Postopek : 2018/0186(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0433/2018

Predložena besedila :

A8-0433/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 21.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0027

POROČILO     *
PDF 680kWORD 75k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

o predlogu direktive Sveta o vzpostavitvi potne listine EU za vrnitev in razveljavitvi Sklepa 96/409/SZVP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Kinga Gál

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o vzpostavitvi potne listine EU za vrnitev in razveljavitvi Sklepa 96/409/SZVP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0358),

–  ob upoštevanju člena 23(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0386/2018),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0433/2018),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje24 bi morala Komisija oceniti to direktivo, zlasti na podlagi informacij, zbranih s posebnimi ureditvami spremljanja, da bi ocenila učinke Direktive in potrebo po nadaljnjih ukrepih.

(19)  V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje24 bi morala Komisija oceniti to direktivo, zlasti na podlagi informacij, zbranih s posebnimi ureditvami spremljanja, da bi ocenila učinke Direktive, vključno z njenim vplivom na temeljne pravice, in potrebo po nadaljnjih ukrepih. Ocena bi morala biti na voljo Evropskemu parlamentu, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Agenciji za temeljne pravice.

_________________

_________________

24 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

24 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V 36 urah po prejetju informacij iz odstavka 2 država članica, katere državljanstvo ima prosilec, odgovori na posvetovanje v skladu s členom 10(3) Direktive (EU) 2015/637 in potrdi, ali je prosilec njen državljan. Po potrditvi državljanstva prosilca država članica, ki nudi pomoč, prosilcu izda PLV EU najpozneje na delovni dan, ki sledi dnevu prejema odgovora države članice, katere državljanstvo ima prosilec.

3.  V 24 urah po prejetju informacij iz odstavka 2 država članica, katere državljanstvo ima prosilec, odgovori na posvetovanje v skladu s členom 10(3) Direktive (EU) 2015/637 in potrdi, ali je prosilec njen državljan. Po potrditvi državljanstva prosilca država članica, ki nudi pomoč, prosilcu izda PLV EU najpozneje na delovni dan, ki sledi dnevu prejema odgovora države članice, katere državljanstvo ima prosilec.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V ustrezno utemeljenih izjemnih primerih lahko države članice prekoračijo roke iz odstavkov 1 in 3.

4.  V ustrezno utemeljenih izjemnih primerih lahko države članice to storijo prej ali prekoračijo roke iz odstavkov 1 in 3.

Obrazložitev

V izjemnih primerih je morda potrebno, da država članica, ki nudi pomoč, izda PLV EU prej kot „na delovni dan, ki sledi“ dnevu, ko je prejela potrditev identitete od države članice, katere državljanstvo ima prosilec, na primer ko bi vikendi ali državni prazniki upočasnili postopek.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija ne prej kot pet let po datumu prenosa te direktive opravi oceno te direktive ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o glavnih ugotovitvah, vključno z ustreznostjo stopnje varnosti osebnih podatkov.

1.  Komisija ne prej kot tri leta po datumu prenosa te direktive opravi oceno te direktive ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o glavnih ugotovitvah, vključno z ustreznostjo stopnje varnosti osebnih podatkov in mogočem vplivu na temeljne pravice.


OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je v svoji resoluciji o poročilu o državljanstvu za leto 2017 navedel, da skoraj sedem milijonov državljanov EU potuje v kraje zunaj EU, kjer njihova država nima diplomatskega ali konzularnega predstavništva, ali v njih prebiva, pričakuje pa se, da se bo število državljanov EU brez predstavništva do leta 2020 povečalo na vsaj deset milijonov. Državljani EU imajo na ozemlju tretje države, v kateri njihova država članica nima predstavništva, pravico do zaščite diplomatskih in konzularnih organov katere koli druge države članice pod enakimi pogoji, kakršni veljajo za državljane tiste države;

Glede na te ugotovitve je Parlament pozval Komisijo, naj pripravi predlog za novo, varnejšo obliko potne listine EU za vrnitev za državljane EU brez predstavništva v državah zunaj EU, katerih potni list je bil ukraden, izgubljen, uničen ali je začasno nedosegljiv, da bi se jim zagotovila varna vrnitev domov. To pomeni razveljaviti Sklep 96/409/SZVP predstavnikov vlad držav članic, ki je določil enotno potno listino za vrnitev, ki jo države članice izdajo državljanom Unije v krajih, kjer država članica, katere državljanstvo imajo, nima stalnega diplomatskega ali konzularnega predstavništva.

V skladu z obrazložitvenim memorandumom Komisije, ki je priložen predlogu, je od uvedbe potne listine EU za vrnitev minilo 20 let, zato bi bilo treba posodobiti pravila iz Sklepa 96/409/SZVP in obliko potne listine EU za vrnitev. Nedavne spremembe pravil EU o konzularni zaščiti niso vključene v Sklep 96/409/SZVP, PLV EU v sedanji obliki pa niso prilagojene trenutnim varnostnim razmeram v svetu. Ne upoštevajo izboljšav na področju varnosti potnih listin in ne zagotavljajo zadostne zaščite pred goljufijami in ponaredki, kar je privedlo k neenotni uporabi potne listine EU za vrnitev v Uniji.

Poleg tega Sklep 96/409/SZVP ni usklajen z Direktivo Sveta (EU) 2015/637. Ta direktiva ureja konzularno zaščito državljanov EU brez predstavništva na splošno in tako vsebuje tudi pravila, ki se uporabljajo za izdajo potne listine EU za vrnitev.

Parlament je v poročilu o državljanstvu za leto 2017 pozval tudi k polnemu in učinkovitemu izvajanju Direktive (EU) 2015/637 za zagotavljanje konzularne zaščite državljanov EU v tretjih državah, kjer njihove države članice nimajo predstavništva. Po mnenju poročevalke je ta predlog korak v tej smeri, saj določa ukrepe, ki so potrebni za lažjo konzularno zaščito za najpogostejše vrste konzularne pomoči, ki se zagotavljajo državljanom brez predstavništva, in sicer za izdajo potnih listin za vrnitev.

Poročevalka meni, da ta predlog, čeprav gre za ukrepe konzularne zaščite državljanov Unije brez predstavništva v tretjih državah, olajšuje izvrševanje pravic državljanov EU do svobode gibanja, ki so bistvenega pomena za državljanstvo EU, in dopolnjuje druge svoboščine.

Poudarja tudi, da bi Unija morala prispevati k zaščiti svojih državljanov. Temeljna pravica do konzularne zaščite državljanov Unije brez predstavništva pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane držav s predstavništvom, iz člena 46 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, je izraz evropske solidarnosti.

Poleg tega poročevalka meni, da je izboljšanje varnosti potnih listin za vrnitev pomemben element v splošni strategiji Unije za učinkovito in uspešno preprečevanje in odkrivanje vse večjih varnostnih groženj ter odzivanje nanje. Kot je navedeno v sporočilu Komisije iz leta 2016 o akcijskem načrtu za okrepitev evropskega odziva na goljufije s potnimi listinami, je ponarejanje dokumentov postalo dejavnik, ki omogoča terorizem in organizirani kriminal ter je povezan s trgovino z ljudmi in tihotapljenjem migrantov. Preprečiti je treba zlorabe in grožnje za notranjo varnost, ki izhajajo iz pomanjkljivosti pri varnosti dokumentov.

V zvezi s tem in na podlagi povedanega poročevalka podpira predlog za direktivo Sveta o vzpostavitvi potne listine EU za vrnitev in razveljavitvi Sklepa 96/409/SZVP brez sprememb, da bi države članice spodbudili k takojšnjemu ukrepanju za njeno sprejetje.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Potna listina EU za vrnitev

Referenčni dokumenti

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Datum posvetovanja z EP

31.7.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Datum sprejetja

3.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, France Jamet

Datum predložitve

6.12.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov