Postup : 2018/0336(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0435/2018

Predkladané texty :

A8-0435/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0155

SPRÁVA     ***I
PDF 710kWORD 89k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajcovia: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0636),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 224 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0413/2018),

–  so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–    po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a na stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0435/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  Keď úrad v súlade s postupom overovania uloží európskej politickej strane alebo nadácii sankciu, náležite zohľadní zásadu ne bis in idem s cieľom zabrániť, aby sa to isté porušenie sankcionovalo dvakrát, a to na vnútroštátnej úrovni rozhodnutím dozorného orgánu a na európskej úrovni na základe postupu overovania.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Keďže nový postup sa aktivuje rozhodnutím príslušného dozorného orgánu pre ochranu údajov, mala by existovať možnosť, aby dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia požiadali o preskúmanie sankcie v prípade, že rozhodnutie dozorného orgánu bolo zrušené alebo že opravný prostriedok proti uvedenému rozhodnutiu bol úspešný.

(6)  Keďže nový postup sa aktivuje rozhodnutím príslušného dozorného orgánu pre ochranu údajov, mala by existovať možnosť, aby dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia boli vypočuté pred vydaním rozhodnutia a aby požiadali o preskúmanie sankcie v prípade, že rozhodnutie dozorného orgánu bolo zrušené alebo že opravný prostriedok proti uvedenému rozhodnutiu bol úspešný.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014

Článok 10a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa úrad dozvie o rozhodnutí dozorného orgánu v zmysle článku 4 bod 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67917, v ktorom sa konštatuje, že fyzická alebo právnická osoba porušila uplatniteľné pravidlá o ochrane osobných údajov, a ak z daného rozhodnutia vyplýva alebo ak sú iné opodstatnené dôvody domnievať sa, že porušenie súvisí s politickými činnosťami európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v kontexte volieb do Európskeho parlamentu, úrad túto záležitosť postúpi výboru nezávislých významných osobností zriadenému článkom 11. Výbor poskytne stanovisko k tomu, či dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia uvedených pravidiel. Úrad požiadatoto stanovisko bez zbytočného odkladu, a to najneskôr 1 mesiac od rozhodnutia dozorného orgánu. Výbor vydá svoje stanovisko v krátkej, primeranej lehote, ktorú určí úrad.

1.  Európska politická strana alebo európska politická nadácia neovplyvňujú alebo sa neusilujú ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že by ťažili z porušenia uplatniteľných pravidiel o ochrane osobných údajov fyzickou alebo právnickou osobou. Tento odsek sa uplatňuje, iba ak dozorný orgán členského štátu v zmysle článku 4 bodu 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67917 stanovil na základe vykonateľného rozhodnutia, že došlo k porušeniu uplatniteľných pravidiel o ochrane údajov.

 

2.  Ak sa úrad dozvie o správaní, na ktoré sa vzťahuje prvý odsek, a dostal oznámenie o vykonateľnom rozhodnutí dozorného orgánu uvedenom v prvom odseku, postúpi túto záležitosť výboru nezávislých významných osobností zriadenému článkom 11, a to bez zbytočného odkladu a najneskôr do 3 mesiacov od takého oznámenia. Výbor v krátkej, primeranej lehote stanovenej úradom poskytne stanovisko k tomu, či dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia porušila odsek 1.

 

Po zohľadnení stanoviska výboru úrad podľa článku 27 ods. 2 písm. a) rozhodne, či sa uložia finančné sankcie dotknutej európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii. Rozhodnutie úradu sa musí riadne odôvodniť, najmä so zreteľom na stanovisko výboru, a musí sa urýchlene uverejniť.

_________________

_________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5. 2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014

Článok 27 – odsek 2 – písmeno a – bod vii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vii)  v prípade, že výbor vydá v súlade s článkom 10a stanovisko, v ktorom sa konštatuje, že európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia uplatniteľných pravidiel o ochrane osobných údajov.“;

vii)  ak európska politická strana alebo európska politická nadácia porušila článok 10a ods. 1.“;

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014

Článok 27 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  V prípade, že rozhodnutie dozorného orgánu uvedené v článku 10 a bolo zrušené alebo že opravný prostriedok proti takému rozhodnutiu bol úspešný, úrad na žiadosť dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie preskúma akúkoľvek sankciu, ktorá bola uložená podľa odseku 2 písm. a) bodu vii).“

7.  V prípade, že rozhodnutie vnútroštátneho dozorného orgánu uvedené v článku 10a bolo definitívne zrušené alebo že opravný prostriedok proti takému rozhodnutiu bol úspešný a je konečný, úrad na žiadosť dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie preskúma akúkoľvek sankciu, ktorá bola uložená podľa odseku 2 písm. a) bodu vii).“


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (5.12.2018)

pre Výbor pre ústavné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sophia in 't Veld

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Na tento účel by sa mal zaviesť postup overovania, podľa ktorého musí úrad za istých okolností požiadať výbor nezávislých významných osobností, aby posúdil, či európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia uplatniteľných pravidiel o ochrane osobných údajov. Ak výbor dospeje k záveru, že sa tak stalo, úrad by mal uložiť sankcie v súlade s účinným, primeraným a odrádzajúcim sankčným systémom vytvoreným nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

(4)  Na tento účel by sa mal zaviesť postup overovania, podľa ktorého musí úrad po konečnom rozhodnutí národného dozorného orgánu alebo európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov požiadať výbor nezávislých významných osobností, aby posúdil, či európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia uplatniteľných pravidiel o ochrane osobných údajov. Ak výbor dospeje k záveru, že sa tak stalo, úrad by mal uložiť sankcie v súlade s účinným, primeraným a odrádzajúcim sankčným systémom vytvoreným nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Týmito sankciami by sa mal sledovať cieľ, ktorým je zaručenie slobodných a spravodlivých volieb do Európskeho parlamentu, zatiaľ čo cieľom prípadných sankcií, ktoré ukladajú orgány pre ochranu osobných údajov, by mala byť ochrana fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov. 

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Keď úrad v súlade s postupom overovania uloží európskej politickej strane alebo nadácii sankciu, náležite zohľadní zásadu ne bis in idem s cieľom zabrániť, aby sa to isté porušenie sankcionovalo dvakrát, a to na vnútroštátnej úrovni rozhodnutím dozorného orgánu a na európskej úrovni na základe postupu overovania.

Odôvodnenie

Ak úrad v súlade s postupom overovania uloží európskej politickej strane/nadácii sankciu, mohla by sa považovať za bis in idem (na jednej strane rozhodnutie dozorného orgánu, na druhej strane sankcia, ktorú uložil úrad). To by bolo v rozpore s článkom 50 charty a článkom 4 protokolu č. 7 k Európskemu dohovoru o ľudských právach.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014

Článok 10a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa úrad dozvie o rozhodnutí dozorného orgánu v zmysle článku 4 bod 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67917, v ktorom sa konštatuje, že fyzická alebo právnická osoba porušila uplatniteľné pravidlá o ochrane osobných údajov, a ak z daného rozhodnutia vyplýva alebo ak sú iné opodstatnené dôvody domnievať sa, že porušenie súvisí s politickými činnosťami európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v kontexte volieb do Európskeho parlamentu, úrad túto záležitosť postúpi výboru nezávislých významných osobností zriadenému článkom 11. Výbor poskytne stanovisko k tomu, či dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia uvedených pravidiel. Úrad požiada o toto stanovisko bez zbytočného odkladu, a to najneskôr 1 mesiac od rozhodnutia dozorného orgánu. Výbor vydá svoje stanovisko v krátkej, primeranej lehote, ktorú určí úrad.

Ak sa úrad dozvie o konečnom rozhodnutí dozorného orgánu v zmysle článku 4 bodu 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 prijatom podľa článku 58 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo o konečnom rozhodnutí európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov ustanoveného v súlade s článkom 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/172517a prijatom podľa článku 58 ods. 2 nariadenia 2018/1725, v ktorom sa konštatuje, že fyzická alebo právnická osoba porušila uplatniteľné pravidlá o ochrane osobných údajov, a ak z daného konečného rozhodnutia vyplýva alebo ak existujú skutočné dôvody domnievať sa, že porušenie súvisí s politickými činnosťami európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie alebo k nemu došlo v mene, na pokyny alebo za podpory európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v kontexte volieb do Európskeho parlamentu, úrad túto záležitosť postúpi výboru nezávislých významných osobností zriadenému článkom 11. Výbor poskytne stanovisko k tomu, či dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že porušila uplatniteľné pravidlá o ochrane osobných údajov alebo poskytla povolenie, pokyny alebo podporu subjektu, ktorý porušil uplatniteľné pravidlá, a ťažila z porušenia uvedených pravidiel. Úrad požiada o toto stanovisko bez zbytočného odkladu, a to najneskôr 1 mesiac od rozhodnutia dozorného orgánu. Výbor vydá svoje stanovisko v krátkej, primeranej lehote, ktorú určí úrad.

__________________

__________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5. 2016, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5. 2016, s. 1).

 

17a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Odôvodnenie

Ak možno postupy overovania začať iba na základe konečných rozhodnutí, možno lepšie zaručiť zásady právnej istoty a dodržiavania práv na spravodlivé súdne konanie a riadny proces. Zahrnutím nariadenia [2018/xxxx (45/2001)] možno postup začať aj na základe rozhodnutí európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov týkajúcich sa porušení pravidiel ochrany údajov inštitúciami EÚ (vrátane poslancov EP a zamestnancov). K tomuto postupu môžu viesť len rozhodnutia, ktoré prijmú orgány pre ochranu osobných údajov alebo európsky dozorný úradník pre ochranu údajov na základe svojich právomocí týkajúcich sa nápravy, a nie rozhodnutia týkajúce sa vyšetrovania alebo poradenstva.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie č. 1141/2014

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – druhá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť úradu výbor poskytne stanovisko k tomu, či európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia uplatniteľných pravidiel o ochrane osobných údajov. V oboch prípadoch môže výbor požiadať, aby mu úrad, Európsky parlament, dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia, iné politické strany, politické nadácie alebo iné zainteresované strany predložili akýkoľvek relevantný dokument a dôkaz, a zároveň môže požiadať o vypočutie ich zástupcov. V prípade stanovísk k tomu, či európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia uplatniteľných pravidiel o ochrane osobných údajov, dozorné orgány uvedené v článku 10a spolupracujú s výborom v súlade s uplatniteľným právom.

Na žiadosť úradu výbor poskytne stanovisko k tomu, či európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia uplatniteľných pravidiel o ochrane osobných údajov alebo poskytla povolenie, pokyny alebo podporu subjektu, ktorý porušil uplatniteľné pravidlá. V oboch prípadoch môže výbor požiadať, aby mu úrad, Európsky parlament, dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia, iné politické strany, politické nadácie alebo iné zainteresované strany predložili akýkoľvek relevantný dokument a dôkaz, a zároveň môže požiadať o vypočutie ich zástupcov. V prípade stanovísk k tomu, či európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že porušila uplatniteľné pravidlá o ochrane osobných údajov alebo poskytla povolenie, pokyny alebo podporu subjektu, ktorý porušil uplatniteľné pravidlá, dozorné orgány uvedené v článku 10a spolupracujú s výborom v súlade s uplatniteľným právom a povinnosťou služobného tajomstva stanovenou v článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679 a v článku 56 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Odôvodnenie

Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov a novom nariadení (EÚ) 2018/1725 sa stanovuje, že členovia a zamestnanci dozorných orgánov sú viazaní služobným tajomstvom. V prípade, že poskytnú akékoľvek dôverné informácie výboru významných osobností, táto spolupráca by mala rešpektovať povinnosť služobného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014

Článok 27 – odsek 2 – písmeno a – bod vii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vii)  v prípade, že výbor vydá v súlade s článkom 10a stanovisko, v ktorom sa konštatuje, že európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia uplatniteľných pravidiel o ochrane osobných údajov.;

vii)  v prípade, že výbor vydá v súlade s článkom 10a stanovisko, v ktorom sa konštatuje, že európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia uplatniteľných pravidiel o ochrane osobných údajov; v tomto prípade sa náležite zohľadní zásada ne bis in idem.

Odôvodnenie

Ak úrad v súlade s postupom overovania uloží európskej politickej strane/nadácii sankciu, mohla by sa považovať za bis in idem (na jednej strane rozhodnutie dozorného orgánu, na druhej strane sankcia, ktorú uložil úrad). To by bolo v rozpore s článkom 50 charty a článkom 4 protokolu č. 7 k Európskemu dohovoru o ľudských právach.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014

Článok 27a – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  V článku 27a sa dopĺňa tento bod:

 

ba)  v prípade uvedenom v článku 27 písm. a) bode vii), ak je fyzická osoba považovaná za zodpovednú aj za predmetné skutočnosti a konanie podľa postupu stanoveného v článku 10a.

Odôvodnenie

V záujme konzistentnosti treba toto písmeno doplniť do článku 27a (Zodpovednosť fyzických osôb).

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu

Referenčné čísla

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

1.10.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, France Jamet

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu

Referenčné čísla

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Dátum predloženia v EP

12.9.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

6.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Dátum predloženia

6.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia