Förfarande : 2018/0336(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0435/2018

Ingivna texter :

A8-0435/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Antagna texter :

P8_TA(2019)0155

BETÄNKANDE     ***I
PDF 514kWORD 70k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 2018/0336(COD))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0636),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0413/2018),

–  med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–    efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0435/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  När myndigheten förelägger det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen en sanktion i enlighet med kontrollförfarandet bör den ta vederbörlig hänsyn till principen ne bis in idem, för att undvika att samma överträdelse bestraffas två gånger, dels på nationell nivå efter tillsynsmyndighetens beslut, dels på europeisk nivå efter kontrollförfarandet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Eftersom det nya förfarandet inleds till följd av ett beslut från en behörig datatillsynsmyndighet bör det vara möjligt för det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen att begära att sanktionen omprövas om tillsynsmyndighetens beslut upphävs eller om ett rättsmedel mot ett sådant beslut har varit framgångsrikt.

(6)  Eftersom det nya förfarandet inleds till följd av ett beslut från en behörig datatillsynsmyndighet bör det vara möjligt för det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen att höras innan detta beslut fattas och att begära att sanktionen omprövas om tillsynsmyndighetens beslut upphävs eller om ett rättsmedel mot ett sådant beslut har varit framgångsrikt.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

Artikel 10a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det kommer till myndighetens kännedom att en tillsynsmyndighet i den mening som avses i artikel 4.21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67917 har fattat ett beslut där det konstateras att en fysisk eller juridisk person har överträtt gällande regler om skydd av personuppgifter och det av beslutet i fråga framgår, eller det finns andra rimliga skäl att anta, att överträdelsen är kopplad till den politiska verksamhet som bedrivs av ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse i samband med val till Europaparlamentet, ska myndigheten överlämna ärendet till den kommitté bestående av oavhängiga framstående personer som inrättas genom artikel 11. Kommittén ska avge ett yttrande om huruvida det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja denna överträdelse. Myndigheten ska begära yttrandet utan dröjsmål och senast en månad efter tillsynsmyndighetens beslut. Kommittén ska avge sitt yttrande inom en kort, rimlig frist som fastställs av myndigheten.

1.  Ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse ska inte påverka eller försöka påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse, från en fysisk eller juridisk persons sida, av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter. Denna punkt ska endast gälla om en tillsynsmyndighet i en medlemsstat, i den mening som avses i artikel 4.21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67917, genom ett verkställbart beslut har fastställt att en överträdelse av gällande regler om uppgiftsskydd har inträffat.

 

2.  När myndigheten får kännedom om det uppförande som omfattas av punkt 1, och underrättas om det verkställbara beslutet från den tillsynsmyndighet som avses i punkt 1, ska den överlämna ärendet till den kommitté bestående av oavhängiga framstående personer som inrättas genom artikel 11 utan dröjsmål och senast tre månader efter den underrättelsen. Kommittén ska avge ett yttrande inom en kort, rimlig frist som fastställs av myndigheten över huruvida det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen i fråga har överträtt punkt 1.

 

Med beaktande av kommitténs yttrande ska myndigheten besluta, i enlighet med artikel 27.2 a, huruvida man ska förelägga det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen i fråga ekonomiska sanktioner. Myndighetens beslut ska vara vederbörligen motiverat, särskilt med avseende på kommitténs yttrande, och ska offentliggöras utan dröjsmål.

_________________

_________________

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led a

Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

Artikel 27 – punkt 2 – led a – led vii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”vii)  Om kommittén, i enlighet med artikel 10a, avger ett yttrande där det konstateras att ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter.”

”vii)  Om ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse har överträtt artikel 10a.1.”

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led b

Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014

Artikel 27 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om ett sådant beslut av tillsynsmyndigheten som avses i artikel 10a har upphävts eller om ett rättsmedel mot ett sådant beslut har varit framgångsrikt ska myndigheten ompröva de eventuella sanktioner som har utdömts i enlighet med punkt 2 a vii på begäran av det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen.”

7.  Om ett sådant beslut av den nationella tillsynsmyndigheten som avses i artikel 10a slutgiltigt har upphävts eller om ett rättsmedel mot ett sådant beslut har varit framgångsrikt och är slutligt ska myndigheten ompröva de eventuella sanktioner som har utdömts i enlighet med punkt 2 a vii på begäran av det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen.”


YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (5.12.2018)

till utskottet för konstitutionella frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Föredragande av yttrande: Sophia in 't Veld

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Därför bör det införas ett kontrollförfarande enligt vilket myndigheten i vissa situationer måste be kommittén bestående av oavhängiga framstående personer att bedöma huruvida ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter. Om kommittén konstaterar att detta har skett bör myndigheten utdöma sanktioner i enlighet med det system med effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner som inrättats genom förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

(4)  Därför bör det införas ett kontrollförfarande enligt vilket myndigheten efter ett slutligt beslut av den nationella tillsynsmyndigheten eller Europeiska datatillsynsmannen måste be kommittén bestående av oavhängiga framstående personer att bedöma huruvida ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter. Om kommittén konstaterar att detta har skett bör myndigheten utdöma sanktioner i enlighet med det system med effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner som inrättats genom förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014. Dessa sanktioner bör syfta till att garantera fria och rättvisa val till Europaparlamentet, medan de eventuella sanktioner som utdöms av dataskyddsmyndigheterna bör syfta till att skydda fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. 

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  När myndigheten beslutar om en sanktion för det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen i enlighet med kontrollförfarandet, bör den ta vederbörlig hänsyn till principen ne bis in idem, för att undvika att samma överträdelse bestraffas två gånger, dels på nationell nivå efter tillsynsmyndighetens beslut, dels på europeisk nivå efter kontrollförfarandet.

Motivering

Om myndigheten beslutar om en sanktion för det europeiska politiska partiet/den europeiska politiska stiftelsen i enlighet med kontrollförfarandet, kan sanktionen betraktas som bis in idem: beslutet av tillsynsmyndigheten och den sanktion som åläggs av myndigheten. Detta skulle strida mot artikel 50 i stadgan och artikel 4 i protokoll nr 7 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU, Euratom) 1141/2014

Artikel 10a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det kommer till myndighetens kännedom att en tillsynsmyndighet i den mening som avses i artikel 4.21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67917 har fattat ett beslut där det konstateras att en fysisk eller juridisk person har överträtt gällande regler om skydd av personuppgifter och det av beslutet i fråga framgår, eller det finns andra rimliga skäl att anta, att överträdelsen är kopplad till den politiska verksamhet som bedrivs av ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse i samband med val till Europaparlamentet, ska myndigheten överlämna ärendet till den kommitté bestående av oavhängiga framstående personer som inrättas genom artikel 11. Kommittén ska avge ett yttrande om huruvida det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja denna överträdelse. Myndigheten ska begära yttrandet utan dröjsmål och senast en månad efter tillsynsmyndighetens beslut. Kommittén ska avge sitt yttrande inom en kort, rimlig frist som fastställs av myndigheten.

Om det kommer till myndighetens kännedom att en tillsynsmyndighet i den mening som avses i artikel 4.21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67917 har fattat ett slutligt beslut i enlighet med artikel 58.2 i förordning (EU) 2016/679 eller att Europeiska datatillsynsmannen, som inrättats i enlighet med artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/172517a, har fattat ett slutligt beslut i enlighet med artikel 58.2 i förordning 2018/1725 där det konstateras att en fysisk eller juridisk person har överträtt gällande regler om skydd av personuppgifter och det av det slutliga beslutet i fråga framgår eller det finns faktiska skäl som tyder på att överträdelsen är kopplad till den politiska verksamhet som bedrivs av ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse i samband med val till Europaparlamentet, ska myndigheten överlämna ärendet till den kommitté bestående av oavhängiga framstående personer som inrättas genom artikel 11; detsamma gäller om överträdelsen begicks för detta europeiska politiska partis eller denna europeiska politiska stiftelses räkning eller enligt instruktioner från eller med stöd av detta europeiska parti eller denna europeiska politiska stiftelse. Kommittén ska avge ett yttrande om huruvida det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att överträda de gällande reglerna om skydd av personuppgifter, eller genom att bemyndiga, instruera eller stödja en enhet som har överträtt de gällande reglerna, genom att utnyttja denna överträdelse. Myndigheten ska begära yttrandet utan dröjsmål och senast en månad efter tillsynsmyndighetens beslut. Kommittén ska avge sitt yttrande inom en kort, rimlig frist som fastställs av myndigheten.

__________________

__________________

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

17a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Motivering

Om endast slutliga beslut kan leda till kontrollförfaranden garanteras rättssäkerhetsprincipen och principen om respekt för rätten till en rättvis rättegång och ett korrekt rättsförfarande på ett bättre sätt. Genom att inkludera förordning [2018/xxxx (45/2001)] kan även Europeiska datatillsynsmannens beslut om EU-institutionernas (inbegripet Europaparlamentets ledamöter och personal) överträdelser av dataskyddsreglerna leda till att förfarandet inleds. Endast beslut som antagits av dataskyddsmyndigheter eller Europeiska datatillsynsmannen på grundval av deras korrigerande befogenheter kan leda till detta förfarande, inte utredningsbeslut eller rådgivande beslut.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1141/2014

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – andra meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På begäran av myndigheten ska kommittén avge ett yttrande om huruvida ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter. I båda dessa fall får kommittén begära in alla relevanta handlingar och bevis från myndigheten, Europaparlamentet, det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen, andra politiska partier, politiska stiftelser eller andra aktörer, och kan begära att få höra deras företrädare. Om det har avgetts yttranden om huruvida ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter ska den tillsynsmyndighet som avses i artikel 10a samarbeta med kommittén i enlighet med tillämplig rätt.

På begäran av myndigheten ska kommittén avge ett yttrande om huruvida ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter, eller genom att bemyndiga, instruera eller stödja en enhet som har överträtt de gällande reglerna. I båda dessa fall får kommittén begära in alla relevanta handlingar och bevis från myndigheten, Europaparlamentet, det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen, andra politiska partier, politiska stiftelser eller andra aktörer, och kan begära att få höra deras företrädare. Om det har avgetts yttranden om huruvida ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att överträda de gällande reglerna om skydd av personuppgifter, eller genom att bemyndiga, instruera eller stödja en enhet som har överträtt de gällande reglerna, ska den tillsynsmyndighet som avses i artikel 10a samarbeta med kommittén i enlighet med tillämplig rätt och i enlighet med tystnadsplikten i artikel 54.2 i förordning (EU) 2016/679 och i artikel 56 i förordning 2018/1725.

Motivering

I den allmänna dataskyddsförordningen och i den nya förordningen (EU) 2018/1725 fastställs att tillsynsmyndigheternas ledamöter och personal är bundna av tystnadsplikt. Om de kommer att utbyta konfidentiella uppgifter med denna kommitté bestående av framstående personer, bör detta samarbete respektera tystnadsplikten.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led a

Förordning (EU, Euratom) 1141/2014

Artikel 27 – punkt 2 – led a – led vii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vii)  Om kommittén, i enlighet med artikel 10a, avger ett yttrande där det konstateras att ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter.

vii)  Om kommittén, i enlighet med artikel 10a, avger ett yttrande där det konstateras att ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter. I detta fall ska vederbörlig hänsyn tas till ne bis in idem-principen.

Motivering

Om myndigheten beslutar om en sanktion för det europeiska politiska partiet/den europeiska politiska stiftelsen i enlighet med kontrollförfarandet, kan sanktionen betraktas som bis in idem: beslutet av tillsynsmyndigheten och den sanktion som åläggs av myndigheten. Detta skulle strida mot artikel 50 i stadgan och artikel 4 i protokoll nr 7 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Förordning (EU, Euratom) 1141/2014

Artikel 27a – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  I artikel 27a ska följande led läggas till:

 

”ba)  I den situation som avses i artikel 27 a vii, om det konstaterats att den fysiska personen också bär ansvaret för uppgifterna och handlingarna i fråga i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10a.”

Motivering

Av konsekvensskäl måste det här ledet läggas till i artikel 27a (Fysiska personers ansvar).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet

Referensnummer

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

1.10.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Behandling i utskott

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Max Andersson, France Jamet

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet

Referensnummer

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Framläggande för parlamentet

12.9.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Behandling i utskott

12.11.2018

 

 

 

Antagande

6.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Ingivande

6.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 10 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy