Procedure : 2018/0336(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0435/2018

Ingediende teksten :

A8-0435/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0155

VERSLAG     ***I
PDF 518kWORD 82k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0636),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0413/2018),

–  gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–    na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8‑0435/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Wanneer de Autoriteit de Europese politieke partij of stichting op grond van de verificatieprocedure een sanctie oplegt, moet zij naar behoren rekening houden met het "ne bis in idem"-beginsel, om te voorkomen dat dezelfde inbreuk tweemaal wordt bestraft, op nationaal niveau naar aanleiding van het besluit van de toezichthoudende autoriteit, en op Europees niveau naar aanleiding van de verificatieprocedure.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Aangezien de nieuwe procedure wordt ingeleid door een besluit van een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, moet het voor de betrokken Europese politieke partij of Europese politieke stichting mogelijk zijn te verzoeken dat de sanctie opnieuw wordt bekeken indien het besluit van de toezichthoudende autoriteit wordt ingetrokken of tegen dat besluit met succes beroep is ingesteld.

(6)  Aangezien de nieuwe procedure wordt ingeleid door een besluit van een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, moet het voor de betrokken Europese politieke partij of Europese politieke stichting mogelijk zijn te worden gehoord voordat dat besluit wordt genomen, en te verzoeken dat de sanctie opnieuw wordt bekeken indien het besluit van de toezichthoudende autoriteit wordt ingetrokken of tegen dat besluit met succes beroep is ingesteld.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 10 bis – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien ter kennis van de Autoriteit komt dat een toezichthoudende autoriteit in de zin van artikel 4, punt 21, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad17 een besluit heeft genomen waarbij wordt vastgesteld dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft overtreden, en indien uit dat besluit blijkt dat de inbreuk verband houdt met politieke activiteiten van een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement, of indien er andere gegronde redenen zijn om zulks te vermoeden, legt de Autoriteit deze aangelegenheid voor aan het bij artikel 11 opgerichte comité van onafhankelijke vooraanstaande personen. Het comité brengt advies uit over de vraag of de betrokken Europese politieke partij of Europese politieke stichting, door gebruik te maken van deze inbreuk, de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden. De Autoriteit verzoekt om het advies zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk één maand na het besluit van de toezichthoudende autoriteit. Het comité brengt zijn advies uit binnen een door de Autoriteit vastgestelde korte, redelijke termijn.

1.  Een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting mag de uitslag van verkiezingen voor het Europees Parlement niet beïnvloeden of trachten te beïnvloeden door gebruik te maken van een inbreuk door een natuurlijke persoon of rechtspersoon op de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit lid is slechts van toepassing als een toezichthoudende autoriteit van een lidstaat, in de zin van artikel 4, punt 21, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad17, bij uitvoerbare beslissing heeft vastgesteld dat een inbreuk op de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

 

2.  Indien de Autoriteit gedrag vaststelt dat onder lid 1 valt, en in kennis wordt gesteld van de in lid 1 bedoelde uitvoerbare beslissing van de toezichthoudende autoriteit, legt zij deze aangelegenheid zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk drie maanden na die kennisgeving voor aan het bij artikel 11 opgerichte comité van onafhankelijke vooraanstaande personen. Het comité brengt binnen een door de Autoriteit vastgestelde korte, redelijke termijn een advies uit over de vraag of de betreffende Europese politieke partij of Europese politieke stichting lid 1 heeft geschonden.

 

Rekening houdend met het advies van het comité besluit de Autoriteit overeenkomstig artikel 27, lid 2, onder a), of ze de betreffende Europese politieke partij of Europese politieke stichting financiële sancties oplegt. Het besluit van de Autoriteit wordt met redenen omkleed, met name wat het advies van het comité betreft, en wordt snel bekendgemaakt.

_________________

_________________

17 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

17 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 27 – lid 2 – letter a – punt vii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

vii)  indien het comité in een overeenkomstig artikel 10 bis uitgebracht advies vaststelt dat een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting de uitslag van verkiezingen voor het Europees Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden door gebruik te maken van een inbreuk op de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens;

vii)  indien een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting artikel 10 bis, lid 1, heeft geschonden;

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter b

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 27 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Indien een besluit van de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 10 bis is ingetrokken of indien met succes beroep is ingesteld tegen een dergelijk besluit, herziet de Autoriteit op verzoek van de betrokken Europese politieke partij of de Europese politieke stichting de krachtens lid 2, onder a), vii), opgelegde sanctie.

7.  Indien een besluit van de nationale toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 10 bis definitief is ingetrokken of indien met succes beroep is ingesteld tegen een dergelijk besluit en de uitspraak in dit beroep definitief is, herziet de Autoriteit op verzoek van de betrokken Europese politieke partij of de Europese politieke stichting de krachtens lid 2, onder a), vii), opgelegde sanctie.


ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (5.12.2018)

aan de Commissie constitutionele zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Rapporteur voor advies: Sophia in 't Veld

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Daartoe moet een verificatieprocedure worden ingevoerd die inhoudt dat de Autoriteit in bepaalde omstandigheden het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen moet verzoeken een oordeel uit te spreken over de vraag of een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting de uitslag van verkiezingen voor het Europees Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden door gebruik te maken van een inbreuk op de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Indien het comité vaststelt dat dit het geval is, dient de Autoriteit sancties op te leggen overeenkomstig het effectieve, evenredige en afschrikkende sanctiestelsel dat bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 is ingesteld.

(4)  Daartoe moet een verificatieprocedure worden ingevoerd die inhoudt dat de Autoriteit na een definitief besluit van de nationale toezichthoudende autoriteit of de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen moet verzoeken een oordeel uit te spreken over de vraag of een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting de uitslag van verkiezingen voor het Europees Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden door gebruik te maken van een inbreuk op de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Indien het comité vaststelt dat dit het geval is, dient de Autoriteit sancties op te leggen overeenkomstig het effectieve, evenredige en afschrikkende sanctiestelsel dat bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 is ingesteld. Deze sancties moeten ten doel hebben vrije en eerlijke verkiezingen voor het Europees Parlement te waarborgen. Eventuele sancties die worden opgelegd door de gegevensbeschermingsautoriteiten moeten ten doel hebben natuurlijke personen te beschermen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. 

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Als de Autoriteit overeenkomstig de verificatieprocedure een sanctie oplegt aan een Europese politieke partij of Europese politieke stichting, moet zij naar behoren rekening houden met het "ne bis in idem"-beginsel, om te voorkomen dat dezelfde inbreuk twee maal wordt bestraft, een keer op nationaal niveau op basis van een besluit van de toezichthoudende autoriteit en een keer op Europees niveau in het kader van de verificatieprocedure.

Motivering

Indien de Autoriteit de Europese politieke partij/stichting op grond van de verificatieprocedure een sanctie oplegt, kan die sanctie als een tweede straf voor dezelfde inbreuk worden beschouwd (enerzijds het besluit van de toezichthoudende autoriteit en anderzijds de sanctie van de Autoriteit). Dat zou indruisen tegen artikel 50 van het Handvest en artikel 4 van Protocol nr. 7 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 10 bis – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien ter kennis van de Autoriteit komt dat een toezichthoudende autoriteit in de zin van artikel 4, punt 21, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad17 een besluit heeft genomen waarbij wordt vastgesteld dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft overtreden, en indien uit dat besluit blijkt dat de inbreuk verband houdt met politieke activiteiten van een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement, of indien er andere gegronde redenen zijn om zulks te vermoeden, legt de Autoriteit deze aangelegenheid voor aan het bij artikel 11 opgerichte comité van onafhankelijke vooraanstaande personen. Het comité brengt advies uit over de vraag of de betrokken Europese politieke partij of Europese politieke stichting, door gebruik te maken van deze inbreuk, de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden. De Autoriteit verzoekt om het advies zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk één maand na het besluit van de toezichthoudende autoriteit. Het comité brengt zijn advies uit binnen een door de Autoriteit vastgestelde korte, redelijke termijn.

Indien ter kennis van de Autoriteit komt dat een toezichthoudende autoriteit in de zin van artikel 4, punt 21, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig artikel 58, lid 2, van Verordening (EU) 2016/679 een definitief besluit heeft genomen, of dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 52 van Verordening (EU) 2018/172517bis van het Europees Parlement en de Raad een definitief besluit heeft genomen op grond van artikel 58, lid 2, van Verordening (EU) 2018/1725 waarbij wordt vastgesteld dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft overtreden, en indien uit dat definitieve besluit blijkt of indien er feitelijke omstandigheden zijn waaruit kan worden afgeleid dat de inbreuk verband houdt met politieke activiteiten van een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting, of is gepleegd namens, op instructie van, of met de steun van een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement, legt de Autoriteit deze aangelegenheid voor aan het bij artikel 11 opgerichte comité van onafhankelijke vooraanstaande personen. Het comité brengt advies uit over de vraag of de betrokken Europese politieke partij of Europese politieke stichting, door gebruik te maken van deze inbreuk, de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden door de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens te overtreden of door een entiteit daarvoor toestemming te geven of de opdracht te geven, of een entiteit daarin te steunen. De Autoriteit verzoekt om het advies zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk één maand na het besluit van de toezichthoudende autoriteit. Het comité brengt zijn advies uit binnen een door de Autoriteit vastgestelde korte, redelijke termijn.

__________________

__________________

17 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

17 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

 

17bisVerordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39)

Motivering

Als de verificatieprocedure slechts in werking kan worden gesteld op basis van een definitief besluit worden de rechtszekerheid en de eerbiediging van het recht op een eerlijk proces en een behoorlijke rechtsgang beter gewaarborgd. Door Verordening [2018/xxxx (45/2001)] in dit artikel op te nemen, kunnen ook besluiten van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inzake schending door de EU-instellingen (inclusief EP-leden en personeelsleden) van de regels inzake gegevensbescherming de procedure in werking stellen. Alleen besluiten van de gegevensbeschermingsautoriteiten of de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming op grond van hun bevoegdheden om corrigerende maatregelen te nemen kunnen tot deze procedure leiden. Op grond van onderzoeks- of adviesbesluiten kan dat niet.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) nr. 1141/2014

Artikel 11 – lid 3 –alinea 1 – tweede zin

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Op verzoek van de Autoriteit brengt het comité advies uit over de vraag of een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting de uitslag van verkiezingen voor het Europees Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden door gebruik te maken van een inbreuk op de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In beide gevallen kan het comité relevante documenten of bewijsstukken vragen van de Autoriteit, het Europees Parlement, de betreffende Europese politieke partij of Europese politieke stichting, andere politieke partijen, politieke stichtingen of andere belanghebbenden, en kan het comité verzoeken hun vertegenwoordigers te horen. Wanneer is verzocht advies uit te brengen over de vraag of een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting de uitslag van verkiezingen voor het Europees Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden door gebruik te maken van een inbreuk op de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, verlenen de in artikel 10 bis bedoelde toezichthoudende autoriteiten medewerking aan het comité overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Op verzoek van de Autoriteit brengt het comité advies uit over de vraag of een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting de uitslag van verkiezingen voor het Europees Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden door gebruik te maken van een inbreuk op de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, of door een entiteit toestemming te geven of de opdracht te geven tot een dergelijke inbreuk, of deze daarin te steunen. In beide gevallen kan het comité relevante documenten of bewijsstukken vragen van de Autoriteit, het Europees Parlement, de betreffende Europese politieke partij of Europese politieke stichting, andere politieke partijen, politieke stichtingen of andere belanghebbenden, en kan het comité verzoeken hun vertegenwoordigers te horen. Wanneer is verzocht advies uit te brengen over de vraag of een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting de uitslag van verkiezingen voor het Europees Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden door inbreuk te maken op de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, of door een entiteit daarvoor toestemming of opdracht te geven of daarin te steunen, verlenen de in artikel 10 bis bedoelde toezichthoudende autoriteiten medewerking aan het comité overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en met inachtneming van het beroepsgeheim als bepaald in artikel 54, lid 2, van Verordening (EU) 2016/679 en in artikel 56 van Verordening (EU) 2018/1725.

Motivering

In de algemene verordening gegevensbescherming en de nieuwe Verordening (EU) 2018/1725 is bepaald dat de leden en personeelsleden van de toezichthoudende autoriteiten gebonden zijn door het beroepsgeheim. Als zij met dit comité van vooraanstaande personen vertrouwelijke informatie uitwisselen, moet bij die samenwerking het beroepsgeheim in acht worden genomen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 27 – lid 2 – letter a – sub vii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

vii)  indien het comité in een overeenkomstig artikel 10 bis uitgebracht advies vaststelt dat een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting de uitslag van verkiezingen voor het Europees Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden door gebruik te maken van een inbreuk op de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens.;

vii)  indien het comité in een overeenkomstig artikel 10 bis uitgebracht advies vaststelt dat een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting de uitslag van verkiezingen voor het Europees Parlement bewust heeft beïnvloed of heeft trachten te beïnvloeden door gebruik te maken van een inbreuk op de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In dat geval wordt naar behoren rekening gehouden met het "ne bis in idem"-beginsel;

Motivering

Indien de Autoriteit de Europese politieke partij/stichting op grond van de verificatieprocedure een sanctie oplegt, kan die sanctie als een tweede straf voor dezelfde inbreuk worden beschouwd (enerzijds het besluit van de toezichthoudende autoriteit en anderzijds de sanctie van de Autoriteit). Dat zou indruisen tegen artikel 50 van het Handvest en artikel 4 van Protocol nr. 7 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Artikel 27 bis – lid 1 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  In artikel 27 bis wordt het volgende punt toegevoegd:

 

b bis)  in de situatie bedoeld in artikel 27, lid 2, onder a), punt vii), indien de natuurlijke persoon overeenkomstig de in artikel 10 bis vastgestelde procedure ook verantwoordelijk is gesteld voor de onwettige activiteiten in kwestie.

Motivering

Omwille van de samenhang moet dit punt worden toegevoegd aan artikel 27 bis (Verantwoordelijkheid van natuurlijke personen).

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

Document- en procedurenummers

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

LIBE

1.10.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Behandeling in de commissie

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Datum goedkeuring

3.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Max Andersson, France Jamet

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

Document- en procedurenummers

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Datum indiening bij EP

12.9.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Behandeling in de commissie

12.11.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

6.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Datum indiening

6.12.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

Verts/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid