Pranešimas - A8-0434/2018Pranešimas
A8-0434/2018

PRANEŠIMAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)
(COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar

6.12.2018


Procedūra : 2018/0061(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0434/2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: