Procedure : 2018/0336(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0435/2018

Indgivne tekster :

A8-0435/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0155

BETÆNKNING     ***I
PDF 430kWORD 63k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet

(COM(2018)0636 – C8–0413/2018 – 2018/0336(COD))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordførere: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet

(COM(2018)0636 – C8–0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0636),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0413/2018),

–  der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–    efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0435/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Når myndigheden pålægger det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond en sanktion i henhold til kontrolproceduren, tager den behørigt hensyn til ne bis in idem-princippet for at undgå, at den samme overtrædelse straffes to gange, på nationalt plan efter tilsynsmyndighedens afgørelse og på europæisk plan efter kontrolproceduren.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Eftersom den nye procedure igangsættes af en afgørelse fra en kompetent tilsynsmyndighed for databeskyttelse, bør det være muligt for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond at anmode om, at sanktionen efterprøves, hvis afgørelsen fra den kompetente tilsynsmyndighed ophæves, eller hvis en foranstaltning over for en sådan afgørelse er blevet taget til følge.

(6)  Eftersom den nye procedure igangsættes af en afgørelse fra en kompetent tilsynsmyndighed for databeskyttelse, bør det være muligt for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond at blive hørt, inden afgørelsen træffes, og at anmode om, at sanktionen efterprøves, hvis afgørelsen fra den kompetente tilsynsmyndighed ophæves, eller hvis en foranstaltning over for en sådan afgørelse er blevet taget til følge.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1141/2014

Artikel 10a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis myndigheden bliver bekendt med en afgørelse truffet af en tilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 4, nr. 21, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67917, hvori det konstateres, at en fysisk eller juridisk person har overtrådt gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, og hvis det af afgørelsen følger, eller hvis der er andre rimelige grunde til at formode, at overtrædelsen er knyttet til et europæisk politisk partis eller en europæisk politisk fonds politiske aktiviteter i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, indbringer myndigheden sagen for udvalget af uafhængige fremtrædende personer, der er oprettet ved artikel 11. Udvalget afgiver udtalelse om, hvorvidt det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valget til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af overtrædelsen. Myndigheden anmoder om udtalelsen uden unødig forsinkelse og senest én måned efter tilsynsmyndighedens afgørelse. Udvalget afgiver udtalelsen inden for en kort, rimelig frist, som fastsættes af myndigheden.

1.  Et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond må ikke påvirke eller forsøge at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse begået af en fysisk eller juridisk person af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Dette stykke finder kun anvendelse, hvis en medlemsstats tilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 4, nr. 21, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67917 ved en eksigibel afgørelse har fastslået, at der er sket en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

 

2.  Når myndigheden bliver bekendt med en adfærd, der er omfattet af stk. 1, og har givet meddelelse om den eksigible afgørelse fra den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i stk. 1, skal den forelægge sagen for det udvalg af uafhængige fremtrædende personer, der er nedsat ved artikel 11, uden unødig forsinkelse og senest 3 måneder efter denne meddelelse. Udvalget afgiver inden for en kort, rimelig frist, som fastsættes af myndigheden, en udtalelse om, hvorvidt det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond har overtrådt stk. 1.

 

Myndigheden afgør i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, litra a), om det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond skal pålægges finansielle sanktioner. Myndighedens afgørelse skal være behørigt begrundet, navnlig med hensyn til udvalgets udtalelse, og den skal offentliggøres hurtigst muligt.

_________________

_________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1). 2016, s. 1.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra a

Forordning (EU) nr. 1141/2014

Artikel 27 – stk. 2 – litra a – nr. vii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vii)  når udvalget i medfør at artikel 10a afgiver en udtalelse, hvori der konstateres, at et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

vii)  når et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond har overtrådt artikel 10a, stk. 1"

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra b

Forordning (EU) nr. 1141/2014

Artikel 27 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Når en afgørelse truffet af den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 10a, er blevet ophævet, eller hvis en foranstaltning over for en sådan afgørelse er taget til følge, efterprøver myndigheden enhver sanktion, der er pålagt i henhold til stk. 2, litra a), nr. vii), efter anmodning fra det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske fond."

7.  Når en afgørelse truffet af den nationale tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 10a, er blevet endegyldigt ophævet, eller hvis en foranstaltning over for en sådan afgørelse er taget til følge og er endelig, efterprøver myndigheden enhver sanktion, der er pålagt i henhold til stk. 2, litra a), nr. vii), efter anmodning fra det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske fond.


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (5.12.2018)

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Ordfører for udtalelse: Sophia in 't Veld

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Der bør med dette for øje fastlægges en kontrolprocedure, hvorefter myndigheden under særlige omstændigheder skal anmode udvalget af uafhængige fremtrædende personer om at vurdere, hvorvidt et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Hvis udvalget finder, at dette er tilfældet, bør myndigheden pålægge sanktioner i overensstemmelse med det effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktionssystem, der er indført ved forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

(4)  Der bør med dette for øje fastlægges en kontrolprocedure, hvorefter myndigheden efter en endelig afgørelse fra den nationale tilsynsmyndighed eller Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse skal anmode udvalget af uafhængige fremtrædende personer om at vurdere, hvorvidt et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Hvis udvalget finder, at dette er tilfældet, bør myndigheden pålægge sanktioner i overensstemmelse med det effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktionssystem, der er indført ved forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014. Disse sanktioner bør forfølge målet om at sikre frie og retfærdige valg til Europa-Parlamentet, mens mulige sanktioner pålagt af databeskyttelsesmyndighederne bør forfølge målet om at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. 

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Når myndigheden pålægger det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond en sanktion i henhold til kontrolproceduren, tager den behørigt hensyn til ne bis in idem-princippet for at undgå, at den samme overtrædelse straffes to gange, på nationalt plan efter tilsynsmyndighedens afgørelse og på europæisk plan efter kontrolproceduren.

Begrundelse

Hvis myndigheden pålægger det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond en sanktion i henhold til kontrolproceduren, kan sanktionen betragtes som "bis in idem": tilsynsmyndighedens afgørelse og den af myndigheden pålagte sanktion. Dette ville være i strid med artikel 50 i chartret og artikel 4 i protokol nr. 7 til den europæiske menneskerettighedskonvention.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 10a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis myndigheden bliver bekendt med en afgørelse truffet af en tilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 4, nr. 21, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67917, hvori det konstateres, at en fysisk eller juridisk person har overtrådt gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, og hvis det af afgørelsen følger, eller hvis der er andre rimelige grunde til at formode, at overtrædelsen er knyttet til et europæisk politisk partis eller en europæisk politisk fonds politiske aktiviteter i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, indbringer myndigheden sagen for udvalget af uafhængige fremtrædende personer, der er oprettet ved artikel 11. Udvalget afgiver udtalelse om, hvorvidt det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valget til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af overtrædelsen. Myndigheden anmoder om udtalelsen uden unødig forsinkelse og senest én måned efter tilsynsmyndighedens afgørelse. Udvalget afgiver udtalelsen inden for en kort, rimelig frist, som fastsættes af myndigheden.

Hvis myndigheden bliver bekendt med en endelig afgørelse truffet af en tilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 4, nr. 21, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 vedtaget i henhold til artikel 58, stk. 2, i forordning (EU) 2016/679 eller en endelig afgørelse truffet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der blev oprettet i henhold til artikel 52 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725/200117a, vedtaget i henhold til artikel 58, stk. 2, i forordning 2018/1725, hvori det konstateres, at en fysisk eller juridisk person har overtrådt gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, og hvis det følger af den endelige afgørelse, eller hvis der er faktiske grunde til at antage, at overtrædelsen er knyttet til et europæisk politisk partis eller en europæisk politisk fonds politiske aktiviteter eller er begået på vegne af, efter instrukser fra eller med støtte fra et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, indbringer myndigheden sagen for udvalget af uafhængige fremtrædende personer, der er oprettet ved artikel 11. Udvalget afgiver udtalelse om, hvorvidt det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valget til Europa-Parlamentet ved at overtræde de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger eller ved at give tilladelse, instrukser eller støtte til en enhed, der har overtrådt de gældende regler, ved at drage fordel af overtrædelsen. Myndigheden anmoder om udtalelsen uden unødig forsinkelse og senest én måned efter tilsynsmyndighedens afgørelse. Udvalget afgiver udtalelsen inden for en kort, rimelig frist, som fastsættes af myndigheden.

__________________

__________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

17a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

Begrundelse

Hvis det kun er endelige afgørelser, der kan udløse kontrolprocedurerne, er principperne om retssikkerhed og overholdelse af retten til en retfærdig rettergang garanteret bedre. Ved at medtage forordning [2018/xxxx (45/2001)] kan afgørelser fra EDPS om overtrædelser af reglerne om databeskyttelse begået af EU-institutionerne (herunder MEP'er og personalet) også udløse proceduren. Kun afgørelser truffet af databeskyttelsesmyndighederne eller EDPS på grundlag af deres beføjelser til at fastsætte korrigerende foranstaltninger kan føre til denne procedure, ikke afgørelser baseret på undersøgelses- eller rådgivningsbeføjelser.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – andet punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På anmodning af myndigheden afgiver udvalget udtalelse om, hvorvidt et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. I begge tilfælde kan udvalget anmode om eventuelle relevante dokumenter og bevismaterialer fra myndigheden, Europa-Parlamentets tjenestegrene, det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, andre politiske partier, politiske fonde eller andre interessenter, og det kan anmode om at høre deres repræsentanter. I tilfælde af udtalelser om, hvorvidt et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, samarbejder de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 10a, med udvalget i overensstemmelse med gældende lovgivning.

På anmodning af myndigheden afgiver udvalget udtalelse om, hvorvidt et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger eller ved at give tilladelse, instrukser eller støtte til en enhed, der har overtrådt de gældende regler. I begge tilfælde kan udvalget anmode om eventuelle relevante dokumenter og bevismaterialer fra myndigheden, Europa-Parlamentets tjenestegrene, det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, andre politiske partier, politiske fonde eller andre interessenter, og det kan anmode om at høre deres repræsentanter. I tilfælde af udtalelser om, hvorvidt et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at overtræde de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger eller ved at give tilladelse, instrukser eller støtte til en enhed, der har overtrådt de gældende regler, samarbejder de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 10a, med udvalget i overensstemmelse med gældende lovgivning og under overholdelse af tavshedspligten, jf. artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) 2016/679 og artikel 56 i forordning (EU) 2018/1725.

Begrundelse

Den generelle forordning om databeskyttelse og den nye forordning (EU) 2018/1725 fastslår, at tilsynsmyndighedernes medlemmer og personale har tavshedspligt. Hvis de videregiver fortrolige oplysninger til dette udvalg af fremtrædende personer, bør dette samarbejde respektere tavshedspligten.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 27 – stk. 2 – litra a – nr. vii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vii)  når udvalget i medfør at artikel 10a afgiver en udtalelse, hvori der konstateres, at et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

vii)  når udvalget i medfør at artikel 10a afgiver en udtalelse, hvori der konstateres, at et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond bevidst har påvirket eller forsøgt at påvirke resultatet af valg til Europa-Parlamentet ved at drage fordel af en overtrædelse af de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Der tages i så fald behørigt hensyn til ne bis in idem-princippet

Begrundelse

Hvis myndigheden pålægger det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond en sanktion i henhold til kontrolproceduren, kan sanktionen betragtes som "bis in idem": tilsynsmyndighedens afgørelse og den af myndigheden pålagte sanktion. Dette ville være i strid med artikel 50 i chartret og artikel 4 i protokol nr. 7 til den europæiske menneskerettighedskonvention.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 27a – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  I artikel 27a tilføjes følgende nr.:

 

ba)  i den situation, der er omhandlet i artikel 27, litra a), nr. vii), hvis det er blevet konstateret, at den fysiske person også er ansvarlig for de omhandlede forhold og handlinger, efter proceduren i artikel 10a.

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen skal dette nr. tilføjes i artikel 27a ("Fysiske personers ansvar").

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet

Referencer

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

1.10.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Behandling i udvalg

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Max Andersson, France Jamet

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet

Referencer

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Dato for høring af EP

12.9.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Behandling i udvalg

12.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

6.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Dato for indgivelse

6.12.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik