RAPORT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta
(COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Gérard Deprez

7.12.2018


Menetlus : 2018/0104(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0436/2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: