Menettely : 2018/0336(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0435/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0435/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0155

MIETINTÖ     ***I
PDF 437kWORD 70k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 2018/0336(COD))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijät: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0636),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 224 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0413/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

-  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0435/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Kun vastuuviranomainen määrää Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle seuraamuksen tarkastusmenettelyn nojalla, sen olisi otettava asianmukaisesti huomioon ne bis in idem -periaate sen välttämiseksi, että samasta rikkomuksesta määrätään seuraamus kahdesti eli kansallisella tasolla valvontaviranomaisen päätöksen jälkeen ja unionin tasolla tarkastusmenettelyn jälkeen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Uusi menettely käynnistyy toimivaltaisen tietosuojavalvontaviranomaisen päätöksestä, joten asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön olisi voitava pyytää seuraamuksen uudelleentarkastelua, jos valvontaviranomaisen päätös kumotaan tai jos päätökseen on haettu muutosta onnistuneesti.

(6)  Uusi menettely käynnistyy toimivaltaisen tietosuojavalvontaviranomaisen päätöksestä, joten asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön olisi voitava tulla kuulluksi ennen päätöksen antamista ja pyytää seuraamuksen uudelleentarkastelua, jos valvontaviranomaisen päätös kumotaan tai jos päätökseen on haettu muutosta onnistuneesti.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014

10 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos vastuuviranomainen saa tietää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67917 4 artiklan 21 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen päätöksestä, jonka mukaan luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on rikkonut henkilötietojen suojaan sovellettavia sääntöjä ja jos kyseisen päätöksen perusteella tai muutoin on perusteltuja syitä uskoa, että rikkomus liittyy Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön poliittisiin toimiin Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä, vastuuviranomainen vie asian 11 artiklalla perustetun riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean käsiteltäväksi. Komitea antaa lausunnon siitä, onko kyseinen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen käyttämällä kyseistä rikkomusta hyväkseen. Vastuuviranomainen pyytää lausuntoa viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun valvontaviranomainen on antanut päätöksensä. Komitea antaa lausuntonsa lyhyessä ja kohtuullisessa määräajassa, jonka valvontaviranomainen on asettanut.

1.  Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei saa vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä sitä, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on rikkonut henkilötietojen suojaan sovellettavia sääntöjä. Tätä kohtaa sovelletaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67917 4 artiklan 21 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltion valvontaviranomainen on vahvistanut täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä, että tietosuojaan sovellettavia sääntöjä on rikottu.

 

2.  Kun vastuuviranomainen saa tietää 1 kohdassa tarkoitetusta käytöksestä ja saa ilmoituksen 1 kohdassa tarkoitetusta valvontaviranomaisen täytäntöönpanokelpoisesta päätöksestä, se vie asian 11 artiklalla perustetun riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean käsiteltäväksi ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Komitea antaa lyhyessä ja kohtuullisessa määräajassa lausuntonsa siitä, onko asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö rikkonut 1 kohtaa.

 

Otettuaan huomioon komitean lausunnon vastuuviranomainen päättää 27 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, määrätäänkö asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle taloudellisia seuraamuksia. Vastuuviranomaisen päätös on perusteltava asianmukaisesti erityisesti komitean lausunnon osalta ja julkaistava viipymättä.

_________________

_________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014

27 artikla – 2 kohta – a alakohta – vii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”vii)  jos komitea antaa 10 a artiklassa tarkoitetun lausunnon, jossa todetaan, että Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä henkilötietojen suojaan sovellettavien sääntöjen rikkomuksia.”

”vii)  jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on rikkonut 10 a artiklan 1 kohtaa.”

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014

27 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”7.  Jos 10 a artiklassa tarkoitettu valvontaviranomaisen päätös on kumottu tai jos päätökseen on haettu muutosta onnistuneesti, vastuuviranomainen tarkastelee uudelleen 2 kohdan a alakohdan vii alakohdan nojalla annettuja seuraamuksia asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön pyynnöstä.”

”7.  Jos 10 a artiklassa tarkoitettu kansallisen valvontaviranomaisen päätös on lopullisesti kumottu tai jos päätökseen on haettu muutosta onnistuneesti ja muutos on lopullinen, vastuuviranomainen tarkastelee uudelleen 2 kohdan a alakohdan vii alakohdan nojalla annettuja seuraamuksia asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön pyynnöstä.”


KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (5.12.2018)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä

(COM(2018)0636 – C8‑0413/2018 – 2018/0336(COD))

Valmistelija: Sophia in 't Veld

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Tätä varten olisi luotava tarkastusmenettely, jonka yhteydessä vastuuviranomaisen on tietyissä olosuhteissa pyydettävä riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaa komiteaa arvioimaan, onko Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä henkilötietojen suojaan sovellettavien sääntöjen rikkomuksia. Jos komitea toteaa, että näin on tapahtunut, vastuuviranomaisen olisi määrättävä seuraamuksista, jotka ovat asetuksella (EU, Euratom) N:o 1141/2014 perustetun tehokkaan, oikeasuhteisen ja varoittavan seuraamusjärjestelmän mukaisia.

(4)  Tätä varten olisi luotava tarkastusmenettely, jonka yhteydessä vastuuviranomaisen on kansallisen valvontaviranomaisen tai Euroopan tietosuojavaltuutetun lopullisen päätöksen jälkeen pyydettävä riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaa komiteaa arvioimaan, onko Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä henkilötietojen suojaan sovellettavien sääntöjen rikkomuksia. Jos komitea toteaa, että näin on tapahtunut, vastuuviranomaisen olisi määrättävä seuraamuksista, jotka ovat asetuksella (EU, Euratom) N:o 1141/2014 perustetun tehokkaan, oikeasuhteisen ja varoittavan seuraamusjärjestelmän mukaisia. Näillä seuraamuksilla olisi pyrittävä takaamaan vapaat ja rehelliset Euroopan parlamentin vaalit, kun taas tietosuojaviranomaisten asettamilla mahdollisilla seuraamuksilla olisi pyrittävä suojelemaan luonnollisia henkilöitä henkilötietojen käsittelyssä. 

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Kun vastuuviranomainen määrää Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle seuraamuksen tarkastusmenettelyn nojalla, sen on otettava asianmukaisesti huomioon ne bis in idem -periaate sen välttämiseksi, että samasta rikkomuksesta määrätään seuraamus kahdesti eli kansallisella tasolla valvontaviranomaisen päätöksen jälkeen ja unionin tasolla tarkastusmenettelyn jälkeen.

Perustelu

Jos vastuuviranomainen määrää Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai säätiölle seuraamuksen tarkastusmenettelyn nojalla, seuraamuksen voitaisiin katsoa olevan bis in idem eli valvontaviranomaisen päätös ja vastuuviranomaisen määräämä seuraamus. Tämä olisi perusoikeuskirjan 50 artiklan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjassa N:o 7 olevan 4 artiklan vastaista.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU, Euratom) No 1141/2014

10 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos vastuuviranomainen saa tietää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67917 4 artiklan 21 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen päätöksestä, jonka mukaan luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on rikkonut henkilötietojen suojaan sovellettavia sääntöjä ja jos kyseisen päätöksen perusteella tai muutoin on perusteltuja syitä uskoa, että rikkomus liittyy Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön poliittisiin toimiin Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä, vastuuviranomainen vie asian 11 artiklalla perustetun riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean käsiteltäväksi. Komitea antaa lausunnon siitä, onko kyseinen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen käyttämällä kyseistä rikkomusta hyväkseen. Vastuuviranomainen pyytää lausuntoa viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun valvontaviranomainen on antanut päätöksensä. Komitea antaa lausuntonsa lyhyessä ja kohtuullisessa määräajassa, jonka valvontaviranomainen on asettanut.

Jos vastuuviranomainen saa tietää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67917 4 artiklan 21 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen lopullisesta päätöksestä, joka on tehty asetuksen (EU) 2016/679 58 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/172517 a 52 artiklan nojalla perustetun Euroopan tietosuojavaltuutetun lopullisesta päätöksestä, joka on tehty asetuksen 2018/1725 58 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja jonka mukaan luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on rikkonut henkilötietojen suojaan sovellettavia sääntöjä ja jos kyseisen lopullisen päätöksen tai tosiseikkojen perusteella on syitä uskoa, että rikkomus liittyy Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön poliittisiin toimiin tai se tehtiin tällaisen puolueen tai säätiön puolesta, sen ohjeiden mukaisesti tai sen tuella Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä, vastuuviranomainen vie asian 11 artiklalla perustetun riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean käsiteltäväksi. Komitea antaa lausunnon siitä, onko kyseinen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen rikkomalla henkilötietojen suojaan sovellettavia sääntöjä tai ohjeistamalla tai tukemalla yhteisöä, joka on rikkonut näitä sääntöjä, taikka hyväksymällä yhteisön rikkomuksen ja käyttämällä kyseistä rikkomusta hyväkseen. Vastuuviranomainen pyytää lausuntoa viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun valvontaviranomainen on antanut päätöksensä. Komitea antaa lausuntonsa lyhyessä ja kohtuullisessa määräajassa, jonka valvontaviranomainen on asettanut.

__________________

__________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

17 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

Perustelu

Jos ainoastaan lopulliset päätökset voivat käynnistää tarkastusmenettelyt, silloin oikeusvarmuuden periaate sekä oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja menettelyyn liittyvät oikeudet taataan paremmin. Jos lisätään asetus [2018/xxxx (45/2001)], myös Euroopan tietosuojavaltuutetun päätökset tietosuojasääntöjen rikkomisesta EU:n toimielimissä (parlamentin jäsenet ja henkilöstö mukaan lukien) voivat käynnistää menettelyn. Tietosuojaviranomaisella ja Euroopan tietosuojavaltuutetulla on korjaavat toimivaltuudet, joihin perustuvat päätökset voivat johtaa tähän menettelyyn. Tutkintaan tai neuvonantoon liittyvät päätökset eivät voi.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU, Euratom) No 1141/2014

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 virke

 

Komission teksti

Tarkistus

”Komitea antaa vastuuviranomaisen pyynnöstä lausunnon siitä, onko Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä henkilötietojen suojaan sovellettavien sääntöjen rikkomuksia. Molemmissa tapauksissa komitea voi pyytää vastuuviranomaiselta, Euroopan parlamentilta, asianomaiselta Euroopan tason poliittiselta puolueelta tai säätiöltä, muilta poliittisilta puolueilta, poliittisilta säätiöiltä tai muilta sidosryhmiltä mitä hyvänsä asiaankuuluvia asiakirjoja ja todisteita, ja se voi pyytää saada kuulla niiden edustajia. Silloin kun lausunnot koskevat sitä, onko Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä henkilötietojen suojaan sovellettavien sääntöjen rikkomusta, 10 a artiklassa tarkoitetut valvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä komitean kanssa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.”

”Komitea antaa vastuuviranomaisen pyynnöstä lausunnon siitä, onko Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä henkilötietojen suojaan sovellettavien sääntöjen rikkomuksia tai ohjeistamalla tai tukemalla yhteisöä, joka on rikkonut näitä sääntöjä, taikka hyväksymällä yhteisön rikkomuksen. Molemmissa tapauksissa komitea voi pyytää vastuuviranomaiselta, Euroopan parlamentilta, asianomaiselta Euroopan tason poliittiselta puolueelta tai säätiöltä, muilta poliittisilta puolueilta, poliittisilta säätiöiltä tai muilta sidosryhmiltä mitä hyvänsä asiaankuuluvia asiakirjoja ja todisteita, ja se voi pyytää saada kuulla niiden edustajia. Silloin kun lausunnot koskevat sitä, onko Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen rikkomalla henkilötietojen suojaan sovellettavia sääntöjä tai ohjeistamalla tai tukemalla yhteisöä, joka on rikkonut näitä sääntöjä, taikka hyväksymällä yhteisön rikkomuksen, 10 a artiklassa tarkoitetut valvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä komitean kanssa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja salassapitovelvollisuutta noudattaen, sellaisena kuin siitä säädetään asetuksen (EU) 2016/679 54 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EU) 2018/1725 56 artiklassa.”

Perustelu

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja uudessa asetuksessa (EU) 2018/1725 säädetään, että valvontaviranomaisten jäsenten ja henkilöstön on noudatettava salassapitovelvollisuutta. Jos he jakavat luottamuksellisia tietoja tämän merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean kanssa, tällaisessa yhteistyössä olisi noudatettava salassapitovelvollisuutta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Asetus (EU, Euratom) No 1141/2014

27 artikla – 2 kohta – a alakohta – vii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

vii)  jos komitea antaa 10 a artiklassa tarkoitetun lausunnon, jossa todetaan, että Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä henkilötietojen suojaan sovellettavien sääntöjen rikkomuksia.”

vii)  jos komitea antaa 10 a artiklassa tarkoitetun lausunnon, jossa todetaan, että Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä henkilötietojen suojaan sovellettavien sääntöjen rikkomuksia. Tässä tapauksessa on otettava asianmukaisesti huomioon ne bis in idem -periaate.

Perustelu

Jos vastuuviranomainen määrää Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai säätiölle seuraamuksen tarkastusmenettelyn nojalla, seuraamuksen voitaisiin katsoa olevan bis in idem eli valvontaviranomaisen päätös ja vastuuviranomaisen määräämä seuraamus. Tämä olisi perusoikeuskirjan 50 artiklan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjassa N:o 7 olevan 4 artiklan vastaista.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Asetus (EU, Euratom) No 1141/2014

27 a artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  Lisätään 27 a artiklaan alakohta seuraavasti:

 

b a)  edellä 27 artiklan a kohdan vii alakohdassa tarkoitettu tilanne, jos luonnollisen henkilön on todettu olevan myös vastuussa kyseisistä seikoista ja teoista 10 a artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi tämä kohta on lisättävä 27 a artiklaan (luonnollisten henkilöiden vastuu).

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä

Viiteasiakirjat

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

1.10.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Max Andersson, France Jamet

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä

Viiteasiakirjat

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

12.9.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Valiokuntakäsittely

12.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö