnim dokumentom v osnutku ali končni obliki, ki vlagateljem omogočajo vlaganje v enote ali deleže kvalificiranega sklada tveganega kapitala. Za že ustanovljene kvalificirane sklade tveganega kapitala se lahko zagotovi končna oblika prospekta.

Kadar se zagotovi osnutek prospekta ali ponudbene dokumentacije iz točke (d) prvega pododstavka, je v teh dokumentih, da dokument ni enakovreden ponudbi ali pozivu k vpisu v enote ali deleže kvalificiranega sklada tveganega kapitala.

2. Preden začne dejavnosti predhodnega trženja upravitelji kvalificiranega sklada tveganega kapitala pristojnim organom matične države članice pošljejo navadno neformalno pismo v papirni ali elektronski obliki, v katerem navedejo, v kateri državi članici ali državah članicah bodo izvajali dejavnosti predhodnega trženja, kopijo tega pisma pa pošljejo pristojnim organom države članice ali držav članic, v kateri(h) bodo izvajali te dejavnosti.

Pristojni organi od upraviteljev kvalificiranih skladov tveganega kapitala ne smejo zahtevati, da jih obvestijo o vsebini ali naslovnikih predhodnega trženja.

3. Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala zagotovijo, da vlagatelji ne kupijo enot ali deležev kvalificiranega sklada tveganega kapitala v okviru dejavnosti predhodnega trženja ter da lahko vlagatelji, s katerimi so bili v stiku v okviru predhodnega trženja, kupijo samo enote ali deleže v tem kvalificiranem skladu tveganega kapitala, ki so dovoljene v okviru trženja v skladu s členi 14, 14a ali 15.

Vpisi vlagateljev, vključenih v predhodno trženje, v 18 mesecih po tem, ko so upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala začeli s predhodnim trženjem, v enote ali deleže v kvalificiranih skladih tveganega kapitala, navedenih v informacijah, ki jih je v okviru dejavnosti predhodnega trženja zagotovil upravitelj kvalificiranih skladov tveganega kapitala ali so bile zagotovljene v njegovem imenu, ali v enote ali deleže v kvalificiranih skladih tveganega kapitala, ki je bil vzpostavljen kot rezultat teh dejavnosti predhodnega trženja, se štejejo kot rezultat trženja in se zanje uporablja veljavno obveščanje ter so, kadar je to ustrezno, skladni s členi 14, 14a in 15.

3a. Države članice zagotovijo, da upravitelj kvalificiranih skladov tveganega kapitala sprejme ustrezne ukrepe, da so informacije, povezane z njegovimi dejavnostmi predhodnega trženja, na voljo in da se na zahtevo zagotovijo pristojnim organom matične države članice in pristojnim organom držav članic, v katerih je izvajal predhodno trženje. Upravitelj kvalificiranih skladov tveganega kapitala zagotovi, da so njegove dejavnosti predhodnega trženja ustrezno dokumentirane, vključno z navedbami držav članic, obdobij, v katerih so potekale dejavnosti predhodnega trženja, ter kratkim opisom teh dejavnosti, vključno z informacijami o predloženih naložbenih strategijah in, kadar je ustrezno, seznamom predstavljenih kvalificiranih skladov tveganega kapitala.

3b. Tretja oseba opravlja dejavnosti iz odstavka 1 v državi članici gostiteljici le v imenu pooblaščenega upravitelja kvalificiranih skladov tveganega kapitala, kadar ima dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU, kot kreditna institucija v skladu z Direktivo 2013/36/EU, kot družba za upravljanje KNPVP v skladu z Direktivo 2009/65/ES, kot alternativni upravitelj investicijskih skladov v skladu z Direktivo 2011/61/EU ali kadar deluje kot vezani zastopnik.

Člen 13

Spremembe Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo

Uredba (EU) št. 346/2013 se spremeni:

(1)  v členu 3 se doda naslednja točka (o):

‘(o)  „predhodno trženje“ pomeni neposredno ali posredno ponujanje informacij ali sporočil o naložbenih strategijah ali idejah za naložbe s strani upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ali v njegovem imenu potencialnim vlagateljem s stalnim prebivališčem ali registriranim sedežem v Uniji z namenom preveriti, ali bi jih zanimal kvalificiran sklad za socialno podjetništvo, ki še ni registriran, oziroma kvalificiran sklad za socialno podjetništvo, ki je ustanovljen vendar še ni priglašen za trženje v skladu s členom 16 v državi članici, v kateri imajo morebitni vlagatelji prebivališče ali registriran sedež, in ki v posameznih primerih ne pomeni naložbene ponudbe za vlagatelja, naj vlaga v enote ali deleže zadevnega kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo“;

(2)  vstavi se naslednji člen 4a:

„Člen 4a

1. Upraviteljem kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo je dovoljeno predhodno trženje v Uniji, razen kadar za informacije, predstavljene potencialnim vlagateljem, velja naslednje:

(c)  vlagateljem omogočajo, da se zavežejo k nakupu enot ali deležev v določenem kvalificiranem skladu za socialno podjetništvo;

(d)  enakovredne so končni obliki prospekta, ustanovitvenih dokumentov ali ponudbene dokumentacije še neregistriranega sklada za socialno podjetništvo ali so enakovredne vpisnim obrazcem ali podobnim dokumentom v osnutku ali končni obliki, ki vlagateljem omogočajo vlaganje v enote ali deleže kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo. Za že ustanovljene kvalificirane sklade za socialno podjetništvo se lahko zagotovi končna oblika prospekta.

Kadar se zagotovi osnutek prospekta ali ponudbene dokumentacije iz točke (d) prvega pododstavka, je v teh dokumentih, da dokument ni enakovreden ponudbi ali pozivu k vpisu v enote ali deleže kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo.

2. Preden začne dejavnosti predhodnega trženja upravitelji kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo pristojnim organom matične države članice pošljejo navadno neformalno pismo v papirni ali elektronski obliki, v katerem navedejo, v kateri državi članici ali državah članicah bodo izvajali dejavnosti predhodnega trženja, kopijo tega pisma pa pošljejo pristojnim organom države članice ali držav članic, v kateri(h) bodo izvajali te dejavnosti.

Pristojni organi od upraviteljev kvalificiranih skladov tveganega kapitala ne smejo zahtevati, da jih obvestijo o vsebini ali naslovnikih predhodnega trženja.

3. Upravitelji kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo zagotovijo, da vlagatelji ne kupijo enot ali deležev kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo v okviru dejavnosti predhodnega trženja ter da lahko vlagatelji, s katerimi so bili v stiku v okviru predhodnega trženja, kupijo samo enote ali deleže v tem kvalificiranem skladu za socialno podjetništvo, ki so dovoljene v okviru trženja v skladu s členi 15, 15a ali 16.

Vpisi vlagateljev, vključenih v predhodno trženje, v 18 mesecih po tem, ko so upravitelji kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo začeli s predhodnim trženjem, v enote ali deleže v kvalificiranih skladih za socialno podjetništvo, navedenih v informacijah, ki jih je v okviru dejavnosti predhodnega trženja zagotovil upravitelj kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo ali so bile zagotovljene v njegovem imenu, ali v enote ali deleže v kvalificiranih skladih za socialno podjetništvo, ki je bil vzpostavljen kot rezultat teh dejavnosti predhodnega trženja, se štejejo kot rezultat trženja in se zanje uporablja veljavno obveščanje ter so, kadar je to ustrezno, skladni s členi 15, 15a in 16.

3a. Države članice zagotovijo, da upravitelj kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo sprejme ustrezne ukrepe, da so informacije, povezane z njegovimi dejavnostmi predhodnega trženja, na voljo in da se na zahtevo zagotovijo pristojnim organom matične države članice in pristojnim organom držav članic, v katerih je izvajal predhodno trženje. Upravitelj kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo zagotovi, da so njegove dejavnosti predhodnega trženja ustrezno dokumentirane, vključno z navedbami držav članic, obdobji, v katerih so dejavnosti predhodnega trženja potekale, ter kratkim opisom teh dejavnosti, vključno z informacijami o predloženih naložbenih strategijah in po potrebi seznamom predstavljenih kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo.

3b. Tretja oseba opravlja dejavnosti iz odstavka 1 v državi članici gostiteljici le v imenu pooblaščenega upravitelja kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, kadar ima dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU, kot kreditna institucija v skladu z Direktivo 2013/36/EU, kot družba za upravljanje KNPVP v skladu z Direktivo 2009/65/ES, kot alternativni upravitelj investicijskih skladov v skladu z Direktivo 2011/61/EU ali kadar deluje kot vezani zastopnik.

Člen 13a

Sprememba Uredbe (EU) št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP).

Uredba (EU) št. 1286/2014 se spremeni:

(1)  v členu 32(1) se „ 31. decembra 2019“ nadomesti z „31. decembra 2021“;

(2)  v členu 33(1) se „31. decembra 2018“ nadomesti z „31. decembra 2019“;

(3)  v členu 33(2) se „31. decembra 2018“ nadomesti z „31. decembra 2019“;

(4)  V členu 33(4) se „31. decembra 2018“ nadomesti z „31. decembra 2019“.

Člen 14

Ocena

Komisija do ... [Urad za publikacije: prosimo vstavite datum 60 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi] na podlagi javnega posvetovanja in po razpravah z ESMA in pristojnimi organi, oceni izvajanje te uredbe.

Komisija do ... [Urad za publikacije: prosimo vstavite datum 24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi] na podlagi posvetovanj s pristojnimi organi, ESMA in drugimi pomembnimi deležniki izda poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o pojavu uporabe postopka povpraševanja na lastno pobudo vlagatelja, pri čemer navede obseg te oblike vpisovanja v sklade, njegovo geografsko porazdelitev, vključno s tretjimi državami, in možnosti, ki jih ponuja za izogibanje določbam, povezanim z mehanizmom čezmejnega opravljanja storitev.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od [Urad za publikacije: prosimo vstavite datum 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije], razen odstavkov 1 in 4 člena 2, odstavkov 1 in 2 člena 3, člena 12 in člena 13, ki se uporabljajo od ... [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe o spremembi].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

  UL C  367, 10.10.2018, str. 50

(2)

* Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(3)

  UL C 367, 10.10.2018, str. 50.

(4)

  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(5)

  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(6)

  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(7)

  Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (UL L 168, 30.6.2017, str. 12).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Lažje čezmejno trženje kolektivnih naložbenih skladov

Referenčni dokumenti

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Datum predložitve EP

7.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

16.4.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Datum sprejetja

3.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

0

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Datum predložitve

6.12.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 10. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov