ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване

  6.12.2018 - (07482/2018 – C8‑0157/2018 – 2016/0343(NLE)) - ***

  Комисия по транспорт и туризъм
  Докладчик: Тереза Грифин

  Процедура : 2016/0343(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0432/2018
  Внесени текстове :
  A8-0432/2018
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване

  (07482/2018 – C8‑0157/2018 – 2016/0343(NLE))

  (Одобрение)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07482/2018),

  –  като взе предвид проекта на изменение 1 на Споразумението относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване между Съединените американски щати и Европейската общност (07236/2017),

  –  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0157/2018),

  –  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

  –  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0432/2018),

  1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

  2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Контекст

  След решението на Съвета относно неговото сключване[1], първоначалното споразумение (наричано по-долу „Споразумението“) между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване[2] влезе в сила на 1 май 2011 г.

  Една от целите на споразумението е да се запази високата степен на сътрудничество и хармонизиране между Съединените американски щати и Европейския съюз в областите, попадащи в обхвата на Споразумението.

  Съгласно член 2.Б първоначалното споразумение обхваща:

  •  одобрения за летателна годност и мониторинг на граждански въздухоплавателни продукти;

  •  екологични изпитания и одобрения на граждански въздухоплавателни продукти; както и

  •  одобрения и мониторинг на съоръженията за техническо обслужване.

  В хода на прилагането на споразумението, и по-специално чрез дискусии в създадения с него Двустранен надзорен съвет, Федералната въздухоплавателна администрация на САЩ (FAA) и Комисията констатираха общо желание за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството в областта на авиационната безопасност, като се надхвърлят сегашните разпоредби на споразумението.

  И двете страни отбелязаха, че по-задълбоченото сътрудничество следва да се развива приоритетно в областта на лицензирането и обучението на пилоти, и възложиха на експерти да проучат възможностите и да разработят технически предложения. Резултатите от тази инициатива потвърдиха осъществимостта и необходимостта от разширяване на споразумението в допълнителни области на сътрудничество и приемане.

  Процедура

  На 25 септември 2014 г. Съветът упълномощи Комисията да проведе преговори за изменение на Споразумението. Впоследствие изменението беше договорено между Комисията и FAA. Въз основа на съответно решение на Съвета[3], изменението на Споразумението[4] беше подписано на 13 декември 2017 г. от името на Съюза.

  В съответствие с член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от Правилника за дейността на Парламента компетентната комисия внася препоръка за одобрение или отхвърляне на предложения акт. Парламентът взема решение с единно гласуване, като не могат да се внасят никакви изменения в споразумението. Измененията в комисия се допускат единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, обратна на предложената от докладчика.

  Съдържание на изменението

  Изменението разширява областите на сътрудничество между страните, в които взаимното приемане на одобрения и констатации за съответствие може да се прилага, за да се оптимизира използването на ресурсите и да се осъществят съответни икономии, като същевременно се гарантира висока степен на безопасност във въздушния транспорт.

  В действителност, с преразглеждането на член 2. Б от споразумението предвиденото сътрудничество между страните ще обхваща следните допълнителни области:

  •  лицензиране и обучение на персонала;

  •  експлоатация на въздухоплавателни средства;

  •  летища; както и

  •  обслужване на въздушното движение и управление на въздушното движение.

  Възможността за сътрудничество в тези допълнителни области ще зависи от приемането на съответните приложения от Двустранния надзорен съвет[5], в съответствие с преразгледаните членове 5 и 19.Б от споразумението.

  Следователно, що се отнася до приложното поле на споразумението, страните се договориха за следното:

  – да разработват и приемат допълнителни приложения с цел взаимно признаване на одобренията и констатациите за съответствие, така че те да се прилагат ефективно в дадена област, относно взаимното признаване, че стандартите, практиките, правилата и процедурите са достатъчно съвместими в определена област; както и

  – да разработват и приемат допълнителни приложения с цел преодоляване на техническите различия в техните системи за гражданско въздухоплаване.

  Позицията на докладчика

  Целта на изменението е да се засили регулаторното сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване, да се насърчават международните стандарти за безопасност и да се подобрява производството на граждански въздухоплавателни продукти, като се вземат предвид интересите на всички заинтересовани участници: пилоти, производители на въздухоплавателни средства, летищни платформи и авиокомпании.

  Засилването на партньорството между ЕС и САЩ, основано на споделени ценности и общи цели, е от ключово значение за развитието на нашия въздухоплавателен сектор. Гражданското въздухоплаване осигурява над 500 милиарда евро годишно към БВП на ЕС, в този сектор са заети над 9 милиона души и той е един от икономическите сектори, които са най-силно зависими от регулирането.

  В допълнение към това, секторът на въздухоплаването като цяло последователно препоръчва по-тясно сътрудничество, приемане и хармонизация между двата най-големи пазара, т.е. САЩ и ЕС, с цел да се намалят ненужните разходи по дейности, които добавят малко или никаква стойност по отношение на безопасността и на свой ред намаляват общата конкурентоспособност на отрасъла.

  С оглед на гореизложеното, докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм (TRAN) да даде положително становище относно сключването на разглежданото споразумение.

  • [1]  Решение 2011/719/ЕС, OВ L 291, 9.11.2011 г., стр. 1.
  • [2]  ОВ L 291, 7.6.2014 г., стр. 3.
  • [3]  Решение (ЕС) 2018/61 на Съвета от 21 март 2017 г.
  • [4]  Публикувано в OВ L 11, 16.1.2018 г., стр. 3, заедно с решението за подписването.
  • [5]  Съвместен комитет, включващ Федералната въздухоплавателна администрация на САЩ (FAA) и Европейската комисия.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Споразумение между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване

  Позовавания

  07482/2018 – C8-0157/2018 – COM(2016)06942016/0343(NLE)

  Дата на консултацията / искането за одобрение

  18.4.2018

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  2.5.2018

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Theresa Griffin

  28.10.2016

   

   

   

  Дата на приемане

  3.12.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  3

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Lieve Wierinck

  Дата на внасяне

  6.12.2018

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  30

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

  ECR

  Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

  EFDD

  Daniela Aiuto

  PPE

  Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  0

  -

   

   

  3

  0

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  Последно осъвременяване: 10 декември 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност