Procedure : 2018/0165(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0437/2018

Indgivne tekster :

A8-0437/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/04/2019 - 10.19

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0439

BETÆNKNING     ***I
PDF 547kWORD 92k
6.12.2018
PE 627.044v02-00 A8-0437/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Anne Sander

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0331),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0212/2018),

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0437/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2018/0165 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(3),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(4),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(5), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Initiativet vedrørende kapitalmarkedsunionen sigter mod at nedbringe afhængigheden af banklån, diversificere markedsbaserede finansieringskilder for alle små og mellemstore virksomheder ("SMV'er") og mod at fremme SMV'ers udstedelse af obligationer og aktier på offentlige markeder. Selskaber, der er etableret i Unionen, og som søger at rejse kapital på markedspladser, oplever høje engangsomkostninger og løbende omkostninger til offentliggørelse og overholdelse af reglerne, hvilket kan afholde dem fra overhovedet at søge om optagelse til handel på markedspladser i EU. Desuden lider aktier udstedt af SMV'er på markedspladser i EU ofte under et lavere likviditetsniveau og en højere volatilitet, hvilket øger kapitalomkostningerne, således at denne finansieringskilde bliver for belastende. Det er derfor afgørende med en horisontal EU-politik for SMV'er. En sådan politik skal være rummelig, sammenhængende og effektiv og tage hensyn til de forskellige undergrupper af SMV'er og deres forskellige behov. Med henblik herpå er det nødvendigt med yderligere reguleringer for at stimulere mødet mellem SMV'er og modeller som business angels, seedkapital, risikovillig kapital osv. SMV'ers kreditdiversificering er en garanti for Unionens økonomiske sundhed.

(1a)  "Små og mellemstore virksomheder" eller "SMV'er": selskaber, der ifølge de seneste årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber opfylder mindst to af følgende tre kriterier: et gennemsnitligt antal ansatte i løbet af regnskabsåret på mindre end 250, en samlet balance, der ikke overstiger 43 000 000 EUR, og en årlig nettoomsætning, der ikke overstiger 50 000 000 EUR.

(2)  Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU24(6) er der oprettet en ny type markedspladser, SMV-vækstmarkederne, en undergruppe af de multilaterale handelsfaciliteter ("MHF'er"), med henblik på at lette SMV'ers adgang til kapital og gøre det muligt for dem at vokse og lette videreudviklingen af specialiserede markeder, der tager hensyn til behovene hos SMV-udstedere, der har reelt vækstpotentiale. Direktiv 2014/65/EU forventede også, at "[o]pmærksomheden bør rettes mod, hvordan fremtidig lovgivning yderligere bør fremme anvendelsen af dette marked, således at det bliver attraktivt for investorer, og mindske den administrative byrde samt give SMV'er yderligere incitamenter til at komme ind på kapitalmarkeder gennem SMV-vækstmarkeder". Det Europæiske Økonomiske og Sociale Råd fastsatte i sin udtalelse om Kommissionens forslag til forordning, at "det ringe kommunikationsniveau og den bureaukratiske tilgang udgør væsentlige hindringer, og at der skal en langt større indsats til for at overkomme disse. Meddelelser fra Bruxelles bør altid være rettet mod bunden af kæden – dvs. SMV'erne – ved at man involverer SMV-sammenslutninger, arbejdsmarkedets parter, handelskamre osv."

(3)  Det er imidlertid blevet bemærket, at udstedere, hvis værdipapirer optages til handel på et SMV-vækstmarked, får relativt få reguleringsmæssige lempelser i forhold til udstedere, hvis værdipapirer optages til handel på MHF'er eller regulerede markeder. De fleste af de forpligtelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014,(7) finder anvendelse på samme måde for alle udstedere uanset deres størrelse og den markedsplads, hvor deres finansielle instrumenter er optaget til handel. Denne lave grad af differentiering mellem udstedere på SMV-vækstmarkeder og MHF'er virker hæmmende på MHF'er, så de afholder sig fra at søge registrering som SMV-vækstmarked, hvilket illustreres af den ringe udnyttelse af status som SMV-vækstmarked til dato. Det er derfor nødvendigt at indføre yderligere forholdsmæssige lempelser for i tilstrækkelig grad at fremme udnyttelsen af SMV-vækstmarkederne.

(4)  SMV-vækstmarkeder bør gøres mere attraktive ved yderligere at mindske overholdelsesomkostninger og administrative byrder for udstedere på SMV-vækstmarkeder. For at opretholde de højeste standarder for overholdelse af reglerne på regulerede markeder bør de lempelser, der er fastsat i denne forordning, begrænses til virksomheder, som er børsnoteret på SMV-vækstmarkeder, uanset at ikke alle SMV'er er noteret på SMV-vækstmarkeder, og ikke alle virksomheder, som er noteret på SMV-vækstmarkeder, er SMV'er. I henhold til direktiv 2014/65/EU kan værdipapirer fra op til 50 % af andre virksomheder end SMV'er optages til handel på SMV-vækstmarkeder for at opretholde rentabiliteten af SMV-vækstmarkedernes forretningsmodel, bl.a. gennem likviditeten i andre værdipapirer end SMV'ernes. I betragtning af de risici, der er forbundet med at anvende forskellige regelsæt for udstedere, som er noteret på den samme type markedsplads, dvs. SMV-vækstmarkeder, bør ændringerne i denne forordning ikke begrænses til SMV-udstedere alene. For at opnå sammenhæng for udstedere og klarhed for investorer bør lempelsen af overholdelsesomkostningerne og de administrative byrder gælde for alle udstedere på SMV-vækstmarkeder uanset deres markedsværdi. Når det samme sæt regler gælder for udstedere, sikrer det også, at virksomheder ikke forfordeles, fordi de er i vækst og ikke længere er SMV'er. Der er behov for et skarpere fokus på SMV'er – genstanden for denne forordning – og deres behov. Nedbringelse af bureaukratiet er en angørende del af denne proces, men der er også brug for andre tiltag. Det er nødvendigt at forbedre de oplysninger, der er direkte tilgængelige for SMV'er om deres finansieringsmuligheder. Oplysningerne tyder på informationsunderskud for SMV'er som et af deres væsentligste problemer med hensyn til deres mulighed for at få adgang til alternative finansieringskilder til bankerne.

(4a)  Det er relevant at anerkende, at EU-vækstprospektet, der finder anvendelse på SMV'er, som udsteder kapital på markederne, er medtaget i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129(8). EU-vækstprospektet er en sammenfattet form af det fulde prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og som omfatter væsentlige oplysninger og dokumentation. EU-vækstprospektet er kortere og derfor billigere at producere, hvilket mindsker omkostningerne for SMV'er. SMV'er bør kunne vælge at anvende EU-vækstprospektet. I forbindelse med udbud af værdipapirer op til 20 mio. EUR bør enhver udsteder desuden kunne vælge at anvende EU-vækstprospektet, medmindre dette sker med henblik på at søge om optagelse til handel på et reguleret marked. Dette omfatter udstedere, hvis offentlige udbud kan optages til handel på et SMV-vækstmarked, samt udstedere, som udbyder værdipapirer offentligt, der ikke vil blive handlet på en børs. Alternativt bør udstederne kunne vælge at udarbejde et fuldstændigt prospekt i henhold til forordning (EU) 2017/1129.

(4b)  Et SMV-vækstmarkeds succes bør ikke måles alene på antallet af noterede virksomheder, men snarere på den vækstrate, som de børsnoterede virksomheder opnår. Den lovgivningsmæssige lempelse bør være til fordel for de mindre virksomheder, der har et reelt vækstpotentiale.

(5)  I henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 596/2014 indebærer en markedssondering kommunikation af oplysninger forud for offentliggørelsen af en transaktion med henblik på at vurdere potentielle investorers interesse i en mulig transaktion og de vilkår, der knytter sig hertil, såsom den potentielle størrelse eller prisfastsættelse for en eller flere potentielle investorer. Under forhandlingerne om en privat placering af obligationer indleder udstedere ▌drøftelser med et begrænset antal potentielle kvalificerede investorer (som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129(9)), hvor de forhandler alle de kontraktlige vilkår og betingelser for transaktionen med de pågældende kvalificerede investorer. Meddelelsen af oplysninger under disse forhandlinger om en privat placering af obligationer tager sigte på at strukturere og gennemføre hele transaktionen og ikke på at vurdere potentielle investorers interesse i en forud fastsat transaktion. Hvis der stilles krav om markedssondering i forbindelse med private placeringer af obligationer, kan dette nogle gange være belastende og fungere som en hindring for at indlede drøftelser om sådanne transaktioner for både udstedere og investorer. For at gøre private placeringer af obligationer ▌mere attraktive bør disse transaktioner udelukkes fra anvendelsesområdet for markedssonderingsordningen, forudsat at der foreligger en passende fortrolighedsaftale.

(6)  Der kan opnås en vis likviditet i en udsteders aktier gennem finansieringsmekanismer, såsom prisstillerordninger eller likviditetsaftaler. En prisstillerordning indebærer en aftale mellem en markedsoperatør og en tredjepart, som forpligter sig til at opretholde likviditeten i visse aktier og til gengæld får rabat på handelsgebyrer. En likviditetsaftale er en aftale mellem en udsteder og en tredjepart, som forpligter sig til at tilvejebringe likviditet i udstederes aktier og på dennes vegne. For at sikre, at markedets integritet bevares fuldt ud, bør likviditetsaftaler være tilgængelige for alle udstedere på SMV-vækstmarkeder i hele Unionen med forbehold af en række betingelser. Ikke alle kompetente myndigheder har i medfør af artikel 13 forordning (EU) nr. 596/2014 fastlagt en accepteret markedspraksis for likviditetsaftaler i medfør af artikel 13 i forordning (EU) nr. 596/2014, hvilket betyder, at ikke alle udstedere på SMV-vækstmarkeder i Unionen i øjeblikket har adgang til likviditetsordninger. Denne mangel på likviditetsordninger kan være en hindring for en effektiv udvikling af SMV-vækstmarkeder. Det er derfor nødvendigt at skabe en EU-ramme, der vil give udstedere på SMV-vækstmarkeder mulighed for at indgå en likviditetsaftale med en likviditetsstiller i en anden medlemsstat, selv om der ikke er fastlagt en accepteret markedspraksis på nationalt plan. Det er dog afgørende, at EU's regelsæt om likviditetsaftaler for SMV-vækstmarkeder ikke erstatter, men snarere supplerer, eksisterende eller fremtidig accepteret national markedspraksis. Det er afgørende, at de kompetente myndigheder bør bevare muligheden for at fastlægge en accepteret markedspraksis for likviditetsaftaler for at tilpasse betingelserne heri til særlige lokale forhold eller udvide sådanne aftaler til andre illikvide værdipapirer end aktier på markedspladser.

(7)  Med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af EU-rammen for likviditetsaftaler som omhandlet i betragtning 6 bør forordning (EU) nr. 596/2014 ændres for at give Kommissionen beføjelse til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder udarbejdet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, idet der fastsættes en model til anvendelse med henblik på sådanne aftaler. Kommissionen bør vedtage disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til traktatens artikel 291 og i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010.(10)

(7a)  Anvendelsen af SMV-vækstmarkeder bør fremmes aktivt. Mange SMV'er er stadig ikke klar over deres eksistensen som en ny markedspladskategori. For at løse denne situation bør Kommissionen i tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder og organisationer, der repræsenterer SMV'er, gennemføre oplysningskampagner for at informere SMV'erne om de muligheder, som SMV-vækstmarkederne tilbyder.

(8)  I overensstemmelse med artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 596/2014 kan udstedere beslutte at udsætte offentliggørelsen af intern viden, hvis udstederens legitime interesser antages at ville blive skadet. Udstederne er dog forpligtede til at underrette den kompetente myndighed herom og fremlægge en redegørelse for begrundelserne for afgørelsen. Forpligtelsen for udstedere på SMV-vækstmarkeder til at give en skriftlig redegørelse for årsagerne til, at de har besluttet at udsætte offentliggørelsen, kan være belastende. Det er opfattelsen, at et lempeligere krav til udstedere på SMV-vækstmarkeder, der består af en forpligtelse til kun at redegøre for årsagerne til udsættelsen efter anmodning fra den kompetente myndighed, ikke vil have nogen væsentlig indflydelse på den kompetente myndigheds mulighed for at overvåge offentliggørelsen af intern viden, samtidig med at der opnås en betydelig nedbringelse af den administrative byrde for udstedere på SMV-vækstmarkeder, forudsat at de kompetente myndighederstadig bliver underrettet om udsættelsesbeslutningen og vil kunne indlede en undersøgelse, såfremt de er i tvivl om den pågældende beslutning.

(9)  De nuværende mindre strenge krav til udstedere på SMV-vækstmarkeder om i overensstemmelse med artikel 18, stk. 6, i forordning (EU) nr. 596/2014 kun at udarbejde en insiderliste på anmodning af den kompetente myndighed er af begrænset praktisk betydning, eftersom disse udstedere stadig er underlagt løbende overvågning af de personer, der kan betragtes som insidere i forbindelse med igangværende projekter. Den eksisterende lempelse bør derfor erstattes af en mulighed for, at udstedere på SMV-vækstmarkeder kun skal føre en liste over permanente insidere, som bør omfatte personer og direkte familiemedlemmer til personer, der har regelmæssig adgang til intern viden i kraft af deres hverv eller stilling hos udstederen. Denne liste bør ajourføres årligt og meddeles den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed bør sikre, at denne administrative forenkling ikke fører til ulovlig praksis til skade for SMV'er. Insiderlister er et vigtigt undersøgelsesredskab for de kompetente myndigheder.

(9a)  Insiderlister er et vigtigt redskab for de regulerende myndigheder, når de efterforsker eventuelle tilfælde af markedsmisbrug. De gør det muligt at bevare markedernes integritet. Det er vigtigt at understrege, at forpligtelsen til at udarbejde insiderlister påhviler både udstedere og personer, som handler på deres vegne eller for deres regning. De forpligtelser, der påhviler personer, som handler på vegne af udstederen eller for dennes regning med hensyn til at udarbejde insiderlister, bør præciseres for at undgå divergerende tolkninger og praksisser i Unionen.

De relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 596/2014 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9b)  For at afspejle mindre strenge krav andre steder bør de anvendte straffesanktioner afspejle mindre virksomheders økonomiske forhold.

(10)  I henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 596/2014 skal udstedere offentliggøre transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer, som er tæt knyttet til dem, inden for tre dage efter transaktionen. Den samme frist gælder for personer med ledelsesansvar, og personer, der er tæt knyttet til dem, for så vidt angår deres pligt til at indberette deres transaktioner til udstederen. Når personer med ledelsesansvar og personer, som er tæt knyttet til dem, underretter udstedere på SMV-vækstmarkeder om deres transaktioner sent, er det en teknisk udfordring for de pågældende SMV-vækstmarkedsudstedere at overholde tredagesfristen, hvilket kan give anledning til spørgsmål om ansvar. Udstedere på SMV-vækstmarkeder bør derfor have mulighed for at oplyse om transaktioner inden for to dage efter, at personer med ledelsesansvar og personer, som er tæt knyttet til dem, har givet underretning om de pågældende transaktioner.

(11)  SMV-vækstmarkeder bør ikke opfattes som et sidste skridt i opskaleringen af udstedere og bør gøre det muligt for succesrige virksomheder at vokse og en dag flytte til regulerede markeder for at få gavn af større likviditet og en større investorpulje. For at lette overgangen fra et SMV-vækstmarked til et reguleret marked bør virksomheder i vækst have mulighed for at benytte den forenklede oplysningsordning med henblik på at blive optaget på et reguleret marked som fastsat i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129, forudsat at de pågældende virksomheder allerede har været optaget til handel på et SMV-vækstmarked i mindst tre år. Denne periode bør gøre det muligt for udstederne at opnå tilstrækkelige resultater til at give markedet oplysninger om deres finansielle præstation og rapporteringskrav i henhold til bestemmelserne i direktiv 2014/65/EU.

(12)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002(11) er udstedere på SMV-vækstmarkeder ikke forpligtede til at offentliggøre deres regnskaber efter International Financial Reporting Standards. Men for at undgå at fravige regulerede markedsstandarder bør SMV-vækstmarkedsudstedere, der ønsker at benytte den forenklede oplysningsordning med henblik på en overførsel til et reguleret marked, udarbejde deres seneste årsregnskaber, herunder sammenligningstal for det foregående år, i overensstemmelse med denne forordning.

(12a)  Det er hensigtsmæssigt at anvende en tværgående tilgang for at forbedre finansiering af og investeringer i SMV'erne i Unionen. Denne tværgående tilgang bør fokusere på de to aspekter af finansieringen: virksomhederne, men også investorerne. I øjeblikket står de institutionelle investorer over for regler, tilsynsmæssige krav eller potentielt set alt for konservative kvoter, hvilket forhindrer dem i at investere i SMV'er. I denne forbindelse bør Kommissionen undersøge, hvordan det kan lade sig gøre at fremme investeringer i de SMV'er, der er noteret på vækstmarkeder, og i bredere forstand investeringer i samtlige SMV'er i Unionen via de sektorspecifikke bestemmelser om pensionsfonde, forsikring- og genforsikringsselskaber, formueforvaltere og investeringsselskaber.

(13)  Forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)  Ændringerne i denne forordning bør finde anvendelse seks måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning for at give etablerede SMV-vækstmarkedsoperatører tilstrækkelig tid til at tilpasse deres regelsæt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) 596/2014

I forordning (EU) nr. 596/2014 foretages følgende ændringer:

1.  I artikel 11 indsættes følgende som stk. 1a:

"1a. Hvis et udbud af værdipapirer udelukkende er rettet til kvalificerede investorer som defineret i artikel 2, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129*, udgør meddelelse af oplysninger til de pågældende kvalificerede investorer med henblik på at forhandle de kontraktlige vilkår og betingelser for deres deltagelse i en udstedelse af obligationer fra en udsteder, der har finansielle instrumenter, som er optaget til handel på en markedsplads, ikke en markedssondering og betragtes ikke som ulovlig videregivelse af intern viden. Udstederen sørger for, at de kvalificerede investorer, der modtager oplysningerne, er bekendt med og skriftligt bekræfter de juridiske og lovgivningsmæssige pligter, der følger heraf, og er bekendt med de sanktioner, der er knyttet til insiderhandel og uretmæssig videregivelse af intern viden.

________________________

*  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

2.  I artikel 13 indsættes følgende som stk. 12 og stk. 13:

"12. Uden at undergrave medlemsstaternes muligheder for at anvende accepterede markedspraksisser eller udvikle sådanne praksisser, er en udsteder, hvis finansielle instrumenter er optaget til handel på et SMV-vækstmarked, bemyndiget til at indgå en EU-likviditetsaftale for sine aktier, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

(a)  vilkårene og betingelserne i likviditetsaftalen er i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i denne forordnings artikel 13, stk. 2, og i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/908**

(b)  likviditetsaftalen er oprettet i overensstemmelse med den model, der er omhandlet i stk. 13

(c)  likviditetsstilleren er behørigt autoriseret af den kompetente myndighed i henhold til direktiv 2014/65/EU og er registreret som markedsdeltager af markedsoperatøren eller det investeringsselskab, der driver SMV-vækstmarkedet

(d)  markedsoperatøren eller det investeringsselskab, der driver SMV-vækstmarkedet, bekræfter skriftligt over for udstederen, at den pågældende operatør/det pågældende selskab har modtaget en kopi af likviditetsaftalen og godkender denne aftales vilkår og betingelser.

Udstederen, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, skal til enhver tid kunne godtgøre, at betingelserne for indgåelse af aftalen, til stadighed opfyldes. Udstederen og det investeringsselskab, der driver SMV-vækstmarkedet, indgiver en kopi af likviditetsaftalen til de relevante kompetente myndigheder▌.

13. For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 12 tillægges Kommissionen i tæt samarbejde med ESMA og på grundlag af ESMA's tekniske rådgivning beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 35 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte standarder for en model, der skal anvendes med henblik på at indgå en likviditetsaftale, for at sikre overholdelsen af de betingelser, der er fastsat i artikel 13. ▌

_________________________

**  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/908 af 26. februar 2016 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om fastsættelse af reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller ændring af betingelserne for accepten heraf (EUT L 153 af 10.6.2016, s. 3)."

3.  I artikel 17, stk. 4, foretages følgende ændringer:

  a) Tredje afsnit affattes således:

  "Hvis en udsteder eller en deltager på markedet for emissionskvoter har udsat offentliggørelsen af intern viden i henhold til dette stykke, skal den pågældende altid meddele den i stk. 3 specificerede kompetente myndighed udsættelsen skriftligt, så snart denne viden er offentliggjort. I meddelelsen giver udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter en skriftlig forklaring på, hvordan betingelserne fastsat i dette stykke blev opfyldt. Alternativt kan medlemsstaterne fastsætte, at optegnelse med en sådan redegørelse kun skal forelægges på den i stk. 3 specificerede kompetente myndigheds anmodning.

  b) Følgende afsnit tilføjes:

"Som undtagelse fra tredje afsnit, hvis udstederen får sine værdipapirer optaget ▌på et vækstmarked for SMV'er, forelægger udstederen den kun den skriftlige forklaring for den kompetente myndighed på anmodning".

4.  I artikel 18, affattes stk. 1-6, affattes således:

"1. Udstedere og personer, der handler på deres vegne og for deres regning, skal hver især

a)  udarbejde en liste over alle de personer, der har adgang til intern viden, og som arbejder for dem i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden måde udfører opgaver, hvorigennem de har adgang til intern viden, som f.eks. rådgivere, revisorer eller kreditvurderingsbureauer (insiderliste)

b)  straks ajourføre insiderlisten i overensstemmelse med stk. 4, og

c)  forelægge insiderlisten for den kompetente myndighed så hurtigt som muligt efter anmodning herom.

2.  Udstedere og personer, der handler på deres vegne eller for deres regning, skal tage alle rimelige skridt for at sikre, at en person på insiderlisten skriftligt anerkender de juridiske og lovgivningsmæssige pligter, der følger heraf, og er bekendt med de sanktioner, der er knyttet til insiderhandel, og uretmæssig videregivelse af intern viden. Når en person af udstederen anmodes om at udarbejde og ajourføre insiderlisten, har udstederen fortsat det fulde ansvar for overholdelse af denne artikel. Udstederen bevarer til enhver tid retten til adgang til insiderlisten, som den anden person udarbejder.

3.  Insiderlisterne skal som minimum indeholde:

  (a)  identiteten på enhver person, der har adgang til intern viden

(b)  begrundelsen for at medtage denne person på insiderlisten

(c)  dato og tidspunkt for, hvornår den pågældende fik adgang til intern viden, og

(d)  datoen for udarbejdelsen af insiderlisten.

4.  Udstedere og enhver person, der handler på deres vegne eller for deres regning, skal hver især ajourføre deres insiderlister straks og angive datoen for ajourføringen i følgende tilfælde:

(a)  hvis begrundelsen for at medtage en person, som allerede står på insiderlisten, ændres

(b)  hvis der er en ny person, som får adgang til intern viden, og som det derfor er nødvendigt at tilføje på insiderlisten, and

(c)  hvis en person ophører med at have adgang til intern viden.

Hver enkelt ajourføring skal præcisere datoen og tidspunktet for den ændring, som udløste ajourføringen.

5.  Udstedere og enhver person, der handler på deres vegne eller for deres regning, skal hver især opbevare deres insiderliste i en periode på mindst fem år, efter den er udarbejdet eller ajourført.

6.  Udstedere, hvis finansielle instrumenter optages til handel på et vækstmarked for SMV'er, og enhver person, der handler på deres vegne eller for deres regning, kan i deres lister over insidere kun bemyndiges til kun medtage personer, der på grund af deres hverv eller stilling til enhver tid har adgang til al intern viden inden for deres respektive enheder.

Insiderlisterne stilles til rådighed for den kompetente myndighed på dennes anmodning. Hvis der ikke foreligger en sådan anmodning, skal listerne gives med en minimumshyppighed, der fastsættes af den kompetente myndighed."

5.  I artikel 19, stk. 3, første afsnit, tilføjes følgende punktum:

"Udstedere, hvis finansielle instrumenter er optaget til handel på et vækstmarked for SMV'er, har to arbejdsdage efter modtagelse af en underretning som omhandlet i stk. 1, til at offentliggøre oplysningerne i underretningen."

5a.  I artikel 35 foretages følgende ændringer:

(a) Stk. 2 affattes således:

"2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 5 og 6, artikel 12, stk. 5, artikel 13, stk. 13, artikel 17, stk. 2, tredje afsnit, artikel 17, stk. 3, og artikel 19, stk. 13 og 14, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra... [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode."

(b) Stk. 3 affattes således:

"3. Den i artikel 6, stk. 5 og 6, artikel 12, stk. 5, artikel 13, stk. 13, artikel 17, stk. 2, tredje afsnit, artikel 17, stk. 3, artikel 19, stk. 13 og 14 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

(c) Følgende stykke indsættes:

"3a. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning."

(d) Stk. 5 affattes således:

"5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 5 og 6, artikel 12, stk. 5, artikel 13, stk. 13, artikel 17, stk. 2, tredje afsnit, artikel 17, stk. 3, eller artikel 19, stk. 13 eller 14, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Artikel 2

Ændringer af forordning (EU) 2017/1129

-1.  I artikel 1 foretages følgende ændringer:

  (a)  Litra f) affattes således:

"f) værdipapirer, der udbydes i forbindelse med en overtagelsestransaktion gennem et ombytningstilbud, såfremt der i overensstemmelse med ordningerne i artikel 21, stk. 2, gøres et dokument tilgængeligt for offentligheden med beskrivelse af transaktionen og dens konsekvenser for udstederen, og som sikrer mere gennemsigtighed, således at en investor har mulighed for at foretage en velbegrundet vurdering i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, første afsnit."

(b)  Følgende stykke indsættes:

"6a. De undtagelser, der er fastsat i stk. 4, litra f), og i stk. 5, første afsnit, litra e), finder kun anvendelse, når den ordregivende enheds værdipapirer allerede er blevet optaget til handel på et reguleret marked inden erhvervelsen af kontrol.

De undtagelser, der er fastsat i stk. 4, litra g), og i stk. 5, første afsnit, litra f), finder kun anvendelse i følgende tilfælde:

(a)  udbyderens kapitalandele er allerede blevet optaget til handel på et reguleret marked inden transaktionen

(b)  de kapitalandele, der berøres af opdelingen af virksomheden, er allerede blevet optaget til handel på et reguleret marked inden transaktionen

(c)  fusionen betragtes ikke som en omvendt virksomhedsovertagelse, jf. punkt B19 i IFRS 3, som godkendt af Den Europæiske Union."

1.  I artikel 14 forordning (EU) 2017/1129 foretages følgende ændringer:

(a)  I stk. 1, første afsnit, foretages følgende ændringer:

  (i)  Litra b) affattes således:

b) udstedere, hvis værdipapirer, der er kapitalandele, vedvarende har været optaget til handel på et reguleret marked eller et SMV-vækstmarked i mindst de seneste 18 måneder, og som udsteder værdipapirer, der ikke er kapitalandele, eller værdipapirer, der giver adgang til kapital"

(ii)  ▌Følgende litra tilføjes:

"(d) "d) udstedere, hvis værdipapirer har været optaget til handel på et SMV-vækstmarked i mindst to år, og som søger om optagelse af eksisterende eller nye værdipapirer til handel på et reguleret marked."

(b)  I stk. 3 foretages følgende ændringer:

(i)  Litra e) i stk. 3, andet afsnit, affattes således:

"e)  for kapitalandele eller værdipapirer, der giver adgang til kapital, erklæringen om arbejdskapital, erklæringen om kapitalisering og gældssituation, oplysninger om relevante interessekonflikter og transaktioner med nærtstående parter, større aktionærer og, hvor det er relevant, proforma-regnskabsoplysninger."

(ii)  Følgende afsnit tilføjes:

"Kommissionen reviderer senest den 21. januar 2021 den eller de delegerede retsakter, der er omhandlet i dette stykke, herunder navnlig dem, der fastlægger de skemaer, som præciserer de begrænsede oplysninger om kapitalandele i medfør af dette stykkes andet afsnit, litra e)."

2a.  I artikel 15, stk. 1, første afsnit, indsættes følgende litra:

"ca) udstedere, som ikke er SMV'er, og som udbyder aktier til offentligheden og samtidig anmoder om at få optaget disse aktier på et SMV-vækstmarked, forudsat at de ikke har aktier, som allerede er optaget til handel på et SMV-vækstmarked, og produktet af de to følgende elementer ligger under 200 000 000 EUR:

(i) den endelige udbudspris eller maksimumsprisen i det i artikel 17, stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede tilfælde

(ii) det samlede antal aktier i omløb umiddelbart efter udbuddet af aktier til offentligheden, beregnet enten på grundlag af antallet af aktier, der udbydes til offentligheden, eller det maksimale antal aktier, der udbydes til offentligheden, i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra b), nr. i)."

2b.  Bilag V, punkt II, affattes således:

  "II. ▌Erklæring om kapitalisering og gældssituationen (kun for værdipapirer, der er kapitalandele, udstedt af selskaber med en markedsværdi på over 200 000 000 EUR) og erklæring om arbejdskapital (kun for værdipapirer, der er kapitalandele).

  Formålet er at tilvejebringe oplysninger om udstederens kapitalisering og gældssituation og oplysninger om, hvorvidt arbejdskapitalen er tilstrækkelig til at dække udsteders nuværende behov, eller hvordan udsteder i modsat fald agter at fremskaffe den nødvendige yderligere arbejdskapital."

Artikel 2a

Ændringer af forordning (EU) 600/2014 og direktiv 2014/65/EU

1.  Kommissionen udarbejder senest den 31. december 2020 i samarbejde med ESMA en rapport om virkningen af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014(12) og direktiv 2014/65/EU på SMV'ers finansiering, deres adgang til finansielle markeder og SMV-vækstmarkedernes succes. Med henblik på denne rapport indsamler ESMA data om børsintroduktioner og afnoteringer på SMV-vækstmarkeder, andre MHF'er og regulerede markeder og overvåger overførsel af selskaber mellem forskellige markedspladser. ESMA tager også stilling til, om ejerskabet af SMV'ers aktier og obligationer på det sekundære marked udgør en hindring for SMV'ers adgang til offentlige markeder. Rapporten forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af et lovgivningsforslag.

2.  Kommissionen nedsætter senest den 31. december 2019 en ekspertgruppe, der skal overvåge SMV-vækstmarkedernes succes. Afsnittet om SMV-vækstmarkeder i den rapport, der er omhandlet i stk. 1, udarbejdes i samarbejde med aktørekspertgruppen.

Artikel 2b

Ændring af delegeret direktiv (EU) 2017/593

Kommissionen vurderer senest den 31. december 2019 virkningerne af bestemmelserne i artikel 13 i delegeret direktiv (EU) 2017/593(13) for de små og mellemstore virksomheders forskningsdækning i Unionen.

Artikel 13 i delegeret direktiv (EU) 2017/593 fastsætter kravene til tredjeparters levering af forskning til investeringsselskaber, der yder porteføljepleje eller andre accessoriske tjenesteydelser eller støttende tjenesteydelser til kunder, og navnlig de betingelser, der skal være opfyldt, for at sådan forskning ikke betragtes som de incitamenter, der er forbudte i henhold til artikel 24, stk. 7 og 8, i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 2 c

Ændringer af direktiv 2009/138/EF

1.   Senest den 31. december 2020 udarbejder Kommissionen en rapport om virkningen af egenkapitalkrav, investeringskoefficienter og alle andre foranstaltninger, der kan virke begrænsende i forhold til forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF(14) med hensyn til finansiering af noterede eller unoterede SMV'er, og Kommissionen forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af et lovgivningsforslag.

2.  Med henblik på stk. 1 aflægger Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, EIOPA) rapport til Kommissionen om følgende:

(a)  en analyse af udviklingen i forsikrings- og genforsikringsselskabers investeringer i noterede og unoterede SMV'er

(b)  en analyse af de reguleringsmæssige og administrative hindringer, der begrænser eller forhindrer finansiering af og investering i noterede og unoterede SMV'er, som f.eks. tilsynsmæssige krav og kvoter eller enhver anden form for bestemmelser

(c)  sammenhængen mellem de egenkapitalkrav, der er opstillet i direktiv 2009/138/EF, i forhold til eksponeringer med hensyn til SMV'er samt konklusionerne af de i litra a) og b), omhandlede analyser.

Artikel 2d

Ændringer af direktiv (EU) 2016/2341

1.  Senest den 31. december 2020 udarbejder Kommissionen en rapport om virkningen af egenkapitalkrav, investeringskoefficienter og alle andre foranstaltninger, der kan virke begrænsende i forhold til arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (IORP 2), der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2341(15) med hensyn til finansiering af noterede eller unoterede SMV'er, og Kommissionen forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af et lovgivningsforslag.

2.  Med henblik på stk. 1 aflægger EIOPA rapport til Kommissionen om følgende:

(a)  en analyse af udviklingen i de arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers investeringer i noterede og unoterede SMV'er

(b)  en analyse af de reguleringsmæssige og administrative hindringer, der begrænser eller forhindrer finansiering af og investering i noterede og unoterede SMV'er, som f.eks. tilsynsmæssige krav og kvoter eller enhver anden form for bestemmelser

(c)  sammenhængen mellem de egenkapitalkrav, der er opstillet i direktiv 2009/138/EF, i forhold til eksponeringer med hensyn til SMV'er samt konklusionerne af de i litra a) og b), omhandlede analyser.

Artikel 2e

Revisionsklausul om rammerne for investeringsselskabers og formueforvalteres aktiviteter

1.  Senest den 31. december 2020 udarbejder Kommissionen en rapport om virkningen af egenkapitalkrav, investeringskoefficienter og alle andre foranstaltninger, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU (16)(UCITS), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU(17) (AIFMD), IFD og IFR [PO: indsæt henvisning], der kan virke begrænsende i forhold til formueforvaltere og investeringsselskaber med hensyn til finansiering af noterede eller unoterede SMV'er, og forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af et lovgivningsforslag.

2.  Med henblik på stk. 1 aflægger ESMA og EBA rapport til Kommissionen om følgende:

(a)  en analyse af udviklingen i disse finansielle institutioners investeringer i noterede og unoterede SMV'er

(b)  en analyse af de reguleringsmæssige og administrative hindringer, der begrænser eller forhindrer finansiering af og investering i noterede og unoterede SMV'er, som f.eks. tilsynsmæssige krav og kvoter eller enhver anden form for bestemmelser

(c)  en analyse af den faktiske risiko ved og forårsaget af investeringer i noterede SMV'er i EU i en periode på mindst 10 år, eller 5 år, når den omfatter en konjunkturnedgang, som udgør en fuldstændig økonomisk cyklus med hensyn til vigtige økonomiske faktorers cyklikalitet

(d)  sammenhængen mellem de egenkapitalkrav, der er opstillet i denne ramme, i forhold til eksponeringer med hensyn til SMV'er samt konklusionerne af de i litra a), b) og c), omhandlede analyser.

________________________________

***  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1). ".

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra seks måneder efter ikrafttrædelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet        For Rådet

Formanden        Formanden

(1)

EUT C 440 af 6.12.2018, s. 79.

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

  EUT C […], […], s. […].

(4)

  EUT C 440 af 6.12.2018, s. 79.

(5)

  Europa-Parlamentets holdning af ... (EUT ...) og Rådets afgørelse af ...

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

(8)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EØS-relevant tekst).

(9)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

(10)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(11)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

(12)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(13)

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 af 7. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår beskyttelse af kunders finansielle instrumenter og midler, produktstyringsforpligtelser og de regler, der finder anvendelse på levering eller modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 500).

(14)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(15)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).

(16)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU af 23. juli 2014 om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarfunktioner, aflønningspolitik og sanktioner (EUT L 257, 28.8.2014, s. 186).

(17)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EFT L 174 af 1.7.2011, s. 1).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder

Referencer

COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)

Dato for høring af EP

24.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

11.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

 

Ordførere

Dato for valg

Anne Sander

31.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Dato for indgivelse

7.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik