Procedūra : 2018/0186(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0433/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0433/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 16/01/2019 - 21.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0027

ZIŅOJUMS     *
PDF 687kWORD 76k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka ES pagaidu ceļošanas dokumentu un atceļ Lēmumu 96/409/KĀDP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Kinga Gál

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka ES pagaidu ceļošanas dokumentu un atceļ Lēmumu 96/409/KĀDP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0358),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 23. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8 0386/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0433/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Saskaņā ar Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 22. un 23. pantu Komisijai būtu jāveic šīs direktīvas izvērtējums, it sevišķi pamatojoties uz informāciju, kas ievākta ar īpašu uzraudzības pasākumu palīdzību, lai novērtētu direktīvas ietekmi un vajadzību veikt turpmākus pasākumus.

(19)  Saskaņā ar Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu24 22. un 23. pantu Komisijai būtu jāveic šīs direktīvas izvērtējums, it sevišķi pamatojoties uz informāciju, kas ievākta ar īpašu uzraudzības pasākumu palīdzību, lai novērtētu direktīvas ietekmi, tostarp tās ietekmi uz pamattiesībām, un vajadzību veikt turpmākus pasākumus. Izvērtējums būtu jāpadara pieejams Eiropas Parlamentam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Pamattiesību aģentūrai.

_________________

_________________

24 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (2016. gada 13. aprīlis) (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

24 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (2016. gada 13. aprīlis) (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Valstspiederības dalībvalsts 36 stundu laikā no 2. punktā minētās informācijas saņemšanas sniedz atbildi saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/637 10. panta 3. punktu un apstiprina, vai pieteikuma iesniedzējs ir tās valstspiederīgais. Pēc pieteikuma iesniedzēja valstspiederības apstiprināšanas palīdzību sniedzošā dalībvalsts izsniedz pieteikuma iesniedzējam ES PCD vēlākais nākamajā darbdienā, kas seko tai, kurā saņemta valstspiederības dalībvalsts atbilde.

3.  Valstspiederības dalībvalsts 24 stundu laikā pēc 2. punktā minētās informācijas saņemšanas sniedz atbildi saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/637 10. panta 3. punktu un apstiprina, vai pieteikuma iesniedzējs ir tās valstspiederīgais. Pēc pieteikuma iesniedzēja valstspiederības apstiprināšanas palīdzību sniedzošā dalībvalsts izsniedz pieteikuma iesniedzējam ES PCD vēlākais nākamajā darbdienā, kas seko tai, kurā saņemta valstspiederības dalībvalsts atbilde.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos dalībvalstis var pārsniegt 1. un 3. punktā noteiktos termiņus.

4.  Pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos dalībvalstis var ES PCD izdot ātrāk kā 1. un 3. punktā noteiktajos termiņos vai pēc tiem.

Pamatojums

Izņēmuma gadījumos palīdzību sniedzošajai dalībvalstij var nākties ES PCD izdot ātrāk kā “nākamajā darbdienā” pēc tam, kad ir saņemts valstspiederības dalībvalsts apstiprinājums par identitāti, piemēram, lai novērstu situācijas, kad nedēļas nogales vai valsts svētki minēto procesu paildzina.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne agrāk kā pēc pieciem gadiem no šīs direktīvas transponēšanas datuma Komisija veic šīs direktīvas izvērtējumu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā izklāstīti galvenie konstatējumi, tostarp par personas datu drošības līmeņa atbilstību.

1.  Ne agrāk kā pēc trim gadiem no šīs direktīvas transponēšanas datuma Komisija veic šīs direktīvas izvērtējumu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā izklāstīti galvenie konstatējumi, tostarp par personas datu drošības līmeņa atbilstību un tā iespējamo ietekmi uz pamattiesībām.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments savā rezolūcijā par 2017. gada pilsonības ziņojumu apgalvoja, ka gandrīz setiņi miljoni ES pilsoņu ceļo uz tādām vietām ārpus ES un dzīvo vietās, kurās nav nevienas šo iedzīvotāju valsts vēstniecības vai konsulāta un ka ir paredzams nepārstāvēto ES pilsoņu skaita pieaugums laikposmā līdz 2020. gadam līdz vismaz desmit miljoniem. ES pilsoņiem, kuri dzīvo trešās valsts teritorijā, kurā viņu izcelsmes dalībvalstij nav pārstāvniecības, ir tiesības uz jebkuras citas dalībvalsts diplomātisko un konsulāro iestāžu aizsardzību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņiem.

Ņemot vērā šos konstatējumus, Parlaments aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumu par jaunu un drošāku ES pagaidu ceļošanas dokumentu (ES PCD) formu ES pilsoņiem, kuri atrodas ārpus ES un kuru izcelsmes valsts nav pārstāvēta trešā valstī un kuru pase ir nozagta, pazaudēta, iznīcināta vai uz laiku nav pieejama, lai nodrošinātu viņu drošu atgriešanos mājās. Šāds priekšlikums nozīmē to, ka ir jāatceļ dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums 96/409/KĀDP, ar kuru tika ieviests vienots pagaidu ceļošanas dokuments, ko dalībvalstis var izdot Savienības pilsoņiem vietās, kurās šo pilsoņu valstspiederības dalībvalstij nav pastāvīgas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības.

Priekšlikumam pievienotajā Komisijas paskaidrojumā ir teikts, ka ir pagājuši 20 gadi kopš ES PCD ieviešanas, un Lēmuma 96/409/KĀDP noteikumi un ES PCD forma ir jāatjaunina. Lēmumā 96/409/KĀDP nav atspoguļotas nesen veiktās izmaiņas ES noteikumos par konsulāro aizsardzību, un ES PCD pašreizējā forma nav pielāgota šā brīža globālajai drošības videi. Tajā nav ņemti vērā ceļošanas dokumentu drošības jomā panāktie uzlabojumi, un tas ir nepietiekami aizsargāts pret krāpšanu un viltojumiem, kas ir novedis pie ES PCD sadrumstalotas izmantošanas visā Savienībā.

Turklāt Lēmums 96/409/KĀDP nav saskaņots ar Padomes Direktīvu (ES) 2015/637. Šī direktīva reglamentē nepārstāvētu pilsoņu konsulāro aizsardzību kā tādu, un līdz ar to tā ietver arī noteikumus, kuri ir piemērojami ES PCD izdošanai.

Parlaments 2017. gada ziņojumā par pilsonību aicināja arī pilnībā un efektīvi īstenot Direktīvu (ES) 2015/637, lai nodrošinātu ES pilsoņu konsulāro aizsardzību trešajās valstīs, kurās viņu dalībvalstis pārstāvētas nav. Referente uzskata šo priekšlikumu par soli šajā virzienā, jo tajā ir paredzēti pasākumi, kas ir jāīsteno, lai sekmētu konsulārās aizsardzības veidu, ko visbiežāk sniedz nepārstāvētiem pilsoņiem, proti, pagaidu ceļošanas dokumenta izdošanu.

Referente šo priekšlikumu vērtē kā faktoru, kas atvieglo ES pilsoņu pārvietošanās brīvības izmantošanu, ņemot vērā, ka tā ir viens no ES pilsonības institūta stūrakmeņiem, un kas papildina citas brīvības — arī tad, ja tas reglamentē trešās valstīs nepārstāvētu Savienības pilsoņu konsulārās aizsardzības pasākumus.

Referente uzsver, ka Savienībai būtu jāsekmē savu iedzīvotāju aizsardzība. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 46. pantā paredzētās nepārstāvēto Savienības pilsoņu pamattiesības uz konsulāro aizsardzību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgajiem ir uzskatāmas par Eiropas solidaritātes izpausmi.

Papildus tam referente uzskata, ka PCD drošuma uzlabošana ir svarīgs Savienības kopējās stratēģijas elements nolūkā efektīvi un lietderīgi novērst atklāt attīstības stadijā esošos drošības apdraudējuma faktorus un reaģēt uz tiem. Saskaņā ar Komisijas 2016. gada paziņojumu — rīcības plānu, ar ko stiprina Eiropas reaģētspēju uz ceļošanas dokumentu viltošanu — dokumentu viltošana sekmē terorismu un organizēto noziedzību un ir saistīta ar cilvēku tirdzniecību un migrantu kontrabandu. Ir izšķiroši svarīgi novērst ļaunprātību un iekšējās drošības apdraudējumu, ko rada dokumentu nedrošuma faktori.

Šajā sakarībā, ņemot vērā visu sniegto informāciju, referente piekrīt Padomes direktīvai, ar ko izveido ES pagaidu ceļošanas dokumentu un atceļ Lēmumu 96/409/KDĀP bez grozījumiem, lai mudinātu dalībvalstis to pieņemt ātri.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

ES pagaidu ceļošanas dokuments

Atsauces

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

31.7.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Pieņemšanas datums

3.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, France Jamet

Iesniegšanas datums

6.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 3. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika