Procedūra : 2018/0336(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0435/2018

Pateikti tekstai :

A8-0435/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0155

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 767kWORD 81k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per Europos Parlamento rinkimus, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 0435/2018(COD))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjai: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per Europos Parlamento rinkimus, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 0435/2018(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0636),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 224 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0413/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0000/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  kai Institucija, remdamasi tikrinimo procedūra, taiko sankcijas Europos politinei partijai ar fondui, ji deramai atsižvelgia į principą ne bis in idem, kad sankcijos už tą patį pažeidimą nebūtų taikomos du kartus, t. y. nacionaliniu lygmeniu vadovaujantis priežiūros institucijos sprendimu ir ES lygmeniu atlikus tikrinimo procedūrą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  naujoji procedūra pradedama kompetentingos duomenų apsaugos priežiūros institucijos sprendimu, todėl Europos politinei partijai arba Europos politiniam fondui turėtų būti suteikta galimybė prašyti peržiūrėti sankciją, jei priežiūros institucijos sprendimas panaikintas arba skundas dėl to sprendimo patenkintas;

(6)  naujoji procedūra pradedama kompetentingos duomenų apsaugos priežiūros institucijos sprendimu, todėl Europos politinei partijai arba Europos politiniam fondui turėtų būti suteikta galimybė prieš sprendimo priėmimą būti išklausytiems ir prašyti peržiūrėti sankciją, jei priežiūros institucijos sprendimas panaikintas arba skundas dėl to sprendimo patenkintas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

10 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei Institucija sužino apie priežiūros institucijos, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/67917 4 straipsnio 21 punkte, sprendimą, kuriuo pripažįstama, kad fizinis ar juridinis asmuo pažeidė taikytinas asmens duomenų apsaugos taisykles, ir jei iš to sprendimo matyti arba yra kitų pagrįstų priežasčių manyti, kad pažeidimas yra susijęs su Europos politinės partijos arba Europos politinio fondo politine veikla per Europos Parlamento rinkimus, ji perduoda šį klausimą nagrinėti 11 straipsniu įsteigtam nepriklausomų žymių asmenų komitetui. Komitetas pateikia nuomonę, ar atitinkama Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas tas pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams. Institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dienos, kurią priežiūros institucija priėmė sprendimą, paprašo pateikti nuomonę. Komitetas savo nuomonę pateikia per Institucijos nustatytą priimtiną trumpą terminą.

1.  Europos politinė partija arba Europos politinis fondas negali daryti įtakos arba mėginti daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams, pasinaudodami tuo, kad fizinis arba juridinis asmuo pažeidė taikytinas asmens duomenų apsaugos taisykles. Ši dalis taikoma tik tuo atveju, jei priežiūros institucija, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/67917 4 straipsnio 21 punkte, vykdytiname sprendime nustatė, kad padarytas taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas.

 

2.  Kai Institucija sužino apie 1 dalyje reglamentuojamą elgesį ir jai pranešama apie minėtoje 1 dalyje nurodytos priežiūros institucijos vykdytiną sprendimą, ji nepagrįstai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo to pranešimo dienos perduoda šį klausimą nagrinėti 11 straipsniu įsteigtam nepriklausomų žymių asmenų komitetui. Komitetas per Institucijos nustatytą pagrįstą trumpą terminą pateikia savo nuomonę, ar atitinkama Europos politinė partija arba atitinkamas Europos politinis fondas pažeidė 1 dalies nuostatas.

 

Institucija, atsižvelgusi į komiteto nuomonę, pagal 27 straipsnio 2 dalies a punktą nusprendžia, ar atitinkamai Europos politinei partijai arba atitinkamam Europos politiniam fondui skirti finansines sankcijas. Institucijos sprendimas turi būti tinkamai pagrįstas, visų pirma dėl komiteto nuomonės, ir nedelsiant paskelbtas.

_________________

_________________

17 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

17 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

27 straipsnio 2 dalies a punkto vii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vii)  kai pagal 10a straipsnį komitetas pateikia nuomonę, kurioje pripažįstama, kad Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams.;

vii)  kai Europos politinė partija arba Europos politinis fondas pažeidė 10a straipsnio 1 dalį.“;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

27 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jei 10a straipsnyje nurodytas priežiūros institucijos sprendimas panaikintas arba skundas dėl tokio sprendimo patenkintas, atitinkamos Europos politinės partijos arba Europos politinio fondo prašymu Institucija peržiūri bet kokią pagal 2 dalies a punkto vii papunktį paskirtą sankciją.

7.  Jei 10a straipsnyje nurodytas nacionalinės priežiūros institucijos sprendimas galutinai panaikintas arba skundas dėl tokio sprendimo patenkintas ir galutinis, atitinkamos Europos politinės partijos arba Europos politinio fondo prašymu Institucija peržiūri bet kokią pagal 2 dalies a punkto vii papunktį paskirtą sankciją.


Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ (5.12.2018)

pateikta Konstitucinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmens duomenų apsaugos per Europos Parlamento rinkimus

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Nuomonės referentė: Sophia in 't Veld

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  tuo tikslu turėtų būti nustatyta tikrinimo procedūra, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis Institucija privalėtų prašyti nepriklausomų žymių asmenų komiteto įvertinti, ar Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams. Jei komitetas pripažįsta, kad taip yra, Institucija turėtų taikyti sankcijas pagal Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 nustatytą veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų sankcijų sistemą;

(4)  tuo tikslu turėtų būti nustatyta tikrinimo procedūra, pagal kurią Institucija, vadovaudamasi galutiniu priežiūros institucijos arba Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) sprendimu, privalėtų prašyti nepriklausomų žymių asmenų komiteto įvertinti, ar Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams. Jei komitetas pripažįsta, kad taip yra, Institucija turėtų taikyti sankcijas pagal Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 nustatytą veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų sankcijų sistemą. Šiomis sankcijomis turėtų būti siekiama tikslo užtikrinti laisvus ir teisingus rinkimus į Europos Parlamentą, o galimomis sankcijomis, kurias taikytų duomenų apsaugos institucijos, turėtų būti siekiama tikslo apsaugoti fizinius asmenis, kai tvarkomi asmens duomenys; 

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  kai Institucija, remdamasi tikrinimo procedūra, taiko sankcijas Europos politinei partijai ar fondui, ji deramai atsižvelgia į principą ne bis in idem, kad sankcijos už tą patį pažeidimą nebūtų taikomos du kartus, t. y. nacionaliniu lygmeniu vadovaujantis priežiūros institucijos sprendimu ir ES lygmeniu atlikus tikrinimo procedūrą;

Pagrindimas

Kai Institucija sankcijas Europos politinei partijai / fondui taiko tikrinimo procedūros pagrindu, sankcija gali būti traktuojama kaip bis in idem, t. y. pritaikyta vadovaujantis priežiūros institucijos sprendimu ir pritaikyta Institucijos. Tai prieštarautų Chartijos 50 straipsniui ir Europos žmogaus teisių konvencijos protokolo Nr. 7 4 straipsniui.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

10 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei Institucija sužino apie priežiūros institucijos, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/67917 4 straipsnio 21 punkte, sprendimą, kuriuo pripažįstama, kad fizinis ar juridinis asmuo pažeidė taikytinas asmens duomenų apsaugos taisykles, ir jei iš to sprendimo matyti arba yra kitų pagrįstų priežasčių manyti, kad pažeidimas yra susijęs su Europos politinės partijos arba Europos politinio fondo politine veikla per Europos Parlamento rinkimus, ji perduoda šį klausimą nagrinėti 11 straipsniu įsteigtam nepriklausomų žymių asmenų komitetui. Komitetas pateikia nuomonę, ar atitinkama Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas tas pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams. Institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dienos, kurią priežiūros institucija priėmė sprendimą, paprašo pateikti nuomonę. Komitetas savo nuomonę pateikia per Institucijos nustatytą priimtiną trumpą terminą.

Jei Institucija sužino apie priežiūros institucijos, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791717, priimto vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 58 straipsnio 2 dalimi, 4 straipsnio 21 punkte, galutinį sprendimą arba EDAPP, sukurto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/172517a, priimto vadovaujantis Reglamento 2018/1725 58 straipsnio 2 dalimi, 52 straipsnį, galutinį sprendimą, kuriuo pripažįstama, kad fizinis ar juridinis asmuo pažeidė taikytinas asmens duomenų apsaugos taisykles, ir jei iš to galutinio sprendimo matyti arba jei esama faktinių priežasčių, rodančių, kad pažeidimas, padarytas Europos Parlamento rinkimų kontekste, yra susijęs su Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo politine veikla arba buvo padarytas jų vardu, jų pavedimu arba jiems pritarus, ji perduoda šį klausimą nagrinėti 11 straipsniu įsteigtam nepriklausomų žymių asmenų komitetui. Komitetas pateikia nuomonę, ar atitinkama Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas tas pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams pažeisdami taikytinas asmens duomenų apsaugos taisykles arba suteikdami įgaliojimus taikytinas taisykles pažeidusiam subjektui, duodami jas nurodymus arba jį remdami. Institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dienos, kurią priežiūros institucija priėmė sprendimą, paprašo pateikti nuomonę. Komitetas savo nuomonę pateikia per Institucijos nustatytą priimtiną trumpą terminą.

__________________

__________________

17 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

17 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

17a 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

Pagrindimas

Jei tikrinimo procedūrų būtų galima imtis tik priėmus galutinius sprendimus, būtų geriau užtikrinami teisinio tikrumo ir pagarbos teisėms į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą procesą principai. Įtraukus Reglamentą [2018/xxxx (45/2001)], procedūros būtų galima imtis ir remiantis EDAPP sprendimais dėl duomenų apsaugos taisyklių pažeidimų, kuriuos padaro ES institucijos (įskaitant Parlamento narius ir darbuotojus). Ši procedūra gali būti pradėta tik remiantis duomenų apsaugos institucijų ar EDAPP priimtais sprendimais, pagrįstais jų taisomaisiais veiksmais, o ne remiantis su tyrimais susijusiais ar patariamaisiais sprendimais.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas 1141/2014

11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos 2 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijai paprašius, komitetas pateikia nuomonę, ar Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams. Abiem atvejais komitetas gali prašyti Institucijos, Europos Parlamento, Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo, kitų politinių partijų, politinių fondų ar kitų suinteresuotųjų šalių pateikti bet kurį reikiamą dokumentą ar įrodymą, taip pat prašyti leisti išklausyti jų atstovus. Su nuomone, ar Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams, susijusiais atvejais 10 straipsnio a punkte nurodytos priežiūros institucijos bendradarbiauja su komitetu pagal taikytiną teisę.

Institucijai paprašius, komitetas pateikia nuomonę, ar Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, arba suteikdami įgaliojimus taikytinas taisykles pažeidusiam subjektui, duodami jas nurodymus arba jį remdami, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams. Abiem atvejais komitetas gali prašyti Institucijos, Europos Parlamento, Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo, kitų politinių partijų, politinių fondų ar kitų suinteresuotųjų šalių pateikti bet kurį reikiamą dokumentą ar įrodymą, taip pat prašyti leisti išklausyti jų atstovus. Su nuomone, ar Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pažeisdami taikytinas asmens duomenų apsaugos taisykles arba suteikdami įgaliojimus taikytinas taisykles pažeidusiam subjektui, duodami jam nurodymus arba jį remdami, darė arba mėgino daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams, susijusiais atvejais 10 straipsnio a punkte nurodytos priežiūros institucijos bendradarbiauja su komitetu pagal taikytiną teisę ir laikydamosi profesinės paslapties pareigos, nustatytos Reglamento (ES) 2016/679 54 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) 2018/1725) 56 straipsnyje.

Pagrindimas

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir naujajame Reglamente (ES) 2018/1725 numatyta, kad priežiūros institucijų nariai ir darbuotojai turi laikytis profesinės paslapties pareigos. Jiems keičiantis bet kokia konfidencialia informacija su šiuo žymių asmenų komitetu, toks bendradarbiavimas turėtų vykti laikantis profesinės paslapties pareigos.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

27 straipsnio 2 dalies a punkto vii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vii)  kai pagal 10a straipsnį komitetas pateikia nuomonę, kurioje pripažįstama, kad Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams.

vii)  kai pagal 10a straipsnį komitetas pateikia nuomonę, kurioje pripažįstama, kad Europos politinė partija arba Europos politinis fondas, pasinaudodami tuo, kad padarytas taikytinų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas, tyčia darė arba mėgino daryti įtaką Europos Parlamento rinkimų rezultatams. Šiuo atveju deramai atsižvelgiama į principą ne bis in idem.

Pagrindimas

Kai Institucija taiko sankcijas Europos politinei partijai / fondui tikrinimo procedūros pagrindu, sankcija gali būti traktuojama kaip bis in idem, t. y. pritaikyta vadovaujantis priežiūros institucijos sprendimu ir pritaikyta Institucijos. Tai prieštarautų Chartijos 50 straipsniui ir Europos žmogaus teisių konvencijos protokolo Nr. 7 4 straipsniui.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

27 a straipsnio 1 dalies b a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a)  27a straipsnis papildomas šiuo punktu:

 

ba)  27 straipsnio a punkto vii papunktyje nurodytu atveju, kai fizinis asmuo irgi pripažįstamas atsakingu už atitinkamus faktus ir elgesį, vadovaujantis 10a straipsnyje nustatyta procedūra.

Pagrindimas

Šis punktas turi būti įtrauktas į 27a straipsnį dėl nuoseklumo (fizinių asmenų atsakomybė).

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus

Nuorodos

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

1.10.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Svarstymas komitete

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Max Andersson, France Jamet

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Asmens duomenų apsauga per rinkimus į Europos Parlamentą

Nuorodos

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Pateikimo EP data

12.9.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Svarstymas komitete

12.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

6.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Pateikimo data

6.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika