Procedura : 2018/0186(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0433/2018

Teksty złożone :

A8-0433/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 21.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0027

SPRAWOZDANIE     *
PDF 696kWORD 76k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej unijny tymczasowy dokument podróży i uchylającej decyzję 96/409/WPZiB

(COM(2018)0358 – C8‑0386/2018 – 2018/0186(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Kinga Gál

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej unijny tymczasowy dokument podróży i uchylającej decyzję 96/409/WPZiB

(COM(2018)0358 – C8‑0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0358),

–  uwzględniając art. 23 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8‑0386/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0433/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa24 Komisja powinna ocenić niniejszą dyrektywę, opierając się w szczególności na informacjach zgromadzonych w ramach określonych ustaleń w zakresie monitorowania, aby oszacować wpływ dyrektywy i konieczność podjęcia ewentualnych dalszych działań.

(19)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa24 Komisja powinna ocenić niniejszą dyrektywę, opierając się w szczególności na informacjach zgromadzonych w ramach określonych ustaleń w zakresie monitorowania, aby oszacować wpływ dyrektywy, w tym jej wpływ na prawa podstawowe, i konieczność podjęcia ewentualnych dalszych działań. Ocenę należy udostępnić Parlamentowi Europejskiemu, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Agencji Praw Podstawowych.

_________________

_________________

24 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

24 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W ciągu 36 godzin od uzyskania informacji, o których mowa w ust. 2, państwo członkowskie obywatelstwa odpowiada na konsultacje zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy (UE) 2015/637 i potwierdza, czy wnioskodawca jest jego obywatelem. Po potwierdzeniu obywatelstwa wnioskodawcy państwo członkowskie udzielające pomocy przekazuje wnioskodawcy unijny TDP najpóźniej w dniu roboczym przypadającym po dniu, w którym otrzymano odpowiedź państwa członkowskiego obywatelstwa.

3.  W ciągu 24 godzin od uzyskania informacji, o których mowa w ust. 2, państwo członkowskie obywatelstwa odpowiada na konsultacje zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy (UE) 2015/637 i potwierdza, czy wnioskodawca jest jego obywatelem. Po potwierdzeniu obywatelstwa wnioskodawcy państwo członkowskie udzielające pomocy przekazuje wnioskodawcy unijny TDP najpóźniej w dniu roboczym przypadającym po dniu, w którym otrzymano odpowiedź państwa członkowskiego obywatelstwa.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach procedura wydawania TDP przez państwa członkowskie może potrwać dłużej niż wynikałoby to z terminów przewidzianych w ust. 1 i 3.

4.  W należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach procedura wydawania TDP przez państwa członkowskie może potrwać krócej lub dłużej niż wynikałoby to z terminów przewidzianych w ust. 1 i 3.

Uzasadnienie

W sytuacjach skrajnych może być konieczne, by państwo członkowskie udzielające pomocy dostarczyło unijny TDP szybciej niż „następnego dnia roboczego” po otrzymaniu potwierdzenia tożsamości od państwa członkowskiego obywatelstwa, na przykład w celu uniknięcia sytuacji, w której weekend lub dzień wolny od pracy opóźni proces.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty transpozycji niniejszej dyrektywy Komisja poddaje niniejszą dyrektywę ocenie i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające najważniejsze ustalenia z tej oceny, w tym ustalenia dotyczące stosowności poziomu zabezpieczenia danych osobowych.

1.  Nie wcześniej niż po upływie trzech lat od daty transpozycji niniejszej dyrektywy Komisja poddaje niniejszą dyrektywę ocenie i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające najważniejsze ustalenia z tej oceny, w tym ustalenia dotyczące stosowności poziomu zabezpieczenia danych osobowych i potencjalnego wpływu na prawa podstawowe.


UZASADNIENIE

Parlament Europejski w rezolucji w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2017 r. stwierdził, że niemal siedem milionów obywateli UE podróżuje do miejsc poza UE lub mieszka w takich miejscach, w których ich własne państwo nie ma ambasady ani konsulatu, oraz że oczekuje się, iż do 2020 r. liczba obywateli UE niereprezentowanych przez takie instytucje wzrośnie do co najmniej dziesięciu milionów. Obywatele UE mieszkający na terytorium państwa spoza UE, w którym państwo członkowskie ich pochodzenia nie ma swojego przedstawicielstwa, są uprawnieni do korzystania z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych państw członkowskich na takich samych warunkach, jakie przysługują obywatelom tego państwa.

W świetle wspomnianych ustaleń Parlament wezwał Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie nowego, bezpieczniejszego formatu unijnego tymczasowego dokumentu podróży (unijny TDP) dla niereprezentowanych obywateli UE przebywających poza UE, których paszport został skradziony, utracony, zniszczony lub jest czasowo niedostępny, w celu zagwarantowania im bezpiecznego powrotu do domu. Oznacza to uchylenie decyzji przedstawicieli rządów państw członkowskich 96/409/WPZiB ustanawiającej wspólny tymczasowy dokument podróży wydawany przez państwa członkowskie obywatelom Unii w miejscach, w których państwo członkowskie obywatelstwa tych osób nie posiada stałego przedstawicielstwa dyplomatycznego ani konsularnego.

Zgodnie z uzasadnieniem Komisji towarzyszącym wnioskowi, od wprowadzenia unijnych TDP upłynęło już 20 lat, dlatego też pojawiła się konieczność zaktualizowania przepisów zawartych w decyzji 96/409/WPZiB oraz formatu unijnego TDP. W decyzji 96/409/WPZiB nie uwzględniono niedawnych zmian unijnych przepisów w zakresie ochrony konsularnej, a unijny TDP w obecnej formie nie został dostosowany do aktualnej sytuacji w dziedzinie globalnego bezpieczeństwa. Nie uwzględniono w nim usprawnień związanych z bezpieczeństwem dokumentów podróży i oferuje on niewystarczającą ochronę przed fałszowaniem i podrabianiem, co było przyczyną fragmentarycznego korzystania z unijnego TDP w całej Unii.

Ponadto decyzja 96/409/WPZiB nie jest dostosowana do przepisów dyrektywy Rady (UE) 2015/637. Dyrektywa ta reguluje ogólne kwestie związane z ochroną konsularną niereprezentowanych obywateli, co oznacza, że zawiera również przepisy dotyczące wydawania unijnych TDP.

W odniesieniu do sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Parlament wezwał również do pełnego i skutecznego wdrożenia dyrektywy (UE) 2015/637 w celu zapewnienia ochrony konsularnej obywateli UE w państwach trzecich, w których ich państwa członkowskie nie mają przedstawicielstwa. Zdaniem sprawozdawcy omawiany wniosek jest krokiem w tym kierunku, gdyż przewiduje przyjęcie środków niezbędnych do ułatwienia ochrony konsularnej w przypadku rodzajów pomocy konsularnej najczęściej udzielanej niereprezentowanym obywatelom, mianowicie wydawania tymczasowych dokumentów podróży.

Sprawozdawca uważa, że omawiany wniosek ułatwia obywatelom UE korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się, które ma zasadnicze znaczenie dla obywatelstwa UE i uzupełnia inne swobody, nawet jeżeli dotyczy on środków ochrony konsularnej niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich.

Sprawozdawca podkreśla, że Unia powinna działać na rzecz ochrony swoich obywateli. Podstawowe prawo niereprezentowanych obywateli Unii do ochrony konsularnej na takich samych warunkach jak w przypadku obywateli państwa zapewniającego ochronę, zapisane w art. 46 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, stanowi wyraz europejskiej solidarności.

Ponadto sprawozdawca uważa, że poprawa bezpieczeństwa tymczasowych dokumentów podróży jest ważnym aspektem ogólnej strategii unijnej na rzecz skutecznego i efektywnego zapobiegania zmieniającym się zagrożeniom dla bezpieczeństwa, ich wykrywania i reagowania na nie. Jak stwierdzono w komunikacie Komisji z 2016 r. „Plan działania na rzecz wzmocnienia europejskiej reakcji na przestępstwa przeciwko wierzytelności dokumentów”, oszustwa dotyczące dokumentów stały się czynnikiem umożliwiającym terroryzm i przestępczość zorganizowaną, a także są związane z handlem ludźmi i przemytem migrantów. Zapobieganie nadużyciom i zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego wynikającym z uchybień w zakresie bezpieczeństwa dokumentów ma zasadnicze znaczenie.

W związku z powyższym sprawozdawca popiera bez poprawek wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej unijny tymczasowy dokument podróży i uchylającej decyzję 96/409/WPZiB, aby zachęcić państwa członkowskie do szybkiego przyjęcia tej dyrektywy.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Unijny tymczasowy dokument podróży

Odsyłacze

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Data konsultacji z Parlamentem

31.7.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data wydania decyzji

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, France Jamet

Data złożenia

6.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności