Menettely : 2016/0343(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0432/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0432/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0522

SUOSITUS     ***
PDF 379kWORD 56k
6.12.2018
PE 629.411v02-00 A8-0432/2018

esityksestä neuvoston päätökseksi yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevaan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön sopimukseen tehtävän muutoksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07482/2018 – C8‑0157/2018 – 2016/0343(NLE))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Theresa Griffin

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevaan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön sopimukseen tehtävän muutoksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07482/2018 – C8‑0157/2018 – 2016/0343(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07482/2018),

–  ottaa huomioon tarkistuksen 1 Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön sopimukseen yhteistyöstä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä (07236/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0157/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A8-0432/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Taustaa

Yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskeva Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välinen alkuperäinen sopimus(1), jäljempänä ’sopimus’, jonka tekemisestä neuvosto oli tehnyt päätöksen(2), tuli voimaan 1. toukokuuta 2011.

Sopimuksen tarkoituksena on muun muassa taata korkean tason yhteistyön ja yhdenmukaistamisen jatkuminen Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

Sopimuksen alkuperäiseen soveltamisalaan, sellaisena kuin se on vahvistettu sopimuksen 2 artiklan B kohdassa, kuuluvat

•  siviili-ilmailutuotteiden lentokelpoisuushyväksyntä ja valvonta;

•  siviili-ilmailutuotteiden ympäristötestaus ja -hyväksyntä; sekä

•  huoltotilojen hyväksyntä ja valvonta.

Yhdysvaltain ilmailuhallinto, jäljempänä ’FAA’, ja komissio ovat sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä, erityisesti sopimuksella perustetussa kahdenvälisessä valvontakomiteassa käydyissä keskusteluissa, todenneet, että molemmilla osapuolilla on halu parantaa lentoturvallisuutta koskevaa yhteistyötä nykyisen sopimuksen määräyksiä laajemmin.

Molemmat osapuolet totesivat, että yhteistyötä olisi ensisijaisesti kehitettävä lentäjien lupakirjojen ja koulutuksen osalta, ja antoivat asiantuntijoiden tehtäväksi tarkastella vaihtoehtoja ja laatia teknisiä ehdotuksia. Tämän aloitteen tulosten myötä on myös vahvistunut, että sopimusta voidaan ja on syytä laajentaa uusille yhteistyön ja hyväksynnän aloille.

Menettely

Neuvosto valtuutti 25. syyskuuta 2014 komission neuvottelemaan tästä sopimukseen tehtävästä muutoksesta. Sopimuksen muuttamisesta on tämän jälkeen neuvoteltu FAA:n ja komission välillä. Asiaa koskevan neuvoston päätöksen(3) perusteella sopimusmuutos(4) allekirjoitettiin unionin puolesta 13. joulukuuta 2017.

Parlamentin työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta antaa suosituksen ehdotetun säädöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Parlamentti ilmaisee kantansa yhdessä äänestyksessä; tarkistuksia itse sopimukseen ei voida jättää käsiteltäväksi. Valiokunnassa esitetyt tarkistukset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos niissä esitetään päinvastaista kantaa kuin esittelijän ehdottamassa suosituksessa.

Muutoksen sisältö

Muutoksella laajennetaan osapuolten välisiä yhteistyöaloja, joilla hyväksyntöjen ja vaatimustenmukaisuustoteamusten vastavuoroista tunnustamista voidaan soveltaa niin, että resursseja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla ja että saadaan oikeasuhteisia kustannussäästöjä samalla kun säilytetään korkea turvallisuuden taso lentoliikenteessä.

Sopimuksen 2 artiklan B kohdan tarkistamisen myötä osapuolten välinen yhteistyö kattaa seuraavat lisäalat:

•  henkilöstön lupakirjat ja koulutus;

•  lentotoiminta;

•  lentopaikat; sekä

•  ilmaliikennepalvelut ja ilmaliikenteen hallinta.

Mahdollisuus tehdä yhteistyötä näillä lisäaloilla edellyttää, että kahdenvälinen valvontakomitea hyväksyy vastaavat liitteet(5) sopimuksen tarkistetun 5 ja 19 artiklan B kohdan mukaisesti.

Tämän vuoksi sopimuspuolet sopivat sopimuksen soveltamisalan osalta seuraavaa:

– tarkennetaan ja hyväksytään lisäliitteitä, jotta hyväksyntöjen ja vaatimustenmukaisuustoteamusten vastavuoroista hyväksymistä voidaan soveltaa tehokkaasti tietyllä alueella, ja tunnustetaan vastavuoroisesti, että standardit, käytännöt, säännöt ja menettelyt ovat riittävän yhteensopivia tietyllä alueella; sekä

– tarkennetaan ja hyväksytään lisäliitteitä teknisten erojen käsittelemiseksi niiden siviili-ilmailujärjestelmissä.

Esittelijän kanta

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa sääntely-yhteistyötä, edistämään maailmanlaajuisia turvallisuusnormeja ja parantamaan siviili-ilmailutuotteiden tuotantoa ottamalla huomioon kaikki asianomaiset toimijat: lentäjät, ilma-alusten valmistajat, lentoasema-alustat ja lentoyhtiöt.

EU:n ja Yhdysvaltojen kumppanuuden vahvistaminen yhteisten arvojen ja yhteisten tavoitteiden pohjalta on ratkaisevan tärkeää ilmailualan kehityksen kannalta. Siviili-ilmailun osuus EU:n BKT:stä on yli 500 miljardia euroa, se työllistää yli 9 miljoonaa ihmistä, ja se on yksi sääntelystä eniten riippuvaisista talouden aloista.

Lentoliikenneala yleisesti peräänkuulutti johdonmukaisesti tiiviimpää yhteistyötä, hyväksyntöjen tunnustamista ja yhdenmukaistamista kahden suurimman markkinan eli Yhdysvaltojen ja EU:n välillä, jotta voidaan vähentää tarpeettomia liiketoimintakustannuksia, joilla on hyvin vähäinen tai olematon turvallisuutta lisäävä vaikutus, mutta jotka heikentävät alan yleistä kilpailukykyä.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa, että TRAN-valiokunta suosittaa tämän sopimuksen tekemistä.

(1)

EUVL L 291, 9.11.2011, s. 3.

(2)

Päätös 2011/719/EU (EUVL L 291, 9.11.2011, s. 1).

(3)

Neuvoston päätös (EU) 2018/61, annettu 21. maaliskuuta 2017.

(4)

Julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 11, 16.1.2018, s. 3 yhdessä sen allekirjoittamista koskevan päätöksen kanssa.

(5)

Yhdysvaltain ilmailuhallinnon (Federal Aviation Administration, FAA) ja Euroopan komission yhteinen komitea.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön sopimus yhteistyöstä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä

Viiteasiakirjat

07482/2018 – C8-0157/2018 – COM(2016)06942016/0343(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

18.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Theresa Griffin

28.10.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Lieve Wierinck

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö