Процедура : 2018/0336(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0435/2018

Внесени текстове :

A8-0435/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Приети текстове :

P8_TA(2019)0155

ДОКЛАД     ***I
PDF 797kWORD 91k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 А8-0435/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент

(COM(2018)0636 – C8‑0413/2018 – 2018/0336(COD))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчици: Мерчедес Бресо, Райнер Виланд

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент

(COM(2018)0636 – C8‑0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0636),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 224 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0413/2018),

–  като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–    след като се консултира с Европейския икономически и социален комитет,

–  след като се консултира с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси, както и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0435/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Когато Органът налага санкция на европейската политическа партия или фондация съгласно процедурата за проверка, той взема надлежно предвид принципа „ne bis in idem“, за да не допуска едно и също нарушение да бъде санкционирано два пъти – на национално равнище след решението на надзорния орган и на европейско равнище след процедурата за проверка.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Тъй като новата процедура се задейства с решение на компетентен надзорен орган по защита на данните, следва да бъде възможно съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация да поиска санкцията да бъде преразгледана, ако решението на надзорния орган бъде отменено или ако успешно бъде упражнено право на защита срещу това решение.

(6)  Тъй като новата процедура се задейства с решение на компетентен надзорен орган по защита на данните, следва да бъде възможно съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация да бъде изслушана преди постановяването на решението и да поиска санкцията да бъде преразгледана, ако решението на надзорния орган бъде отменено или ако успешно бъде упражнено право на защита срещу това решение.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 10a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако Органът узнае за решение на надзорен орган по смисъла на член 4, точка 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета17, с което се установява, че дадено физическо или юридическо лице е нарушило приложимите правила за защита на личните данни и ако от това решение става ясно – или когато са налице други разумни основания да се смята, че това е така – че нарушението е свързано с политически дейности на европейска политическа партия или европейска политическа фондация в контекста на изборите за Европейски парламент, Органът отнася въпроса до комитета, съставен от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11. Комитетът дава становище дали въпросната европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила умишлен опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент, като се е възползвала от това нарушение. Органът изисква становището да бъде представено без ненужно забавяне и не по-късно от 1 месец след решението на надзорния орган. Комитетът дава своето становище в рамките на кратък разумен срок, определен от Органа.

1.  Европейска политическа партия или европейска политическа фондация не може да оказва влияние или да прави опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент, възползвайки се от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни, извършено от физическо или юридическо лице. Настоящият параграф се прилага само ако надзорен орган на държава членка по смисъла на член 4, точка 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета17 е установил с решение с изпълнителна сила, че е извършено нарушение на приложимите правила за защита на данните.

 

2.  Когато Органът узнае за поведение, обхванато от първия параграф, и е уведомен за посоченото в първия параграф решение с изпълнителна сила на надзорния орган, той отнася въпроса до комитета, съставен от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11, без ненужно забавяне и не по-късно от 3 месеца след това уведомяване. Комитетът дава становище в рамките на кратък разумен срок, определен от Органа, за това дали съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация е нарушила параграф 1.

 

Като взема предвид становището на комитета, Органът взема решение съгласно член 27, параграф 2, буква а) дали да наложи финансови санкции на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация. Решението на Органа е надлежно мотивирано, по-специално с оглед становището на комитета, и се публикува своевременно.

_________________

_________________

17 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 27 – параграф 2 – буква а – подточка vii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„vii)  ако в съответствие с член 10а комитетът даде становище, с което се установява, че дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила умишлен опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент, възползвайки се от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни.“;

„vii)  ако дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация е нарушила член 10а, параграф 1.“;

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 27 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Когато решение на надзорния орган, посочен в член 10а, е отменено или когато успешно е упражнено право на защита срещу това решение, по искане на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация Органът преразглежда всяка санкция, наложена по силата на параграф 2, буква а), подточка vii).

7.  Когато решение на националния надзорен орган, посочен в член 10а, е отменено окончателно или когато успешно и окончателно е упражнено право на защита срещу това решение, по искане на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация Органът преразглежда всяка санкция, наложена по силата на параграф 2, буква а), подточка vii).


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (5.12.2018)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент

(COM(2018)0636 – C8‑0413/2018 – 2018/0336(COD))

Докладчик по становище: София ин 'т Велд

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по конституционни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  За тази цел следва да се установи процедура за проверка, чрез която Органът трябва при определени обстоятелства да поиска от комитета, съставен от независими изтъкнати личности, да прецени дали дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация е оказала умишлено влияние или е направила умишлен опит да повлияе на резултатите от изборите за Европейски парламент, възползвайки се от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни. Когато комитетът установи, че това е така, Органът следва да наложи санкции в съответствие с ефективната, пропорционална и възпираща система от санкции, установена с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

(4)  За тази цел следва да се установи процедура за проверка, чрез която Органът трябва, след вземане на окончателно решение от надзорния орган или от Европейски надзорен орган по защита на данните, да поиска от комитета, съставен от независими изтъкнати личности, да прецени дали дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация е оказала умишлено влияние или е направила умишлен опит да повлияе на резултатите от изборите за Европейски парламент, възползвайки се от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни. Когато комитетът установи, че това е така, Органът следва да наложи санкции в съответствие с ефективната, пропорционална и възпираща система от санкции, установена с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. Тези санкции следва да преследват целта за гарантиране на свободни и честни избори за Европейски парламент, като същевременно възможните санкции, налагани от органите за защита на данните, следва да преследват целта за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни. 

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Когато Органът налага санкция на европейската политическа партия или фондация съгласно процедурата за проверка, той взема надлежно предвид принципа „ne bis in idem“, за да не допуска едно и също нарушение да бъде санкционирано два пъти, на национално равнище след решението на надзорния орган и на европейско равнище след процедурата за проверка.

Обосновка

Ако Органът наложи санкция на европейската политическа партия/фондация в съответствие с процедурата за проверка, санкцията може да се разглежда като bis in idem: решението на надзорния орган и санкцията, наложена от Органа. Това би било в противоречие с член 50 от Хартата и с член 4 от Протокол № 7 към Европейската конвенция за правата на човека.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 10a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако Органът узнае за решение на надзорен орган по смисъла на член 4, точка 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета17, с което се установява, че дадено физическо или юридическо лице е нарушило приложимите правила за защита на личните данни и ако от това решение става ясно или когато са налице други разумни основания да се смята, че това е така — че нарушението е свързано с политически дейности на европейска политическа партия или европейска политическа фондация в контекста на изборите за Европейски парламент, Органът отнася въпроса до комитета, съставен от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11. Комитетът дава становище дали въпросната европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила умишлен опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент, като се е възползвала от това нарушение. Органът изисква становището да бъде представено без ненужно забавяне и не по-късно от 1 месец след решението на надзорния орган. Комитетът дава своето становище в рамките на кратък разумен срок, определен от Органа.

Ако Органът узнае за окончателно решение на надзорен орган по смисъла на член 4, точка 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета17, прието съгласно член 58, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, или за окончателно решение на Европейския надзорен орган по защита на данните, установен в съответствие с член 52 от Регламент (ЕС) 2018/172517а на Европейския парламент и на Съвета, прието съгласно член 58, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725, с което се установява, че дадено физическо или юридическо лице е нарушило приложимите правила за защита на личните данни и ако от това окончателно решение става ясно или ако съществуват фактически причини, сочещи, че нарушението е свързано с политически дейности на европейска политическа партия или европейска политическа фондация или е било извършено от името на, по указания на или с помощта политически дейности на европейска политическа партия или европейска политическа фондация в контекста на изборите за Европейски парламент, Органът отнася въпроса до комитета, съставен от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11. Комитетът дава становище дали въпросната европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила умишлен опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент чрез нарушаване на приложимите правила за защита на личните данни или чрез упълномощаване, инструктиране или подпомагане на образувание, което е нарушило приложимите правила, като се е възползвала от това нарушение. Органът изисква становището да бъде представено без ненужно забавяне и не по-късно от 1 месец след решението на надзорния орган. Комитетът дава своето становище в рамките на кратък разумен срок, определен от Органа.

__________________

__________________

17 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

17а Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Обосновка

Ако само окончателните решения могат да задействат процедурите за проверка, принципите на правна сигурност и зачитане на правото на справедлив съдебен процес и справедлив процес са по-добри гаранции. Чрез включването на Регламент [2018/xxxx (45/2001)], решенията на ЕНОЗД относно нарушения на правилата за защита на данните от страна на институциите на ЕС (включително членове на ЕП и служители) могат също да задействат процедурата. Единствено решенията, приети от ОЗД или ЕНОЗД въз основа на техните корективни правомощия, могат да доведат до тази процедура, а не решения за разследване и консултиране.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1141/2014

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – второ изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По искане на Органа комитетът дава становище за това дали европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила умишлен опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент, възползвайки се от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни. И в двата случая комитетът може да изиска всички съответни документи и доказателства от Органа, Европейския парламент, съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация, други политически партии, политически фондации или други заинтересовани страни и може да поиска да изслуша техни представители. В случаите на становища за това дали европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила умишлен опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент, възползвайки се от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни, надзорните органи, посочени в член 10а, сътрудничат на комитета в съответствие с приложимото право.

По искане на Органа комитетът дава становище за това дали европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила умишлен опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент, възползвайки се от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни или чрез упълномощаване, инструктиране или подпомагане на образувание, което е нарушило приложимите правила. И в двата случая комитетът може да изиска всички съответни документи и доказателства от Органа, Европейския парламент, съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация, други политически партии, политически фондации или други заинтересовани страни и може да поиска да изслуша техни представители. В случаите на становища за това дали европейска политическа партия или европейска политическа фондация е оказала влияние или е направила умишлен опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент чрез нарушение на приложимите правила за защита на личните данни или чрез упълномощаване, инструктиране или подпомагане на образувание, което е нарушило приложимите правила, надзорните органи, посочени в член 10а, сътрудничат на комитета в съответствие с приложимото право и при спазване на задължението за опазване на професионалната тайна, предвидено в член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и в член 56 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Обосновка

Общият регламент относно защитата на данните и новият Регламент (ЕС) № 2018/1725 предвиждат, че членовете и служителите на надзорните органи са задължени да пазят професионална тайна. Ако те обменят поверителна информация с този комитет, съставен от изтъкнати личности, това сътрудничество следва да е в съответствие със задължението за опазване на професионалната тайна.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 27 — параграф 2 – буква а – подточка vii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vii)  ако в съответствие с член 10а комитетът даде становище, с което се установява, че дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила умишлен опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент, възползвайки се от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни.;

vii)  ако в съответствие с член 10а комитетът даде становище, с което се установява, че дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация умишлено е оказала влияние или е направила умишлен опит да повлияе на резултата от изборите за Европейски парламент, възползвайки се от нарушение на приложимите правила за защита на личните данни. В този случай се отчита надлежно принципът „ne bis in idem“;

Обосновка

Ако Органът наложи санкция на европейската политическа партия/фондация в съответствие с процедурата за проверка, санкцията може да се разглежда като bis in idem: решението на надзорния орган и санкцията, наложена от Органа. Това би било в противоречие с член 50 от Хартата и с член 4 от Протокол № 7 към Европейската конвенция за правата на човека.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 27a – параграф 1 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  В член 27а се добавя следната точка:

 

ба)  в случая, посочен в член 27, параграф 2, буква а), подточка vii), когато е установено, че физическото лице също носи отговорност за въпросните факти и поведение, в съответствие с процедурата, установена в член 10а.

Обосновка

За да се осигури последователност, този параграф трябва да се добави към член 27а (Отговорност на физическите лица).

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент

Позовавания

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

1.10.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Разглеждане в комисия

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, France Jamet

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент

Позовавания

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.9.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Разглеждане в комисия

12.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Дата на внасяне

6.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност