Procedure : 2016/0343(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0432/2018

Ingediende teksten :

A8-0432/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/12/2018 - 9.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0522

AANBEVELING     ***
PDF 384kWORD 56k
6.12.2018
PE 629.411v02-00 A8-0432/2018

betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Theresa Griffin

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (07482/2018),

–  gezien ontwerpwijziging 1 van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid (07236/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0157/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8‑0432/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika.


TOELICHTING

Achtergrond

Na het besluit van de Raad betreffende de sluiting ervan(1) is de oorspronkelijke overeenkomst (Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid(2), hierna "de overeenkomst"), op 1 mei 2011 in werking getreden.

Het doel van de overeenkomst is onder meer de voortzetting van de nauwe samenwerking en sterke harmonisatie tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie op de gebieden die onder het toepassingsgebied van de overeenkomst vallen.

Het initiële toepassingsgebied van de overeenkomst, zoals weergegeven in artikel 2.B, omvat:

•  goedkeuring van luchtwaardigheid en toezicht op burgerluchtvaartproducten;

•  milieutests en goedkeuring van burgerluchtvaartproducten; en

•  goedkeuring van en toezicht op onderhoudsfaciliteiten.

In de loop van de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst hebben de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) en de Commissie vastgesteld, met name via besprekingen in de bij de overeenkomst opgerichte Bilaterale Raad van toezicht, dat beide partijen het wenselijk achten de samenwerking op het gebied van luchtvaartveiligheid verder uit te breiden dan voorzien in de Overeenkomst.

Beide partijen merkten op dat daarbij prioriteit moet worden gegeven aan de afgifte van bewijzen van bevoegdheid aan piloten en de opleiding van piloten, en hebben deskundigen de opdracht gegeven om de mogelijkheden te verkennen en technische voorstellen op te stellen. Uit de resultaten van dit initiatief is gebleken dat het haalbaar en noodzakelijk is de Overeenkomst uit te breiden tot aanvullende gebieden van samenwerking en aanvaarding.

Procedure

Op 25 september 2014 heeft de Raad de Commissie gemachtigd te onderhandelen over een wijziging van de Overeenkomst. Over de wijziging werd vervolgens onderhandeld tussen de Commissie en de FAA. Op basis van een desbetreffend besluit van de Raad(3) is de wijziging van de Overeenkomst(4) op 13 december 2017 namens de Unie ondertekend.

Overeenkomstig artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van het Reglement van het Europees Parlement legt de bevoegde commissie het Parlement een aanbeveling strekkende tot goedkeuring of verwerping van de voorgestelde handeling voor. Het Parlement spreekt zich bij een enkele stemming uit en er kunnen geen amendementen op de overeenkomst zelf worden ingediend. Amendementen in de commissie zijn alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de door de rapporteur voorgestelde aanbeveling een tegenovergestelde strekking te geven.

Inhoud van de wijziging

De wijziging leidt tot een uitbreiding van de gebieden van samenwerking tussen de partijen waarop wederzijdse aanvaarding van goedkeuringen en bevindingen van overeenstemming van toepassing kunnen zijn, zodat de beschikbare middelen optimaal kunnen worden gebruikt en de kosten kunnen worden gedrukt, met behoud van een hoog niveau van veiligheid in de luchtvaart.

Met de herziening van artikel 2.B van de overeenkomst zal de geplande samenwerking tussen de partijen in feite betrekking hebben op de volgende aanvullende gebieden:

•  personeelsvergunningen en -opleiding;

•  exploitatie van luchtvaartuigen;

•  luchtvaartterreinen; en

•  luchtverkeersdiensten en luchtverkeersbeheer.

De mogelijkheid om op deze aanvullende gebieden samen te werken, is afhankelijk van de vaststelling van de overeenkomstige bijlagen door de Bilaterale Raad van toezicht(5), overeenkomstig de herziene artikelen 5 en 19.B van de overeenkomst.

Bijgevolg zijn de partijen met betrekking tot het toepassingsgebied van de overeenkomst overeengekomen om:

–  aanvullende bijlagen op te stellen en goed te keuren met het oog op de wederzijdse aanvaarding van goedkeuringen en bevindingen van overeenstemming die effectief van toepassing zijn op een bepaald gebied, op basis van de wederzijdse erkenning dat de normen, praktijken, voorschriften en procedures in een bepaald gebied voldoende compatibel zijn; en

–  aanvullende bijlagen op te stellen en goed te keuren om de technische verschillen in hun burgerluchtvaartsystemen aan te pakken.

Standpunt van de rapporteur

Deze wijziging heeft als doel de samenwerking tussen de EU en de VS op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid te intensiveren, mondiale veiligheidsnormen te bevorderen en de productie van burgerluchtvaartproducten te verbeteren door rekening te houden met de belangen van alle betrokken actoren: piloten, vliegtuigfabrikanten, luchthavenplatforms en luchtvaartmaatschappijen.

Het versterken van het partnerschap tussen de EU en de VS, dat gebaseerd is op gedeelde waarden en gemeenschappelijke doelstellingen, is van essentieel belang voor de ontwikkeling van onze luchtvaartsector. De burgerluchtvaart draagt meer dan 500 miljard EUR per jaar bij aan het bbp van de EU, biedt werk aan meer dan 9 miljoen mensen en is een van de economische sectoren die het meest afhankelijk zijn van regelgeving.

Bovendien heeft de luchtvaartsector consequent gepleit voor nauwere samenwerking, wederzijdse erkenning en harmonisatie tussen de twee grootste markten, namelijk de VS en de EU, teneinde onnodige transactiekosten die weinig of niets bijdragen tot de veiligheid maar ten koste gaan van het algemene concurrentievermogen van de sector, te drukken.

Gezien het bovenstaande stelt de rapporteur voor dat de Commissie vervoer en toerisme een positieve aanbeveling over de sluiting van deze overeenkomst uitbrengt.

(1)

Besluit 2011/719/EU, PB L 291 van 9.11.2011, blz. 1.

(2)

PB L 291 van 9.11.2011, blz. 3.

(3)

Besluit (EU) 2018/61 van de Raad van 21 maart 2017.

(4)

Bekendgemaakt in PB L 11 van 16.1.2018, blz. 3, samen met het besluit ter ondertekening.

(5)

Gemengd comité dat de Federal Aviation Administration (FAA) en de Europese Commissie omvat.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid

Document- en procedurenummers

07482/2018 – C8-0157/2018 – COM(2016)06942016/0343(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

18.4.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Theresa Griffin

28.10.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

3.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Lieve Wierinck

Datum indiening

6.12.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 10 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid