Menetlus : 2016/0343(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0432/2018

Esitatud tekstid :

A8-0432/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/12/2018 - 9.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0522

SOOVITUS     ***
PDF 458kWORD 57k
6.12.2018
PE 629.411v02-00 A8-0432/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07482/2018 – C8‑0157/2018 – 2016/0343(NLE))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Theresa Griffin

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07482/2018 – C8‑0157/2018 – 2016/0343(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07482/2018),

–  võttes arvesse Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu muudatuse 1 eelnõu (07236/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0157/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A8-0432/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Taust

Vastavalt nõukogu otsusele Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöölepingu sõlmimise kohta(1) (edaspidi „leping“) jõustus kõnealune leping(2) 1. mail 2011.

Lepingu eesmärk on muu hulgas jätkuvalt tagada kõrgetasemeline koostöö ja õigusaktide ühtlustamine Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel küsimustes, mis kuuluvad kõnealuse lepingu kohaldamisalasse.

Lepingu esialgne kohaldamisala hõlmab vastavalt artikli 2 punktile B järgmist:

•  lennukõlblikkuse kinnitused ja tsiviillennundustoodete järelevalve;

•  keskkonnakõlblikkuse kontroll ja tsiviillennundustoodete kinnitused ning

•  hooldusüksuste kinnitused ja järelevalve.

Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet (edaspidi „FAA“) ja komisjon on lepingu rakendamise käigus, eelkõige lepinguga loodud kahepoolse järelevalvenõukogu raames toimunud arutelude käigus jõudnud järeldusele, et nii Euroopa Liit kui ka Ameerika Ühendriigid soovivad minna lennundusohutusalase koostöö valdkonnas lepingu praegustest sätetest kaugemale.

Mõlemad lepinguosalised märkisid, et prioriteediks tuleks seada veelgi tihedam koostöö piloodilubade ja -koolituse valdkonnas, ning nad on palunud ekspertidel uurida asjakohaseid võimalusi ja töötada välja tehnilised ettepanekud. Algatuse tulemused kinnitavad seda, et lepingu laiendamine täiendavatele koostöö ja vastastikuse tunnustamise valdkondadele on võimalik ja vajalik.

Menetlus

25. septembril 2014 volitas nõukogu komisjoni lepingu muudatuse üle läbirääkimisi pidama, mille järel komisjon ja FAA selle üle läbi rääkisid. Vastavalt nõukogu asjakohasele otsusele(3) allkirjastati lepingu muudatus(4) liidu nimel 13. detsembril 2017.

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 99 lõigete 1 ja 4 ja artikli 108 lõike 7 kohaselt esitab vastutav parlamendikomisjon soovituse õigusakti ettepanek heaks kiita või tagasi lükata. Euroopa Parlament teeb otsuse ühe hääletusega ja muudatusettepanekuid lepingu kohta esitada ei saa. Parlamendikomisjoni muudatusettepanekuid käsitletakse vastuvõetavana üksnes juhul, kui nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht.

Muudatuse sisu

Muudatusega laiendatakse lepinguosaliste vahel tehtava koostöö valdkondi, kus on võimalik vastastikku tunnustada kinnitusi ja järeldusi nõuetele vastavuse kohta, et optimeerida ressursside kasutamist ja vähendada kulusid, säilitades samas lennutranspordi ohutuse kõrge taseme.

Lepingu artikli 2 punkti B muutmisega hõlmab lepinguosaliste vahel kavandatav koostöö järgmisi lisavaldkondi:

•  lennundusspetsialistidele lubade väljaandmine ja nende koolitamine;

•  õhusõidukite käitamine;

•  lennuväljad ning

•  lennuliiklusteenused ja lennuliikluse korraldamine.

Et nimetatud lisavaldkondades oleks võimalik teha koostööd, peab kahepoolne järelevalvenõukogu(5) võtma vastavalt lepingu muudetud artiklile 5 ja muudetud artikli 19 punktile B vastu asjakohased lisad.

Sellest tulenevalt leppisid lepinguosalised seoses lepingu kohaldamisalaga kokku järgmises:

–  töötada välja ja võtta vastu täiendavad lisad, et rakendada tulemuslikult nõuetele vastavust puudutavate kinnituste ja järelduste vastastikust tunnustamist asjaomases valdkonnas, tunnustades vastastikku, et valdkonna standardid, tavad, eeskirjad ja menetlused on piisavalt ühilduvad, ning

–  töötada välja ja võtta vastu täiendavad lisad, et tegeleda oma tsiviillennundussüsteemide tehniliste erinevustega.

Raportööri seisukoht

Muudatuse eesmärk on tugevdada ELi ja USA õigusalast koostööd tsiviillennunduse ohutuse valdkonnas, edendada ülemaailmseid ohutusstandardeid ja tõhustada tsiviillennundustoodete tootmist, võttes arvesse kõigi asjaosaliste (piloodid, õhusõidukite tootjad, lennujaamad ja lennuettevõtjad) huve.

ELi ja USA partnerluse tugevdamine ühiste väärtuste ja ühiste eesmärkide alusel on meie lennundussektori arengu jaoks määrava tähtsusega. Tsiviillennundus, mis annab ELi SKP-le aastas üle 500 miljardi euro, annab tööd enam kui 9 miljonile inimesele ning on üks majandussektoritest, mis sõltub kõige enam reguleerimisest.

Kogu lennundussektoris rõhutatakse järjekindlalt seisukohta, et kaks juhtivat turgu, st Ameerika Ühendriigid ja EL, peaksid astuma samme tihedama koostöö, tunnustamise ja ühtlustamise suunas, et vähendada tarbetuid tehingukulusid, mis lennundusohutuse suurendamisele märkimisväärselt kaasa ei aita, kuid vähendavad sektori üldist konkurentsivõimet.

Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil anda selle lepingu sõlmimisele heakskiit.

(1)

Otsus 2011/719/EL, ELT L 291, 9.11.2011, lk 1.

(2)

ELT L 291, 9.11.2011, lk 3.

(3)

Nõukogu 21. märtsi 2017. aasta otsus (EL) 2018/61.

(4)

Avaldatud koos allkirjastamise otsusega ELT L 11, 16.1.2018, lk 3.

(5)

Föderaalse Lennuameti (FAA) ja Euroopa Komisjoni ühine komitee.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vaheline tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö leping

Viited

07482/2018 – C8-0157/2018 – COM(2016)06942016/0343(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

18.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Theresa Griffin

28.10.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Lieve Wierinck

Esitamise kuupäev

6.12.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

 

 

3

0

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika