Nós Imeachta : 2018/0336(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0435/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0435/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0155

TUARASCÁIL     ***I
PDF 686kWORD 89k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 i dtaca le nós imeachta fíorúcháin a bhaineann le sáruithe ar rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa.

(COM(2018)0636 – C8‑0413/2018 – 2018/0336(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

Rapóirtéir: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 TUAIRIM ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 i dtaca le nós imeachta fíorúcháin a bhaineann le sáruithe ar rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa.

(COM(2018)0636 – C8‑0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0636),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 224 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑/2018),

–  ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 106a de,

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–    tar éis di dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla agus don tuairim ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0435/2018),

1.  Ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú  1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Nuair a fhorchuireann an tÚdarás smachtbhannaí ar an bpáirtí polaitiúil Eorpach nó ar an bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach, tabharfaidh sé aird chuí ar an bprionsabal ne bis in idem, chun go seachnófaí smactbhannaí a fhorchur ar an sárú céanna faoi dhó, ar bhonn náisiúnta tar éis chinneadh an údaráis maoirseachta, agus ar bhonn Eorpach tar éis an nós imeachta fíorúcháin.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Ós rud é gur le cinneadh ó údarás inniúil maoirsithe cosanta sonraí a chuirfear an nós imeachta ar siúl, ba cheart an deis a bheith ag an bpáirtí polaitiúil Eorpach nó ag an bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach lena mbaineann a iarraidh go n-athbhreithneofaí an smachtbhanna má aisghairtear an cinneadh ón údarás maoirsithe nó má éiríonn le leigheas in éadan an chinnidh sin.

(6)  Ós rud é gur le cinneadh ó údarás inniúil maoirsithe cosanta sonraí a chuirfear an nós imeachta ar siúl, ba cheart an deis a bheith ag an bpáirtí polaitiúil Eorpach nó ag an bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach lena mbaineann éisteacht a fháil sula dtabharfar an cinneadh agus a iarraidh go n-athbhreithneofaí an smachtbhanna má aisghairtear an cinneadh ón údarás maoirsithe nó má éiríonn le leigheas in aghaidh an chinnidh sin.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014

Airteagal 10a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Má fhaigheann an tÚdarás amach go ndearna údarás maoirseachta cinneadh de réir bhrí phointe 21 d’Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 17 inar socraíodh gur sháraigh duine nádúrtha nó dlítheanach na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta agus má fhágann an cinneadh sin, nó i gcás ina mbeidh foras réasúnta eile lena chreidiúint, go bhfuil nasc ag an sárú le gníomhaíochtaí polaitiúla a rinne páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa, cuirfidh an tÚdarás an cás sin faoi bhráid choiste na ndaoine neamhspleácha oirirce a bhunaítear le hAirteagal 11. Tabharfaidh an coiste tuairim faoin gceist ar imir an páirtí polaitiúil Eorpach nó an fhondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas nó ar fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as an sárú sin. Iarrfaidh an tÚdarás an tuairim gan moill mhíchuí agus tráth nach déanaí ná aon mhí amháin tar éis chinneadh an údaráis maoirseachta. Tabharfaidh an coiste a thuairim faoi cheann tréimhse ghearr réasúnta arna leagan síos ag an Údarás.

1.  Ní imreoidh páirtí polaitiúil Eorpach ná fondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar nó ní fhéachfaidh siad le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as sárú a bheith ag duine nadúrtha nó dlítheanach ar na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta. Ní bheidh feidhm ag an mír seo ach amháin má tá údarás maoirseachta Bhallstáit de réir bhrí phointe 21 d’Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle17, tar éis a shuí, trí chinneadh in-fhorfheidhmithe, go bhfuil sárú ar na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí tar éis tarlú.

 

2.  Nuair a bheidh an tÚdarás ar an eolas faoi iompar arna chumhdach ag an gcéad mhír, agus nuair fhaigheann an tÚdarás fógra faoi chinneadh in-fhorfheidhmithe an údaráis maoirseachta dá dtagraítear sa chéad fhomhír, cuirfidh sé an t-ábhar sin faoi bhráid choiste na ndaoine neamhspleácha oirirce a bhunaítear le hAirteagal 11 gan moill mhíchuí agus tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an fhógra sin. Tabharfaidh an coiste tuairim, faoi cheann tréimhse ghearr réasúnta arna leagan síos ag an Údarás, i dtaobh ar sháraigh nó nár sháraigh an páirtí polaitiúil Eorpach nó an fhondúireacht pholaitiúil Eorpach lena mbaineann mír 1.

 

Ag féachaint don tuairim ón gcoiste, cinnfidh an tÚdarás, de bhun Airteagal 27(2)(a), cibé acu a fhorchuirfidh sé smachtbhannaí airgeadais ar an bpáirtí polaitiúil Eorpach lena mbaineann nó ar an bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach lena mbaineann. Beidh réasúnú cuí ag an gcinneadh ón Údarás, go háirithe maidir leis an tuairim ón gcoiste, agus foilseofar é go gasta.

_________________

_________________

17 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint maidir le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

17 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint maidir le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 – pointe a

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014

Airteagal 27 – mír 2 – pointe a – pointe vii

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(vii)  I gcás, i gcomhréir le hAirteagal 10a, ina n-eiseoidh an coiste tuairim ina mbeidh sé socraithe gur imir páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas nó gur fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as sárú ar na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta.;

(vii)  i gcás inar sháraigh páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach Airteagal 10a(1).”;

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 – pointe b

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014

Airteagal 27 – mír 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

7.  I gcás inar aisghaireadh cinneadh ón údarás maoirseachta dá dtagraítear in Airteagal 10a nó inar éirigh le leigheas in éadan an chinnidh sin, athbhreithneoidh an tÚdarás aon smachtbhanna a forchuireadh de bhun phointe (a)(vii) de mhír 2 ar iarratas an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh nó na fondúireachta polaitiúla Eorpaí lena mbaineann.

7.  I gcás inar aisghaireadh go cinntitheach cinneadh ón údarás maoirseachta náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 10a nó inar éirigh le leigheas in éadan an chinnidh sin agus go bhfuil sé críochnaitheach, athbhreithneoidh an tÚdarás aon smachtbhanna a forchuireadh de bhun phointe (a)(vii) de mhír 2 ar iarraidh ón bpáirtí polaitiúil Eorpach nó ón bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach lena mbaineann.


TUAIRIM ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (5.12.2018)

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint sonraí pearsanta i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa.

(COM(2018)0636 – C8‑0413/2018 – 2018/0336(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Sophia in 't Veld

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile ar an gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Chuige sin, ba cheart nós imeachta fíorúcháin a bhunú ina leagfar síos nach mór don Údarás, i gcásanna áirithe, a iarraidh ar choiste comhdhéanta de dhaoine oirirce a mheas ar imir páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas nó ar fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as sárú ar na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta. I gcás ina gcinnfidh an coiste gurb amhlaidh atá, ba cheart don Údarás smachtbhannaí a fhorchur i gcomhréir leis an gcóras smachtbhannaí éifeachtach comhréireach díspreagtha a bunaíodh le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.

(4)  Chuige sin, ba cheart nós imeachta fíorúcháin a bhunú ina gcaithfidh an tÚdarás, tar éis cinneadh deiridh ón údarás maoirseachta náisiúnta nó ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, a iarraidh ar choiste comhdhéanta de dhaoine oirirce a mheas ar imir páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas nó ar fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar thoradh toghchán do Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as sárú ar na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta. I gcás ina gcinnfidh an coiste gurb amhlaidh atá, ba cheart don Údarás smachtbhannaí a fhorchur i gcomhréir leis an gcóras smachtbhannaí éifeachtach comhréireach díspreagtha a bunaíodh le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014. Leis na smachtbhannaí sin, ba cheart go saothrófaí an cuspóir toghcháin shaora agus chothroma a ráthú do Pharlaimint na hEorpa, agus leis na smachtbhannaí féideartha arna bhforchur ag na húdaráis um chosaint sonraí ba cheart go saothrófaí an cuspóir daoine nadúrtha a chosaint maidir le próiseáil sonraí pearsanta. 

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5 a)  Nuair a fhorchuireann an tÚdarás smachtbhannaí ar an bpáirtí polaitiúil Eorpach nó ar an bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach, tabharfaidh sé aird chuí ar an bprionsabal ne bis in idem, chun go seachnófaí smactbhannaí a fhorchur ar an sárú céanna faoi dhó, ar bhonn náisiúnta tar éis chinneadh an údaráis maoirseachta, agus ar bhonn Eorpach tar éis an nós imeachta fíorúcháin.

Réasúnú

Má fhorchuireann an tÚdarás smachtbhanna ar pháirtí/fhondúireacht pholaitiúil Eorpach de bhun an nós imeachta fíorúcháin, d’fhéadfaí an smachtbhanna a mheas a bheith ina bis in idem: an cinneadh ón údarás maoirseachta, agus an smachtbhanna arna fhorchur ag an Údarás. Bheadh sé sin contrártha d’Airteagal 50 den Chairt agus d’Airteagal 4 de Phrótacal Uimh. 7 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014

Airteagal 10a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Má fhaigheann an tÚdarás amach go ndearna údarás maoirseachta cinneadh de réir bhrí phointe 21 d’Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle17 inar socraíodh gur sháraigh duine nádúrtha nó dlítheanach na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta agus má fhágann an cinneadh sin, nó i gcás ina mbeidh foras réasúnta eile lena chreidiúint, go bhfuil nasc ag an sárú le gníomhaíochtaí polaitiúla a rinne páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa, cuirfidh an tÚdarás an cás sin faoi bhráid choiste na ndaoine neamhspleácha oirirce a bhunaítear le hAirteagal 11. Tabharfaidh an coiste tuairim faoin gceist ar imir an páirtí polaitiúil Eorpach nó an fhondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas nó ar fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as an sárú sin. Iarrfaidh an tÚdarás an tuairim gan moill mhíchuí agus tráth nach déanaí ná aon mhí amháin tar éis chinneadh an údaráis maoirseachta. Tabharfaidh an coiste a thuairim faoi cheann tréimhse ghearr réasúnta arna leagan síos ag an Údarás.

Má fhaigheann an tÚdarás amach go ndearna údarás maoirseachta cinneadh deiridh de réir bhrí phointe 21 d’Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle arna ghlacadh de bhun Airteagal 58(2) de Rialachán (AE) 2016/679 nó de chinneadh deiridh ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 52 de Rialachán (AE) 2018/172517a ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle arna ghlacadh de bhun Airteagal 58(2) de Rialachán 2018/1725 inar suíodh gur sháraigh duine nádúrtha nó dlítheanach na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta agus má fhágann an cinneadh deiridh sin, i gcás ina mbeidh forais fhíriciúla lena léirítear go bhfuil nasc ag an sárú le gníomhaíochtaí polaitiúla a rinne páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach nó a rinneadh thar a gceann, faoi threoracha uathu nó lena dtacaíocht i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa, cuirfidh an tÚdarás an cás sin faoi bhráid choiste na ndaoine oirirce neamhspleácha a bhunaítear le hAirteagal 11. Tabharfaidh an coiste tuairim faoin gceist ar imir an páirtí polaitiúil Eorpach nó an fhondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas nó ar fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na hEorpa trí na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta a shárú, nó trí eintiteas, a sháraigh na rialacha is infheidhme, a údarú, a theagasc nó tacú leis, trí leas a bhaint as an sárú sin. Iarrfaidh an tÚdarás an tuairim gan moill mhíchuí agus tráth nach déanaí ná aon mhí amháin tar éis chinneadh an údaráis maoirseachta. Tabharfaidh an coiste a thuairim faoi cheann tréimhse ghearr réasúnta arna leagan síos ag an Údarás.

__________________

__________________

17 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint maidir le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

17 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint maidir le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

 

17aRialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta arna déanamh ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE, (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

Réasúnú

Más rud é nach féidir ach na cinntí deiridh an nós imeachta fíorúcháin a thosú, déantar prionsabal na deimhneachta dlíthiúla, agus na hurraime do na cearta triail chóir agus próis chuí a bheith ann a ráthú níos fearr. Trí Rialachán [2018/xxxx (45/2001)] a chur san áireamh, is féidir le cinntí MECS maidir le sáruithe ar rialacha cosanta sonraí ag insititiúidí AE (lena n-airítear Feisirí agus baill foirne) an nós imeachta a thosú. Ní féidir go dtiocfaidh an nós imeachta seo ach as cinntí arna nglacadh ag DPAnna nó ag EDPS, agus ní as cinntí imscrúdaitheacha ná comhairleacha.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán Uimh. 1141/2014

Airteagal 11 – mír 3 – fomhír 1 – an dara habairt

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Arna iarraidh sin ag an Údaráis, tabharfaidh an coiste tuairim faoin gceist ar imir páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas nó ar fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as sárú ar na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta. Sa dá chás sin, féadfaidh an coiste aon doiciméad ábhartha agus aon fhianaise a iarraidh ar an Údarás, ar Pharlaimint na hEorpa, ar an bpáirtí polaitiúil Eorpach lena mbaineann nó ar an bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach lena mbaineann, ar pháirtithe polaitiúla,fondúireachtaí polaitiúla nó geallsealbhóirí eile agus féadfaidh sé a iarraidh go dtabharfaí éisteacht dá n-ionadaithe. I gcás tuairimí faoin gceist ar imir páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas nó ar fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as sárú ar na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta, comhoibreoidh na húdaráis mhaoirseachta dá dtagraítear in Airteagal 10(a) leis an gcoiste i gcomhréir leis an dlí is infheidhme.

Arna iarraidh sin ag an Údarás, tabharfaidh an coiste tuairim faoin gceist ar imir páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas nó ar fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as sárú ar na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta, nó, maidir le heintiteas a sháraigh na rialacha is infheidhme, trína údarú, trína theagasc nó trí thacú leis. Sa dá chás sin, féadfaidh an coiste aon doiciméad ábhartha agus aon fhianaise a iarraidh ar an Údarás, ar Pharlaimint na hEorpa, ar an bpáirtí polaitiúil Eorpach lena mbaineann nó ar an bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach lena mbaineann, ar pháirtithe polaitiúla, fondúireachtaí polaitiúla nó geallsealbhóirí eile agus féadfaidh sé a iarraidh go dtabharfaí éisteacht dá n-ionadaithe. I gcás tuairimí faoin gceist ar imir páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar nó ar fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na hEorpa trí na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta a shárú, , maidir le heintiteas, a sháraigh na rialacha is infheidhme, a údarú, a theagasc nó tacú leis, comhoibreoidh na húdaráis mhaoirseachta dá dtagraítear in Airteagal 10(a) leis an gcoiste i gcomhréir leis an dlí is infheidhme agus i gcomhréir le dualgas na rúndachta gairmiúla mar a leagtar síos ina Airteagal 54(2) de Rialachán (AE) 2016/679 agus in Airteagal 56 de Rialachán (AE) 2018/1725.

Réasúnú

Déantar foráil i RGCS agus i Rialachán (AE) 2018/1725 go bhfuil comhaltaí agus foireann na n-údarás maoirseachta faoi cheangal ag rúndacht ghairmiúil. Má roinneann siad aon fhaisnéis rúnda leis an gcoiste sin de dhaoine oirirce, ba cheart don chomhar sin dualgas na rúndacht gairmiúla a urramú.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 – pointe a

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014

Airteagal 27 – mír 2 – pointe a – pointe vii

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(vii)  I gcás, i gcomhréir le hAirteagal 10a, ina n-eiseoidh an coiste tuairim ina mbeidh sé socraithe gur imir páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas nó gur fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as sárú ar na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta.;

(vii)  I gcás, i gcomhréir le hAirteagal 10a, ina n-eiseoidh an coiste tuairim ina mbeidh sé socraithe gur imir páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach tionchar d’aon turas nó gur fhéach sé nó sí le tionchar a imirt ar thoradh toghcháin do Pharlaimint na hEorpa trí leas a bhaint as sárú ar na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta. Sa chás sin, tabharfar aird chuí ar an bprionsabal ne bis in idem;

Réasúnú

Má fhorchuireann an tÚdarás smachtbhanna ar pháirtí/fhondúireacht pholaitiúil Eorpach de bhun an nós imeachta fíorúcháin, d’fhéadfaí an smachtbhanna a mheas a bheith ina bis in idem: an cinneadh ón údarás maoirseachta, agus an smachtbhanna arna fhorchur ag an Údarás. Bheadh sé sin contrártha d’Airteagal 50 den Chairt agus d’Airteagal 4 de Phrótacal Uimh. 7 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 a (nua)

Rialachán (AE, Euratom) 1141/2014

Airteagal 27a – mír 1 – pointe b a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6 a)  in Airteagal 27a, cuirtear an pointe seo a leanas isteach:

 

(ba)  sa chás dá dtagraítear i bpointe (a) (vii) d'Airteagal 27, i gcás inar suíodh go raibh an duine nádúrtha freagrach freisin as na fíorais agus an t-iompar lena mbaineann de bhun an nós imeachta arna bhunú in Airteagal 10a.

Réasúnú

Ar mhaithe le comhsheasmhacht, ní mór an pointe seo a chur le hAirteagal 27a (Freagracht daoine nádúrtha).

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Sonraí pearsanta a chosaint i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa

Tagairtí

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

1.10.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Pléite sa choiste

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Dáta an ghlactha

3.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

39

2

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Max Andersson, France Jamet

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Sonraí pearsanta a chosaint i gcomhthéacs toghcháin do Pharlaimint na hEorpa

Tagairtí

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Dáta tíolactha chun PE

12.9.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Pléite sa choiste

12.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

6.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

21

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Dáta don chur síos

6.12.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 7 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais