SPRAWOZDANIE
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)
(COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar

6.12.2018


Procedura : 2018/0061(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0434/2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: