Procedūra : 2018/0186(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0433/2018

Pateikti tekstai :

A8-0433/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 21.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0027

PRANEŠIMAS     *
PDF 687kWORD 76k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomas ES laikinasis kelionės dokumentas ir panaikinamas Sprendimas 96/409/BUSP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Kinga Gál

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomas ES laikinasis kelionės dokumentas ir panaikinamas Sprendimas 96/409/BUSP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0358),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 23 straipsnio 2 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0386/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0433/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  vadovaudamasi Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros24 22 ir 23 punktais, Komisija turėtų įvertinti šią direktyvą, ypač remdamasi informacija, surinkta taikant konkrečią stebėsenos tvarką, kad būtų įvertintas šios direktyvos poveikis ir tolesnių veiksmų poreikis;

(19)  vadovaudamasi Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros24 22 ir 23 punktais, Komisija turėtų įvertinti šią direktyvą, ypač remdamasi informacija, surinkta taikant konkrečią stebėsenos tvarką, kad būtų įvertintas šios direktyvos poveikis, įskaitant jos poveikį pagrindinėms teisėms, ir tolesnių veiksmų poreikis. Vertinimas turėtų būti pateiktas Europos Parlamentui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Pagrindinių teisių agentūrai;

_________________

_________________

24 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

24 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Per 36 valandas po 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo, pilietybės valstybė narė į prašymą dėl konsultacijų atsako, kaip numatyta pagal Direktyvos (ES) 2015/637 10 straipsnio 3 dalį, ir patvirtina, ar prašymo teikėjas yra jos pilietis. Patvirtinus prašymo teikėjo pilietybę, padedančioji valstybė narė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pilietybės valstybės narės atsakymo, jam išduoda ES LKD.

3.  Per 24 valandas po 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo, pilietybės valstybė narė į prašymą dėl konsultacijų atsako, kaip numatyta pagal Direktyvos (ES) 2015/637 10 straipsnio 3 dalį, ir patvirtina, ar prašymo teikėjas yra jos pilietis. Patvirtinus prašymo teikėjo pilietybę, padedančioji valstybė narė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pilietybės valstybės narės atsakymo, jam išduoda ES LKD.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais valstybės narės gali užtrukti ilgiau nei 1 ir 3 dalyje nurodyti terminai.

4.  Tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais valstybės narės gali užtrukti trumpiau ar ilgiau nei 1 ir 3 dalyje nurodyti terminai.

Pagrindimas

Susidarius ekstremalioms situacijoms, gali būti būtina, kad padedančioji valstybė narė pristatytų ES LKD anksčiau nei kitą darbo dieną po to, kai gavo pilietybės valstybės narės tapatybės patvirtinimą, pavyzdžiui, kad būtų išvengta situacijų, kai uždelsiama dėl savaitgalių ar valstybinių švenčių.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne anksčiau kaip praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos, Komisija atlieka direktyvos vertinimą ir pagrindinius vertinimo rezultatus, įskaitant informaciją apie asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumą, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

1.  Ne anksčiau kaip praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos, Komisija atlieka direktyvos vertinimą ir pagrindinius vertinimo rezultatus, įskaitant informaciją apie asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumą ir galimą poveikį pagrindinėms teisėms, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl 2017 m. pilietybės ataskaitos pažymėjo, kad beveik septyni milijonai ES piliečių vyksta į ES nepriklausančias valstybes, kuriose jų pačių šalis neturi ambasados ar konsulato, arba ten gyvena ir prognozuojama, kad iki 2020 m. neatstovaujamų ES piliečių skaičius padidės bent iki 10 milijonų. ES piliečiai, gyvenantys ES nepriklausančios šalies teritorijoje, kurioje nėra jų kilmės valstybės narės atstovybės, turi teisę į bet kurios kitos valstybės narės diplomatinių ir konsulinių įstaigų apsaugą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos valstybės piliečiai.

Remdamasis šiomis išvadomis, Parlamentas paragino Komisiją pateikti pasiūlymą dėl naujo, saugesnio formato ES laikinojo kelionės dokumento (toliau – ES LKD) ES piliečiams, kuriems neatstovaujama už ES ribų ir kurių pasas buvo pavogtas, pamestas, sugadintas arba laikinai nepasiekiamas, kad jiems būtų užtikrinta galimybė saugiai grįžti namo. Tai reiškė, kad turi būti panaikintas valstybių narių Vyriausybių atstovų sprendimas 96/409/BUSP, kuriuo nustatytas laikinasis kelionės dokumentas, kurį valstybės narės išduoda Sąjungos piliečiams šalyse, kuriose jų pilietybės valstybė narė neturi nuolatinės diplomatinės arba konsulinės atstovybės.

Remiantis Komisijos aiškinamuoju memorandumu, pridedamu prie pasiūlymo, ES LKD išduodami jau 20 metų, todėl būtina atnaujinti Sprendime 96/409/BUSP nustatytas taisykles bei ES LKD formą. Neseniai padaryti ES taisyklių dėl konsulinės apsaugos pakeitimai Sprendime 96/409/BUSP neatsispindi, o esama ES LKD forma nėra pritaikyta prie dabartinės globalios saugumo aplinkos. Jame neatsižvelgiama į kelionės dokumentų apsaugos patobulinimus ir jis nepakankamai apsaugotas nuo sukčiavimo ir klastojimo. Todėl ES LKD Sąjungoje taikomas fragmentuotai.

Be to, Sprendimas 96/409/BUSP nėra suderintas su Tarybos direktyva (ES) 2015/637. Šia direktyva reglamentuojama apskritai visų neatstovaujamų piliečių konsulinė apsauga, joje taip pat nustatytos ES LKD išdavimo taisyklės.

Rezoliucijoje dėl 2017 m. pilietybės ataskaitos Parlamentas taip pat paragino visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti Direktyvą (ES) 2015/637, siekiant užtikrinti konsulinę ES piliečių apsaugą trečiosiose valstybėse, kuriose jų valstybė narė atstovybės neturi. Pranešėjos nuomone, šis pasiūlymas – tai žingsnis ta linkme, nes jame nustatomos priemonės, reikalingos neatstovaujamų Sąjungos piliečių dažniausio pobūdžio konsulinei apsaugai, visų pirma laikinųjų kelionės dokumentų išdavimui trečiosiose šalyse palengvinti.

Pranešėja mano, kad šiuo pasiūlymu siekiama padėti ES piliečiams naudotis laisvo judėjimo teisėmis, kurios yra itin svarbios ES pilietybei ir kuriomis papildomos kitos laisvės, net jei tai susiję su neatstovaujamų Sąjungos piliečių konsulinės apsaugos trečiosiose šalyse priemonėmis.

Pranešėja pabrėžia, kad Sąjunga turėtų prisidėti prie savo piliečių apsaugos. Viena iš Europos solidarumo apraiškų – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 46 straipsnyje įtvirtinta pagrindinė neatstovaujamų Sąjungos piliečių teisė į konsulinę apsaugą tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos atstovaujamiems piliečiams.

Be to, pranešėja mano, kad laikinųjų kelionės dokumentų apsaugos didinimas yra svarbus bendros Sąjungos strategijos, kuria siekiama veiksmingai ir efektyviai užkirsti kelią grėsmėms saugumui, jas nustatyti ir su jomis kovoti, elementas. Kaip nurodyta 2016 m. Komisijos komunikate dėl Europos kovos su kelionės dokumentų klastojimu stiprinimo veiksmų plano, dokumentų klastojimas sudaro sąlygas terorizmui ir organizuotam nusikalstamumui ir yra susijęs su prekyba žmonėmis ir neteisėtu migrantų gabenimu. Labai svarbu užkirsti kelią pažeidimams ir grėsmėms vidaus saugumui, kylančioms dėl dokumentų saugumo trūkumų.

Atsižvelgdama į visus pirmiau išdėstytus faktus, pranešėja pritaria pasiūlymui dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomas ES laikinasis kelionės dokumentas ir panaikinamas Sprendimas 96/409/BUSP, be pakeitimų, kad valstybės narės būtų skatinamos sklandžiai priimti šį pasiūlymą.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES laikinasis kelionės dokumentas

Nuorodos

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Konsultacijos su EP data

31.7.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Max Andersson, France Jamet

Pateikimo data

6.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 8 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika