Procedūra : 2018/0336(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0435/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0435/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0155

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 764kWORD 75k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Referenti: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0636),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 224. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0413/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–    pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0435/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Ja Iestāde piemēro Eiropas politiskajai partijai vai fondam sankcijas saskaņā ar pārbaudes procedūru, tā pienācīgi ņem vērā ne bis in idem principu, lai izvairītos no tā, ka par vienu un to pašu pārkāpumu tiek piemērots sods divreiz — valsts līmenī pēc uzraudzības iestādes lēmuma un Eiropas līmenī pēc pārbaudes procedūras.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tā kā jauno procedūru sāk ar kompetentas datu aizsardzības uzraudzības iestādes lēmumu, attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam vajadzētu būt iespējai pieprasīt sankciju pārskatīšanu tad, ja uzraudzības iestādes lēmums ir atcelts vai ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret minēto lēmumu ir sekmīgs.

(6)  Tā kā jauno procedūru sāk ar kompetentas datu aizsardzības uzraudzības iestādes lēmumu, attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam vajadzētu būt iespējai tikt uzklausītam pirms minētā lēmuma pieņemšanas un pieprasīt sankciju pārskatīšanu tad, ja uzraudzības iestādes lēmums ir atcelts vai ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret minēto lēmumu ir sekmīgs.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014

10.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Iestādei kļūst zināms lēmums, kuru pieņēmusi uzraudzības iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/67917 4. panta 21. punkta nozīmē un kurā konstatēts, ka fiziska vai juridiska persona ir pārkāpusi personas datu aizsardzībai piemērojamos noteikumus, un ja no minētā lēmuma izriet, ka pārkāpums ir saistīts ar Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda darbībām Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā, vai ja pastāv pamatots iemesls tā uzskatīt, tad Iestāde nodod šo jautājumu neatkarīgu ievērojamu personu komitejai, kas izveidota ar 11. pantu. Komiteja sniedz atzinumu par to, vai attiecīgā Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot minēto pārkāpumu. Iestāde bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc uzraudzības iestādes lēmuma lūdz sniegt atzinumu. Komiteja sniedz savu atzinumu īsā, samērīgā termiņā, ko noteikusi Iestāde.

1.  Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds neietekmē vai nemēģina ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot personas datu aizsardzībai piemērojamo noteikumu pārkāpumu no fiziskas vai juridiskas personas puses. Šo apakšpunktu piemēro tikai tad, ja kādas dalībvalsts uzraudzības iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/67917 4. panta 21. punkta nozīmē ir konstatējusi izpildāmā lēmumā, ka ir noticis datu aizsardzībai piemērojamo noteikumu pārkāpums.

 

2.  Ja Iestādei kļūst zināma tāda rīcība, uz ko attiecas pirmais apakšpunkts, un tai ir ticis paziņots pirmajā apakšpunktā minētās uzraudzības iestādes pieņemtais izpildāmais lēmums, tā bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc minētā paziņojuma nodod šo jautājumu neatkarīgu ievērojamu personu komitejai, kas izveidota ar 11. pantu. Komiteja īsā, samērīgā termiņā, ko noteikusi Iestāde, sniedz atzinumu par to, vai attiecīgā Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds nav pārkāpis 1. punkta noteikumus.

 

Iestāde, ņemot vērā Komitejas atzinumu, saskaņā ar 72. panta 2. punkta a) apakšpunktu lemj par to, vai noteikt attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam finanšu sankcijas. Iestādes lēmums tiek pienācīgi pamatots, jo īpaši attiecībā uz Komitejas atzinumu, un tiek nekavējoties publicēts.

_________________

_________________

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014

27. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – vii punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

vii)  ja saskaņā ar 10.a pantu komiteja sniedz atzinumu, kurā konstatēts, ka kāda Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot personas datu aizsardzībai piemērojamo noteikumu pārkāpumu.”;

(vii)  ja kāda Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir pārkāpis 10.a panta 1. punktu.”;

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014

27. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja 10.a pantā minētais uzraudzības iestādes lēmums ir atcelts vai ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret šādu lēmumu ir bijis sekmīgs, Iestāde pēc attiecīgās Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda pieprasījuma pārskata visas sankcijas, kas uzliktas saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunkta vii) punktu.”.

7.  Ja 10.a pantā minētais valsts uzraudzības iestādes lēmums ir pilnībā atcelts vai ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret šādu lēmumu ir bijis sekmīgs un ir galīgs, Iestāde pēc attiecīgās Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda pieprasījuma pārskata visas sankcijas, kas uzliktas saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunkta vii) punktu.”.


Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS (5.12.2018)

Konstitucionālo jautājumu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Sophia in 't Veld

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Tādēļ būtu jāievieš pārbaudes procedūra, saskaņā ar kuru Iestādei konkrētos apstākļos jālūdz neatkarīgu ievērojamu personu komiteja novērtēt, vai kāda Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot personas datu aizsardzībai piemērojamo noteikumu pārkāpumu. Ja komiteja konstatē, ka tas tā ir, Iestādei būtu jānosaka sankcijas atbilstīgi efektīvajai, samērīgajai un atturošajai sankciju sistēmai, kas izveidota ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014.

(4)  Tādēļ būtu jāievieš pārbaudes procedūra, saskaņā ar kuru Iestādei pēc valsts uzraudzības iestādes vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja galīgā lēmuma jālūdz neatkarīgu ievērojamu personu komiteja novērtēt, vai kāda Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot personas datu aizsardzībai piemērojamo noteikumu pārkāpumu. Ja komiteja konstatē, ka tas tā ir, Iestādei būtu jānosaka sankcijas atbilstīgi efektīvajai, samērīgajai un atturošajai sankciju sistēmai, kas izveidota ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014. Šīm sankcijām vajadzētu būt vērstām uz mērķi garantēt brīvas un godīgas Eiropas Parlamenta vēlēšanas, savukārt iespējamām sankcijām, ko piemēro datu aizsardzības iestādes, vajadzētu būt vērstām uz mērķi aizsargāt fiziskas personas attiecībā uz personas datu apstrādi. 

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5 a)  Ja Iestāde piemēro Eiropas politiskajai partijai vai fondam sankcijas saskaņā ar pārbaudes procedūru, tā pienācīgi ņem vērā ne bis in idem principu, lai izvairītos no tā, ka par vienu un to pašu pārkāpumu tiek piemērots sods divreiz — valsts līmenī pēc uzraudzības iestādes lēmuma un Eiropas līmenī pēc pārbaudes procedūras.

Pamatojums

Ja Iestāde saskaņā ar pārbaudes procedūru piemēro Eiropas politiskajai partijai/fondam sankcijas, šīs sankcijas var uzskatīt par bis in idem: uzraudzības iestādes lēmumu un Iestādes piemērotajām sankcijām. Tas būtu pretrunā ar Hartas 50. pantu un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 7. protokola 4. pantu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES, Euratom) 1141/2014

10.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Iestādei kļūst zināms lēmums, kuru pieņēmusi uzraudzības iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/67917 4. panta 21. punkta nozīmē un kurā konstatēts, ka fiziska vai juridiska persona ir pārkāpusi personas datu aizsardzībai piemērojamos noteikumus, un ja no minētā lēmuma izriet, ka pārkāpums ir saistīts ar Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda darbībām Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā, vai ja pastāv pamatots iemesls tā uzskatīt, tad Iestāde nodod šo jautājumu neatkarīgu ievērojamu personu komitejai, kas izveidota ar 11. pantu. Komiteja sniedz atzinumu par to, vai attiecīgā Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot minēto pārkāpumu. Iestāde bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc uzraudzības iestādes lēmuma lūdz sniegt atzinumu. Komiteja sniedz savu atzinumu īsā, samērīgā termiņā, ko noteikusi Iestāde.

Ja Iestādei kļūst zināms galīgais lēmums, kuru pieņēmusi uzraudzības iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/67917 4. panta 21. punkta nozīmē, kurš pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679  58. panta 2. punktu vai atbilstīgi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 52. pantu17a izveidotā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja galīgajam lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2018/1725 58. panta 2. punktu, un kurā konstatēts, ka fiziska vai juridiska persona ir pārkāpusi personas datu aizsardzībai piemērojamos noteikumus, un ja no minētā galīgā lēmuma izriet vai ja fakti norāda, ka pārkāpums ir saistīts ar Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda vai to vārdā vai ar to atbalstu veiktām darbībām saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, tad Iestāde nodod šo jautājumu neatkarīgu ievērojamu personu komitejai, kas izveidota ar 11. pantu. Komiteja sniedz atzinumu par to, vai attiecīgā Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, pārkāpj piemērojamos noteikumus par personas datu aizsardzību vai sankcionē, instruē vai atbalsta struktūru, kas pārkāpusi piemērojamos noteikumus, izmantojot minēto pārkāpumu. Iestāde bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc uzraudzības iestādes lēmuma lūdz sniegt atzinumu. Komiteja sniedz savu atzinumu īsā, samērīgā termiņā, ko noteikusi Iestāde.

__________________

__________________

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39 lpp.).

Pamatojums

Tiesiskās noteiktības un tiesību uz taisnīgu tiesu un pienācīgu tiesas procesu principu ievērošana ir labāk nodrošināta, ja pārbaudes procedūru var sākt tikai pēc galīgā lēmuma pieņemšanas. Iekļaujot Regulu [2018/xxxx (45/2001)], arī EDAU lēmumi par datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas ES iestādes (tostarp EP deputāti un darbinieki), var novest pie šīs procedūras. Šī procedūra var attiekties tikai uz lēmumiem, ko pieņēmusi DAI vai EDAU, pamatojoties uz to korekcijas pilnvarām, bet ne uz lēmumiem par izmeklēšanu vai konsultācijām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula Nr. 1141/2014

11. pants – 3. punkts – 1. daļa – otrais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Iestāde pieprasa, komiteja sniedz atzinumu par to, vai kāda Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot personas datu aizsardzībai piemērojamo noteikumu pārkāpumu. Abos gadījumos komiteja var pieprasīt Iestādei, Eiropas Parlamenta dienestiem, attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam, citām politiskajām partijām, politiskajiem fondiem vai citām ieinteresētajām personām jebkādus attiecīgos dokumentus un pierādījumus, kā arī uzklausīt to pārstāvjus. Atzinumu gadījumā par to, vai kāda Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot personas datu aizsardzībai piemērojamo noteikumu pārkāpumu, – 10.a pantā minētās uzraudzības iestādes sadarbojas ar komiteju saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Ja Iestāde pieprasa, komiteja sniedz atzinumu par to, vai kāda Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot personas datu aizsardzībai piemērojamo noteikumu pārkāpumu vai sankcionējot, instruējot vai atbalstot struktūru, kas pārkāpusi piemērojamos noteikumus. Abos gadījumos komiteja var pieprasīt Iestādei, Eiropas Parlamenta dienestiem, attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam, citām politiskajām partijām, politiskajiem fondiem vai citām ieinteresētajām personām jebkādus attiecīgos dokumentus un pierādījumus, kā arī uzklausīt to pārstāvjus. Atzinumu gadījumā par to, vai kāda Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, pārkāpjot personas datu aizsardzībai piemērojamos noteikumus vai sankcionējot, instruējot vai atbalstot struktūru, kas pārkāpusi piemērojamos noteikumus, 10.a pantā minētās uzraudzības iestādes sadarbojas ar komiteju saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un dienesta noslēpuma ievērošanas pienākumu, kas noteikts Regulas (ES) 2016/679 54. panta 2. punktā un Regulas (ES) 2018/1725 56. pantā.

Pamatojums

VDAR un jaunajā Regulā (ES) 2018/1725 ir noteikts, ka uzraudzības iestāžu locekļiem un darbiniekiem ir pienākums glabāt dienesta noslēpumu. Ja viņi apmainās ar konfidenciālu informāciju ar šo ievērojamu personu komiteju, šajā sadarbībā būtu jāievēro pienākums glabāt dienesta noslēpumu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES, Euratom) 1141/2014

27. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – vii punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(vii)  ja saskaņā ar 10.a pantu komiteja sniedz atzinumu, kurā konstatēts, ka kāda Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot personas datu aizsardzībai piemērojamo noteikumu pārkāpumu.

(vii)  ja saskaņā ar 10.a pantu komiteja sniedz atzinumu, kurā konstatēts, ka kāda Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds ir apzināti ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, izmantojot personas datu aizsardzībai piemērojamo noteikumu pārkāpumu. Šajā gadījumā pienācīgi ņem vērā ne bis in idem principu;

Pamatojums

Ja Iestāde saskaņā ar pārbaudes procedūru piemēro Eiropas politiskajai partijai/fondam sankcijas, šīs sankcijas var uzskatīt par bis in idem: uzraudzības iestādes lēmumu un Iestādes piemērotajām sankcijām. Tas būtu pretrunā ar Hartas 50. pantu un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 7. protokola 4. pantu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Regula (ES, Euratom) 1141/2014

27.a pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6 a)  regulas 27.a pantā iekļauj šādu punktu:

 

(ba)  situācijā, kas minēta 27. panta a) punkta vii) apakšpunktā, ja ir konstatēts, ka arī fiziskā persona ir atbildīga par attiecīgajiem faktiem un rīcību saskaņā ar 10.a pantā noteikto procedūru.

Pamatojums

Konsekvences labad šis punkts ir jāpievieno 27.a pantam (Fizisko personu atbildība).

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā

Atsauces

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

1.10.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Izskatīšana komitejā

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, France Jamet

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā

Atsauces

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

12.9.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Izskatīšana komitejā

12.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

6.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Iesniegšanas datums

6.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika