Процедура : 2018/0165(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0437/2018

Внесени текстове :

A8-0437/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.19

Приети текстове :

P8_TA(2019)0439

ДОКЛАД     ***I
PDF 823kWORD 79k
6.12.2018
PE 627.044v02-00 A8-0437/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Ан Сандер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0331),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0212/2018),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0437/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2018/0165 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(3),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  Инициативата за Съюз на капиталовите пазари има за цел да намали зависимостта от банковото кредитиране, да диверсифицира пазарните източници на финансиране за всички малки и средни предприятия (МСП) и да насърчи емитирането на облигации и акции от МСП на публичните пазари. Дружествата, установени в Съюза, които желаят да набират капитал на местата на търговия, са изправени пред високи еднократни и текущи разходи за оповестяване и за спазване на нормативната уредба, което може преди всичко да ги демотивира да се регистрират за публична търговия на местата на търговия в Съюза. Освен това акциите, емитирани от МСП на местата на търговия в Съюза, често притежават по-ниски нива на ликвидност и по-висока волатилност, което увеличава цената на капитала, като прави този източник на финансиране прекалено обременителен. Следователно от съществено значение е наличието на хоризонтална политика на Съюза за МСП. Необходимо е тази политика да бъде приобщаваща, последователна и ефикасна и да взема предвид различните подгрупи МСП и различните им потребности. За тази цел е необходимо да има допълнителни разпоредби, които да насърчават запознаването на МСП с форми на финансиране от типа на „бизнес ангели“, начален капитал, рисков капитал и др. Кредитната диверсификация на МСП е гаранция за икономическа стабилност на Съюза.

(1a)  „малки и средни предприятия” или „МСП“ означава дружества, които съгласно последния им годишен или консолидиран отчет отговарят на поне два от следните три критерия: среден брой на заетите лица през финансовата година по-малко от 250, обща стойност на балансовите активи, която не надвишава 43 000 000 EUR, и нетен годишен оборот, който не надвишава 50 000 000 EUR.

(2)  С Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(6) бе създаден нов тип места на търговия — пазарите за растеж на МСП, вид многостранна система за търговия (МСТ), с цел улесняване на достъпа до капитали за МСП, за да им се даде възможността да се развиват, и улесняване на по-нататъшното развитие на специализирани пазари, които имат за цел да посрещнат нуждите на МСП, които са емитенти на тези пазари и имат несъмнен потенциал за развитие. В Директива 2014/65/ЕС също се предвижда, че „вниманието следва да бъде насочено към начина, по който бъдещото регулиране следва допълнително да стимулира и насърчи използването на този пазар, така че да се засили неговата привлекателност за инвеститорите и да се осигури намаляване на административните тежести и да се предоставят допълнителни стимули за МСП да получат достъп до капиталовите пазари чрез пазари за растеж на МСП“. В своето становище относно предложението на Комисията за настоящия регламент Европейският икономически и социален комитет посочва следното: „ЕИСК потвърждава в своите предходни становища, че недостатъчното ниво на комуникация и бюрократичните подходи представляват значителни препятствия и следва да се положат много по-големи усилия, за да бъдат превъзмогнати. Комуникацията следва да е винаги насочена към последното звено от веригата, като се включат и асоциации на МСП, социални партньори, търговски камари и т.н.“

(3)  Беше отбелязано обаче, че емитентите, допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, се възползват от сравнително малко регулаторни облекчения в сравнение с емитентите, допуснати до търговия на МСТ или на регулирани пазари. Повечето от задълженията, посочени в Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета(7), се прилагат по еднакъв начин за всички емитенти, независимо от техния размер или мястото на търговия, на което техните финансови инструменти са допуснати до търговия. Това слабо разграничаване между емитентите на пазарите за растеж на МСП и емитентите на многостранни системи за търговия има възпиращ ефект за МСТ да предприемат действия за регистрация като пазар за растеж на МСП, което се доказва от ниската степен на използване на знака „пазар за растеж на МСП“ към настоящия момент. Следователно е необходимо да се въведат допълнителни съразмерни облекчения с цел адекватно насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП.

(4)  Привлекателността на пазарите за растеж на МСП следва да бъде засилена чрез допълнително намаляване на разходите за спазване на нормативната уредба и облекчаване на административната тежест за емитентите на пазарите за растеж на МСП. За да се гарантират най-високи стандарти на спазване на нормативната уредба, облекченията, предвидени в настоящия Регламент, следва да бъдат ограничени до дружества, регистрирани на пазари за растеж на МСП, независимо от факта, че не всички МСП са регистрирани на пазари за растеж на МСП и не всички дружества, регистрирани на пазари за растеж на МСП, са МСП. Съгласно Директива 2014/65/ЕС до търговия на пазар за растеж на МСП могат да бъдат допуснати до 50 % предприятия, които не са МСП, за да се поддържа рентабилността на бизнес модела на пазарите за растеж на МСП, посредством, inter alia, ликвидността на ценните книжа на дружества, които не са МСП. Предвид рисковете, свързани с прилагането на различен набор от правила за емитентите, регистрирани на места на търговия от една и съща категория, а именно пазарите за растеж на МСП, промените, посочени в настоящия Регламент, следва да не се ограничават само до емитенти, които са МСП. С цел последователност в подхода спрямо емитентите и яснота за инвеститорите, намаляването на разходите за спазване на нормативната уредба и облекчаването на административната тежест следва да се прилагат за всички емитенти на пазарите за растеж на МСП, независимо от тяхната пазарна капитализация. Прилагането на един и същи набор от правила по отношение на емитентите също така гарантира, че дружествата няма да бъдат ощетявани за това, че се разрастват и престават да бъдат МСП. Необходимо е да се подобри подходът, ориентиран към предмета на настоящия регламент, а именно – МСП, както и техните потребности. От тази перспектива административното опростяване представлява задължителен етап от този процес, но са необходими и други стъпки. Необходимо е да се насърчи подобряването на пряко достъпната за МСП информация във връзка с възможностите за тяхното финансиране. Данните действително сочат липсата на информация за МСП като един от основните проблеми за възможността им да получат достъп до други източници на финансиране, различни от банковите.

(4a)  Подходящо е да се посочи включването в Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета(8) на Проспекта на ЕС за растеж, който се отнася до МСП, емитиращи капитал на пазарите. Проспектът на ЕС за растеж е кондензирана форма на пълния проспект, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, включващ основна информация и документация. Проспектът на ЕС за растеж е по-съкратен и следователно по-евтин за възпроизвеждане, което намалява разходите на МСП. МСП следва да могат да изберат да използват Проспекта на ЕС за растеж. Освен това, при предлагане на ценни книжа до 20 милиона евро всеки емитент следва също така да може да предпочете да използва Проспекта на ЕС за растеж, освен ако не възнамерява да се кандидатира да бъде допуснат до търговия на регулиран пазар. Това включва емитенти, чиито публични предлагания може да бъдат допуснати до търговия на даден пазар за растеж на МСП, както и емитенти, представящи публични предлагания, които няма да бъдат търгувани на борсата. Като алтернатива емитентите следва да могат да изберат да изготвят пълен проспект съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129.

(4б)  Успехът на даден пазар за растеж на МСП не трябва да се определя само по брой регистрирани дружества, а по-скоро по размера на постигнатия растеж от котираните дружества. Регулаторните облекчения следва да се прилагат в полза на онези по-малки дружества, които имат реален потенциал за растеж.

(5)  Съгласно член 11 от Регламент (ЕС) № 596/2014 пазарното проучване се определя като съобщаване на информация на един или повече потенциални инвеститори преди обявяването на сделката, за да се оцени интересът на потенциалните инвеститори към евентуална сделка и условията, свързани с нея, като например нейният евентуален размер или цена за един или повече потенциални инвеститори. По време на фазата на договаряне при частните емисии на облигации емитентите▌ провеждат обсъждания с ограничен брой потенциални квалифицирани инвеститори (съгласно определението в Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета(9)) и договарят всички договорни условия на сделката с тези квалифицирани инвеститори. Изпращането на информация по време на тази фаза на договаряне на частни емисии на облигации има за цел оформянето и завършването сделката в нейната цялост, а не оценяване на интереса на потенциалните инвеститори по отношение на предварителните параметри на сделката. Налагането на изискване за пазарно проучване за частните емисии на облигации може понякога да бъде обременително и да има възпиращ ефект за започването на обсъждания за подобни сделки както за емитентите, така и за инвеститорите. За да се стимулира привлекателността на частните емисии на облигации▌, тези сделки следва да бъдат изключени от обхвата на режима относно пазарното проучване, при условие че е налице подходящо споразумение за неразкриване на информация.

(6)  Известна ликвидност на акциите на емитента може да се постигне чрез механизми за осигуряване на ликвидност, като например споразумения за маркет-мейкинг или договори за осигуряване на ликвидност. Споразумението за маркет-мейкинг включва договор между пазарния оператор и трета страна, която се ангажира да поддържа ликвидността на определени акции и в замяна на това получава отстъпки от таксите за търговия. Договорът за осигуряване на ликвидност е договор между емитент и трета страна, която се ангажира да осигури ликвидност на акциите на емитента и от негово име. За да се гарантира напълно запазването на целостта на пазара, договорите за осигуряване на ликвидност следва да бъдат достъпни за всички емитенти на пазарите за растеж на МСП в рамките на Съюза, стига да са изпълнени някои условия. Не всички компетентни органи са установили, по силата на член 13 от Регламент (ЕС) № 596/2014, приети пазарни практики във връзка с договорите за осигуряване на ликвидност съгласно член 13 от Регламент (ЕС) № 596/2014, което означава, че не всички емитенти на пазарите за растеж на МСП в Съюза в момента имат достъп до схеми за ликвидност. Тази липса на схеми за ликвидност може да бъде пречка за ефективното развитие на пазарите за растеж на МСП. Поради това е необходимо да се установи рамка на Съюза, която да позволи на емитентите на пазарите за растеж на МСП да сключват договор за осигуряване на ликвидност с доставчик на ликвидност в друга държава членка, ако липсват приети пазарни практики, установени на национално равнище. От съществено значение обаче е рамката на Съюза за договорите за осигуряване на ликвидност на пазарите за растеж на МСП ▌да не заменя, а по-скоро да допълва съществуващите или бъдещите приети пазарни национални практики. От съществено значение е компетентните органи трябва да си запазят възможността да установяват приети пазарни практики за договорите за осигуряване на ликвидност, за да приспособят своите условия към местните особености или за да разширят обхвата на тези споразумения, така че да включва неликвидни ценни книжа, различни от търгуваните на местата за търговия.

(7)  За да се гарантира единно прилагане на рамката на Съюза относно договорите за осигуряване на ликвидност, посочена в съображение 6, Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да бъде изменен с цел оправомощаване на Комисията да приеме технически стандарти за изпълнение, разработени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, съдържащи образец, който да се използва за целите на такива договори. Комисията следва да приеме тези технически стандарти за изпълнение посредством актове за изпълнение по силата на член 291 от Договора и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета.(10)

(7a)  Необходимо е да се насърчава активно използването на пазарите за растеж на МСП. Много МСП все още не знаят за съществуването им като нова категория места на търговия. За справяне с това положение Комисията, в тясно сътрудничество с компетентните национални органи и организациите, представляващи МСП, следва да проведат кампании за повишаване на осведомеността с цел информирането на МСП за възможностите, които предлагат пазарите за растеж на МСП.

(8)  Съгласно член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 596/2014 емитентите могат да решат да отложат публичното разкриване на вътрешна информация, ако има вероятност техните законни интереси да бъдат засегнати. От емитентите обаче се изисква да уведомят компетентния орган за това и да дадат обяснение на основанията в подкрепа на решението. Задължението на емитентите на пазарите за растеж на МСП да документират писмено причините, поради които са решили да отложат разкриването на информация, може да бъде обременително. Счита се, че облекченото изискване за емитентите на пазарите за растеж на МСП, което се състои в задължението да се предоставя обяснение на причините за отлагането единствено при поискване от компетентния орган, няма да окаже значително въздействие върху възможността на компетентния орган да следи разкриването на вътрешна информация, като същевременно в значителна степен ще облекчи административната тежест за емитентите на пазарите за растеж на МСП, при условие че компетентните органи продължат да бъдат уведомявани за решението за отлагане и са в състояние да започнат разследване, ако имат съмнения относно това решение.

(9)  Сегашните по-малко строги изисквания за емитентите на пазарите за растеж на МСП да представят, в съответствие с член 18, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 596/2014, списъци на лицата с достъп до вътрешна информация само при поискване от компетентния орган, имат ограничено практическо въздействие, тъй като за тези емитенти продължава да важи изискването за текущ контрол на лицата, които се определят като вътрешни лица в контекста на текущи проекти. Следователно съществуващото облекчение следва да бъде заменено от възможността емитентите на пазарите за растеж на МСП да поддържат само списък на лицата с постоянен достъп до вътрешна информация, който следва да включва лицата и семейството на лицата с редовен достъп до вътрешна информация, поради функцията, която изпълняват или длъжността, която заемат в организацията на емитента. Този списък следва да се поддържа актуализиран ежегодно и да се предоставя на компетентните органи. Компетентният орган следва да гарантира, че това административно опростяване няма да доведе до незаконни практики в ущърб на МСП. Списъците на лицата с достъп до вътрешна информация са важен инструмент за провеждане на разследвания от страна на компетентните органи.

(9a)  Списъците на лицата с достъп до вътрешна информация са важен инструмент за регулаторните органи при разследването на евентуални пазарни злоупотреби. Те позволяват да се запази целостта на пазарите. От съществено значение е да се поясни, че задължението за изготвяне на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация е както на емитентите, така и на лицата, действащи от тяхно име или за тяхна сметка. Следва да бъдат изяснени отговорностите на лицата, които действат от името или за сметка на емитента във връзка със създаването на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, с цел да се избегне различното тълкуване и практики в целия Съюз.

Съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да бъдат съответно изменени.

(9б)  Като се вземат предвид по-малко строгите изисквания на другите места, приложимите наказателни мерки следва да отразяват икономическата действителност на по-малките дружества.

(10)  По силата на член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 емитентите следва да оповестяват публично сделките на заемащите ръководни постове и тясно свързаните с тях лица в рамките на три дни след сделката. Същият краен срок се прилага по отношение на задължението на заемащите ръководни постове и тясно свързаните с тях лица да уведомяват емитента за своите сделки. В случаите, когато емитентите на пазарите за растеж на МСП са уведомени със закъснение от заемащите ръководни постове и тясно свързаните с тях лица за техните сделки, тези емитенти срещат технически трудности да спазят тридневния срок, което може да породи проблеми, свързани с отговорността. Следователно на емитентите на пазара за растеж на МСП следва да бъде разрешено да оповестяват сделки в рамките на два дни след като заемащите ръководни постове и тясно свързаните с тях лица са извършили уведомяване за тези сделки.

(11)  Пазарите за растеж на МСП не следва да се възприемат като последния етап в увеличаването на броя на емитентите и трябва да дават възможност на успешно развиващите се дружества да растат и в даден момент да се прехвърлят на регулираните пазари, за да се възползват от по-висока ликвидност и по-голям брой инвеститори. За да се улесни прехвърлянето от пазар за растеж на МСП към регулиран пазар, разрастващите се дружества следва да могат да прилагат опростения режим на оповестяване за допускане до регулиран пазар, както е предвидено в член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета, при условие че тези дружества вече са допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП за период от най-малко три години. Такъв период от време би следвало да даде възможност на емитентите да придобият достатъчно опит и да предоставят информация на пазара относно финансовото си състояние и изискванията за предоставяне на информация съгласно разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС.

(12)  Съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета(11), емитентите на пазари за растеж на МСП не са задължени да публикуват своите финансови отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане. За да се избегне обаче отклоняването от стандартите на регулираните пазари, емитентите на пазарите за растеж на МСП, които биха желали да използват опростения режим на оповестяване за прехвърляне на регулиран пазар, следва да изготвят своите най-актуални финансови отчети, включително сравнителната информация за предходната година, в съответствие с посочения регламент.

(12a)  Необходим е хоризонтален подход за подобряване на финансирането и инвестициите в МСП в Съюза. Този хоризонтален подход следва да се съсредоточи върху двете страни на финансирането – предприятията, но също и инвеститорите. Институционалните инвеститори понастоящем са изправени пред правила, потенциално прекалено консервативни пруденциални изисквания или съотношения, които им пречат да инвестират в МСП. В този смисъл Комисията следва да разгледа, в различните секторни правила, уреждащи пенсионните фондове, застрахователните и презастрахователните предприятия, лицата, управляващи активи, и инвестиционните посредници, как да се улеснят инвестициите в котирани на пазарите за растеж МСП и като цяло инвестициите във всички МСП в Съюза.

(13)  Поради това регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) № 2017/1129 следва да бъдат съответно изменени.

(14)  Измененията, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат 6 месеца след влизане в сила на настоящия регламент, за да се осигури достатъчно време за действащите оператори на пазарите за растеж на МСП да адаптират своите правила,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 596/2014

Регламент (ЕС) № 596/2014 се изменя, както следва:

1.  В член 11 се вмъква следният параграф 1а:

Когато дадено предлагане на ценни книжа е предназначено единствено за квалифицирани инвеститори по смисъла на член 2, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета*, съобщаването на информация на тези квалифицирани инвеститори за целите на договарянето на условията за тяхното участие в емитирането на облигации от емитент, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на дадено място на търговия , не представлява пазарно проучване и не представлява незаконно разкриване на вътрешна информация. Емитентът гарантира, че квалифицираните инвеститори, които получават информацията, са запознати и писмено потвърждават произтичащите от това законови и регулаторни задължения и са наясно със санкциите, приложими при злоупотреба с вътрешна информация и незаконно разкриване на вътрешна информация.

________________________

* Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12)”.

2.  В член 13 се вмъкват следните параграфи 12 и 13:

“12. Без да се уронва способността на държавите членки да използват приети пазарни практики, или да разработват такива практики, емитент, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, има право да сключи договор на ЕС за осигуряване на ликвидност за своите акции, ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

a)  условията на договора за осигуряване на ликвидност отговарят на критериите, определени в член 13, параграф 2 от настоящия регламент и в Делегиран регламент (ЕС) 2016/908 на Комисията**;

б)  договорът за осигуряване на ликвидност се сключва в съответствие с образеца, посочен в параграф 13;

в)  доставчикът на ликвидност е надлежно упълномощен от компетентния орган в съответствие с Директива 2014/65/ЕС и е регистриран като член на пазара от пазарния оператор или от инвестиционния посредник, управляващ пазара за растеж на МСП;

г)  пазарният оператор или инвестиционният посредник, управляващ пазара за растеж на МСП, писмено потвърждава пред емитента, че е получил копие от договора за осигуряване на ликвидност и е съгласен с условията и реда на този договор.

Емитентът, посочен в първа алинея от настоящия параграф, трябва да може да докаже по всяко време постоянното изпълнение на условията, при които е сключен договорът. Емитентът и инвестиционният посредник, управляващ пазара за растеж на МСП, предоставят на съответните компетентни органи копие от договора за осигуряване на ликвидност▌.

13. За да се гарантират еднакви условия на прилагане на параграф 12, Комисията се оправомощава, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП и въз основа на техническите му съвети, да приема делегирани актове в съответствие с член 35 с цел допълване на настоящия регламент чрез определяне на стандарти за образец на договор, който да бъде използван за целите на сключването на договор на ЕС за осигуряване на ликвидност, за да се гарантира спазването на условията, определени в член 13. ▌

_________________________

**  Делегиран регламент (ЕС) 2016/908 на Комисията от 26 февруари 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на регулаторни технически стандарти относно критериите, процедурата и изискванията за установяване на приета пазарна практика, както и относно изискванията за нейното запазване, прекратяване или за изменение на условията за приемането ѝ (OВ L 153, 10.6.2016 г., стр. 3). ”;

3.  Член 17, параграф 4 се изменя, както следва:

  a) трета алинея се заменя със следното:

  „Ако емитент или участник на пазара на квоти за емисии е забавил разкриването на вътрешна информация по настоящия параграф, той винаги уведомява писмено компетентния орган, посочен в параграф 3, за забавянето непосредствено след публичното разкриване на информацията. Емитентът или участникът на пазара на квоти за емисии трябва да предостави в уведомлението писмено обяснение за това как са били спазени условията, предвидени в настоящия параграф. Алтернативно държавите членки могат да предвидят, че записът на тези обяснения следва да бъде представян само при поискване от компетентния орган, посочен в параграф 3.

  б) добавя се следната алинея:

Чрез дерогация от трета алинея, когато ценните книжа на емитента са допуснати ▌до пазар за растеж на МСП, ▌писменото обяснение се предоставя от емитента на компетентния орган само при поискване.“;

4.  член 18, параграфи 1 – 6 се заменят със следното:

“1. Емитентите и всяко лице, действащо от тяхно име или за тяхна сметка:

a)  изготвят списък на всички лица, които имат достъп до вътрешна информация и които работят за тях по силата на трудов договор или по друг начин изпълняват задължения, чрез които имат достъп до вътрешна информация, като например консултанти, счетоводители или агенции за кредитен рейтинг (списък на лицата с достъп до вътрешна информация);

б)  своевременно актуализират списъка на лицата с достъп до вътрешна информация с в съответствие с параграф 4; както и

в)  предоставят списъка на лицата с достъп до вътрешна информация на компетентния орган възможно най-бързо при поискване.

2.  Емитентите и всяко лице, действащо от тяхно име или за тяхна сметка, предприемат всички разумни мерки, за да гарантират, че всяко лице от списъка на лицата с достъп до вътрешна информация признава писмено приложимите правни и регулаторни задължения и е запознато с санкциите, приложими при злоупотреба с вътрешна информация и незаконно разкриване на вътрешна информация. Когато емитентът изисква от друго лице да изготви и актуализира неговия списък на лицата с достъп до вътрешна информация, емитентът остава изцяло отговорен за спазването настоящия член. Емитентът винаги запазва правото си на достъп до списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, изготвен от това друго лице.

3.  Списъците на лицата с достъп до вътрешна информация включват поне:

  a)  самоличността на всяко лице, което има достъп до вътрешна информация;

б)  причината за включването на това лице в списъка на лицата с достъп до вътрешна информация;

в)  датата и часа, когато това лице е получило достъп до вътрешна информация; както и

г)  датата, на която е създаден списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация.

4.  Емитентите и всяко лице, което действа от тяхно име или за тяхна сметка, актуализират своите списъци на лицата с достъп до вътрешна информация своевременно, като включват и датата на актуализиране при следните обстоятелства:

a)  когато е налице промяна в причината, поради която някое лице вече е включено в списъка на лицата с достъп до вътрешна информация;

б)  когато има ново лице с достъп до вътрешна информация, което трябва следователно да бъде добавено към списъка на лицата с достъп до вътрешна информация; както и

в)  когато дадено лице престане да има достъп до вътрешна информация.

Всяка актуализация указва датата и часа на настъпване на промяната, наложила актуализацията.

5.  Емитентите и всяко лице, което действа от тяхно име или за тяхна сметка, съхраняват своя списък на лицата с достъп до вътрешна информация за срок от най-малко пет години след изготвянето или актуализацията му.

6.  Емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, и всяко лице, което действа от тяхно име или за тяхна сметка, имат право да включват в своите списъци на лицата с достъп до вътрешна информация само лицата, които поради функцията, която изпълняват, или длъжността, която заемат, имат достъп по всяко време до цялата вътрешна информация в съответната организация.

При поискване списъците на лицата с достъп до вътрешна информация се предоставят на компетентния орган. При липса на такова искане списъците се предоставят при минимална честота, която се определя от компетентния орган.

5.  В член 19, параграф 3, първа алинея се добавя следното изречение:

„Емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, разполагат с два работни дни след получаване на уведомлението, посочено в параграф 1, за да оповестят публично информацията, съдържаща се в това уведомление.“.

5а.  Член 35 се изменя, както следва:

a) параграф 2 се заменя със следния текст:

„2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграфи 5 и 6, член 12, параграф 5, член 13, параграф 13, член 17, параграф 2, трета алинея, член 17, параграф 3, и член 19, параграфи 13 и 14, се предоставя на Комисията за петгодишен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на акта за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.“

б) параграф 3 се заменя със следното:

“3. Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграфи 5 и 6, член 12, параграф 5, член 13, параграф 13, член 17, параграф 2, трета алинея, член 17, параграф 3, и член 19, параграфи 13 и 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в това решение. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“

в) създава се следният параграф:

“3a. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.“

г) параграф 5 се заменя със следното:

“5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграфи 5 и 6, член 12, параграф 5, член 13, параграф 13, член 17, параграф 2, трета алинея, член 17, параграф 3, и член 19, параграфи 13 или 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 2017/1129

-1.  Член 1 се изменя, както следва:

  a)  буква е) се заменя със следното:

„е) ценни книжа, които се предлагат във връзка с търгово предложение посредством предложение за размяна, при условие че на разположение на обществеността е предоставен документ в съответствие с реда и условията, предвидени в член 21, параграф 2, ▌в който се описва сделката и последствията от нея за емитента, и че се гарантира по-голяма прозрачност, която да позволява на инвеститор да изготви информирана оценка в съответствие с член 6, параграф 1, първа алинея;

б)  Вмъква се следният параграф:

“6a. Освобождаванията в параграф 4, буква е) и параграф 5, първа алинея, буква д) се прилагат само когато ценните книжа на възложителя вече са допуснати до търговия на регулиран пазар преди придобиването на контрол.

Освобождаванията в параграф 4, буква ж) и параграф 5, първа алинея, буква е) се прилагат само когато е изпълнено едно от следните условия:

a)  свързаните с дялово участие ценни книжа на предложителя вече са били допуснати до търговия на регулиран пазар преди сделката;

б)  свързаните с дялово участие ценни книжа, подлежащи на разделяне, вече са били допуснати до търговия на регулиран пазар преди сделката;

в)  сливането не се счита за обратно придобиване по смисъла на параграф Б19 от МСФО 3, „Бизнес комбинации“, одобрен от Европейския съюз.“

1.  Член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1129 се изменя, както следва:

a)  параграф 1, първа алинея се изменя, както следва:

  (i)  буква б) се заменя със следното:

„б) емитенти, чиито дялови ценни книжа са били постоянно допускани до търговия на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП през най-малко последните 18 месеца, и които емитират недялови ценни книжа или ценни книжа, даващи достъп до капитал;“

(ii)  ▌добавя се следната буква ▌:

„г) емитенти, които са били допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП в продължение на най-малко две години и които желаят съществуващи или нови ценни книжа да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар.“;

б)  параграф 3 се изменя, както следва:

i)  в параграф 3, втора алинея буква д) се заменя със следния текст:

„д)  за дялови ценни книжа или за ценни книжа, даващи достъп до капитал, декларацията за оборотния капитал, декларацията за капитализацията и задлъжнялостта, оповестяване на всякакви конфликти на интереси и сделки на свързани страни, основните акционери и, когато е приложимо, проформа финансова информация.“

(ii)  добавя се следната алинея:

До 21 януари 2021 г. Комисията преразглежда делегирания акт или делегираните актове, предвидени в настоящия параграф, включително по-специално онези, които определят графиците за уточняване на съкратената информация за ценните книжа, свързани с дялово участие, съгласно втора алинея, буква д) от настоящия параграф.

2a.  В член 15, параграф 1, първа алинея се вмъква следната буква:

„ва) емитенти, различни от МСП, които предлагат публично акции по същото време като заявление за допускане на тези акции на пазар за растеж на МСП, при условие че нямат акции, които вече са допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, и при условие че резултатът от следните два компонента е по-малък от 200 000 000 EUR:

(i) цената на окончателната оферта или максималната цена в случая, посочен в член 17, параграф 1, буква б), подточка i);

(ii) общият брой на акциите в обращение веднага след публичното предлагане, изчислен или върху броя на акциите, които се предлагат на обществеността, или върху максималния брой на акциите, които се предлагат на обществеността, в случая, посочен в член 17, параграф 1, буква б), подточка i).“

2б.  В приложение V точка 12 се заменя със следното:

  „II. ▌Декларация за капитализацията и задлъжнялостта (само за дялови ценни книжа, емитирани от дружества с пазарна капитализация в размер над 200 000 000 EUR) и декларация за оборотния капитал (само за дялови ценни книжа).

  Целта е да се предостави информация относно капитализацията и задлъжнялостта на емитента и информация дали оборотният капитал е достатъчен за покриване на настоящите нужди на емитента и, ако не е, по какъв начин емитентът предлага да осигури необходимия допълнителен оборотен капитал.“

Член 2a

Изменения на Регламент (ЕС) № 600/2014 и Директива 2014/65/ЕС

1.  Най-късно до 31 декември 2020 г. Комисията изготвя доклад в сътрудничество с ЕОЦКП относно въздействието на изискванията на Регламент (ЕС) 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета(12) и на Директива 2014/65/ЕС върху финансирането и достъпа на МСП до финансовите пазари и успеха на пазарите за растеж на МСП. За целите на изготвянето на доклада ЕОЦКП събира данни относно първичните публични предлагания (IPO) и заличаването от списъците на пазарите за растеж на МСП, от други МСТ и регулирани пазари, както и извършва наблюдение на прехвърлянето на дружествата между различните места на търговия. ЕОЦКП разглежда също дали собствеността на акциите и облигациите на МСП на вторичния пазар представляват препятствие за МСП, които навлизат на пазари за обществени поръчки. Докладът се представя на Европейския парламент и на Съвета, ако е целесъобразно – със законодателно предложение.

2.  До 31 декември 2019 г. Комисията съставя експертна група на заинтересованите страни, която да проследява успешното развитие на пазарите за растеж на МСП. Този раздел в доклада във връзка с пазарите за растеж на МСП, посочен в параграф 1, се подготвя в сътрудничество с експертната група на заинтересованите страни.

Член 2б

Изменения на Делегирана директива (ЕС) 2017/593

До 31 декември 2019 г. Комисията извършва оценка на последиците от разпоредбите на член 13 от Делегирана директива (ЕС) 2017/593(13) за отразяването в проучванията на МСП в Съюза.

Член 13 от Делегирана директива (ЕС) 2017/593 определя приложимите изисквания по отношение на предоставянето на проучване от трети страни на инвестиционни дружества, които предоставят управление на портфейли или други инвестиционни или спомагателни услуги на клиенти, и по-специално условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да не бъдат счетени подобни проучвания като стимули, които са забранени съгласно член 24, параграфи 7 и 8 от Директива 2014/65/ЕС.

Член 2в

Изменения на Директива 2009/138/ЕО

1.   До 31 декември 2020 г. Комисията изготвя доклад относно въздействието на капиталовите изисквания, инвестиционните коефициенти и всички други мерки, които могат да окажат ограничаващо въздействие върху застрахователните и презастрахователните предприятия, които попадат в обхвата на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(14), за финансиране на котираните и некотираните МСП, и представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета заедно със законодателно предложение, ако това е уместно.

2.  За целите на параграф 1 Европейският надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, ЕОЗППО) докладва на Комисията относно:

a)  анализ на развитието на инвестициите от страна на застрахователните и презастрахователните дружества в котираните и некотираните МСП;

б)  анализ на регулаторните и административните пречки, които ограничават или възпрепятстват финансирането и инвестициите в котирани и некотирани МСП, като например пруденциални изисквания или съотношения, или всяка друга разпоредба;

в)  последователността на определените в Директива 2009/138/ЕО капиталови изисквания, свързани с експозициите към МСП, както и заключенията от анализите, посочени в букви а) и б).

Член 2г

Изменения на Директива (ЕС) 2016/2341

1.  Най-късно до 31 декември 2020 г. Комисията изготвя доклад относно въздействието на капиталовите изисквания, инвестиционните коефициенти и всички други мерки, които могат да окажат ограничаващо въздействие върху институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО 2), които попадат в обхвата на Директива 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета(15), за финансиране на котираните и некотираните МСП, и представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета заедно със законодателно предложение, ако това е уместно.

2.  За целите на параграф 1 ЕОЗППО докладва на Комисията следната информация:

a)  анализ на развитието на инвестициите от страна на институциите за професионално пенсионно осигуряване в котираните и некотираните МСП;

б)  анализ на регулаторните и административните пречки, които ограничават или възпрепятстват финансирането и инвестициите в котирани и некотирани МСП, като например пруденциални изисквания или съотношения, или всяка друга разпоредба;

в)  последователността на определените в Директива 2009/138/ЕО капиталови изисквания, свързани с експозициите към МСП, както и заключенията от анализите, посочени в букви а) и б).

Член 2д

Клауза за преразглеждане на рамките, уреждащи дейностите на инвестиционните посредници и на лицата, управляващи активи

1.  До 31 декември 2020 г. Комисията изготвя доклад относно въздействието на капиталовите изисквания, инвестиционните коефициенти и всички други мерки, които попадат в обхвата на Директива 2014/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(16) (ПКИПЦК), Директива 2011/61/EС на Европейския парламент и на Съвета(17) (Директива относно ЛУАИФ), ДИП и РИП [СП: моля, въведете препратка], които могат да окажат ограничаващо въздействие върху лицата, управляващи активи, и инвестиционните посредници за финансиране на котираните и некотираните МСП, и представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета заедно със законодателно предложение, ако това е уместно.

2.  За целите на параграф 1 ЕОЦКП и ЕБО докладват на Комисията следната информация:

a)  анализ на развитието на инвестициите от страна на тези финансови институции в котираните и некотираните МСП;

б)  анализ на регулаторните и административните пречки, които ограничават или възпрепятстват финансирането и инвестициите в котирани и некотирани МСП, като например пруденциални изисквания или съотношения, или всяка друга разпоредба;

в)  анализ на действителния риск в резултат от инвестициите в котирани МСП в ЕС за период от най-малко 10 години, или 5 години, когато се включва спад, който представлява цялостен икономически цикъл предвид цикличността на основните икономически фактори;

г)  последователността на определените в тази рамка капиталови изисквания, свързани с експозициите към МСП, както и заключенията от анализите, посочени в букви а), б) и в).

________________________________

*** Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1). “.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага 6 месеца след влизането в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент        За Съвета

Председател        Председател

(1)

ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 79.

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

ОВ C […], […] г., стр. […].

(4)

ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 79.

(5)

Позиция на Европейския парламент от ... (ОВ ...) и решение на Съвета от ...

(6)

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(7)

Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

(8)

  Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (Текст от значение за ЕИП).

(9)

Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

(10)

Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(11)

Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

(12)

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(13)

Делегирана директива (ЕС) 2017/593 на Комисията от 7 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на защитата на финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на такси, комисиони или други парични или непарични облаги (OВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 500).

(14)

Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(15)

Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).

(16)

Директива 2014/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 186).

(17)

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 174, 1.7.2011 г., стp. 1).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП

Позовавания

COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

11.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Anne Sander

31.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Дата на внасяне

7.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност