Postupak : 2018/0186(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0433/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0433/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 21.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0027

IZVJEŠĆE     *
PDF 615kWORD 76k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

o Prijedlogu direktive Vijeća o uspostavljanju privremene putne isprave EU-a i stavljanju izvan snage Odluke 96/409/ZVSP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Kinga Gál

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Vijeća o uspostavljanju privremene putne isprave EU-a i stavljanju izvan snage Odluke 96/409/ZVSP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0358),

–  uzimajući u obzir članak 23. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0386/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0433/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva24, Komisija bi trebala evaluirati ovu Direktivu, posebice na temelju informacija prikupljenih pomoću posebnih aranžmana za praćenje, kako bi mogla ocijeniti učinke Direktive i potrebu za daljnjim djelovanjem.

(19)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva24, Komisija bi trebala evaluirati ovu Direktivu, posebice na temelju informacija prikupljenih pomoću posebnih aranžmana za praćenje, kako bi mogla ocijeniti učinke Direktive, uključujući njezin utjecaj na temeljna prava, i potrebu za daljnjim djelovanjem. Ta bi evaluacija trebala biti dostupna Europskom parlamentu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Agenciji Europske unije za temeljna prava.

_________________

_________________

24 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).

24 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).

Amandman    2

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U roku od 36 sati od primitka informacija iz stavka 2. država članica državljanstva odgovara u skladu s člankom 10. stavkom 3. Direktive (EU) 2015/637 i potvrđuje je li podnositelj njezin državljanin. Nakon potvrde državljanstva podnositelja zahtjeva, država članica koja pruža pomoć osigurava podnositelju zahtjeva privremenu putnu ispravu EU-a najkasnije prvog radnog dana nakon dana primitka odgovora države članice državljanstva.

3.  U roku od 24 sata od primitka informacija iz stavka 2. država članica državljanstva odgovara u skladu s člankom 10. stavkom 3. Direktive (EU) 2015/637 i potvrđuje je li podnositelj njezin državljanin. Nakon potvrde državljanstva podnositelja zahtjeva, država članica koja pruža pomoć osigurava podnositelju zahtjeva privremenu putnu ispravu EU-a najkasnije prvog radnog dana nakon dana primitka odgovora države članice državljanstva.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U opravdanim iznimnim slučajevima države članice mogu djelovati izvan rokova utvrđenih u stavcima 1. i 3.

4.  U opravdanim iznimnim slučajevima države članice mogu djelovati u kraćim ili dužim rokovima od onih utvrđenih u stavcima 1. i 3.

Obrazloženje

U izvanrednim okolnostima može biti potrebno da država članica koja pruža pomoć izda privremenu putnu ispravu EU-a ranije nego prvog radnog dana nakon dana zaprimanja potvrde identiteta od države članice državljanstva, primjerice kako bi se izbjeglo da se postupak produži zbog vikenda ili praznika.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najranije pet godina nakon datuma prenošenja ove Direktive Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o glavnim nalazima, uključujući o prikladnosti razine zaštite osobnih podataka.

1.  Najranije tri godine nakon datuma prenošenja ove Direktive Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o glavnim nalazima, uključujući o prikladnosti razine zaštite osobnih podataka i mogućem utjecaju na temeljna prava.


OBRAZLOŽENJE

U Rezoluciji o Izvješću o građanstvu EU-a za 2017. Europski je parlament izjavio kako gotovo sedam milijuna građana EU-a putuje ili živi izvan EU-a u mjestima u kojima njihova vlastita država nema veleposlanstvo ili konzulat te da se očekuje da će se do 2020. broj građana EU-a bez predstavništva povećati na najmanje deset milijuna. Građani EU-a koji borave na teritoriju države koja nije članica EU-a i u kojoj njihova zemlja nema predstavništvo imaju pravo na zaštitu diplomatskih i konzularnih tijela bilo koje druge države članice pod istim uvjetima kao i njihovi državljani.

U svjetlu tih zaključaka, Parlament je pozvao Komisiju da iznese prijedlog novog, sigurnijeg formata privremene putne isprave EU-a (EU ETD) za građane EU-a bez predstavništva izvan EU-a čija je putovnica ukradena, izgubljena, uništena ili privremeno nedostupna kako bi im se mogao zajamčiti siguran povratak kući. To podrazumijeva stavljanje izvan snage Odluku 96/409/ZVSP predstavnika vlada država članica kojom je uspostavljena zajednička privremena putna isprava koju države članice izdaju građanima Unije u mjestima gdje država članica čiji su oni državljani nema stalno diplomatsko ili konzularno predstavništvo.

Obrazlažući svoj prijedlog, Komisija navodi da je prošlo 20 godina od uvođenja privremene putne isprave EU-a te da postoji potreba za ažuriranjem pravila iz Odluke 96/409/ZVSP i formata privremene putne isprave EU-a. Nedavne promjene pravila EU-a o konzularnoj zaštiti nisu odražene u Odluci 96/409/ZVSP, a EU ETD u svojem sadašnjem obliku nije prilagođen trenutačnom globalnom sigurnosnom okruženju. U njemu nisu primijenjena poboljšanja sigurnosti putnih isprava te nije dovoljno zaštićen od prijevara i krivotvorenja, što je za posljedicu imalo njegovu fragmentarnu uporabu diljem Unije.

Nadalje, Odluka 96/409/ZVSP nije usklađena s Direktivom Vijeća (EU) 2015/637. Tom se Direktivom uređuje konzularna zaštita građana bez predstavništva općenito, pa ona stoga sadržava i pravila primjenjiva na izdavanje EU ETD-a.

U osvrtu na Izvješće o građanstvu EU-a za 2017. Parlament je također pozvao na potpunu i efektivnu provedbu Direktive (EU) 2015/637 kako bi se građanima EU-a osigurala konzularna zaštita u trećim zemljama u kojima njihove države članice nemaju predstavništvo. Izvjestiteljica smatra da je ovaj prijedlog korak naprijed u tom smjeru jer se njime uspostavljaju mjere kojima se olakšava primjena konzularne zaštite upravo za onu vrstu konzularne pomoći koja se najčešće pruža građanima bez predstavništva, a to je izdavanje privremenih putnih isprava.

Izvjestiteljica smatra da se ovim prijedlogom, bez obzira na to što se odnosi na mjere konzularne zaštite građana Unije bez predstavništva u trećim zemljama, građanima EU-a omogućuje lakše ostvarivanje prava na slobodu kretanja, koje je ključno za koncept građanstva EU-a i nadopunjuje ostale slobode.

Izvjestiteljica naglašava obvezu Unije da doprinese zaštiti svojih građana. Temeljno pravo građana Unije bez predstavništva na konzularnu zaštitu država s predstavništvom pod uvjetima koji vrijede za državljane te države, sadržano u članku 46. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, izraz je europske solidarnosti.

Nadalje, izvjestiteljica smatra da je u sklopu opće strategije Unije za efektivno i učinkovito suzbijanje, otkrivanje i rješavanje sigurnosnih prijetnji važno povećati i sigurnost privremene putne isprave. Kao što je Komisija navela u svojoj komunikaciji iz 2016. o Akcijskom planu za jačanje europskog odgovora na krivotvorenje putnih isprava, krivotvorenjem tih isprava omogućuje se terorizam i organizirani kriminal, a povezano je i s trgovinom ljudima i krijumčarenjem migranata. Od ključne je stoga važnosti spriječiti zloupotrebe i prijetnje unutarnjoj sigurnosti koje su posljedica propusta u pogledu sigurnosti isprava.

U tom kontekstu i s obzirom na sve navedeno, izvjestiteljica podržava prijedlog direktive Vijeća o uspostavljanju privremene putne isprave EU-a i stavljanju izvan snage Odluke 96/409/ZVSP bez izmjena kako bi se države članice potaklo na njezino promptno i brzo usvajanje.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Privremena putna isprava EU-a

Referentni dokumenti

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

31.7.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Max Andersson, France Jamet

Datum podnošenja

6.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti