RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 kontrollimenetluse osas, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa Parlamendi valimiste raames

  6.12.2018 - (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) - ***I

  Põhiseaduskomisjon
  Raportöör: Mercedes Bresso, Rainer Wieland


  Menetlus : 2018/0336(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0435/2018
  Esitatud tekstid :
  A8-0435/2018
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 kontrollimenetluse osas, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa Parlamendi valimiste raames

  (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0636),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 224, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0413/2018),

  –  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

  –    pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

  –  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

  –  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0435/2018),

  1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 a)  Kui amet määrab kontrollimenetluse alusel Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele karistuse, võtab ta nõuetekohaselt arvesse ne bis in idem põhimõtet, et vältida sama rikkumise eest kaks korda karistamist: riigi tasandil pärast järelevalveasutuse otsuse tegemist ja Euroopa tasandil pärast kontrollimenetlust.

  Muudatusettepanek    2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 6

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (6)  Kuna uus menetlus algatatakse pädeva andmekaitse järelevalveasutuse otsusega, siis peaks asjaomasel Euroopa tasandi erakonnal või Euroopa tasandi poliitilisel sihtasutusel olema võimalik taotleda karistuse läbivaatamist juhul, kui järelevalveasutuse otsus tühistatakse või kui selle otsuse vastu võetud õiguskaitsevahend osutub edukaks.

  (6)  Kuna uus menetlus algatatakse pädeva andmekaitse järelevalveasutuse otsusega, siis peaks asjaomasel Euroopa tasandi erakonnal või Euroopa tasandi poliitilisel sihtasutusel olema võimalik esitada enne otsuse tegemist oma seisukohad ja taotleda karistuse läbivaatamist juhul, kui järelevalveasutuse otsus tühistatakse või kui selle otsuse vastu võetud õiguskaitsevahend osutub edukaks.

  Muudatusettepanek    3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

  Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

  Artikkel 10a – lõik 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kui amet saab teada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/67917 artikli 4 punkti 21 kohase järelevalveasutuse otsusest, milles leitakse, et füüsiline või juriidiline isik on rikkunud kehtivaid isikuandmete kaitse norme, ja sellest otsusest tuleneb või on muudel põhjustel alust uskuda, et rikkumine on seotud Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse poliitilise tegevusega Euroopa Parlamendi valimiste raames, suunab amet juhtumi artikli 11 alusel loodud sõltumatute väljapaistvate isikute komiteele. Komitee esitab oma arvamuse, kas Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult mõjutanud või püüdnud mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, kasutades ära kõnealust rikkumist. Amet taotleb arvamust viivitamata, mitte hiljem kui üks kuu pärast seda, kui järelevalveasutus on teinud oma otsuse. Komitee esitab oma arvamuse ameti määratud mõistlikult lühikese tähtaja jooksul.

  1.  Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ei mõjuta ega püüa mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, kasutades ära kehtivate isikuandmete kaitse normide rikkumist mõne füüsilise või juriidilise isiku poolt. Käesolevat lõiget kohaldatakse üksnes juhul kui liikmesriigi järelevalveasutus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/67917 artikli 4 punkti 21 tähenduses) on kehtivate andmekaitsenormide rikkumise tuvastanud ja võtnud selle kohta vastu täitmisele pööratava otsuse.

   

  2.  Kui amet saab teada esimeses lõikes osutatud tegevusest ning talle tehakse teatavaks järelevalveasutuse esimeses lõikes osutatud täitmisele pööratav otsus, suunab amet juhtumi viivitamata ja mitte hiljem kui 3 kuud pärast otsusest teatavaks saamist artikli 11 alusel loodud sõltumatute väljapaistvate isikute komiteele. Komitee esitab ameti määratud mõistlikult lühikese tähtaja jooksul arvamuse selle kohta, kas Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on lõike 1 sätteid rikkunud või mitte.

   

  Komitee arvamuse alusel otsustab amet kooskõlas artikli 27 lõike 2 punktiga a, kas asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele tuleks määrata rahaline karistus või mitte. Ameti otsus peab olema nõuetekohaselt põhjendatud, eriti mis puudutab komitee arvamust, ning see avaldatakse kiiresti.

  _________________

  _________________

  17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

  17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

  Muudatusettepanek    4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

  Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

  Artikkel 27 – lõige 2 – punkt a – alapunkt vii

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „vii)  kui komitee esitab kooskõlas artikliga 10a arvamuse, milles leitakse, et Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult mõjutanud või püüdnud mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, kasutades ära kehtivate isikuandmete kaitse normide rikkumist.“;

  „vii)  kui Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on rikkunud artikli 10a lõike 1 sätteid.“;

  Muudatusettepanek    5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b

  Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

  Artikkel 27 – lõige 7

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „7.  Kui artiklis 10a osutatud järelevalveasutuse otsus tühistatakse või kui selle otsuse vastu võetud õiguskaitsevahend osutub edukaks, vaatab amet asjaomase Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse palvel läbi kõik lõike 2 punkti a alapunkti vii alusel määratud karistused.“

  „7.  Kui artiklis 10a osutatud riikliku järelevalveasutuse otsus lõplikult tühistatakse või kui selle otsuse vastu võetud lõplik õiguskaitsevahend osutub edukaks, vaatab amet asjaomase Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse palvel läbi kõik lõike 2 punkti a alapunkti vii alusel määratud karistused.“

  KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS (5.12.2018)

  põhiseaduskomisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb isikuandmete kaitset Euroopa Parlamendi valimiste raames
  (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

  Arvamuse koostaja: Sophia in 't Veld

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

  Muudatusettepanek    1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4)  Selleks tuleks kehtestada kontrollimenetlus, mille raames peab amet teatavates olukordades paluma sõltumatute väljapaistvate isikute komiteel hinnata, kas Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult mõjutanud või püüdnud mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, kasutades ära kehtivate isikuandmete kaitse normide rikkumist. Kui komitee leiab, et see nii on, peaks amet määrama karistused kooskõlas määrusega (EL, Euratom) nr 1141/2014 kehtestatud tõhusa, proportsionaalse ja heidutava karistamissüsteemiga.

  (4)  Selleks tuleks kehtestada kontrollimenetlus, mille raames peab amet pärast riikliku järelevalveasutuse või Euroopa Andmekaitseinspektori lõplikku otsust paluma sõltumatute väljapaistvate isikute komiteel hinnata, kas Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult mõjutanud või püüdnud mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, kasutades ära kehtivate isikuandmete kaitse normide rikkumist. Kui komitee leiab, et see nii on, peaks amet määrama karistused kooskõlas määrusega (EL, Euratom) nr 1141/2014 kehtestatud tõhusa, proportsionaalse ja heidutava karistamissüsteemiga. Need karistused peaksid teenima eesmärki tagada Euroopa Parlamendile vabad ja õiglased valimised, samas kui andmekaitseasutuste kehtestatud võimalike karistuste eesmärk peaks olema kaitsta füüsilisi isikuid seoses isikuandmete töötlemisega. 

  Muudatusettepanek    2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 a)  Kui amet määrab kontrollimenetluse alusel Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele karistuse, võtab ta nõuetekohaselt arvesse ne bis in idem põhimõtet, et vältida sama rikkumise eest kaks korda karistamist: riigi tasandil pärast järelevalveasutuse otsuse tegemist ja Euroopa tasandil pärast kontrollimenetlust.

  Selgitus

  Kui amet määrab kontrollimenetluse kohaselt Euroopa tasandi erakonnale/sihtasutusele karistuse, võib seda pidada kahekordseks karistamiseks: järelevalveasutuse otsus ja ameti määratud karistus. See oleks vastuolus harta artikliga 50 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni protokolli nr 7 artikliga 4.

  Muudatusettepanek    3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

  Määrus (EL, Euratom) 1141/2014

  Artikkel 10a – lõige 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kui amet saab teada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/67917 artikli 4 punkti 21 kohase järelevalveasutuse otsusest, milles leitakse, et füüsiline või juriidiline isik on rikkunud kehtivaid isikuandmete kaitse norme, ja sellest otsusest tuleneb või on muudel põhjustel alust uskuda, et rikkumine on seotud Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse poliitilise tegevusega Euroopa Parlamendi valimiste raames, suunab amet juhtumi artikli 11 alusel loodud sõltumatute väljapaistvate isikute komiteele. Komitee esitab oma arvamuse, kas Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult mõjutanud või püüdnud mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, kasutades ära kõnealust rikkumist. Amet taotleb arvamust viivitamata, mitte hiljem kui üks kuu pärast seda, kui järelevalveasutus on teinud oma otsuse. Komitee esitab oma arvamuse ameti määratud mõistlikult lühikese tähtaja jooksul.

  Kui amet saab teada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 artikli 4 punkti 21 kohase järelevalveasutuse lõplikust otsusest, mis on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 artikli 58 lõike 2 alusel, või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/172517a kohaselt asutatud Euroopa Andmekaitseinspektori lõplikust otsusest, mis on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2018/1725 artikli 58 lõike 2 alusel ning milles leitakse, et füüsiline või juriidiline isik on rikkunud kehtivaid isikuandmete kaitse norme, ja sellest lõplikust otsusest tuleneb või on faktilist põhjust arvata, et rikkumine on seotud Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse poliitilise tegevusega Euroopa Parlamendi valimiste raames või see pandi toime sellise erakonna või sihtasutuse nimel või toel või juhiste alusel, suunab amet juhtumi artikli 11 alusel loodud sõltumatute väljapaistvate isikute komiteele. Komitee esitab oma arvamuse, kas Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult mõjutanud või püüdnud mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, rikkudes kohaldatavaid isikuandmete kaitse eeskirju või olles teinud rikkumise ülesandeks kohaldatavaid eeskirju rikkunud üksusele või olles andnud talle juhiseid või teda toetanud, kasutades ära kõnealust rikkumist. Amet taotleb arvamust viivitamata, mitte hiljem kui üks kuu pärast seda, kui järelevalveasutus on teinud oma otsuse. Komitee esitab oma arvamuse ameti määratud mõistlikult lühikese tähtaja jooksul.

  __________________

  __________________

  17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

  17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

   

  17a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

  Selgitus

  Kui kontrollimenetluse võivad käivitada üksnes lõplikud otsused, on õiguskindluse põhimõte ning õiglase ja nõuetekohase kohtumenetluse õigus paremini tagatud. Lisades määruse [2018/xxxx (45/2001)], võivad kontrollimenetluse käivitada ka Euroopa Andmekaitseinspektori otsused ELi institutsioonide (sealhulgas Euroopa Parlamendi liikmete ja töötajate) andmekaitsenormide rikkumise kohta. Sellise menetluse võivad käivitada üksnes andmekaitseasutuste või Euroopa Andmekaitseinspektori parandusvolituste alusel tehtud otsused, mitte uurimise ega nõustamisega seotud otsused.

  Muudatusettepanek    4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

  Määrus 1141/2014

  Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – teine lause

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Komitee esitab ameti palvel arvamuse, kas Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult mõjutanud või püüdnud mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, kasutades ära kehtivate isikuandmete kaitse normide rikkumist. Mõlemal juhul võib komitee ametilt, Euroopa Parlamendilt, asjaomaselt Euroopa tasandi erakonnalt või Euroopa tasandi poliitiliselt sihtasutuselt, teistelt erakondadelt, poliitilistelt sihtasutustelt või teistelt sidusrühmadelt taotleda kõiki asjaomaseid dokumente ja tõendeid ning võib taotleda nende esindajate ärakuulamist. Selleks et komitee saaks esitada arvamuse, kas Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult mõjutanud või püüdnud mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, kasutades ära kehtivate isikuandmete kaitse normide rikkumist, teevad artiklis 10a osutatud järelevalveasutused kooskõlas kohaldatava õigusega komiteega koostööd.

  Komitee esitab ameti palvel arvamuse selle kohta, kas Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult mõjutanud või püüdnud mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, kasutades ära kehtivate isikuandmete kaitse normide rikkumist või olles teinud rikkumise ülesandeks kohaldatavaid eeskirju rikkunud üksusele või olles andnud talle juhiseid või teda toetanud. Mõlemal juhul võib komitee ametilt, Euroopa Parlamendilt, asjaomaselt Euroopa tasandi erakonnalt või Euroopa tasandi poliitiliselt sihtasutuselt, teistelt erakondadelt, poliitilistelt sihtasutustelt või teistelt sidusrühmadelt taotleda kõiki asjaomaseid dokumente ja tõendeid ning võib taotleda nende esindajate ärakuulamist. Selleks et komitee saaks esitada arvamuse, kas Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on mõjutanud või püüdnud mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, rikkudes isikuandmete kaitse suhtes kohaldatavaid eeskirju või olles teinud rikkumise ülesandeks kohaldatavaid eeskirju rikkunud üksusele või olles andnud talle juhiseid või teda toetanud, teevad artiklis 10a osutatud järelevalveasutused komiteega koostööd kooskõlas kohaldatava õigusega ning järgides määruse (EL) 2016/679 artikli 54 lõikes 2 ja määruse (EL) 2018/1725 artiklis 56 sätestatud ametisaladuse hoidmise kohustust.

  Selgitus

  Isikuandmete kaitse üldmääruses ja uues määruses (EL) 2018/1725 on sätestatud, et järelevalveasutuste liikmete ja töötajate suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus. Kui nad jagavad konfidentsiaalset teavet väljapaistvate isikute komiteega, tuleks sellise koostöö käigus järgida ametisaladuse hoidmise kohustust.

  Muudatusettepanek    5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

  Määrus (EL, Euratom) 1141/2014

  Artikkel 27 – lõik 2 – punkt a – alapunkt vii

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  vii)  kui komitee esitab kooskõlas artikliga 10a arvamuse, milles leitakse, et Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult mõjutanud või püüdnud mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, kasutades ära kehtivate isikuandmete kaitse normide rikkumist.;

  vii)  kui komitee esitab kooskõlas artikliga 10a arvamuse, milles leitakse, et Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on tahtlikult mõjutanud või püüdnud mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, kasutades ära kehtivate isikuandmete kaitse normide rikkumist. Sellisel juhul võetakse nõuetekohaselt arvesse ne bis in idem põhimõtet;

  Selgitus

  Kui amet määrab kontrollimenetluse kohaselt Euroopa tasandi erakonnale/sihtasutusele karistuse, võib seda pidada kahekordseks karistamiseks: järelevalveasutuse otsus ja ameti määratud karistus. See oleks vastuolus harta artikliga 50 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni protokolli nr 7 artikliga 4.

  Muudatusettepanek    6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

  Määrus (EL, Euratom) 1141/2014

  Artikkel 27a – lõige 1 – punkt b a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (6 a)  Artiklisse 27a lisatakse järgmine punkt:

   

  b a)  artikli 27 punkti a alapunktis vii osutatud olukorras, kui on leitud, et füüsiline isik vastutab ka kõnealuste asjaolude ja tegude eest vastavalt artiklis 10a kehtestatud menetlusele.

  Selgitus

  Järjepidevuse huvides tuleb see punkt lisada artiklisse 27a (füüsiliste isikute vastutus).

  NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste raames

  Viited

  COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  AFCO

  1.10.2018

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  LIBE

  1.10.2018

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Sophia in ‘t Veld

  5.11.2018

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  20.11.2018

  3.12.2018

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  3.12.2018

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  39

  2

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Max Andersson, France Jamet

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS

  NÕUANDVAS KOMISJONIS

  39

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

  ECR

  Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Udo Voigt

  PPE

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

  2

  ENF

  France Jamet, Auke Zijlstra

  1

  0

  PPE

  Traian Ungureanu

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis

  Viited

  COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  12.9.2018

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  AFCO

  1.10.2018

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

         istungil teada andmise kuupäev

  BUDG

  1.10.2018

  JURI

  1.10.2018

  LIBE

  1.10.2018

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  BUDG

  9.10.2018

  JURI

  24.9.2018

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Mercedes Bresso

  24.9.2018

  Rainer Wieland

  24.9.2018

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  12.11.2018

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  6.12.2018

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

  Esitamise kuupäev

  6.12.2018

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  21

  +

  ALDE

  Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

  NI

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  PPE

  Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

  S&D

  Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Sven Giegold

  0

   

   

  0

  0

   

   

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu

  Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2019
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika