Postup : 2018/0186(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0433/2018

Předložené texty :

A8-0433/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 21.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0027

ZPRÁVA     *
PDF 633kWORD 76k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

o návrhu směrnice Rady, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Kinga Gál

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0358),

–  s ohledem na čl. 23 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0386/2018)),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0433/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V souladu s body 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů24 by Komise měla provést hodnocení této směrnice, zejména na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních ujednání o monitorování, aby posoudila účinky směrnice a potřebu přijetí dalších opatření.

(19)  V souladu s body 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů24 by Komise měla provést hodnocení této směrnice, zejména na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních ujednání o monitorování, aby posoudila účinky směrnice, včetně jejího dopadu na základní práva, a potřebu přijetí dalších opatření. Hodnocení by mělo být zpřístupněno Evropskému parlamentu, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Agentuře Evropské unie pro základní práva.

_________________

_________________

24 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).

24Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členský stát státní příslušnosti do 36 hodin od přijetí informací uvedených v odstavci 2 odpoví na konzultaci v souladu s čl. 10 odst. 3 směrnice (EU) 2015/637 a potvrdí, zda je žadatel jeho státním příslušníkem. Po potvrzení státní příslušnosti žadatele členský stát poskytující pomoc vydá žadateli NCD EU nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy obdržel odpověď členského státu státní příslušnosti.

3.  Členský stát státní příslušnosti do 24 hodin od přijetí informací uvedených v odstavci 2 odpoví na konzultaci v souladu s čl. 10 odst. 3 směrnice (EU) 2015/637 a potvrdí, zda je žadatel jeho státním příslušníkem. Po potvrzení státní příslušnosti žadatele členský stát poskytující pomoc vydá žadateli NCD EU nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy obdržel odpověď členského státu státní příslušnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V řádně odůvodněných případech mohou členské státy lhůty stanovené v odstavcích 1 a 3 překročit.

4.  V řádně odůvodněných případech mohou členské státy lhůty stanovené v odstavcích 1 a 3 zkrátit nebo překročit.

Odůvodnění

V extrémních situacích může být nezbytné, aby členský stát poskytující pomoc dodal NCD EU dříve než „následující pracovní den“ poté, co od členského státu státní příslušnosti obdrží potvrzení o totožnosti, např. aby se zamezilo zdržení procesu z důvodu víkendu nebo státního svátku.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejdříve po pěti letech od data provedení této směrnice ve vnitrostátním právu provede Komise její hodnocení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu a Radě, včetně vhodnosti úrovně zabezpečení osobních údajů.

1.  Nejdříve po třech letech od data provedení této směrnice ve vnitrostátním právu provede Komise její hodnocení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu a Radě, včetně vhodnosti úrovně zabezpečení osobních údajů a případného dopadu na základní práva.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament ve svém usnesení o zprávě o občanství pro rok 2017 uvedl, že téměř sedm milionů občanů EU cestuje nebo žije v místech mimo EU, kde jejich vlastní země nemá velvyslanectví nebo konzulát, a že se očekává, že počet občanů EU bez zastoupení se do roku 2020 zvýší alespoň na deset milionů. Občané EU, kteří pobývají na území třetí země, v níž jejich členský stát původu nemá své zastoupení, mají právo na diplomatickou a konzulární ochranu ze strany kteréhokoli jiného členského státu za stejných podmínek jako jeho státní příslušníci.

S ohledem na tato zjištění Parlament vyzval Komisi, aby navrhla nový, bezpečnější formát pro náhradní cestovní doklady EU (NCD EU) určené nezastoupeným občanům EU mimo EU, jejichž pas byl odcizen, ztracen, zničen či je dočasně nedostupný, aby bylo zajištěno, že se budou moci bezpečně vrátit domů. To obnášelo zrušení rozhodnutí zástupců vlád členských států 96/409/SZBP, jež zavedlo jednotný náhradní cestovní doklad, který členské státy vydávají občanům Unie v místech, kde členský stát státní příslušnosti těchto občanů nemá žádné trvalé diplomatické nebo konzulární zastoupení.

Jak se uvádí v důvodové zprávě připojené k návrhu Komise, od zavedení NCD EU již uplynulo dvacet let a je zapotřebí aktualizovat pravidla stanovená v rozhodnutí 96/409/SZBP a úpravu NCD EU. Nedávné změny pravidel EU týkajících se konzulární ochrany nejsou v rozhodnutí 96/409/SZBP zohledněny a NCD EU ve stávající podobě není přizpůsoben současnému světovému prostředí v oblasti zabezpečení. Nezohledňuje vylepšení v oblasti zabezpečení cestovních dokladů a neposkytuje dostatečnou ochranu před podvody a paděláním, což vedlo k roztříštěnému využívání NCD EU v Unii.

Rozhodnutí 96/409/SZBP navíc není v souladu se směrnicí Rady (EU) 2015/637. Uvedená směrnice upravuje konzulární ochranu nezastoupených občanů obecně, a proto také obsahuje pravidla platná pro vydávání NCD EU.

V souvislosti se zprávou o občanství EU pro rok 2017 Parlament také vyzval k úplnému a efektivnímu provedení směrnice (EU) 2015/637 za účelem zajištění konzulární ochrany občanů EU ve třetích zemích, v nichž nemají jejich členské státy zastoupení. Zpravodajka se domnívá, že návrh představuje v tomto směru krok kupředu, neboť zavádí opatření nezbytná k usnadnění konzulární ochrany v případě nejčastějšího druhu konzulární pomoci poskytované nezastoupeným občanům, a sice vydávání náhradních cestovních dokladů.

Zpravodajka je toho názoru, že tento návrh usnadňuje výkon práv občanů EU na volný pohyb, která tvoří zásadní prvek občanství EU a doplňují ostatní svobody, a to i v případě opatření týkajících se konzulární ochrany nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích.

Zpravodajka zdůrazňuje, že Unie by měla přispívat k ochraně svých občanů. Základní právo na konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie za stejných podmínek, jaké mají vlastní státní příslušníci, je zakotveno v článku 46 Listiny základních práv Evropské unie a je projevem evropské solidarity.

Kromě toho se zpravodajka domnívá, že lepší zabezpečení náhradních cestovních dokladů je důležitým prvkem celkové strategie Unie v oblasti účinné a efektivní prevence a odhalování měnících se bezpečnostních hrozeb a reagování na ně. Jak se uvádí ve sdělení Komise – Akčním plánu pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními doklady, podvody s doklady se staly faktorem, který umožnil páchání teroristických činů a organizované trestné činnosti a který je spjat s obchodováním s lidmi a převaděčstvím migrantů. Je proto zásadní zabránit zneužívání a vzniku hrozeb pro vnitřní bezpečnost v souvislosti s nedostatky v zabezpečení dokladů.

V této souvislosti a vzhledem k uvedeným skutečnostem zpravodajka schvaluje návrh směrnice Rady, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP, bez předložení pozměňovacích návrhů a vybízí členské státy, aby urychleně přistoupily k jeho přijetí.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Náhradní cestovní doklady EU

Referenční údaje

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Datum konzultace s EP

31.7.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, France Jamet

Datum předložení

6.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí