Postupak : 2018/0336(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0435/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0435/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0155

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 690kWORD 64k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Odbor za ustavna pitanja

Izvjestitelji: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0636),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 224. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0413/2018),

–  uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–    nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0435/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Kada Tijelo izriče sankciju europskoj političkoj stranci ili zakladi u skladu s postupkom provjere, ono uzima u obzir načelo ne bis in idem kako bi se izbjeglo dvostruko sankcioniranje istog prekršaja, na nacionalnoj razini nakon odluke nadzornog tijela i na europskoj razini nakon postupka provjere.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Budući da se novi postupak pokreće odlukom nadležnog nadzornog tijela za zaštitu podataka, predmetnoj europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi potrebno je omogućiti da zatraži preispitivanje sankcije ako je odluka nadzornog tijela stavljena izvan snage ili ako je protiv nje uspješno primijenjen pravni lijek.

(6)  Budući da se novi postupak pokreće odlukom nadležnog nadzornog tijela za zaštitu podataka, predmetnoj europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi potrebno je omogućiti da bude saslušana prije donošenja te odluke i da zatraži preispitivanje sankcije ako je odluka nadzornog tijela stavljena izvan snage ili ako je protiv nje uspješno primijenjen pravni lijek.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom)) br. 1141/2014

Članak 10.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Tijelo sazna za odluku nadzornog tijela u smislu članka 4. točke 21. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća17 kojom se utvrđuje da je fizička ili pravna osoba prekršila primjenjiva pravila o zaštiti osobnih podataka i ako iz te odluke proizlazi ili ako se može opravdano pretpostaviti da je kršenje povezano s političkim aktivnostima europske političke stranke ili europske političke zaklade u kontekstu izbora za Europski parlament, Tijelo upućuje predmet odboru neovisnih uglednih osoba osnovan člankom 11. Odbor daje mišljenje o tome je li predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem tog kršenja. Tijelo zahtijeva mišljenje bez nepotrebnog odgađanja i to najkasnije mjesec dana nakon donošenja odluke nadzornog tijela. Odbor svoje mišljenje daje u kratkom razumnom roku koji odredi nadležno tijelo.

1.  Europska politička stranka ili europska politička zaklada ne utječe niti pokušava utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka od strane fizičke ili pravne osobe. Ovaj se stavak primjenjuje samo ako je nadzorno tijelo države članice u smislu članka 4. točke 21. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća17 pravovaljanom odlukom utvrdilo da je došlo do povrede primjenjivih pravila o zaštiti podataka.

 

2.  Kada Tijelo sazna za postupanje obuhvaćeno prvim stavkom i ako se obavijesti o pravovaljanoj odluci nadzornog tijela iz prvog stavka, upućuje predmet odboru neovisnih uglednih osoba osnovan člankom 11. bez nepotrebnog odgađanja i to najkasnije tri mjeseca nakon te obavijesti. Odbor daje mišljenje u kratkom razumnom roku koji odredi nadležno tijelo o tome je li dotična europska politička stranka ili europska politička zaklada prekršila stavak 1.

 

Uzimajući u obzir mišljenje odbora, Tijelo u skladu s člankom 27. stavkom 2. odlučuje o tome hoće li predmetnoj europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi nametnuti financijske sankcije. Odluka Tijela mora biti propisno obrazložena, posebno u pogledu mišljenja odbora, te se mora objaviti bez odlaganja.

_________________

_________________

17 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5. 2016., str. 1.).

17 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5. 2016., str. 1.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom)) br. 1141/2014

Članak 27. – stavak 2. – točka a – podtočka vii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(vii)  ako u skladu s člankom 10.a odbor izda mišljenje kojim se utvrđuje da je europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka.”;

(vii)  ako je europska politička stranka ili europska politička zaklada prekršila članak 10.a stavak 1.”;

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b

Uredba (EU, Euratom)) br. 1141/2014

Članak 27. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako je odluka nadzornog tijela iz članka 10.a stavljena izvan snage ili ako je protiv nje uspješno primijenjen pravni lijek, Tijelo na zahtjev predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade preispituje svaku sankciju izrečenu u skladu sa stavkom 2. točkom (a) podtočkom vii.”.

7.  Ako je odluka nacionalnog nadzornog tijela iz članka 10.a definitivno stavljena izvan snage ili ako je protiv nje uspješno i konačno primijenjen pravni lijek, Tijelo na zahtjev predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade preispituje svaku sankciju izrečenu u skladu sa stavkom 2. točkom (a) podtočkom vii.”.


MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (5.12.2018)

upućeno Odboru za ustavna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sophia in 't Veld

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za ustavna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1.

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U tu svrhu potrebno je uspostaviti postupak provjere u okviru kojeg Tijelo, u određenim uvjetima, mora zatražiti od odbora neovisnih uglednih osoba procjenu o tome je li europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka. Ako odbor utvrdi da je to slučaj, Tijelo bi trebalo izreći sankcije u skladu s učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim sustavom sankcioniranja utvrđenim Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014.

(4)  U tu svrhu potrebno je uspostaviti postupak provjere u okviru kojeg Tijelo, nakon konačne odluke nadzornog tijela ili Europskog nadzornika za zaštitu podataka, mora zatražiti od odbora neovisnih uglednih osoba procjenu o tome je li europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka. Ako odbor utvrdi da je to slučaj, Tijelo bi trebalo izreći sankcije u skladu s učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim sustavom sankcioniranja utvrđenim Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014. Tim bi se sankcijama trebali nastojati zajamčiti slobodni i pošteni izbori za Europski parlament, a mogućim sankcijama koje nameću tijela za zaštitu podataka treba se težiti zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka. 

Amandman    2.

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5 a)  Kada Tijelo izriče sankciju europskoj političkoj stranci ili zakladi u skladu s postupkom provjere, ono uzima u obzir načelo ne bis in idem kako bi se izbjeglo dvostruko sankcioniranje istog prekršaja, na nacionalnoj razini nakon odluke nadzornog tijela i na europskoj razini nakon postupka provjere.

Obrazloženje

Ako Tijelo izriče sankciju europskoj političkoj stranci/zakladi u skladu s postupkom provjere, sankcija se može smatrati a bis in idem: odluka nadzornog tijela i sankcije koje je izreklo Tijelo. To bi bilo protivno članku 50 Povelje i članku 4 Protokola br 7. Europske konvencije o ljudskim pravima..

Amandman    3.

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1141/2014

Članak 10.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Tijelo sazna za odluku nadzornog tijela u smislu članka 4. točke 21. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuje da je fizička ili pravna osoba prekršila primjenjiva pravila o zaštiti osobnih podataka i ako iz te odluke proizlazi ili ako se može opravdano pretpostaviti da je kršenje povezano s političkim aktivnostima europske političke stranke ili europske političke zaklade u kontekstu izbora za Europski parlament, Tijelo upućuje predmet odboru neovisnih uglednih osoba osnovan člankom 11. Odbor daje mišljenje o tome je li predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem tog kršenja. Tijelo zahtijeva mišljenje bez nepotrebnog odgađanja i to najkasnije mjesec dana nakon donošenja odluke nadzornog tijela. Odbor svoje mišljenje daje u kratkom razumnom roku koji odredi nadležno tijelo.

Ako Tijelo sazna za konačnu odluku nadzornog tijela u smislu članka 4. točke 21. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća usvojenu u skladu s člankom 58. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/679 ili konačnu odluku Europskog nadzornika za zaštitu podataka koji je uspostavljen u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) 2018/172517.a Europskog parlamenta i Vijeća koja je usvojena u skladu s člankom 58 stavkom 2. Uredbe 2018/1725 kojom se utvrđuje da je fizička ili pravna osoba prekršila primjenjiva pravila o zaštiti osobnih podataka i ako iz te konačne odluke proizlazi ili ako činjenice upućuju na to da je kršenje povezano s političkim aktivnostima ili da je ono počinjeno u ime, prema napucima ili uz potporu europske političke stranke ili europske političke zaklade u kontekstu izbora za Europski parlament, Tijelo upućuje predmet odboru neovisnih uglednih osoba koji je osnovan člankom 11. Odbor daje mišljenje o tome je li predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament kršenjem primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka ili davanjem ovlaštenja, naputaka ili potpore subjektu koji je prekršio primjenjiva pravila, na taj način iskoristivši to kršenje. Tijelo zahtijeva mišljenje bez nepotrebnog odgađanja i to najkasnije mjesec dana nakon donošenja odluke nadzornog tijela. Odbor svoje mišljenje daje u kratkom razumnom roku koji odredi nadležno tijelo.

__________________

__________________

17 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5. 2016., str. 1.).

17 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5. 2016., str. 1.).

 

17.a Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Obrazloženje

Ako samo konačne odluke mogu dovesti do pokretanja postupaka provjere, načela pravne sigurnosti i poštovanje prava na pošteno suđenje i pravični postupak bolje su zajamčeni. Uključivanje Uredbe [2018/xxxx (45/2001)] i odluka Europskog nadzornika za zaštitu podataka o povredama pravila u vezi sa zaštitom podataka koje počine institucije EU-a (uključujući zastupnike u Europskom parlamentu i osoblje) može dovesti do pokretanja postupka. Isključivo odluke koje su usvojila tijela za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka na temelju svojih korektivnih ovlasti, a ne istražne ili savjetodavne odluke, mogu pokrenuti takav postupak.

Amandman    4.

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1141/2014

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 1. – druga rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad Tijelo to zatraži, odbor daje mišljenje o tome je li europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka. U oba slučaja odbor može zatražiti bilo koji odgovarajući dokument ili dokaz od Tijela, Europskog parlamenta, predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade, drugih političkih stranaka, političkih zaklada ili ostalih dionika te može zatražiti saslušanje njihovih predstavnika. U slučaju mišljenjâ o tome je li europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka, nadzorna tijela iz članka 10.a surađuju s odborom u skladu s mjerodavnim pravom.

Kad Tijelo to zatraži, odbor daje mišljenje o tome je li europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka ili davanjem ovlaštenja, naputaka ili potpore subjektu koji je prekršio primjenjiva pravila. U oba slučaja odbor može zatražiti bilo koji odgovarajući dokument ili dokaz od Tijela, Europskog parlamenta, predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade, drugih političkih stranaka, političkih zaklada ili ostalih dionika te može zatražiti saslušanje njihovih predstavnika. U slučaju mišljenjâ o tome je li europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament kršenjem primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka ili davanjem ovlaštenja, naputaka ili potpore subjektu koji je prekršio primjenjiva pravila, nadzorna tijela iz članka 10.a surađuju s odborom u skladu s mjerodavnim pravom i u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne, kako je utvrđeno u članku 54. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/679 i u članku 56. Uredbe 2018/1725.

Obrazloženje

Općom uredbom o zaštiti podataka i novom Uredbom (EU) 2018/1725 osigurava se da su članovi i osoblje nadzornih tijela obvezni čuvati profesionalnu tajnu. Ako će s ovim odborom uglednih osoba dijeliti povjerljive informacije, ta bi suradnja trebala poštovati obvezu čuvanja profesionalne tajne.

Amandman    5.

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a

Uredba (EU) br. 1141/2014

Članak 27. – stavak 2. – točka a – podtočka vii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

vii.  ako u skladu s člankom 10.a odbor izda mišljenje kojim se utvrđuje da je europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka.;

vii.  ako u skladu s člankom 10.a odbor izda mišljenje kojim se utvrđuje da je europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka. U tom se slučaju u obzir uzima načelo ne bis in idem;

Obrazloženje

Ako Tijelo izriče sankciju europskoj političkoj stranci/zakladi u skladu s postupkom provjere, sankcija se može smatrati a bis in idem: odluka nadzornog tijela i sankcije koje je izreklo Tijelo. To bi bilo protivno članku 50 Povelje i članku 4 Protokola br 7. Europske konvencije o ljudskim pravima.

Amandman    6.

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 27.a – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6 a)  u članku 27.a dodaje se sljedeća točka:

 

(ba)  u situaciji iz članka 27. točke a. podtočke vii., ako je utvrđeno da je fizička osoba također odgovorna za činjenice i postupanja u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10.a.

Obrazloženje

Ovu se točku treba dodati članku 27.a (odgovornost fizičkih osoba) radi dosljednosti.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament

Referentni dokumenti

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

1.10.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Razmatranje u odboru

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0.

39.

2.

1.

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Max Andersson, France Jamet

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

39.

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2.

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1.

0

PPE

Traian Ungureanu

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0.  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament

Referentni dokumenti

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.9.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Razmatranje u odboru

12.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

6.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Datum podnošenja

6.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti