Procedūra : 2016/0343(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0432/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0432/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/12/2018 - 9.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0522

IETEIKUMS     ***
PDF 598kWORD 56k
6.12.2018
PE 629.411v02-00 A8-0432/2018

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu Nolīgumā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Theresa Griffin

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu Nolīgumā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (07482/2018),

–  ņemot vērā priekšlikumu 1. grozījumam Nolīgumā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā (07236/2017),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0157/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A8-0432/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Amerikas Savienoto Valstu valdībām un parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Konteksts

Pēc Padomes Lēmuma(1) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā(2), tas stājās spēkā 2011. gada 1. maijā.

Nolīguma mērķis ir, inter alia, nodrošināt, ka arī turpmāk pastāv augsta līmeņa sadarbība un saskaņotība starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību jomās, kas ietilpst šā nolīguma darbības jomā.

Sākotnējā Nolīguma darbības joma, kā izklāstīts tā 2. panta B punktā, attiecas uz:

•  lidojumderīguma apstiprinājumiem un civilās aeronavigācijas ražojumu uzraudzību;

•  civilās aeronavigācijas ražojumu pārbaudēm un apstiprinājumiem, kā arī

•  tehniskās apkopes ierīču apstiprinājumiem un uzraudzību.

Saistībā ar Nolīguma īstenošanu un jo īpaši rīkojot diskusijas Divpusējā uzraudzības padomē, kas izveidota saskaņā ar nolīgumu, Amerikas Savienoto Valstu Federālā aviācijas administrācija (FAA) un Komisija ir secinājušas, ka pastāv abpusēja vēlme sekmēt turpmāku sadarbību aviācijas drošības jomā, pārsniedzot pašreizējos Nolīguma noteikumus.

Abas puses atzina, ka lielāka sadarbība prioritāri jāattīsta pilotu licencēšanas un apmācības jomā, un uzdeva ekspertiem izskatīt iespējas un izstrādāt tehniskos priekšlikumus. Šīs iniciatīvas rezultāti apliecināja nepieciešamību un iespēju paplašināt Nolīgumu, iekļaujot sadarbību un atzīšanu papildu jomās.

Procedūra

2014. gada 25. septembrī Padome pilnvaroja Komisiju risināt sarunas par grozījumu Nolīgumā. Tādēļ starp Komisiju un FAA tika uzsāktas sarunas par grozījumu. Pamatojoties uz attiecīgo Padomes lēmumu(3), grozījums Nolīgumā(4) Savienības vārdā tika parakstīts 2017. gada 13. decembrī.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta reglamenta 99. panta 1. punktu un 108. panta 7. punktu atbildīgā komiteja iesniedz ieteikumu pieņemt vai noraidīt ierosināto aktu. Parlaments lēmumu pieņem ar vienu balsojumu un nevar tikt iesniegti nekādi nolīguma grozījumi. Komitejā iesniegtie grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja to mērķis ir pilnībā mainīt referentes ierosināto ieteikumu.

Grozījuma saturs

Grozījums paplašina tās sadarbības jomas starp pusēm, kurās var piemērot abpusēji atzītos apstiprinājumus un atbilstības atzīšanu, lai nodrošinātu optimālu resursu izmantošanu un samērīgus izmaksu ietaupījumus, vienlaikus saglabājot augstu gaisa transporta drošības līmeni.

Pārskatot nolīguma 2. panta B punktu, starp pusēm paredzētā sadarbība faktiski attieksies uz šādām papildu jomām:

•  personāla licencēšana un apmācība;

•  gaisa kuģu ekspluatācija;

•  lidlauki, kā arī

•  gaisa satiksmes pakalpojumi un gaisa satiksmes vadība.

Iespēja sadarboties šajās papildu jomās būs atkarīga no tā, vai Divpusējā uzraudzības padome(5) pieņems attiecīgus pielikumus saskaņā ar nolīguma pārskatītajiem 5. pantu un 19. panta B punktu.

Tādējādi attiecībā uz nolīguma piemērošanas jomu puses vienojās:

- izstrādāt un pieņemt papildu pielikumus, lai attiecīgajā jomā faktiski piemērotu apstiprinājumu un atbilstības atzinumu savstarpējo atzīšanu, pusēm savstarpēji atzīstot, ka standarti, prakse, noteikumi un procedūras attiecīgajā jomā ir pietiekami saderīgi, kā arī

- izstrādāt un pieņemt papildu pielikumus, lai risinātu tehniskās atšķirības pušu civilās aviācijas sistēmās.

Referentes nostāja

Grozījuma mērķis ir stiprināt ES un ASV regulatīvo sadarbību civilās aviācijas drošības jomā, veicināt globālus drošības standartus un atvieglot civilās aeronavigācijas produktu ražošanu, ņemot vērā visu iesaistīto dalībnieku, proti, pilotu, gaisa kuģu ražotāju, lidostu platformu un aviosabiedrību intereses.

ES un ASV partnerības stiprināšana, pamatojoties uz kopīgām vērtībām un mērķiem, ir ļoti svarīga mūsu aviācijas nozares attīstībai. Civilās aviācijas nozare ik gadu dod vairāk nekā EUR 500 miljardu lielu ieguldījumu ES IKP, tajā ir nodarbināti vairāk nekā 9 miljoni cilvēku un tā ir viena no ekonomikas nozarēm, kas ļoti atkarīga no regulējuma.

Turklāt aviācijas nozare pastāvīgi atbalstījusi ciešāku sadarbību, atzīšanu un saskaņošanu starp diviem lielākajiem tirgiem, t. i., ASV un ES, lai samazinātu nevajadzīgas darījumu izmaksas, kuras pievieno nelielu vai nepievieno nekādu vērtību drošības ziņā, bet samazina nozares vispārējo konkurētspēju.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referente Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par šā nolīguma noslēgšanu.

(1)

Lēmums 2011/719/ES, OV L 291, 9.11.2011., 1. lpp.

(2)

OV L 291, 9.11.2011., 3. lpp.

(3)

Padomes 2017. gada 21. marta Lēmums (ES) 2018/61.

(4)

Publicēts OV L 11, 16.1.2018., 3. lpp. kopā ar lēmumu par parakstīšanu.

(5)

Apvienotā komiteja, kurā darbojas Federālā aviācijas administrācija (FAA) un Eiropas Komisija.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā

Atsauces

07482/2018 – C8-0157/2018 – COM(2016)06942016/0343(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

18.4.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Theresa Griffin

28.10.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

0

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lieve Wierinck

Iesniegšanas datums

6.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika