Förfarande : 2018/0045(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0431/2018

Ingivna texter :

A8-0431/2018

Debatter :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0368

BETÄNKANDE     ***I
PDF 534kWORD 93k
6.12.2018
PE 627.812v02-00 A8-0431/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Wolf Klinz

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0110),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0110/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0431/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om underlättande av gränsöverskridande distribution avseende företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,(3)

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Olika reglerings- och tillsynssystem för gränsöverskridande distribution av alternativa investeringsfonder (nedan kallade AIF-fonder), som definieras i artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU(4), inklusive europeiska riskkapitalfonder (EuVECA), som definieras i förordning (EU) nr 345/2013, europeiska fonder för socialt företagande (EuSEF), som definieras i förordning (EU) nr 346/2013 och europeiska långsiktiga investeringsfonder (Eltif), som definieras i förordning (EU) nr 2015/760, och företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (nedan kallade fondföretag) enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG(5), leder till fragmentering och hinder för den gränsöverskridande marknadsföringen av och tillgången till AIF-fonder och fondföretag, vilket i sin tur kan leda till att dessa inte marknadsförs i andra medlemsstater.

(2)  För att förbättra regelverket för företag för kollektiva investeringar och för att bättre skydda investerare bör marknadsföringskommunikation som riktar sig till AIF-fondinvesterare och fondföretagsinvesterare vara identifierbar som marknadsföringskommunikation, och den bör innehålla detaljerad information om de risker och den avkastning som kan förväntas vid köp av fondandelar eller aktier i AIF-fonder eller fondföretag på ett lika klart och tydligt sätt. Vidare bör all information som ingår i marknadsföringskommunikationen presenteras på ett sätt som är rättvisande, tydligt och ej vilseledande. För att värna skyddet av investerare och säkerställa lika spelregler för AIF-fonder och fondföretag bör standarderna för marknadsföringskommunikation därför gälla på samma sätt för AIF-fonder och fondföretag.

(2a)  För att öka transparensen och förbättra investerarskyddet samt underlätta tillgången till information om nationell lagstiftning, författningar och administrativa bestämmelser som är tillämpliga på marknadsföringskommunikation bör de nationella behöriga myndigheterna offentliggöra sådan information på sina webbplatser på minst ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar, inklusive sina icke-officiella sammanfattningar, vilket skulle göra det möjligt för förvaltare av företag för kollektiva investeringar att få en första indikation om dessa krav. Offentliggörandet bör endast ske i informationssyfte och det bör inte medföra några rättsliga skyldigheter. Av samma skäl bör den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (Esma) inrätta en central databas med länkar till den information som offentliggörs på de behöriga myndigheternas webbplatser.

(2b)  För att främja god praxis när det gäller investerarskydd som ingår i de nationella kraven på rättvis och tydlig marknadsföringskommunikation, inbegripet onlineaspekterna, bör det vara möjligt för Esma att anta förslag till tekniska tillsynsstandarder för tillämpningen av dessa regler för marknadsföringskommunikation.

(3)  Behöriga myndigheter kan besluta att kräva ▌underrättelser i förväg om marknadsföringskommunikation i syfte att göra förhandskontroller av att kommunikationen efterlever denna förordning och andra tillämpliga krav, såsom huruvida marknadsföringskommunikationen är identifierbar som marknadsföringskommunikation, huruvida riskerna och avkastningen redogörs för på ett detaljerat sätt vid köp av fondandelar eller aktier i ett fondföretag eller – om en medlemsstat tillåter marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare – i en AIF-fond på ett lika klart och tydligt sätt, och huruvida all information i all marknadsföringskommunikation presenteras på ett sätt som är rättvisande, tydligt och ej vilseledande. Denna kontroll bör utföras inom en begränsad tidsram. Om de behöriga myndigheterna kräver underrättelser i förväg bör detta inte hindra dem från att kontrollera marknadsföringskommunikation i efterhand.

(4)   ▌

(5)  För att säkerställa lika behandling och underlätta beslutsfattandet för AIF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag i fråga om huruvida de ska bedriva gränsöverskridande distribution av investeringsfonder, är det viktigt att de avgifter som tas ut av behöriga myndigheter för ▌tillsyn över den gränsöverskridande marknadsföring som avses i direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU, står i proportion till det tillsynsarbete som görs och offentliggörs, och att dessa avgifter offentliggörs på deras webbplatser i syfte att öka transparensen. Av samma anledning bör länkar till den information som offentliggörs på de behöriga myndigheternas webbplatser avseende avgifter offentliggöras på Esmas webbplats så att det finns en central informationspunkt. Esmas webbplats bör också innehålla ett interaktivt verktyg som gör det möjligt att göra vägledande beräkningar av de avgifter som de behöriga myndigheterna tar ut.

(5a)  För att säkerställa en bättre uppbörd av avgifter och för att öka transparensen och tydligheten i fråga om avgifter och avgiftsstruktur, när sådana avgifter tas ut av de behöriga myndigheterna, bör AIF-förvaltare och fondföretags förvaltningsbolag erhålla en faktura, en individuell begäran om utbetalning eller en betalningsinstruktion som tydligt anger det avgiftsbelopp som ska betalas och villkoren för betalning.

(6)  Eftersom Esma i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010(6) har till uppgift att övervaka och bedöma marknadsutvecklingen på de områden där det har behörighet, är det lämpligt och nödvändigt att öka kunskapen om Esma genom att utöka Esmas befintliga databaser till att innefatta alla AIF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag, de medlemsstater där de tillhandahåller tjänster samt alla AIF-fonder och fondföretag som dessa AIF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag förvaltar och marknadsför, och alla medlemsstater där dessa företag för kollektiva investeringar marknadsförs. För att Esma ska kunna upprätthålla den centrala databasen med uppdaterad information bör de behöriga myndigheterna för detta ändamål till Esma översända information om underrättelser, skriftliga anmälningar och information som de har tagit emot enligt direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU när det gäller gränsöverskridande verksamhet samt översända information om alla ändringar som bör återspeglas i databasen. Alla överföringar av handlingar i samband med anmälningar mellan behöriga myndigheter bör ske genom en anmälningsportal som ska inrättas av Esma.

(7)  För att säkerställa lika spelregler mellan å ena sidan godkända riskkapitalfonder, som definieras i artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013, och godkända fonder för socialt företagande, som definieras i artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013, och å andra sidan andra AIF-fonder, är det nödvändigt att införa bestämmelser om sonderande marknadsföring i dessa förordningar som är identiska med de bestämmelser om sonderande marknadsföring som föreskrivs i direktiv 2011/61/EU. Dessa bestämmelser bör göra det möjligt för förvaltare som registrerats i enlighet med dessa förordningar att rikta in sig på investerare genom att testa deras aptit inför kommande investeringsmöjligheter eller strategier genom godkända riskkapitalfonder och godkända fonder för socialt företagande.

(8)  Kommissionen bör ges befogenhet att anta förslag till tekniska standarder, som utarbetas av Esma, avseende specificering av information om marknadsföringskommunikation, avgifter och i tillämpliga fall relevanta beräkningsmetoder för dessa avgifter, som behöriga myndigheter tar ut. Vidare bör kommissionen ges befogenhet att anta förslag till tekniska standarder, utarbetade av Esma, avseende specificering av information som ska ingå i sådana underrättelser, skriftliga anmälningar och skriftliga underrättelser om gränsöverskridande verksamhet som krävs enligt direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU. Kommissionen bör anta förslagen till tekniska tillsynsstandarder genom delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(9)  Kommissionen bör ges befogenhet att anta tekniska genomförandestandarder, utarbetade av Esma, med avseende på standardformulär, mallar och förfaranden för behöriga myndigheters offentliggöranden av lagstiftning, författningar och administrativa bestämmelser och sammanfattningar därav gällande tillämpliga marknadsföringskrav inom deras territorier, storleken på de avgifter för gränsöverskridande marknadsföring de tar ut och i tillämpliga fall relevanta beräkningsmetoder. Vidare bör de tekniska genomförandestandarderna, för att förbättra överföringen ▌till ▌Esma, även omfatta sådana underrättelser och skriftliga anmälningar och sådan information om gränsöverskridande verksamhet som krävs enligt direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU. Kommissionen bör anta dessa tekniska genomförandestandarder genom genomförandeakter enligt artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(10)  Det är nödvändigt att precisera vilken information som varje kvartal ska meddelas till Esma så att databaserna kan hållas uppdaterade med alla förvaltare och företag för kollektiva investeringar.

(11)  All behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, såsom behöriga myndigheters utbyte och överföring av personuppgifter, bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, och allt utbyte och all överföring av information som utförs av Esma bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001.

(11a)  För att de nationella behöriga myndigheterna ska kunna utföra de uppgifter som de tilldelas i denna förordning bör medlemsstaterna ge dem tillräckliga resurser och alla nödvändiga tillsyns- och utredningsbefogenheter.

(12)  Fem år efter denna förordnings ikraftträdande bör kommissionen göra en utvärdering av tillämpningen av denna förordning. Utvärderingen bör beakta marknadsutvecklingen och bedöma huruvida de åtgärder som införts har förbättrat den gränsöverskridande distributionen av investeringsfonder.

(12a)  För att kunna bedöma fenomenet med kundinitierade kontakter (reverse solicitation) och begäran på eget initiativ av en investerare, samt möjligheten att använda dem för att kringgå bestämmelser med anknytning till passet, även av enheter i tredjeländer, bör kommissionen offentliggöra en rapport om dessa frågor två år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

(13)  För att säkerställa rättslig förutsebarhet är det nödvändigt att synkronisera tidpunkterna för tillämpning av lagstiftning, författningar och administrativa bestämmelser för genomförande av [direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU vad gäller gränsöverskridande distribution av gränsöverskridande investeringsfonder] och av denna förordning när det gäller bestämmelser om marknadsföringskommunikation och sonderande marknadsföring.

(14)  Eftersom målen för denna förordning – att förstärka investerarskyddet och marknadens effektivitet och samtidigt inrätta kapitalmarknadsunionen – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan, på grund av dess effekter, uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)  AIF-fond: AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU, inbegripet EuVECA-, EuSEF- och Eltif-fonder.

b)  AIF-förvaltare: AIF-förvaltare som är auktoriserad i enlighet med artikel 6 i direktiv 2011/61/EG.

ba)  EuVECA-förvaltare: förvaltare av en godkänd riskkapitalfond som är registrerad i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 345/2013.

bb)  EuSEF-förvaltare: förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande som är registrerad i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 346/2013.

c)  behörig myndighet: en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 2.1 h i direktiv 2009/65/EG eller en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1 f i direktiv 2011/61/EU eller artikel 4.1 h i direktiv 2011/61/EU.

d)  hemmedlemsstat: den medlemsstat där AIF-förvaltaren eller förvaltningsbolaget för fondföretag har sitt säte.

e)  fondföretag: ett fondföretag som är auktoriserat enligt artikel 5 i direktiv 2009/65/EG.

f)  förvaltningsbolag för fondföretag: förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i direktiv 2009/65/EG eller ett självförvaltat fondföretag.

Artikel 2

Krav för marknadsföringskommunikation

1.  AIF-förvaltare, EuVECA-förvaltare, EuSEF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag ska säkerställa att all marknadsföringskommunikation som riktas till investerare ska vara identifierbar som marknadsföringskommunikation, att den aktuella risk- och avkastningsprofilen i detalj framgår vid köp av andelar eller aktier i en AIF-fond eller i ett fondföretag på ett lika klart och tydligt sätt och att all information som ingår i marknadsföringskommunikationen är rättvisande, tydlig och ej vilseledande.

2.  Förvaltningsbolag för fondföretag ska säkerställa att marknadsföringskommunikation som innehåller specifik information om ett fondföretag inte motsäger eller förminskar betydelsen av den information som återges i ett sådant prospekt som avses i artikel 68 i direktiv 2009/65/EG eller i den basfakta för investerare som avses i artikel 78 i det direktivet. Förvaltningsbolag för fondföretag ska säkerställa att all marknadsföringskommunikation anger att ett prospekt finns och att basfakta för investerare finns tillgängliga. Marknadsföringskommunikationen ska specificera var, hur och på vilket språk investerare eller potentiella investerare kan få tillgång till prospekt och basfakta för investerare och tillhandahålla länkar till dessa handlingar.

2a.  I den marknadsföringskommunikation som avses i punkt 2 ska det också anges var, hur och på vilket språk investerare eller potentiella investerare kan få en sammanfattning av investerarnas rättigheter och det ska tillhandahållas en länk till en sådan sammanfattning, som i förekommande fall ska inbegripa tillgång till kollektiva prövningsmöjligheter på unionsnivå och nationell nivå vid tvister.

3.  AIF-förvaltare, EuVECA-förvaltare och EuSEF-förvaltare ska säkerställa att marknadsföringskommunikation som omfattar en uppmaning att köpa andelar eller aktier i en AIF-fond som innehåller specifik information om en AIF-fond inte motsäger eller förminskar betydelsen av den information som måste göras tillgänglig för investerare i enlighet med artikel 23 i direktiv 2011/61/EU, eller artikel 13 i förordning 345/2013, eller artikel 14 i förordning 346/2013.

4.  Punkt 2 i denna artikel ska även tillämpas på AIF-fonder som offentliggör prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1129(7) eller i enlighet med nationell lagstiftning, eller som tillämpar regler på formatet och innehållet i den basfakta för investerare som avses i artikel 78 i direktiv 2009/65/EG.

5.  ▌Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera kraven på den marknadsföringskommunikation som avses i punkt 1, med beaktande av det faktum att marknadsföringskommunikationen kan ske online.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den ... [PB: för in datumet 18 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning].

Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 3

Offentliggörande av nationella bestämmelser avseende marknadsföringskrav

1.  Behöriga myndigheter ska på sina webbplatser offentliggöra och hålla uppdaterad fullständig information om tillämplig nationell lagstiftning, alla tillämpliga nationella författningar och administrativa bestämmelser som reglerar marknadsföringskraven för AIF-fonder och fondföretag samt sammanfattningar därav, på minst ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar.

2.  De behöriga myndigheterna ska till Esma överlämna uppgifter om ▌länkar till de behöriga myndigheternas webbplatser där den information som avses i punkt 1 offentliggörs.

De behöriga myndigheterna ska utan onödigt dröjsmål underrätta Esma om eventuella ändringar av den information som anges i första stycket i denna punkt.

3.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för offentliggörandet och överlämnandet av uppgifter enligt denna artikel.

Esma ska överlämna dessa förslag till genomförandestandarder till kommissionen senast den [PB: infoga datum 18 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket, i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4.  Senast den ... [PB: infoga datum 42 månader efter dagen för ikraftträdande av denna ändringsförordning] ska Esma i en rapport utvärdera de marknadsföringskrav som avses i punkt 1 och underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om detta. Esma ska uppdatera rapporten vartannat år.

Artikel 4

Esmas centrala databas över nationella bestämmelser avseende marknadsföringskrav

Senast den ... [PB: infoga datum 24 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning] ska Esma på sin webbplats offentliggöra och hålla uppdaterad en central databas som innehåller de länkar till de behöriga myndigheternas webbplatser som avses i artikel 3.2.

Artikel 5

Förhandskontroll av marknadsföringskommunikation

1.  Om syftet endast är att kontrollera överensstämmelsen med denna förordning och med nationella bestämmelser avseende marknadsföringskrav, får de behöriga myndigheterna begära att i förväg bli underrättade om den marknadsföringskommunikation som förvaltningsbolagen ▌avser att direkt eller indirekt använda gentemot investerarna.

Kravet på underrättelser i förväg som avses i första stycket ska inte utgöra ett förhandsvillkor för marknadsföring av andelar i fondföretag och ska inte ingå i det anmälningsförfarande som avses i artikel 93 i direktiv 2009/65/EG.

I de fall då de behöriga myndigheterna begär underrättelser i förväg om marknadsföringskommunikation i enlighet med första stycket, i syfte att göra en förhandskontroll, ska de inom tio arbetsdagar, med början den första arbetsdagen efter den dag då marknadsföringskommunikationen mottagits, informera förvaltningsföretaget för fondföretag om eventuella begäranden om ändringar av dess marknadsföringskommunikation.

De underrättelser i förväg som avses i första stycket kan krävas systematiskt eller i enlighet med andra kontrollmetoder och påverkar inte ytterligare tillsynsbefogenheter för att kontrollera marknadsföringskommunikation i efterhand.

2.  Behöriga myndigheter som begär att bli underrättade i förväg om marknadsföringskommunikation ska införa och tillämpa, och på sina webbplatser offentliggöra, förfaranden för underrättelser i förväg om marknadsföringskommunikation. De interna reglerna och förfarandena ska säkerställa transparent och icke-diskriminerande behandling av alla fondföretag, oavsett i vilken medlemsstat de är auktoriserade.

3.  Om ▌AIF-förvaltare, EuVECA-förvaltare eller EuSEF-förvaltare marknadsför andelar eller aktier i sina AIF-fonder ▌ska punkterna 1 och 2 i denna artikel även gälla dessa AIF-förvaltare, EuVECA-förvaltare eller EuSEF-förvaltare.

4.  Behöriga myndigheter ▌ska senast den 31 mars vartannat år från och med den ... [PB: infoga datum 24 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning] rapportera följande information till Esma:

(a)   ▌Antalet ansökningar om ändringar av marknadsföringskommunikation som gjorts på grundval av en förhandskontroll.

(b)  Antalet ansökningar om ändringar och beslut som fattats på grundval av kontroller i efterhand, med tydlig åtskillnad mellan de mest frekventa överträdelserna, inklusive en beskrivning av arten av dessa överträdelser.

(ba)  En beskrivning av de vanligaste överträdelserna av de krav som avses i artikel 2.

(c)  Ett konkret exempel för var och en av de överträdelser som avses i led a.

Artikel 6

Allmänna principer avseende avgifter

1.  Avgifter som tas ut av en behörig myndighet när den utför sina uppgifter avseende gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av AIF-förvaltare, EuVECA-förvaltare, EuSEF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag ska vara förenliga med den behöriga myndighetens faktiska kostnader vid utförandet av dess uppdrag med avseende på dessa uppgifter.

2.  De behöriga myndigheterna ska skicka en faktura, en individuell begäran om betalning eller en betalningsinstruktion till den adress som anges i [artikel 93.1 andra stycket i direktiv 2009/65/EG eller i led I i bilaga IV till direktiv 2011/61/EU]. På fakturan ska anges de avgifter som avses i punkt 1, betalningsmedel och förfallodag.

Artikel 7

Offentliggörande av nationella bestämmelser avseende marknadsföringskrav

1.  Senast den ... [PB: infoga datum sex månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning] ska de behöriga myndigheterna på sina webbplatser offentliggöra och hålla uppdaterad information som förtecknar de avgifter som avses i artikel 6.1, eller i tillämpliga fall de beräkningsmetoder som används för avgifterna, på minst ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar.

2.  De behöriga myndigheterna ska meddela Esma länkar till de behöriga myndigheternas webbplatser där den information som avses i punkt 1 offentliggörs.

De behöriga myndigheterna ska utan onödigt dröjsmål underrätta Esma om eventuella ändringar av de uppgifter som anges i första stycket.

3.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera vilka uppgifter de behöriga myndigheterna ska lämna till Esma enligt denna artikel.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den ... [PB: infoga datum 12 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning].

Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för överlämnandet av uppgifter enligt denna artikel.

Esma ska överlämna dessa förslag till genomförandestandarder till kommissionen senast den ... [PB: infoga datum 18 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket, i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 8

Esmas ▌databas över avgifter

För att öka transparensen i fråga om avgifter senast den ... [PB: infoga datum 30 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning] ska Esma på sin webbplats offentliggöra och hålla uppdaterad en ▌databas, som ska vara allmänt åtkomlig på minst ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar, med länkar till de behöriga myndigheternas webbplatser som avses i artikel 7.2.

Senast den ... [PB: infoga datum 30 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning] ska Esma utforma och på sin webbplats tillgängliggöra ett interaktivt verktyg som ska vara allmänt åtkomligt på minst ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar, med en vägledande uppskattning av de avgifter som avses i artikel 6.1 ▌. Verktyget ska hållas uppdaterat.

Artikel 10

Esmas centrala databas över gränsöverskridande marknadsföring av AIF-fonder och fondföretag

Senast den ... [PB: infoga datum senast 24 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning] ska Esma på sin webbplats offentliggöra ▌en central databas över gränsöverskridande marknadsföring av AIF-fonder och fondföretag som är allmänt tillgänglig på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar, och som förtecknar

(a)   alla AIF-fonder som marknadsförs i en annan medlemsstat, deras AIF-förvaltare, EuSEF-förvaltare eller EuVECA-förvaltare, och en förteckning över de medlemsstater där de marknadsförs, och

(b)  alla fondföretag som marknadsförs i en annan medlemsstat, deras förvaltningsbolag, AIF-fonder och fondföretag som dessa AIF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag förvaltar och en förteckning över de medlemsstater där de marknadsförs.

Den centrala databasen ska hållas uppdaterad.

Den information som finns i den databas som avses i den första punkten påverkar inte den förteckning som avses i artikel 6.1 andra stycket i direktiv 2009/65/EG, det centrala offentliga register som avses i artikel 7.5 andra stycket i direktiv 2011/61/EU, den centrala databas som avses i artikel 17 i förordning (EU) nr 345/2013 och den centrala databas som avses i artikel 18 i förordning (EU) nr 346/2013.

Artikel 11

Standardisering av underrättelser som lämnas till Esma

1.  För att underlätta informationsutbytet mellan Esma och behöriga myndigheter ska Esma inrätta ett system för regelbundet utbyte av information som är relevant för gränsöverskridande marknadsföring som bedrivs av AIF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag.

De behöriga myndigheterna ▌ska underrätta Esma om ändringar av gränsöverskridande marknadsföring och varje kvartal meddela Esma den information som är nödvändig för att upprätta och underhålla den centrala databas som avses i artikel 10 i denna förordning med avseende på underrättelser, skriftliga anmälningar ▌eller uppgifter som avses i artikel 93.1 och 93a.2 i direktiv 2009/65/EG och i artiklarna 31.2, 32.2 och 32a.2 i direktiv 2011/61/EU, samt alla ändringar av dessa uppgifter, om dessa ändringar skulle leda till en ändring av uppgifterna i denna centrala databas.

2.  Esma ska inrätta en anmälningsportal där varje behörig myndighet ska ladda upp alla handlingar som avses i punkt 1 och genom vilken alla överföringar av sådana handlingar mellan behöriga myndigheter ska ske.

3.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa de tekniska arrangemang som krävs för att den anmälningsportal som avses i punkt 2 ska fungera.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den ... [PB: för in datumet 18 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning].

Kommissionens ska delegeras befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket ▌i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 11a

Behöriga myndigheters befogenheter

1.  De behöriga myndigheterna ska ges alla de tillsyns- och utredningsbefogenheter som de behöver för att utföra sina uppgifter enligt denna förordning.

2.  De befogenheter som tilldelats behöriga myndigheter i enlighet med direktiv 2009/65/EG, direktiv 2011/61/EU, förordning (EU) nr 345/2013, förordning (EU) nr 346/2013 och förordning (EU) 2015/760, inbegripet befogenheter avseende sanktioner, ska även utövas med avseende på de förvaltare som avses i artikel 2 i denna förordning.

Artikel 12

Ändringar av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder

Förordning (EU) nr 345/2013 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 3 ska följande led läggas till som led o:

”o)  sonderande marknadsföring: direkt eller indirekt tillhandahållande av information eller kommunikation om investeringsstrategier eller investeringsidéer från förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond, eller på dess vägnar, till potentiella investerare med hemvist eller säte inom unionen i syfte att skapa sig en uppfattning om deras intresse för en ännu ej registrerad godkänd riskkapitalfond eller för en godkänd riskkapitalfond som är etablerad men ännu inte anmäld för marknadsföring i enlighet med artikel 15 i den medlemsstat där de potentiella investerarna har sin hemvist eller sitt säte, något som i varje enskilt fall inte ska förstås som ett erbjudande eller en placement riktad till investeraren att investera i fondandelar eller aktier i den godkända riskkapitalfonden.”

(2)  Följande artikel ska införas som artikel 4a:

”Artikel 4a

1. Förvaltare av godkända riskkapitalfonder får bedriva sonderande marknadsföring inom unionen, förutom då den information som presenteras för potentiella investerare

(c)  gör det möjligt för investerarna att förbinda sig att förvärva fondandelar eller aktier i godkända riskkapitalfonder,

(d)  utgör slutversionen av ett prospekt, bolagsordningar eller erbjudandehandlingar för ännu ej registrerade riskkapitalfonder, eller utgör teckningsblanketter eller liknande handlingar, oavsett om de har formen av utkast eller slutversion, som ger investerare möjlighet att investera i fondandelar eller aktier i en godkänd riskkapitalfond. För godkända riskkapitalfonder som redan är etablerade kan slutversionen av ett prospekt tillhandahållas.

Om ett utkast till prospekt eller erbjudandehandling enligt vad som avses i led d i första stycket lämnas, ska det i sådana handlingar tydligt anges att handlingen inte utgör ett erbjudande eller en inbjudan att teckna aktier eller andelar i en godkänd riskkapitalfond.

2. Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska skicka ett enkelt brev i pappersformat eller elektroniskt format till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat, i vilket förvaltaren uppger i vilken medlemsstat eller i vilka medlemsstater denna verksamhet kommer att bedrivas, med en kopia till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater där förvaltaren kommer att bedriva sonderande marknadsföring.

De behöriga myndigheterna får inte kräva av förvaltare av godkända riskkapitalfonder att de ska anmäla innehållet eller adressaterna avseende den sonderande marknadsföringen.

3. Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska se till att investerare inte förvärvar andelar eller aktier i en godkänd riskkapitalfond genom sonderande marknadsföring och att investerare som kontaktas som en del av sonderande marknadsföring endast får förvärva andelar eller aktier i den berörda godkända riskkapitalfonden om det rör sig om marknadsföring enligt artiklarna 14, 14a eller 15.

Investerares teckning till följd av sonderande marknadsföring inom 18 månader efter det att förvaltare av godkända riskkapitalfonder inledde den sonderande marknadsföringen, av fondandelar eller aktier i godkända riskkapitalfonder som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen av förvaltaren av godkända riskkapitalfonder eller för dennes räkning, eller av en godkänd riskkapitalfond som registrerats som ett resultat av denna sonderande marknadsföring, ska anses vara resultatet av marknadsföring och ska vara föremål för det tillämpliga anmälningsförfarandet och ska, i tillämpliga fall, vara förenlig med artiklarna 14, 14a och 15.

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa att förvaltare av godkända riskkapitalfonder gör lämpliga arrangemang så att information som rör deras sonderande marknadsföring finns tillgänglig för, och tillhandahålls på begäran till, de behöriga myndigheterna i förvaltarens hemmedlemsstat och de behöriga myndigheterna i de medlemsstater förvaltaren har inlett sonderande marknadsföring. Förvaltaren av godkända riskkapitalfonder ska säkerställa att dennes sonderande marknadsföring dokumenteras på ett tillfredsställande sätt, inbegripet hänvisningar till medlemsstaterna och den tid under vilken den sonderande marknadsföringen ägde rum, samt en kort beskrivning av verksamheten, inklusive information om presenterade investeringsstrategier och, i förekommande fall, en förteckning över de presenterade godkända riskkapitalfonderna.

3b. En tredje part får endast bedriva sådan verksamhet som avses i punkt 1 i en värdmedlemsstat på uppdrag av en registrerad förvaltare av godkända riskkapitalfonder om den auktoriserats som ett värdepappersföretag i enlighet med direktiv 2014/65/EU, som ett kreditinstitut i enlighet med direktiv 2013/36/EU, som ett förvaltningsbolag för fondföretag enligt direktiv 2009/65/EG, som en förvaltare av alternativa investeringsfonder i enlighet med direktiv 2011/61/EU eller som ett anknutet ombud.

Artikel 13

Ändringar av förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska riskkapitalfonder

Förordning (EU) nr 346/2013 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 3 ska följande led läggas till som led o:

”(o)  sonderande marknadsföring: direkt eller indirekt tillhandahållande av information eller kommunikation om investeringsstrategier eller investeringsidéer från förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande, eller på dess vägnar, till potentiella investerare med hemvist eller säte inom unionen i syfte att skapa sig en uppfattning om deras intresse för en ännu ej registrerad godkänd fond för socialt företagande eller för en godkänd fond för socialt företagande som är etablerad men som ännu inte har anmälts för marknadsföring i enlighet med artikel 16 i den medlemsstat där de potentiella investerarna har sin hemvist eller sitt säte, något som i varje enskilt fall inte ska förstås som ett erbjudande eller en placement riktad till investeraren att investera i fondandelar eller aktier i den godkända fonden för socialt företagande.”

(2)  Följande artikel ska införas som artikel 4a:

”Artikel 4a

1. Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande får bedriva sonderande marknadsföring inom unionen, förutom då den information som presenteras för potentiella investerare

(c)  gör det möjligt för investerarna att förbinda sig att förvärva fondandelar eller aktier i godkända fonder för socialt företagande,

(d)  utgör slutversionen av ett prospekt, bolagsordningar eller erbjudandehandlingar för ännu ej registrerade godkända fonder för socialt företagande, eller utgör teckningsblanketter eller liknande handlingar, oavsett om de har formen av utkast eller slutversion, som ger investerare möjlighet att investera i fondandelar eller aktier i en godkänd fond för socialt företagande. För godkända fonder för socialt företagande som redan är etablerade kan slutversionen av ett prospekt lämnas.

Om ett utkast till prospekt eller erbjudandehandling enligt vad som avses i led d i första stycket lämnas, ska det i detta dokument tydligt anges att det inte utgör ett erbjudande eller en inbjudan att teckna aktier eller andelar i en godkänd fond för socialt företagande.

2. Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska innan den sonderande marknadsföringen inleds skicka ett enkelt brev i pappersformat eller elektroniskt format till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat, i vilket förvaltaren uppger i vilken medlemsstat eller i vilka medlemsstater denna verksamhet kommer att bedrivas, med en kopia till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater där förvaltaren kommer att bedriva sonderande marknadsföring.

De behöriga myndigheterna får inte kräva av förvaltare av godkända fonder för socialt företagande att de ska anmäla innehållet eller adressaterna avseende den sonderande marknadsföringen.

3. Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska se till att investerare inte förvärvar fondandelar eller aktier i en godkänd fond för socialt företagande genom sonderande marknadsföring och att investerare som kontaktas som en del av sonderande marknadsföring endast får förvärva fondandelar eller aktier i den berörda godkända fonden för socialt företagande om det rör sig om marknadsföring enligt artiklarna 15, 15a eller 16.

Investerares teckning till följd av sonderande marknadsföring, inom 18 månader efter det att förvaltare av godkända fonder för socialt företagande bedrivit sonderande marknadsföring, av fondandelar eller aktier i godkända fonder för socialt företagande som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen av förvaltaren av godkända fonder för socialt företagande eller för dess räkning, eller av en godkänd fond för socialt företagande som registrerats som ett resultat av den sonderande marknadsföringen ska anses vara resultatet av marknadsföring och ska vara föremål för det tillämpliga anmälningsförfarandet och ska, i tillämpliga fall, vara förenlig med artiklarna 15, 15a och 16.

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa att förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande gör lämpliga arrangemang så att information som rör dennes sonderande marknadsföring finns tillgänglig för, och tillhandahålls på begäran till, de behöriga myndigheterna i förvaltarens hemmedlemsstat och de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där förvaltaren har inlett sonderande marknadsföring. Förvaltaren av godkända fonder för socialt företagande ska säkerställa att dennes sonderande marknadsföring dokumenteras på ett tillfredsställande sätt, inbegripet hänvisningar till medlemsstaterna, den tid under vilken den sonderande marknadsföringen ägde rum, samt en kort sammanfattning av verksamheten, inklusive information om presenterade investeringsstrategier och, i förekommande fall, en förteckning över de presenterade godkända fonderna för socialt företagande.

3b. En tredje part får endast bedriva sådan verksamhet som avses i punkt 1 i en värdmedlemsstat på uppdrag av en registrerad förvaltare av godkända fonder för socialt företagande om denne auktoriserats som ett värdepappersföretag i enlighet med direktiv 2014/65/EU, som ett kreditinstitut i enlighet med direktiv 2013/36/EU, som ett förvaltningsbolag för fondföretag i enlighet med direktiv 2009/65/EG, som en förvaltare av alternativa investeringsfonder i enlighet med direktiv 2011/61/EU eller som ett anknutet ombud.

Artikel 13a

Ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter)

Förordning (EU) nr 1286/2014 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 32.1 ska ”den 31 december 2019” ersättas med ”den 31 december 2021”.

(2)  I artikel 33.1 ska ”den 31 december 2018” ersättas med ”den 31 december 2019”.

(3)  I artikel 33.2 ska ”den 31 december 2018” ersättas med ”den 31 december 2019”.

(4)  I artikel 33.4 ska ”den 31 december 2018” ersättas med ”den 31 december 2019”.

Artikel 14

Utvärdering

Senast den ... [PB: infoga datum 60 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning] ska kommissionen på grundval av ett offentligt samråd och mot bakgrund av diskussioner med Esma och behöriga myndigheter, genomföra en utvärdering av tillämpningen av denna förordning.

Senast den ... [PB: infoga datum senast 24 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning] ska kommissionen, på grundval av samråd med behöriga myndigheter, Esma och andra berörda intressenter, överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om fenomenet med kundinitierade kontakter (reverse solicitation) och efterfrågan på eget initiativ, med angivande av omfattningen av denna form av teckning av fonder, dess geografiska spridning, inbegripet tredjeländer samt möjligheten att använda dem för att kringgå bestämmelser med anknytning till passet.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den [PB: infoga tjugonde dagen efter dagen för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning], med undantag för artiklarna 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 12 och 13, som ska tillämpas från och med den [PB: infoga datum 24 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna ändringsförordning].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

EUT C 367, 10.10.2018, s. 50.

(2)

*Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(3)

EUT C 367, 10.10.2018, s. 50.

(4)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(5)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(6)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Främjande av gränsöverskridande fördelning av kollektiva investeringsfonder

Referensnummer

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Framläggande för parlamentet

7.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Ingivande

6.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy