Postup : 2018/0336(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0435/2018

Předložené texty :

A8-0435/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0155

ZPRÁVA     ***I
PDF 700kWORD 64k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 2018/0336(COD))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodajové: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0636),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0413/2018),

–  s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a rovněž stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0435/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Úřad, který na základě postupu ověřování udělí evropské poltické straně nebo nadaci sankce, patřičně zohlední zásadu ne bis in idem, aby se zabránilo tomu, že totéž porušení pravidel bude trestáno dvakrát, a to na vnitrostátní úrovni na základě rozhodnutí orgánu dozoru a na úrovni evropské na základě postupu ověřování.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Jelikož se nový postup zahajuje na základě rozhodnutí příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů, měla by mít dotčená evropská politická strana nebo evropská politická nadace možnost požádat, aby byla sankce přezkoumána, pokud je rozhodnutí dozorového úřadu zrušeno nebo je-li opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí úspěšný.

(6)  Jelikož se nový postup zahajuje na základě rozhodnutí příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů, měla by mít dotčená evropská politická strana nebo evropská politická nadace možnost požádat, aby byla před vydáním tohoto rozhodnutí vyslyšena a aby sankce byla přezkoumána, pokud je rozhodnutí dozorového úřadu zrušeno nebo je-li opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí úspěšný.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 10 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vezme-li úřad na vědomí rozhodnutí dozorového úřadu ve smyslu čl. 4 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67917, jímž se shledá, že fyzická nebo právnická osoba porušila platná pravidla ochrany osobních údajů, a pokud z uvedeného rozhodnutí vyplývá či existují-li jinak oprávněné důvody k domněnce, že protiprávní jednání souvisí s politickými činnostmi některé evropské politické strany nebo evropské politické nadace v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, úřad tuto záležitost postoupí výboru nezávislých významných osobností zřízenému článkem 11. Výbor vydá stanovisko, zda dotčená evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využívá porušení platných pravidel o ochraně osobních údajů. Úřad si stanovisko vyžádá bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce po rozhodnutí dozorového úřadu. Výbor vydá stanovisko v krátké přiměřené lhůtě stanovené úřadem.

1.  Evropská politická strana nebo evropská politická nadace neovlivňuje nebo se nepokouší ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že by využívala porušení platných pravidel o ochraně osobních údajů ze strany fyzických či právnických osob. Tento odstavec se použije pouze tehdy, pokud dozorový úřad členského státu ve smyslu čl. 4 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67917 vykonatelným rozhodnutím stanovil, že došlo k porušení platných pravidel o ochraně údajů.

 

2.  Pokud se úřad dozví o jednání uvedeném v prvním odstavci a je mu oznámeno vymahatelné rozhodnutí dozorového úřadu uvedeného v prvním odstavci, tuto záležitost postoupí výboru nezávislých významných osobností zřízenému článkem 11 bez zbytečného odkladu a nejpozději do 3 měsíců po takovém oznámení. V krátké přiměřené lhůtě stanovené úřadem vydá výbor stanovisko k tomu, zda dotyčná evropská politická strana nebo evropská politická nadace porušila odstavec 1.

 

S ohledem na stanovisko výboru úřad rozhodne podle čl. 27 odst. 2 písm. a), zda dotyčné evropské politické straně nebo evropské politické nadaci uloží finanční sankce. Rozhodnutí úřadu musí být řádně odůvodněno, zejména pokud jde o stanovisko výboru, a musí být neprodleně zveřejněno.

_________________

_________________

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5. 2016, s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5. 2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 27 – odst. 2 – písm. a – bod vii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vii)  v případě, že výbor v souladu s článkem 10a vydá stanovisko, jímž shledá, že evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využívá porušení platných pravidel ochrany osobních údajů.“

vii)  v případě, že evropská politická strana nebo evropská politická nadace porušila čl. 10a odst. 1.“;

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 27 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  V případě, že je rozhodnutí dozorového úřadu podle článku 10a zrušeno nebo je-li opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí úspěšný, úřad na žádost dotčené evropské politické strany nebo evropské politické nadace přezkoumá každou sankci uloženou podle odst. 2 písm. a) bodu vii).

7.  V případě, že je rozhodnutí vnitrostátního dozorového úřadu podle článku 10a definitivně zrušeno nebo je-li opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí úspěšný a je konečný, úřad na žádost dotčené evropské politické strany nebo evropské politické nadace přezkoumá každou sankci uloženou podle odst. 2 písm. a) bodu vii).


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (5.12.2018)

pro Výbor pro ústavní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Zpravodajka: Sophia in 't Veld

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Za tímto účelem by měl být stanoven postup ověřování, na jehož základě musí úřad za určitých okolností požádat výbor nezávislých významných osobností, aby posoudil, zda evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využívá porušení platných pravidel ochrany osobních údajů. Pokud výbor zjistí, že tomu tak je, měl by úřad uložit sankce v souladu s účinným, přiměřeným a odrazujícím systémem sankcí zřízeným nařízením (EU, Euratom) č. 1141/2014.

(4)  Za tímto účelem by měl být stanoven postup ověřování, na jehož základě musí úřad po konečném rozhodnutí vnitrostátního dozorového úřadu nebo evropského inspektora ochrany údajů požádat výbor nezávislých významných osobností, aby posoudil, zda evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využívá porušení platných pravidel ochrany osobních údajů. Pokud výbor zjistí, že tomu tak je, měl by úřad uložit sankce v souladu s účinným, přiměřeným a odrazujícím systémem sankcí zřízeným nařízením (EU, Euratom) č. 1141/2014. Cílem těchto sankcí by mělo být zaručit svobodné a spravedlivé volby do Evropského parlamentu, zatímco cílem sankcí, které případně uloží orgány pro ochranu údajů, by měla být ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Úřad, který na základě postupu ověřování udělí evropské poltické straně nebo nadaci sankce, patřičně zohlední zásadu ne bis in idem, aby se zabránilo tomu, že totéž porušení pravidel bude trestáno dvakrát, a to na vnitrostátní úrovni na základě rozhodnutí orgánu dozoru a na úrovni evropské na základě postupu ověřování.

Odůvodnění

Pokud úřad na základě postupu ověřování udělí sankce evropské politické straně nebo nadaci, mohla by být tato sankce považována za a bis in idem: rozhodnutí orgánu dozoru a k tomu sankce uvalená úřadem. To by bylo v rozporu s článkem 50 Listiny a článkem 4 protokolu č. 7 Evropské úmluvy o lidských právech.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) 1141/2014

Čl. 10 a –odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vezme-li úřad na vědomí rozhodnutí dozorového úřadu ve smyslu čl. 4 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67917, jímž se shledá, že fyzická nebo právnická osoba porušila platná pravidla ochrany osobních údajů, a pokud z uvedeného rozhodnutí vyplývá či existují-li jinak oprávněné důvody k domněnce, že protiprávní jednání souvisí s politickými činnostmi některé evropské politické strany nebo evropské politické nadace v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, úřad tuto záležitost postoupí výboru nezávislých významných osobností zřízenému článkem 11. Výbor vydá stanovisko, zda dotčená evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využívá porušení platných pravidel o ochraně osobních údajů. Úřad si stanovisko vyžádá bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce po rozhodnutí dozorového úřadu. Výbor vydá stanovisko v krátké přiměřené lhůtě stanovené úřadem.

Vezme-li úřad na vědomí konečné rozhodnutí dozorového úřadu ve smyslu čl. 4 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 přijaté podle čl. 58 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 nebo konečné rozhodnutí evropského inspektora ochrany údajů zřízeného podle článku 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/172517a přijaté podle čl. 58 odst. 2 nařízení 2018/1725, jímž se shledá, že fyzická nebo právnická osoba porušila platná pravidla ochrany osobních údajů, a pokud z uvedeného konečného rozhodnutí vyplývá či existují-li faktické důvody k domněnce, že protiprávní jednání souvisí s politickými činnostmi některé evropské politické strany nebo evropské politické nadace v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu nebo že k protiprávnímu jednání došlo jménem některé evropské politické strany nebo evropské politické nadace, na její pokyn či s její podporou, úřad tuto záležitost postoupí výboru nezávislých významných osobností zřízenému článkem 11. Výbor vydá stanovisko, zda dotčená evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že porušila platná pravidla o ochraně osobních údajů nebo dala svolení či pokyny nebo poskytla podporu subjektu, který tato platná pravidla porušil, a využívá porušení platných pravidel o ochraně osobních údajů. Úřad si stanovisko vyžádá bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce po rozhodnutí dozorového úřadu. Výbor vydá stanovisko v krátké přiměřené lhůtě stanovené úřadem.

__________________

__________________

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5. 2016, s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5. 2016, s. 1).

 

17aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

Odůvodnění

Pokud postup ověřování může být spuštěn pouze na základě konečného rozhodnutí, je tím lépe zajištěno dodržování zásady právní jistoty a práv na spravedlivý soud a řádný proces. Zahrnutím nařízení [2018/xxxx (45/2001)] se umožní, aby postup ověřování byl spouštěn také na základě rozhodnutí evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ) týkajících se porušování pravidel ochrany údajů ze strany institucí EU (včetně poslanců a zaměstnanců EP). K tomuto postupu mohou vést pouze rozhodnutí orgánů pro ochranu údajů a EIOÚ založená na jejich pravomocích ukládat nápravná opatření.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení 1141/2014

Čl. 11 – odst. 3 –pododstavec 1 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výbor na žádost úřadu vydává stanovisko, zda evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využívá porušení platných pravidel ochrany osobních údajů. V obou případech může výbor požádat úřad, oddělení Evropského parlamentu, dotčenou evropskou politickou stranu či evropskou politickou nadaci, jiné politické strany, politické nadace a další zúčastněné strany o jakýkoli příslušný dokument či doklad a může požádat o vyslechnutí jejich zástupců. V případě stanovisek, zda evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využívá porušení platných pravidel ochrany osobních údajů, spolupracují dozorové úřady uvedené v článku 10a s výborem v souladu s použitelným právem.

Výbor na žádost úřadu vydává stanovisko, zda evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využívá porušení platných pravidel ochrany osobních údajů, nebo tím, že dala svolení či pokyny nebo poskytla podporu subjektu, který tato platná pravidla porušil. V obou případech může výbor požádat úřad, oddělení Evropského parlamentu, dotčenou evropskou politickou stranu či evropskou politickou nadaci, jiné politické strany, politické nadace a další zúčastněné strany o jakýkoli příslušný dokument či doklad a může požádat o vyslechnutí jejich zástupců. V případě stanovisek, zda evropská politická strana nebo evropská politická nadace ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že porušila platná pravidla ochrany osobních údajů nebo že dala svolení či pokyny nebo poskytla podporu subjektu, který tato platná pravidla porušil, spolupracují dozorové úřady uvedené v článku 10a s výborem v souladu s použitelným právem a v souladu s povinností zachovávat služební tajemství uvedenou v čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 a v článku 56 nařízení (EU) 2018/1725.

Odůvodnění

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a nové nařízení (EU) 2018/1725 stanovují, že členové a pracovníci dozorových úřadů jsou vázáni služebním tajemstvím. Pokud budou sdílet důvěrné informace s tímto výborem významných osobností, jejich spolupráce musí respektovat povinnost zachovávat služební tajemství.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) 1141/2014

Čl. 27 – odst. 2 – písm. a – bod vii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vii)  v případě, že výbor v souladu s článkem 10a vydá stanovisko, jímž shledá, že evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využívá porušení platných pravidel ochrany osobních údajů.

vii)  v případě, že výbor v souladu s článkem 10a vydá stanovisko, jímž shledá, že evropská politická strana nebo evropská politická nadace úmyslně ovlivnila nebo se pokusila ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu tím, že využívá porušení platných pravidel ochrany osobních údajů. V tom případě musí být řádně zohledněna zásada ne bis in idem;

Odůvodnění

Pokud úřad na základě postupu ověřování udělí sankce evropské politické straně nebo nadaci, mohla by být tato sankce považována za a bis in idem: rozhodnutí orgánu dozoru a k tomu sankce uvalená úřadem. To by bylo v rozporu s článkem 50 Listiny a článkem 4 protokolu č. 7 Evropské úmluvy o lidských právech.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) 1141/2014

Čl. 27 a – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a)  V článku 27a se doplňuje nový bod, který zní:

 

ba)  v případě uvedeném v čl. 27 písm. a) bodě vii), pokud byla daná fyzická osoba rovněž pravomocně odsouzena za dotyčné skutečnosti a jednání na základě postupu uvedeného v článku 10a.

Odůvodnění

Tento bod je nutné v zájmu konzistentnosti přidat k článku 27a (Odpovědnost fyzických osob).

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

Referenční údaje

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

1.10.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Projednání ve výboru

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, France Jamet

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

Referenční údaje

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Datum předložení EP

12.9.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Projednání ve výboru

12.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

6.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Datum předložení

6.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí