Förfarande : 2018/0186(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0433/2018

Ingivna texter :

A8-0433/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 21.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0027

BETÄNKANDE     *
PDF 382kWORD 76k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

om förslaget till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp

(COM(2018)0358 – C8‑0386/2018 – 2018/0186(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Kinga Gál

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp

(COM(2018)0358 – C8‑0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0358),

–  med beaktande av artikel 23.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0386/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0433/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning6 bör kommissionen utvärdera detta direktiv, särskilt på grundval av information som samlats in genom särskilda övervakningsarrangemang för att bedöma direktivets följder, och behovet av eventuella ytterligare åtgärder.

(19)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning6 bör kommissionen utvärdera detta direktiv, särskilt på grundval av information som samlats in genom särskilda övervakningsarrangemang för att bedöma direktivets följder, inklusive dess inverkan på grundläggande rättigheter, och behovet av eventuella ytterligare åtgärder. Utvärderingen bör göras tillgänglig för Europaparlamentet, Europeiska datatillsynsmannen och EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

_________________

_________________

6 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

6 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inom 36 timmar efter mottagandet av den information som avses i punkt 2 ska medborgarskapsmedlemsstaten besvara samrådet i enlighet med artikel 10.3 i direktiv (EU) 2015/637 och bekräfta om sökanden är medborgare i medlemsstaten. Efter det att sökandens medborgarskap bekräftats ska den bistående medlemsstaten förse sökanden med en provisorisk EU-resehandling senast den arbetsdag som följer på den dag då svaret från medborgarskapsmedlemsstaten mottogs.

3.  Inom 24 timmar efter mottagandet av den information som avses i punkt 2 ska medborgarskapsmedlemsstaten besvara samrådet i enlighet med artikel 10.3 i direktiv (EU) 2015/637 och bekräfta om sökanden är medborgare i medlemsstaten. Efter det att sökandens medborgarskap bekräftats ska den bistående medlemsstaten förse sökanden med en provisorisk EU-resehandling senast den arbetsdag som följer på den dag då svaret från medborgarskapsmedlemsstaten mottogs.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  I vederbörligen motiverade undantagsfall får medlemsstaterna överskrida de tidsfrister som fastställs i punkterna 1 och 3.

4.  I vederbörligen motiverade undantagsfall får medlemsstaterna överskrida eller underskrida de tidsfrister som fastställs i punkterna 1 och 3.

Motivering

I extrema situationer kan det vara nödvändigt att den bistående medlemsstaten utfärdar den provisoriska EU-resehandlingen tidigare än den första efterföljande arbetsdagen efter att identitetsbekräftelse har mottagits från medborgarskapsmedlemsstaten, till exempel för att undvika situationer där veckoslut och helgdagar fördröjer processen.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tidigast fem år efter den dag då detta direktiv har införlivats ska kommissionen göra en utvärdering av direktivet och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet och rådet, inbegripet om huruvida personuppgifternas säkerhetsnivå är lämplig.

1.  Tidigast tre år efter den dag då detta direktiv har införlivats ska kommissionen göra en utvärdering av direktivet och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet och rådet, inbegripet om huruvida personuppgifternas säkerhetsnivå är lämplig och om eventuell inverkan på de grundläggande rättigheterna.


MOTIVERING

I sin resolution om rapporten om EU-medborgarskapet 2017 uppgav Europaparlamentet att nära sju miljoner EU-medborgare reser till eller lever på platser utanför EU där deras eget land inte har någon ambassad eller något konsulat och att antalet icke-företrädda EU-medborgare förväntas öka till minst tio miljoner år 2020. EU-medborgare som är bosatta på ett tredjelands territorium där deras ursprungsmedlemsstat inte är representerad har rätt till skydd från varje annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter på samma villkor som den statens medborgare.

Mot bakgrund av detta uppmanade parlamentet kommissionen att lägga fram ett förslag till ett nytt, säkrare format för den provisoriska EU-resehandlingen för icke-företrädda EU-medborgare utanför EU vilkas pass har stulits, förkommit, förstörts eller är tillfälligt oåtkomliga, i syfte att garantera deras hemresa. Detta innebär ett upphävande av beslut 96/409/Gusp fattat av medlemsstaternas regeringsföreträdare, genom vilket det inrättades en gemensam provisorisk resehandling som utfärdas av medlemsstaterna till unionsmedborgare på platser där den medlemsstat där de är medborgare saknar permanent diplomatisk eller konsulär beskickning.

Enligt kommissionens motivering, som åtföljer förslaget, är det nu 20 år sedan provisoriska EU-resehandlingar infördes, och det finns ett behov av att uppdatera bestämmelserna i beslut 96/409/Gusp och formatet för den provisoriska EU-resehandlingen. Den senaste tidens ändringar av EU:s regler om konsulärt skydd avspeglas inte i beslut 96/409/Gusp, och den provisoriska EU-resehandlingen i sin nuvarande form är inte anpassad till den aktuella globala säkerhetssituationen. Den beaktar inte förbättringarna när det gäller resehandlingars säkerhet och ger ett otillräckligt skydd mot bedrägerier och förfalskningar, vilket har lett till fragmentering i användningen av den provisoriska EU-resehandlingen inom unionen.

Dessutom överensstämmer beslut 96/409/Gusp inte med rådets direktiv (EU) 2015/637. I detta direktiv regleras det konsulära skyddet för icke-företrädda medborgare i allmänhet, och det innehåller därmed också regler för utfärdande av provisoriska EU-resehandlingar.

Angående rapporten om EU-medborgarskapet 2017 efterlyste parlamentet också ett fullständigt och effektivt genomförande av direktiv (EU) 2015/637 för att säkerställa konsulärt skydd för unionsmedborgare som befinner sig i tredjeländer där deras medlemsstater inte är representerade. Enligt föredraganden utgör detta förslag ett framsteg i denna riktning eftersom det fastställer åtgärder som är nödvändiga för att underlätta konsulärt skydd för den vanligaste typ av konsulärt bistånd som ges till icke-företrädda medborgare, nämligen utfärdande av provisoriska resehandlingar.

Föredraganden anser att detta förslag underlättar utövandet av EU-medborgarnas rätt till fri rörlighet, vilket är centralt för EU-medborgarskapet och kompletterar andra friheter, även om det gäller åtgärder för konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer.

Föredraganden understryker att unionen bör bidra till skydd av sina medborgare. Den grundläggande principen att icke företrädda EU-medborgare ska ha rätt till konsulärt skydd på samma villkor som medborgare i de enskilda medlemsstaterna, som följer av artikel 46 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, är ett uttryck för europeisk solidaritet.

Föredraganden anser vidare att förbättrad säkerhet för de provisoriska resehandlingarna är en viktig del i unionens helhetsstrategi för att ändamålsenligt och effektivt förebygga, upptäcka och reagera på framväxande säkerhetshot. Såsom uppgavs i kommissionens meddelande från 2016 – Handlingsplan för att stärka EU:s insatser mot bedrägerier med resedokument – har dokumentbedrägerier blivit en faktor som möjliggör terrorism och organiserad brottslighet, samtidigt som de också har koppling till människohandel och smuggling av migranter. Att förebygga brott och hot mot den inre säkerheten till följd av bristande dokumentsäkerhet är av grundläggande betydelse.

Mot bakgrund av allt det ovannämnda stöder föredraganden förslaget till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp utan ändringar, för att uppmuntra medlemsstaterna att snabbt gå vidare med antagandet av detta.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp

Referensnummer

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

31.7.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Behandling i utskott

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Max Andersson, France Jamet

Ingivande

6.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy