Postup : 2018/0186(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0433/2018

Predkladané texty :

A8-0433/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0027

SPRÁVA     *
PDF 633kWORD 77k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

o návrhu smernice Rady, ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad EÚ a zrušuje rozhodnutie 96/409/SZBP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Kinga Gál

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad EÚ a zrušuje rozhodnutie 96/409/SZBP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0358),

–  so zreteľom na článok 23 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0386/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0433/2018),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V súlade s bodmi 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva by Komisia mala zhodnotiť túto smernicu, a to najmä na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných monitorovacích opatrení, s cieľom posúdiť účinky smernice a potrebu prípadných ďalších opatrení.

(19)  V súlade s bodmi 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva by Komisia mala zhodnotiť túto smernicu, a to najmä na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných monitorovacích opatrení, s cieľom posúdiť účinky smernice vrátane jej vplyvu na základné práva a potrebu prípadných ďalších opatrení. Toto hodnotenie by malo byť k dispozícii Európskemu parlamentu, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Agentúre pre základné práva.

_________________

_________________

Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Do 36 hodín po doručení informácií uvedených v odseku 2 členský štát štátnej príslušnosti odpovie na konzultáciu v súlade s článkom 10 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/637 a potvrdí, či je žiadateľ jeho štátnym príslušníkom. Po potvrdení štátnej príslušnosti žiadateľa členský štát, ktorý poskytuje pomoc, poskytne žiadateľovi náhradný cestovný doklad EÚ, a to najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď dostal odpoveď od členského štátu štátnej príslušnosti.

3.  Do 24 hodín po doručení informácií uvedených v odseku 2 členský štát štátnej príslušnosti odpovie na konzultáciu v súlade s článkom 10 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/637 a potvrdí, či je žiadateľ jeho štátnym príslušníkom. Po potvrdení štátnej príslušnosti žiadateľa členský štát, ktorý poskytuje pomoc, poskytne žiadateľovi náhradný cestovný doklad EÚ, a to najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď dostal odpoveď od členského štátu štátnej príslušnosti.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch môžu členské štáty prekročiť lehoty stanovené v odsekoch 1 a 3.

4.  V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch môžu členské štáty skrátiť alebo prekročiť lehoty stanovené v odsekoch 1 a 3.

Odôvodnenie

V mimoriadnych situáciách môže byť potrebné, aby členský štát, ktorý poskytuje pomoc, predložil náhradný cestovný doklad EÚ skôr, než v „nasledujúci pracovný deň“ po tom, ako prijal potvrdenie totožnosti od členského štátu štátnej príslušnosti, napríklad s cieľom zamedziť situáciám, keď by pre víkend alebo štátny sviatok došlo k oddialeniu procesu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia najskôr po piatich rokov od dátumu transpozície tejto smernice vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o hlavných zisteniach vrátane vhodnosti úrovne zabezpečenia osobných údajov.

1.  Komisia najskôr po troch rokov od dátumu transpozície tejto smernice vykoná hodnotenie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o hlavných zisteniach vrátane vhodnosti úrovne zabezpečenia osobných údajov a možných dôsledkov pre základné práva.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament vo svojom uznesení o správe o občianstve za rok 2017 uviedol, že takmer sedem miliónov občanov EÚ cestuje do miest mimo EÚ alebo žije na miestach za hranicami EÚ, kde ich vlastná krajina nemá veľvyslanectvo ani konzulát, pričom sa očakáva, že počet nezastúpených občanov EÚ sa do roku 2020 zvýši najmenej na desať miliónov. Občania EÚ s pobytom na území štátu mimo EÚ, v ktorom ich členský štát pôvodu nemá zastúpenie, majú právo požívať ochranu diplomatických a konzulárnych úradov ktoréhokoľvek iného členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu.

Vzhľadom na tieto zistenia Parlament vyzval Komisiu, aby predložila návrh na nový, bezpečnejší formát náhradného cestovného dokladu EÚ nezastúpených občanov EÚ mimo Únie, ktorých pas bol ukradnutý, stratený, zničený alebo je dočasne nedostupný, aby sa zaručil ich bezpečný návrat domov. Znamená to zrušenie rozhodnutia 96/409/SZBP zástupcov vlád členských štátov, ktorým sa zaviedol spoločný náhradný cestovný dokument, ktorý členské štáty vydávajú občanom Únie v miestach, kde členský štát, ktorého sú títo občania štátnymi príslušníkmi, nemá stále diplomatické alebo konzulárne zastúpenie.

Podľa dôvodovej správy Komisie, ktorá je priložená k návrhu, uplynulo od zavedenia náhradných cestovných dokladov EÚ už 20 rokov a v súčasnosti vyvstáva potreba aktualizovať pravidlá obsiahnuté v rozhodnutí 96/409/SZBP a formát náhradného cestovného dokladu EÚ. V rozhodnutí 96/409/SZBP sa neodrážajú nedávne zmeny pravidiel EÚ týkajúcich sa konzulárnej ochrany a náhradný cestovný doklad EÚ nie je vo svojej súčasnej podobe prispôsobený aktuálnej bezpečnostnej situácii vo svete. Nezohľadňujú sa v ňom zlepšenia v oblasti zabezpečenia cestovných dokladov a neposkytuje dostatočnú ochranu proti podvodom a falšovaniu, čo viedlo k fragmentácii pri používaní náhradného cestovného dokladu EÚ v Únii.

Rozhodnutie 96/409/SZBP navyše nie je zosúladené so smernicou Rady (EÚ) 2015/637. Táto smernica upravuje konzulárnu ochranu nezastúpených občanov vo všeobecnosti, a teda obsahuje aj pravidlá uplatniteľné na vydávanie náhradných cestovných dokladov EÚ.

V správe o občianstve za rok 2017 Parlament takisto vyzval na úplné a účinné vykonávanie smernice (EÚ) 2015/637 s cieľom zabezpečiť konzulárnu ochranu občanov EÚ v tretích krajinách, kde nie sú ich členské štáty zastúpené. Podľa spravodajkyne predstavuje tento návrh krok želaným smerom, keďže ustanovuje opatrenia potrebné na uľahčenie konzulárnej ochrany v prípade najčastejšieho druhu konzulárnej pomoci poskytovanej nezastúpeným občanom, t. j. v prípade vydávania náhradných cestovných dokladov.

Spravodajkyňa sa domnieva, že tento návrh uľahčuje uplatňovanie práv občanov EÚ na voľný pohyb, ktoré majú zásadný význam pre občianstvo EÚ a dopĺňajú iné slobody, a to aj vtedy, ak sa týkajú opatrení na konzulárnu ochranu nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že Únia by mala prispievať k ochrane svojich občanov. Základné právo na konzulárnu ochranu nezastúpených občanov Únie za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny, ktoré je zakotvené v článku 46 Charty základných práv Európskej únie, je prejavom európskej solidarity.

Okrem toho sa spravodajkyňa domnieva, že zlepšenie bezpečnosti náhradných cestovných dokladov je dôležitým prvkom v celkovej stratégii Únie pre účinnú a efektívnu prevenciu meniacich sa bezpečnostných hrozieb, ich odhaľovanie a reakciu na ne. Ako sa uvádza v oznámení Komisie z roku 2016 – Akčný plán na posilnenie európskej reakcie na podvody týkajúce sa cestovných dokladov, podvody v oblasti dokladov prispievajú k terorizmu a organizovanej trestnej činnosti a sú spojené s obchodovaním s ľuďmi a prevádzačstvom migrantov. Je nevyhnutné, aby sa predchádzalo zneužívaniu a hrozbám v oblasti vnútornej bezpečnosti, ktoré vyplývajú z nedostatkov týkajúcich sa bezpečnosti dokladov.

V tejto súvislosti spravodajkyňa vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti podporuje návrh smernice Rady, ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad EÚ a zrušuje rozhodnutie 96/409/SZBP, a to bez predkladania zmien s cieľom podnietiť členské štáty, aby urýchlene pristúpili k jej prijatiu.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Náhradný cestovný doklad EÚ

Referenčné čísla

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Dátum konzultácie s EP

31.7.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, France Jamet

Dátum predloženia

6.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia