Eljárás : 2016/0343(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0432/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0432/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/12/2018 - 9.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0522

AJÁNLÁS     ***
PDF 389kWORD 56k
6.12.2018
PE 629.411v02-00 A8-0432/2018

az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Theresa Griffin

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07482/2018),

–  tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás 1. módosításának tervezetére (07236/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0157/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A8-0432/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Egyesült Államok kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

Háttérinformációk

A megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozatot(1) követően, 2011. május 1-jén hatályba lépett az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló eredeti megállapodás(2) (a továbbiakban: a megállapodás).

A megállapodás célja többek között, hogy a hatálya alá tartozó területeken biztosítsa az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti együttműködés és harmonizáció magas szintjének folytonosságát.

A megállapodás 2. cikke B. pontjának értelmében az együttműködés kezdeti alkalmazási köre:

•  a polgári repüléstechnikai termékek légialkalmassági jóváhagyása és monitoringja;

•  a polgári repüléstechnikai termékek környezeti vizsgálata és környezetvédelmi jóváhagyása; valamint

•  a karbantartási üzemek jóváhagyása és monitoringja.

A megállapodás végrehajtása folyamán, különösen a megállapodással létrehozott Kétoldalú Felügyelőtestületben folytatott megbeszélések során az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Légi Közlekedési Hivatala (FAA) és a Bizottság egyetértettek abban, hogy a megállapodás jelenlegi rendelkezései által biztosított lehetőségekben felül még tovább szeretnék erősíteni a légi közlekedés biztonsága terén folytatott együttműködést.

Mindkét fél megállapította, hogy prioritásként kell kezelni a pilóták szakszolgálati engedélye és képzése terén való szorosabb együttműködést, és megbízták a szakértőket, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket, és dolgozzák ki a technikai javaslatokat. A kezdeményezés eredményeként megerősítést nyert a megállapodás további együttműködési és elfogadási területekre való kiterjesztésének szükségessége és megvalósíthatósága.

Eljárás

A Tanács 2014. szeptember 25-én felhatalmazta a Bizottságot a megállapodás módosításáról való tárgyalásra. Ezt követően a Bizottság és az FAA tárgyaltak a módosításról. A vonatkozó tanácsi határozat(3) alapján a megállapodás módosítása(4) 2017. december 13-án az Unió nevében aláírásra került.

A Parlament eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdése, valamint 108. cikkének (7) bekezdése értelmében az illetékes bizottság a javasolt jogi aktus tekintetében jóváhagyásra vagy elutasításra irányuló ajánlást terjeszt elő. A Parlament egyetlen szavazás keretében határoz, és a megállapodáshoz módosítást nem lehet benyújtani. A bizottságban előterjesztett módosítások csak akkor fogadhatók el, ha az előadó által javasolt ajánlás visszavonására irányulnak.

A módosítás tartalma

A módosítás kiterjeszti a részes felek közötti együttműködést olyan újabb területekre, amelyeken alkalmazható a jóváhagyásoknak és a megfelelőségi ténymegállapításoknak a kölcsönös elfogadása annak érdekében, hogy a légi közlekedés magas fokú biztonságának fenntartása mellett biztosított legyen az erőforrások optimális kihasználása és a hasonló mértékű költségcsökkentés.

A 2. cikk B. pontjának felülvizsgálatával a felek között tervezett együttműködés a következő területekre terjed ki:

•  a személyzet szakszolgálati engedélyei és képzése;

•  légi járművek üzemeltetése;

•  repülőterek; valamint

•  légiforgalmi szolgálatok és légiforgalmi szolgáltatás.

Az ezeken a további területeken való együttműködésre – a megállapodás felülvizsgált 5. cikke és 19. cikkének B. pontja értelmében – akkor nyílik lehetőség, ha a Kétoldalú Felügyelőtestület(5) elfogadta a vonatkozó mellékleteket.

Következésképpen a megállapodás hatályának kiterjesztése tekintetében a felek a következőkben állapodtak meg:

– további mellékletek kidolgozása és elfogadása egy adott területen a jóváhagyások és megfelelőségi ténymegállapítások kölcsönös elfogadása hatékony alkalmazásának érdekében, és annak kölcsönös elismeréséről, hogy az előírások, szabályok, gyakorlatok és eljárások kielégítően kompatibilisek; valamint

– további mellékletek kidolgozása és elfogadása a polgári repülési rendszerek közötti műszaki különbségekről.

Az előadó álláspontja

A módosítás célja az Unió és az USA közötti szabályozási együttműködés erősítése a polgári légi közlekedés biztonsága terén, továbbá a globális biztonsági előírások javítása és a polgári repüléstechnikai termékek gyártásának fellendítése valamennyi érintett szereplő – pilóták, légijárműgyártók, repülőterek és légitársaságok – érdekeinek figyelembevételével.

Az Unió és az USA közötti, közös értékeken és célokon alapuló partnerség megerősítése légi közlekedési ágazatunk szempontjából alapvetően fontos. A polgári repülés évente több mint 500 milliárd euróval járul hozzá az uniós GDP-hez, több mint 9 millió embert foglalkoztat, és azok közé a gazdasági ágazatok közé tartozik, amelyek leginkább függenek a szabályozástól.

Ezenfelül a légi közlekedési ágazat következetesen kiáll a világ két legnagyobb piaca (az USA és az EU) közötti szorosabb együttműködés, elismerés és harmonizáció mellett, amelyek révén csökkenteni lehetne a szükségtelen, a biztonsághoz nem, vagy csak kis részben hozzájáruló és az ágazat globális versenyképességét csökkentő ügyleti költségeket.

A fentiek fényében az előadó javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező ajánlást az említett megállapodás megkötéséhez.

(1)

2011/719/EU határozat, HL L 291., 2011.11.9., 1. o.

(2)

HL L 291., 2011.11.9., 3. o.

(3)

A Tanács 2017. március 21-i (EU) 2018/61 határozata

(4)

Az aláírásról szóló határozattal együtt közzétéve: HL L 11., 2018.1.16. 3. o.

(5)

A Szövetségi Légi Közlekedési Hivatalt és az Európai Bizottságot magában foglaló vegyes bizottság.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Megállapodás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség között a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről

Hivatkozások

07482/2018 – C8-0157/2018 – COM(2016)06942016/0343(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

18.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Theresa Griffin

28.10.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lieve Wierinck

Benyújtás dátuma

6.12.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat