Procedura : 2018/0336(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0435/2018

Teksty złożone :

A8-0435/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0155

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 775kWORD 89k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawcy: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0636),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0413/2018),

–  uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–    po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0435/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  W przypadku nałożenia kar na europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną na podstawie procedury weryfikacji Urząd uwzględnia zasadę ne bis in idem, aby uniknąć dwukrotnego nałożenia kary za to samo naruszenie – na szczeblu krajowym w następstwie decyzji organu nadzorczego i na szczeblu UE w następstwie procedury weryfikacji.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Z uwagi na fakt, że nowa procedura jest uruchamiana decyzją właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna powinny mieć możliwość zwrócenia się o przegląd kary, jeżeli decyzja organu nadzorczego zostanie uchylona lub środek odwoławczy od tej decyzji okaże się skuteczny.

(6)  Z uwagi na fakt, że nowa procedura jest uruchamiana decyzją właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna powinny mieć możliwość złożenia wyjaśnień przed wydaniem tej decyzji oraz zwrócenia się o przegląd kary, jeżeli decyzja organu nadzorczego zostanie uchylona lub środek odwoławczy od tej decyzji okaże się skuteczny.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 10a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Urząd dowiaduje się o decyzji organu nadzorczego, w rozumieniu art. 4 pkt 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67917, stwierdzającej, że osoba fizyczna lub prawna naruszyła obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych i jeżeli z decyzji wynika lub istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że dane naruszenie wiąże się z działalnością polityczną europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, Urząd przekazuje sprawę komitetowi niezależnych wybitnych osobistości ustanowionemu w art. 11. Komitet wydaje opinię, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywierała wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez skorzystanie z naruszenia przepisów. Urząd zwraca się o opinię bez zbędnej zwłoki i nie później niż 1 miesiąc po wydaniu decyzji przez organ nadzorczy. Komitet wydaje opinię w krótkim, rozsądnym terminie wyznaczonym przez Urząd.

1.  Europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna nie wywiera lub nie usiłuje wywrzeć wpływu na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, korzystając z naruszenia przez osobę fizyczną lub prawną obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Niniejszy ustęp ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy organ nadzorczy państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 pkt 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67917 ustalił naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych w drodze w drodze decyzji podlegającej wykonaniu.

 

2.  Jeżeli Urząd dowie się, że podjęto czynności, o których mowa w ust. 1, i otrzyma powiadomienie o podlegającej wykonaniu decyzji organu nadzorczego, o której mowa w ust. 1, przekazuje sprawę komitetowi niezależnych wybitnych osobistości ustanowionemu w art. 11 bez zbędnej zwłoki i nie później niż trzy miesiące po otrzymaniu powiadomienia. Komitet wydaje opinię, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna naruszyła przepisy ust. 1, w krótkim, rozsądnym terminie wyznaczonym przez Urząd.

 

Uwzględniając opinię komitetu, Urząd podejmuje decyzję w sprawie nałożenia kar finansowych na daną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a). Decyzja Urzędu jest odpowiednio uzasadniona, w szczególności pod względem opinii komitetu, i niezwłocznie podaje się ją do wiadomości publicznej.

_________________

_________________

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5. 2016, s. 1).

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5. 2016, s. 1).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a – podpunkt vii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vii)  jeżeli zgodnie z art. 10a komitet wydaje opinię potwierdzającą, że dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez skorzystanie z naruszenia stosownych przepisów o ochronie danych osobowych.”;

(vii)  jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna dopuściła się naruszenia art. 10a akapit pierwszy.”;

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 27 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Jeżeli decyzja organu nadzorczego, o której mowa w art. 10a, zostaje uchylona lub środek odwoławczy od takiej decyzji okazuje się skuteczny, Urząd, na wniosek danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, dokonuje przeglądu wszelkich kar nałożonych zgodnie z ust. 2 lit. a) ppkt (vii).

7.  Jeżeli decyzja krajowego organu nadzorczego, o której mowa w art. 10a, zostaje ostatecznie uchylona lub środek odwoławczy od takiej decyzji okazuje się skuteczny i jest ostateczny, Urząd, na wniosek danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, dokonuje przeglądu wszelkich kar nałożonych zgodnie z ust. 2 lit. a) ppkt (vii).


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (5.12.2018)

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sophia in 't Veld

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W tym celu należy określić procedurę weryfikacji, zgodnie z którą Urząd musiałby w określonych okolicznościach, zwrócić się do komitetu niezależnych wybitnych osobistości o dokonanie oceny tego, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez skorzystanie z naruszenia stosownych przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli komitet uzna, że miało to miejsce, Urząd powinien nałożyć kary zgodnie ze skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym systemem kar określonym w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014.

(4)  W tym celu należy określić procedurę weryfikacji, zgodnie z którą Urząd musiałby po wydaniu ostatecznej decyzji przez krajowy organ nadzorczy lub Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zwrócić się do komitetu niezależnych wybitnych osobistości o dokonanie oceny tego, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez skorzystanie z naruszenia stosownych przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli komitet uzna, że miało to miejsce, Urząd powinien nałożyć kary zgodnie ze skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym systemem kar określonym w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014. Kary te powinny służyć zagwarantowaniu wolnych i uczciwych wyborów do Parlamentu Europejskiego, podczas gdy ewentualne kary nałożone przez organy ochrony danych powinny służyć ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  W przypadku nałożenia przez Urząd kary na europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną w następstwie procedury weryfikacji Urząd w sposób należyty uwzględnia zasadę ne bis in idem w celu niedopuszczenia do powtórnego ukarania za to samo naruszenie – na poziomie krajowym na podstawie decyzji organu nadzorczego i na poziomie europejskim w wyniku procedury weryfikacji.

Uzasadnienie

Jeżeli Urząd nakłada karę na europejską partię polityczną/europejską fundację polityczną w następstwie procedury weryfikacji, karę można byłoby uznać za bis in idem: decyzja organu nadzorczego oraz kara nałożona przez Urząd. Byłoby to niezgodne z art. 50 Karty i art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 10 a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Urząd dowiaduje się o decyzji organu nadzorczego, w rozumieniu art. 4 pkt 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67917, stwierdzającej, że osoba fizyczna lub prawna naruszyła obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych i jeżeli z decyzji wynika lub istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że dane naruszenie wiąże się z działalnością polityczną europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, Urząd przekazuje sprawę komitetowi niezależnych wybitnych osobistości ustanowionemu w art. 11. Komitet wydaje opinię, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywierała wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez skorzystanie z naruszenia przepisów. Urząd zwraca się o opinię bez zbędnej zwłoki i nie później niż 1 miesiąc po wydaniu decyzji przez organ nadzorczy. Komitet wydaje opinię w krótkim, rozsądnym terminie wyznaczonym przez Urząd.

Jeżeli Urząd dowiaduje się o ostatecznej decyzji organu nadzorczego, w rozumieniu art. 4 pkt 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przyjętej na podstawie art. 58 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679, lub o ostatecznej decyzji Europejskiego Inspektora Ochrony Danych ustanowionego zgodnie z art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/172517a przyjętej na podstawie art. 58 ust. 2 rozporządzenia 2018/1725, stwierdzającej, że osoba fizyczna lub prawna naruszyła obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych oraz jeżeli z tej ostatecznej decyzji lub ewentualnych względów faktycznych wynika, że dane naruszenie wiąże się z działalnością polityczną europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego albo zostało popełnione w imieniu, na polecenie lub przy wsparciu takiej partii lub fundacji, Urząd przekazuje sprawę komitetowi niezależnych wybitnych osobistości ustanowionemu w art. 11. Komitet wydaje opinię, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywierała wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, poprzez upoważnienie, poinstruowanie lub wsparcie podmiotu, który naruszył obowiązujące przepisy, lub poprzez skorzystanie z naruszenia przepisów. Urząd zwraca się o opinię bez zbędnej zwłoki i nie później niż 1 miesiąc po wydaniu decyzji przez organ nadzorczy. Komitet wydaje opinię w krótkim, rozsądnym terminie wyznaczonym przez Urząd.

__________________

__________________

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5. 2016, s. 1).

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5. 2016, s. 1).

 

17a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

Uzasadnienie

Jeżeli procedurę weryfikacji mogą uruchomić wyłącznie ostateczne decyzje, lepiej zagwarantowane są zasady pewności prawa oraz prawo do rzetelnego i sprawiedliwego procesu sądowego. Przez uwzględnienie rozporządzenia [2018/xxxx (45/2001)] procedurę mogą uruchomić również decyzje EIOD w sprawie naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych przez instytucje UE (w tym posłów do PE i pracowników). Wszczęcie procedury może nastąpić jedynie w wyniku decyzji przyjętych przez organy ds. ochrony danych lub EIOD na podstawie ich uprawnień naprawczych, a nie w następstwie decyzji w ramach postępowań wyjaśniających lub doradczych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie nr 1141/2014

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – zdanie drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek Urzędu komitet wydaje opinię na temat tego, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez skorzystanie z naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W obu przypadkach komitet może zwrócić się do Urzędu, Parlamentu Europejskiego, zainteresowanej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, do innych partii politycznych, fundacji politycznych lub innych zainteresowanych podmiotów o udostępnienie odpowiedniego dokumentu i dowodu oraz może zażądać wysłuchania ich przedstawicieli. W przypadku opinii w sprawie tego, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez skorzystanie z naruszenia stosownych przepisów o ochronie danych osobowych, organy nadzorcze, o których mowa w art. 10a, współpracują z komitetem zgodnie z obowiązującym prawem.

Na wniosek Urzędu komitet wydaje opinię na temat tego, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez skorzystanie z naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych albo poprzez upoważnienie, poinstruowanie lub wsparcie podmiotu, który naruszył obowiązujące przepisy. W obu przypadkach komitet może zwrócić się do Urzędu, Parlamentu Europejskiego, zainteresowanej europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, do innych partii politycznych, fundacji politycznych lub innych zainteresowanych podmiotów o udostępnienie odpowiedniego dokumentu i dowodu oraz może zażądać wysłuchania ich przedstawicieli. W przypadku opinii w sprawie tego, czy dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez naruszenie stosownych przepisów o ochronie danych osobowych albo poprzez upoważnienie, poinstruowanie lub wsparcie podmiotu, który naruszył obowiązujące przepisy, organy nadzorcze, o których mowa w art. 10a, współpracują z komitetem zgodnie z obowiązującym prawem oraz z dopełnieniem obowiązku zachowania tajemnicy służbowej określonego w art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 i w art. 56 rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Uzasadnienie

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz nowe rozporządzenie (UE) 2018/1725 przewidują, że członkowie i pracownicy organów nadzorczych są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Jeżeli zechcieliby udostępnić informacje poufne komitetowi wybitnych osobistości, współpraca ta powinna odbywać się z poszanowaniem obowiązku zachowania tajemnicy służbowej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a – podpunkt vii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vii)  jeżeli zgodnie z art. 10a komitet wydaje opinię potwierdzającą, że dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez skorzystanie z naruszenia stosownych przepisów o ochronie danych osobowych.”;

(vii)  jeżeli zgodnie z art. 10a komitet wydaje opinię potwierdzającą, że dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez skorzystanie z naruszenia stosownych przepisów o ochronie danych osobowych. W takim przypadku w sposób należyty uwzględnia się zasadę ne bis in idem.”;

Uzasadnienie

Jeżeli Urząd nakłada karę na europejską partię polityczną/europejską fundację polityczną w następstwie procedury weryfikacji, karę można byłoby uznać za bis in idem: decyzja organu nadzorczego oraz kara nałożona przez Urząd. Byłoby to niezgodne z art. 50 Karty i art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 27 a – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  w art. 27a dodaje się literę w brzmieniu:

 

ba)  w sytuacji, o której mowa w art. 27 lit. a) ppkt (vii), jeżeli osobę fizyczną uznano również za odpowiedzialną za przedmiotowy stan rzeczy i przedmiotowe działanie zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 10a.

Uzasadnienie

Literę tę należy dodać w art. 27a (Obowiązki osób fizycznych) w celu zachowania spójności.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego

Odsyłacze

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

1.10.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, France Jamet

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego

Odsyłacze

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Data przedstawienia w PE

12.9.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

6.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Data złożenia

6.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności