Διαδικασία : 2018/0336(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0435/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0435/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0155

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 778kWORD 73k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 2018/0336(COD))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητές: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0636),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 224 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0413/2018),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0435/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Όταν η Αρχή επιβάλλει κύρωση στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ίδρυμα στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, λαμβάνει δεόντως υπόψη την αρχή ne bis in idem, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή επιβολή κυρώσεων για την ίδια παράβαση, σε εθνικό επίπεδο μετά την απόφαση της εποπτικής αρχής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά τη διαδικασία επαλήθευσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Δεδομένου ότι η νέα διαδικασία ενεργοποιείται με απόφαση αρμόδιας εποπτικής αρχής προστασίας των δεδομένων, το ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα θα πρέπει να μπορεί να ζητεί την επανεξέταση της κύρωσης σε περίπτωση κατάργησης της απόφασης της εποπτικής αρχής ή τελεσφόρησης της προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης.

(6)  Δεδομένου ότι η νέα διαδικασία ενεργοποιείται με απόφαση αρμόδιας εποπτικής αρχής προστασίας των δεδομένων, το ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα θα πρέπει να μπορεί να εκφράσει την άποψή του πριν ληφθεί η απόφαση και να ζητεί την επανεξέταση της κύρωσης σε περίπτωση κατάργησης της απόφασης της εποπτικής αρχής ή τελεσφόρησης της προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

Άρθρο 10 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν η Αρχή λάβει γνώση απόφασης εποπτικής αρχής, κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, με την οποία διαπιστώνεται ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβίασε εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εάν προκύπτει από την εν λόγω απόφαση, ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες, ότι η παράβαση συνδέεται με πολιτικές δραστηριότητες ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αρχή παραπέμπει το ζήτημα αυτό στην επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 11. Η επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το κατά πόσον το ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει επηρεάσει εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκμεταλλευόμενο την εν λόγω παράβαση. Η Αρχή ζητεί τη γνωμοδότηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 1 μηνός από την απόφαση της εποπτικής αρχής. Η επιτροπή υποβάλει τη γνωμοδότησή της εντός σύντομης και εύλογης προθεσμίας την οποία ορίζει η Αρχή.

1.  Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα ούτε επηρεάζει, ούτε επιχειρεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκμεταλλευόμενο παράβαση, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, των εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνο όταν εποπτική αρχή κράτους μέλους, κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 , έχει διαπιστώσει, με εκτελεστή απόφαση, ότι έχει υπάρξει παραβίαση των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

2.  Όταν η Αρχή λάβει γνώση διαγωγής που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο και της κοινοποιείται εκτελεστή απόφαση εποπτικής αρχής που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, παραπέμπει το ζήτημα αυτό στην επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 11 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 3 μηνών από την εν λόγω κοινοποίηση. Η επιτροπή γνωμοδοτεί εντός σύντομης και εύλογης προθεσμίας την οποία ορίζει η Αρχή ως προς το κατά πόσο το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα παραβίασε την παράγραφο 1.

 

Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της επιτροπής, η Αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 σημείο (α), κατά πόσο πρέπει να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. Η απόφαση της Αρχής είναι δεόντως αιτιολογημένη και δη σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση της επιτροπής και δημοσιεύεται χωρίς καμία χρονοτριβή.

_________________

_________________

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5. 2016, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5. 2016, σ. 1).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο vii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vii)  σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 10α, η επιτροπή εκδώσει γνωμοδότηση με την οποία διαπιστώνεται ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει εσκεμμένα επηρεάσει ή επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκμεταλλευόμενο παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»·

vii)  σε περίπτωση που ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει παραβιάσει το άρθρο 10α παράγραφος 1»

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

Άρθρο 27 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Σε περίπτωση κατάργησης μιας απόφασης της εποπτικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α, ή σε περίπτωση τελεσφόρησης της προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης, η Αρχή επανεξετάζει κάθε κύρωση που έχει επιβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α) σημείο vii) κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος.»

7.  Σε περίπτωση οριστικής κατάργησης μιας απόφασης της εθνικής εποπτικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α, ή σε περίπτωση οριστικής τελεσφόρησης της προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης, η Αρχή επανεξετάζει κάθε κύρωση που έχει επιβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α) σημείο vii) κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (5.12.2018)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sophia in 't Veld

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία ελέγχου στο πλαίσιο της οποίας η Αρχή οφείλει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητεί από την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων να εξετάζει κατά πόσον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει επηρεάσει εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκμεταλλευόμενο παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν η επιτροπή κρίνει ότι αυτό ισχύει, η Αρχή θα πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό σύστημα επιβολής κυρώσεων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.

(4)  Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία ελέγχου στο πλαίσιο της οποίας η Αρχή οφείλει, μετά από οριστική απόφαση της εθνικής εποπτικής αρχής ή του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, να ζητεί από την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων να εξετάζει κατά πόσον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει επηρεάσει εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκμεταλλευόμενο παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν η επιτροπή κρίνει ότι αυτό ισχύει, η Αρχή θα πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό σύστημα επιβολής κυρώσεων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ οι ενδεχόμενες κυρώσεις που επιβάλλονται από τις αρχές προστασίας δεδομένων θα πρέπει να αποσκοπούν στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Όταν η Αρχή επιβάλλει κύρωση στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ίδρυμα στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, λαμβάνει δεόντως υπόψη την αρχή ne bis in idem, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή κύρωση για την ίδια παράβαση, σε εθνικό επίπεδο μετά από την απόφαση της εποπτικής αρχής, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά από τη διαδικασία ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Εάν η Αρχή επιβάλει κύρωση στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα/ίδρυμα στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, η κύρωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβιάζει την αρχή ne bis in idem: αφενός υπάρχει απόφαση της εποπτικής αρχής, αφετέρου επιβάλλεται κύρωση από την Αρχή. Τούτο θα ήταν αντίθετο με το άρθρο 50 του Χάρτη και το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1141/2014

Άρθρο 10 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν η Αρχή λάβει γνώση απόφασης εποπτικής αρχής, κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, με την οποία διαπιστώνεται ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβίασε εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εάν προκύπτει από την εν λόγω απόφαση, ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες, ότι η παράβαση συνδέεται με πολιτικές δραστηριότητες ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αρχή παραπέμπει το ζήτημα αυτό στην επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 11. Η επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το κατά πόσον το ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει επηρεάσει εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκμεταλλευόμενο την εν λόγω παράβαση. Η Αρχή ζητεί τη γνωμοδότηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 1 μηνός από την απόφαση της εποπτικής αρχής. Η επιτροπή υποβάλει τη γνωμοδότησή της εντός σύντομης και εύλογης προθεσμίας την οποία ορίζει η Αρχή.

Εάν η Αρχή λάβει γνώση οριστικής απόφασης εποπτικής αρχής, κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή οριστικής απόφασης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/172517α του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2 του κανονισμού 2018/1725, με την οποία διαπιστώνεται ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβίασε εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εάν προκύπτει από την εν λόγω οριστική απόφαση ή όταν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα που υποδηλώνουν ότι η παράβαση συνδέεται με πολιτικές δραστηριότητες ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, ή διαπράχθηκε εκ μέρους, υπό την καθοδήγηση ή με την υποστήριξη ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αρχή παραπέμπει το ζήτημα αυτό στην επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 11. Η επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το κατά πόσον το ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει επηρεάσει εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραβαίνοντας τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή αδειοδοτώντας, καθοδηγώντας ή υποστηρίζοντας οντότητα που έχει παραβεί τους εφαρμοστέους κανόνες, εκμεταλλευόμενο την εν λόγω παράβαση. Η Αρχή ζητεί τη γνωμοδότηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 1 μηνός από την απόφαση της εποπτικής αρχής. Η επιτροπή υποβάλει τη γνωμοδότησή της εντός σύντομης και εύλογης προθεσμίας την οποία ορίζει η Αρχή.

__________________

__________________

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5. 2016, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5. 2016, σ. 1).

 

17α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της ασφάλειας δικαίου και του σεβασμού των δικαιωμάτων δίκαιης δίκης και ορθής διαδικασίας διασφαλίζονται καλύτερα εάν η διαδικασία ελέγχου μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον από οριστικές αποφάσεις. Με τη συμπερίληψη του κανονισμού [2018/xxxx (45/2001)], η διαδικασία μπορεί να ενεργοποιηθεί και από αποφάσεις του ΕΕΠΔ σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας δεδομένων από θεσμικά όργανα της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών του ΕΚ και του προσωπικού).Μόνον οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις ΑΠΔ ή τον ΕΕΠΔ βάσει των διορθωτικών εξουσιών τους μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή τη διαδικασία, και όχι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει ελεγκτικών ή συμβουλευτικών εξουσιών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – δεύτερη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν καλείται από την Αρχή, η επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το κατά πόσον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει επηρεάσει εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκμεταλλευόμενο παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί να ζητήσει κάθε σχετικό έγγραφο και αποδεικτικό στοιχείο από την Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, άλλα πολιτικά κόμματα, άλλα πολιτικά ιδρύματα ή άλλους ενδιαφερομένους και μπορεί να ζητήσει να ακούσει τους εκπροσώπους τους. Σε περιπτώσεις γνωμοδοτήσεων σχετικά με το κατά πόσον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει επηρεάσει εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκμεταλλευόμενο παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι εποπτικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 10α συνεργάζονται με την επιτροπή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Όταν καλείται από την Αρχή, η επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το κατά πόσον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει επηρεάσει εσκεμμένα ή έχει επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκμεταλλευόμενο παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή αδειοδοτώντας, καθοδηγώντας ή υποστηρίζοντας οντότητα που έχει παραβεί τους εφαρμοστέους κανόνες. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί να ζητήσει κάθε σχετικό έγγραφο και αποδεικτικό στοιχείο από την Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, άλλα πολιτικά κόμματα, άλλα πολιτικά ιδρύματα ή άλλους ενδιαφερομένους και μπορεί να ζητήσει να ακούσει τους εκπροσώπους τους. Σε περιπτώσεις γνωμοδοτήσεων σχετικά με το κατά πόσον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει επηρεάσει ή έχει επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραβαίνοντας τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή αδειοδοτώντας, καθοδηγώντας ή υποστηρίζοντας οντότητα που έχει παραβεί τους εφαρμοστέους κανόνες, οι εποπτικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 10α συνεργάζονται με την επιτροπή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και σύμφωνα με το καθήκον τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Αιτιολόγηση

Ο ΓΚΠΔ και ο νέος κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 προβλέπουν ότι τα μέλη και το προσωπικό των εποπτικών αρχών δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Εάν ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες με την εν λόγω επιτροπή διακεκριμένων προσωπικοτήτων, η συνεργασία αυτή θα πρέπει να σέβεται το επαγγελματικό απόρρητο.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο vii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vii)  σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 10α, η επιτροπή εκδώσει γνωμοδότηση με την οποία διαπιστώνεται ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει εσκεμμένα επηρεάσει ή επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκμεταλλευόμενο παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

vii)  σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 10α, η επιτροπή εκδώσει γνωμοδότηση με την οποία διαπιστώνεται ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει εσκεμμένα επηρεάσει ή επιχειρήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκμεταλλευόμενο παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η αρχή ne bis in idem·

Αιτιολόγηση

Εάν η Αρχή επιβάλει κύρωση στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα/ίδρυμα στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, η κύρωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβιάζει την αρχή ne bis in idem: αφενός υπάρχει απόφαση της εποπτικής αρχής, αφετέρου επιβάλλεται κύρωση από την Αρχή. Τούτο θα ήταν αντίθετο με το άρθρο 50 του Χάρτη και το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

Άρθρο 27 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  στο άρθρο 27α, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

β α)  στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 27 στοιχείο α) σημείο vii), εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το φυσικό πρόσωπο είναι συνυπεύθυνο για τα επίμαχα πραγματικά περιστατικά και τις επίμαχες συμπεριφορές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10α.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής, το σημείο αυτό πρέπει να προστεθεί στο άρθρο 27α (Ευθύνη των φυσικών προσώπων).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

1.10.2018

Συντάκτρια γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, France Jamet

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.9.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Ημερομηνία κατάθεσης

6.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου