RAPORT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri)
(COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Juan Fernando López Aguilar

6.12.2018


Menetlus : 2018/0061(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0434/2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: