Nós Imeachta : 2018/0186(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0433/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0433/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 16/01/2019 - 21.4

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0027

TUARASCÁIL     *
PDF 543kWORD 77k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

ar an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena mbunaítear Doiciméad Práinne Taistil an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 96/409/CBES

(COM(2018)0358 – C8‑0386/2018 – 2018/0186(CNS))

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Rapóirtéir: Kinga Gál

LEASUITHE
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena mbunaítear Doiciméad Práinne Taistil an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 96/409/CBES

(COM(2018)0358 – C8‑0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2018)0358),

–  ag féachaint d’Airteagal 23(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C8‑0386/2018),

–  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0433/2018),

1.  Ag formheas an togra ón gCoimisiún arna leasú;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

3.  Á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag an bParlaimint;

4.  Á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

5.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19)  I gcomhréir le mír 22 agus mír 23 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr24, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Rialachán seo ar bhonn faisnéis a bhailítear trí chomhaontuithe sonracha faireacháin chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtaí iarbhír an Rialacháin agus ar an ngá atá le haon ghníomhaíocht eile.

(19)  I gcomhréir le mír 22 agus mír 23 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr24, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Treoir seo, go háirithe ar bhonn faisnéis a bhailítear trí shocruithe sonracha faireacháin chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtaí na Treorach, lena n-airítear a tionchar ar chearta bunúsacha, agus ar an ngá atá le haon ghníomhaíocht eile. Ba cheart go gcuirfí an mheastóireacht ar fáil do Pharlaimint na hEorpa, don Mhaoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí agus don Ghníomhaireacht um Chearta Bunúsacha.

_________________

_________________

24 Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 (IO L 123, 12.5.2016, lch. 1).

24 Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 (IO L 123, 12.5.2016, lch. 1).

Leasú    2

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Within 36 hours after receipt of the information referred to in paragraph 2, the Member State of nationality shall respond to the consultation in accordance with Article 10(3) of Directive (EU) 2015/637 and shall confirm whether the applicant is its national. Upon confirmation of the applicant’s nationality, the assisting Member State shall provide the applicant with the EU ETD on the working day following that on which the response from the Member State of nationality is received at the latest.

3.  Laistigh de 24 uair an chloig tar éis dó an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 a fháil, déanfaidh Ballstát na náisiúntachta freagairt don chomhairliúchán i gcomhréir le hAirteagal 10(3) de Threoir (AE)2015/637 agus déanfaidh sé a dhearbhú an bhfuil an t-iarratasóir ina náisiúnach den Bhallstát nó nach bhfuil. Tar éis náisiúntacht an iarratasóra a dheimhniú, cuirfidh an Ballstát cuiditheach DPT AE ar fáil don iarratasóir ar an lá oibre i ndiaidh an lae a fhaightear freagra ó Bhallstát na náisiúntachta, ar a dheanaí.

Leasú    3

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  In duly justified exceptional cases, the Member States may take longer than the time-limits laid down in paragraphs 1 and 3.

4.  I gcásanna eisceachtúla cuí-réasúnaithe, féadfaidh na Ballstáit níos lú nó níos mó ama a thógáil ná na teorainneacha ama a leagtar síos i mír 1 agus i mír 3.

Réasúnú

I ngéarstaideanna, d’fhéadfadh sé gur ghá don Bhallstát cuiditheach DPT AE a sheachadadh níos luaithe ná “an lá oibre dár gcionn” tar éis dó dearbhú céannachta a fháil ó Bhallstát na náisiúntachta, mar shampla chun staideanna ar nós deireadh seachtaine nó laethanta saoire poiblí, lena gcuirtear moill ar an bpróiseas, a sheachaint.

Leasú    4

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tráth nach luaithe ná trí bliana tar éis dháta cur i bhfeidhm na Treorach seo, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Treoir agus cuirfidh sé tuarascáil ar na príomhchinntí chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún.

1.  Tráth nach luaithe ná trí bliana tar éis dháta thrasuí na Treorach seo, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Treoir agus cuirfidh sé tuarascáil ar na príomhthorthaí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, lena n-áirítear ar oiriúnacht leibhéal slándála na sonraí pearsanta agus an tionchar féideartha ar chearta bunúsacha.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Ina rún maidir le Tuarascáil ar Shaoránacht 2017, chuir Parlaimint na hEorpa in iúl go dtaistealaíonn beagnach seacht milliún saoránach de chuid AE chuig áiteanna lasmuigh de AE nach bhfuil ambasáid ná consalacht ag a dtír féin iontu, nó go bhfuil cónaí orthu sna háiteanna sin, agus táthar ag súil go dtiocfaidh méadú, go 10 milliún ar a laghad faoi 2020, ar líon na saoránach de chuid AE nach bhfuil ionadaíocht á déanamh orthu. Saoránaigh AE atá ina gcónaí i gcríoch tír nach tír de chuid AE í agus nach bhfuil ionadaíocht ag a mBallstát tionscnaimh inti, tá siad i dteideal cosaint a fháil ó údaráis taidhleoireachta agus chonsalacha aon Bhallstáit faoi na coinníollacha céanna le náisiúnaigh an Bhallstáit sin.

I bhfianaise na dtorthaí sin, d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún togra a dhéanamh maidir le formáid nua agus níos sábháilte le haghaidh Dhoiciméad Práinne Taistil an Aontais (DPT AE) do shaoránaigh AE nach bhfuil ionadaíocht á déanamh orthu lasmuigh de AE agus a bhfuil a bpas goidte, caillte, scriosta nó gan a bheith ar fáil go sealadach, chun a ráthú go mbeidh siad in ann filleadh abhaile go sábháilte. D’fhág sé sin go gcaithfí aisghairm a dhéanamh ar Chinneadh 96/409/CBES ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát lenar bunaíodh doiciméad práinne taistil comhchoiteann arna eisiúint ag na Ballstáit do shaoránaigh an Aontais in áiteanna nach bhfuil buanionadaíocht taidhleoireachta ná chonsalach ag an mBallstát a bhfuil na saoránaigh sin ina náisiúnaigh de.

De réir Mheabhrán Mínitheach an Choimisiúin a ghabhann leis an togra, tá fiche bliain caite ó tugadh isteach DPTanna AE, agus is gá na rialacha a bhaineann le Cinneadh 96/409/CBES agus formáid DPT AE a nuashonrú. Níl na hathruithe a rinneadh le déanaí ar rialacha AE maidir le cosaint chonsalach léirithe i gCinneadh 96/409/CBES, agus níl formáid reatha DPT AE oiriúnach don timpeallacht slándála domhanda atá ann faoi láthair. Ní chuirtear san áireamh leis feabhsuithe ar shlándáil na ndoiciméad taistil ná ní thugtar cosaint leordhóthanach leis i gcoinne na calaoise agus na ndoiciméad góchumtha, rud is cúis le hilroinnt maidir le húsáid DPT AE ar fud an Aontais.

Ina theannta sin, níl Cinneadh 96/409/CBES ailínithe le Treoir (AE) 2015/637 ón gComhairle. Déantar rialú leis an Treoir seo ar chosaint chonsalach do shaoránaigh i gcoitinne nach bhfuil ionadaíocht acu, agus dá réir sin, tá rialacha inti freisin atá infheidhme maidir le heisiúint DPTanna AE.

Maidir le Tuarascáil ar Shaoránacht 2017, d’iarr an Pharlaimint freisin go gcuirfí Treoir (AE) 2015/637 chun feidhme go hiomlán agus go héifeachtach chun cosaint chonsalach a áirithiú do shaoránaigh AE i dtríú tíortha nach bhfuil ionadaíocht ag a mBallstát féin iontu. Dar leis an Rapóirtéir gur céim chun cinn sa treo sin é an togra sin, sa mhéid go mbunaítear bearta leis atá riachtanach chun cosaint chonsalach a éascú i gcás an chineáil cúnaimh chonsalaigh is mó a thugtar do shaoránaigh nach bhfuil ionadaíocht á déanamh orthu, is é sin doiciméid phráinne taistil a eisiúint.

Measann an Rapóirtéir go ndéantar éascú leis an togra seo ar fheidhmiú chearta shaoránaigh AE maidir leis an tsaoirse ghluaiseachta, atá lárnach do shaoránacht AE agus a chomhlánaíonn saoirsí eile, fiú más rud é go mbaineann sé le bearta a bhaineann le cosaint chonsalach do shaoránaigh an Aontais nach bhfuil ionadaíocht acu i dtríú tíortha.

Cuireann an Rapóirtéir i dtreis gur cheart don Aontas rannchuidiú le cosaint a shaoránach. Is léiriú ar dhlúthpháirtíocht na hEorpa é an ceart bunúsach atá ag saoránaigh an Aontais nach bhfuil ionadaíocht acu cosaint chonsalach a fháil faoi na coinníollacha céanna le náisiúnaigh na tíre lena mbaineann, agus cumhdaítear an ceart bunúsach sin in Airteagal 46 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Ina theannta sin, measann an Rapóirtéir gur gné thábhachtach de straitéis fhoriomlán an Aontais maidir le bagairtí slándála atá ag síorathrú a chosc agus a aimsiú agus maidir le freagairt dóibh, ar bhealach éifeachtach agus éifeachtúil, í slándáil na ndoiciméad taistil a fheabhsú. Mar a luaitear i dteachtaireacht ón gCoimisiún 2016 - Plean Gníomhaíochta le haghaidh freagairt Eorpach ar chalaois na ndoiciméid taistil a neartú, is é a dhéanann an chalaois doiciméad anois sceimhlitheoireacht agus coireacht eagraithe a chumasú, agus tá sí nasctha le gáinneáil ar dhaoine agus le smuigleáil imirceach. Is den bhuntábhacht é cosc a chur le mí-úsáid agus le bagairtí ar an tslándáil inmheánach a eascraíonn as cliseadh ar an tslándáil doiciméad.

Sa chomhthéacs sin agus de bharr na nithe uile thuas, formhuiníonn an Rapóirtéir an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena mbunaítear Doiciméad Práinne Taistil an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 96/409/CBES gan leasuithe chun na Ballstáit a spreagadh í a glacadh gan mhoill.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Doiciméad Práinne Taistil an Aontais

Tagairtí

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

31.7.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Dáta an ghlactha

3.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

41

4

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Max Andersson, France Jamet

Dáta don chur síos

6.12.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 3 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais