Διαδικασία : 2018/0165(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0437/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0437/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0439

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 813kWORD 99k
6.12.2018
PE 627.044v02-00 A8-0437/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Anne Sander

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0331),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0212/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0437/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2018/0165 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η πρωτοβουλία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από τον τραπεζικό δανεισμό, στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης στην αγορά για όλες τις επιχειρήσεις μικρότερου και μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ) και στην προώθηση της έκδοσης ομολόγων και μετοχών από ΜΜΕ σε δημόσιες αγορές. Οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια σε τόπους διαπραγμάτευσης αντιμετωπίζουν υψηλό εφάπαξ και συνεχές κόστος δημοσιοποίησης και συμμόρφωσης, που μπορεί να τις αποτρέψουν εξαρχής από την επιδίωξη εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε τόπους διαπραγμάτευσης στην Ένωση. Επιπλέον, οι μετοχές που εκδίδονται από ΜΜΕ σε τόπους διαπραγμάτευσης στην Ένωση τείνουν να δυσκολεύονται από χαμηλότερα επίπεδα ρευστότητας και υψηλότερη μεταβλητότητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος του κεφαλαίου και αυτή η πηγή χρηματοδότησης να καθίσταται υπερβολικά επαχθής. Είναι, επομένως, απαραίτητη μια οριζόντια ενωσιακή πολιτική για τις ΜΜΕ. Η πολιτική αυτή πρέπει να μην εισάγει διακρίσεις, να είναι συνεκτική και αποτελεσματική και να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες υποομάδες των ΜΜΕ και τις διαφορετικές ανάγκες τους. Για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται πρόσθετοι κανονισμοί για να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ μπορούν να συμβαδίσουν με ρυθμίσεις όπως οι επιχειρηματικοί άγγελοι, τα προλειτουργικά κεφάλαια, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, κ.λπ. Η διαφοροποίηση των πιστώσεων όσον αφορά τις ΜΜΕ συνιστά εγγύηση για την οικονομική υγεία της Ένωσης.

(1α)  «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ» είναι οι εταιρείες που, σύμφωνα με τους τελευταίους ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς τους, πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μικρότερος από 250, συνολικός ισολογισμός που δεν υπερβαίνει τα 43 000 000 EUR και ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR.

(2)  Η οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) έχει δημιουργήσει ένα νέο είδος τόπων διαπραγμάτευσης, τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, μια υποομάδα των πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης («ΠΜΔ»), προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να μεγεθυνθούν και να διευκολυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένων αγορών που έχουν ως στόχο την κάλυψη των αναγκών των μικρομεσαίων εκδοτών που έχουν πραγματικές δυνατότητες μεγέθυνσης. Η οδηγία 2014/65/ΕΕ προέβλεπε επίσης ότι «ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο με τον οποίο μια μελλοντική ρύθμιση θα ενισχύσει και θα προωθήσει περαιτέρω τη χρήση αυτής της αγοράς ώστε να την καταστήσει ελκυστική για τους επενδυτές, θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και θα προσφέρει περαιτέρω κίνητρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε αγορές κεφαλαίων μέσω αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ». Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στη γνωμοδότησή της σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον συγκεκριμένο κανονισμό, δήλωσε ότι: «το χαμηλό επίπεδο επικοινωνίας και οι γραφειοκρατικές προσεγγίσεις αποτελούν σημαντικά εμπόδια και απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες για την εξάλειψη των εν λόγω φραγμών. Η επικοινωνιακή προσπάθεια από τις Βρυξέλλες θα πρέπει πάντοτε να στοχεύει στο κατώτατο σημείο της αλυσίδας -τις ίδιες τις ΜΜΕ- με τη συμμετοχή ενώσεων ΜΜΕ, κοινωνικών εταίρων, εμπορικών επιμελητηρίων κ.λπ.».

(3)  Επισημάνθηκε, παρόλα ταύτα, ότι οι εκδότες που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ επωφελούνται από σχετικά λίγες ρυθμιστικές ελαφρύνσεις σε σχέση με τους εκδότες που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ ή ρυθμιζόμενες αγορές. Οι περισσότερες υποχρεώσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους εκδότες, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους ή του τόπου διαπραγμάτευσης όπου έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση τα χρηματοπιστωτικά τους μέσα. Αυτό το χαμηλό επίπεδο διαφοροποίησης ανάμεσα στους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ και τους εκδότες των ΠΜΔ λειτουργεί ως αντικίνητρο στην επιδίωξη ΠΜΔ να καταχωριστούν ως αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στο χαμηλό ποσοστό υιοθέτησης του καθεστώτος αγοράς ανάπτυξης ΜΜΕ μέχρι στιγμής. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθιερωθούν πρόσθετες αναλογικές ελαφρύνσεις, προκειμένου να ενισχυθεί επαρκώς η χρήση των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ.

(4)  Θα πρέπει να ενισχυθεί η ελκυστικότητα των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, με την περαιτέρω μείωση του κόστους συμμόρφωσης και του διοικητικού φόρτου που αντιμετωπίζουν οι εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ. Για να διατηρηθούν τα πλέον υψηλά πρότυπα συμμόρφωσης στις ρυθμιζόμενες αγορές, οι ελαφρύνσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιορίζονται στις εταιρείες που έχουν εισαχθεί σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν είναι όλες οι ΜΜΕ εισηγμένες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ και ότι δεν είναι ΜΜΕ όλες οι εισηγμένες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, έως το 50 % των εταιρειών που δεν είναι ΜΜΕ μπορούν να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, για να διατηρηθεί η κερδοφορία του επιχειρηματικού μοντέλου των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ μέσω, μεταξύ άλλων, της ρευστότητας των κινητών αξιών εταιρειών που δεν είναι ΜΜΕ. Λόγω των κινδύνων που ενέχει η εφαρμογή διαφορετικών συνόλων κανόνων σε εκδότες εισηγμένους στην ίδια κατηγορία τόπων διαπραγμάτευσης, δηλαδή στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, οι αλλαγές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στους μικρομεσαίους εκδότες. Για λόγους συνέπειας για τους εκδότες και σαφήνειας για τους επενδυτές, η ελάφρυνση του κόστους συμμόρφωσης και του διοικητικού φόρτου θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους εκδότες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, ανεξαρτήτως της χρηματιστηριακής τους αξίας. Η εφαρμογή του ίδιου συνόλου κανόνων στους εκδότες διασφαλίζει επίσης ότι οι εταιρείες δεν υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις επειδή αναπτύσσονται και δεν είναι πλέον ΜΜΕ. Είναι αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις ΜΜΕ —που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος κανονισμού— και στις ανάγκες τους. Ο περιορισμός της γραφειοκρατίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία αυτή, αλλά πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση των πληροφοριών που είναι απευθείας διαθέσιμες στις ΜΜΕ όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους. Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η έλλειψη πληροφόρησης για τις ΜΜΕ είναι ένα από τα κύρια προβλήματα όσον αφορά την ικανότητά τους να αποκτούν πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης πέραν των τραπεζών.

(4α)  Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η συμπερίληψη στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) του ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης της ΕΕ, το οποίο ισχύει για τις ΜΜΕ που εγγράφουν κεφάλαια στις αγορές. Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης της ΕΕ είναι μια συνοπτική έκδοση του πλήρους ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το οποίο περιλαμβάνει απαραίτητες πληροφορίες και τεκμηρίωση. Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης της ΕΕ είναι πιο σύντομο και, κατά συνέπεια, είναι φθηνότερη η παραγωγή του και μειώνεται έτσι το κόστος για τις ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ θα πρέπει έχουν την επιλογή να χρησιμοποιήσουν το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης της ΕΕ. Επιπλέον, σε προσφορές κινητών αξιών μέχρι 20 εκατ. EUR, οποιοσδήποτε εκδότης θα πρέπει επίσης να έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης της ΕΕ, εκτός εάν προτίθεται να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Αυτό καλύπτει τους εκδότες των οποίων οι δημόσιες προσφορές ενδέχεται να γίνουν δεκτές προς διαπραγμάτευση σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, καθώς και τους εκδότες που προβαίνουν σε δημόσιες προσφορές οι οποίες δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο. Εναλλακτικά, οι εκδότες θα πρέπει να έχουν την επιλογή να καταρτίσουν ένα πλήρες ενημερωτικό δελτίο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

(4β)  Η επιτυχία μιας αγοράς ανάπτυξης ΜΜΕ δεν θα πρέπει να υπολογίζεται απλώς με βάση τον αριθμό των εισηγμένων εταιρειών, αλλά με βάση τον ρυθμό ανάπτυξης που επιτυγχάνουν οι εισηγμένες εταιρείες. Η απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου θα πρέπει να γίνεται προς όφελος των μικρότερων εταιρειών που έχουν πραγματικό δυναμικό ανάπτυξης.

(5)  Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, μια βολιδοσκόπηση της αγοράς περιλαμβάνει τη διαβίβαση πληροφοριών, πριν από την ανακοίνωση μιας συναλλαγής, με σκοπό την εκτίμηση του ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών για πιθανή συναλλαγή και των συνθηκών που σχετίζονται με αυτήν, όπως το ενδεχόμενο μέγεθος ή η τιμολόγησή της, σε έναν ή περισσότερους δυνητικούς επενδυτές. Κατά τη φάση της διαπραγμάτευσης μιας ιδιωτικής τοποθέτησης ομολόγων, οι εκδότες ▌ξεκινούν συζητήσεις με περιορισμένο αριθμό πιθανών ειδικών επενδυτών (όπως ορίζονται στον κανονισμό (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9)) και διαπραγματεύονται όλους τους συμβατικούς όρους και τις προϋποθέσεις της συναλλαγής με αυτούς τους ειδικούς επενδυτές. Η γνωστοποίηση πληροφοριών, κατά την εν λόγω φάση διαπραγμάτευσης μιας ιδιωτικής τοποθέτησης ομολόγων, στοχεύει στη διάρθρωση και την ολοκλήρωση ολόκληρης της συναλλαγής, και όχι στον υπολογισμό του ενδιαφέροντος πιθανών επενδυτών όσον αφορά προκαθορισμένες συναλλαγές. Η επιβολή βολιδοσκόπησης της αγοράς σε ιδιωτικές τοποθετήσεις ομολόγων μπορεί ορισμένες φορές να είναι επαχθής και να λειτουργεί ως αντικίνητρο για την έναρξη συζητήσεων για τέτοιες συναλλαγές, τόσο για τους εκδότες όσο και για τους επενδυτές. Προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των ιδιωτικών τοποθετήσεων ομολόγων ▌, οι συναλλαγές αυτές θα πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος βολιδοσκόπησης της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλη συμφωνία μη δημοσιοποίησης.

(6)  Μπορεί να επιτευχθεί κάποια ρευστότητα στις μετοχές ενός εκδότη μέσω μηχανισμών ρευστότητας, όπως με ρυθμίσεις ειδικής διαπραγμάτευσης ή συμβάσεις ρευστότητας. Η ρύθμιση ειδικής διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει μια σύμβαση ανάμεσα στον διαχειριστή της αγοράς και ένα τρίτο μέρος, το οποίο δεσμεύεται να διατηρήσει τη ρευστότητα σε ορισμένες μετοχές και, σε ανταπόδοση, επωφελείται από εκπτώσεις στις χρεώσεις διαπραγμάτευσης. Η σύμβαση ρευστότητας αποτελεί σύμβαση ανάμεσα σε έναν εκδότη και ένα τρίτο μέρος που δεσμεύεται να παρέχει ρευστότητα στις μετοχές του εκδότη, και για λογαριασμό του. Για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται πλήρως η ακεραιότητα της αγοράς, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες συμβάσεις ρευστότητας για όλους τους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ σε όλη την Ένωση, υπό την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων. Δεν έχουν καθιερώσει όλες οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, αποδεκτές πρακτικές αγοράς ως προς τις συμβάσεις ρευστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν όλοι οι εκδότες των αγορών ΜΜΕ πρόσβαση σε μηχανισμούς ρευστότητας σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτή η απουσία μηχανισμών ρευστότητας μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην αποτελεσματική ανάπτυξη των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ. Είναι επομένως αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα ενωσιακό πλαίσιο που θα δώσει στους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ τη δυνατότητα να συνάπτουν σύμβαση ρευστότητας με έναν πάροχο ρευστότητας σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον δεν έχει καθιερωθεί σε εθνικό επίπεδο αποδεκτή πρακτική αγοράς. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο το ενωσιακό πλαίσιο για τις συμβάσεις ρευστότητας για τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ ▌να μην αντικαταστήσει, αλλά μάλλον να συμπληρώσει, τις υφιστάμενες ή τις μελλοντικές αποδεκτές εθνικές πρακτικές αγοράς. Οι αρμόδιες αρχές είναι απαραίτητο να διατηρήσουν τη δυνατότητα να καθιερώνουν αποδεκτές πρακτικές αγοράς για τις συμβάσεις ρευστότητας, ώστε να προσαρμόζουν τις προϋποθέσεις τους στις τοπικές ιδιαιτερότητες ή να επεκτείνουν τις συμβάσεις αυτές σε δύσκολα ρευστοποιήσιμες κινητές αξίες πέραν των μετοχών των τόπων διαπραγμάτευσης.

(7)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου για τις συμβάσεις ρευστότητας που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 6, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ώστε να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν καταρτιστεί από την ΕΑΚΑΑ και στα οποία καθορίζεται ένα υπόδειγμα σύμβασης προς χρήση για τους σκοπούς της σύναψης μιας σύμβασης ρευστότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα με εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 291 της Συνθήκης και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.(10)

(7α)  Η χρήση των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ θα πρέπει να προωθηθεί ενεργά. Πολλές ΜΜΕ εξακολουθούν να μη γνωρίζουν την ύπαρξη τους ως νέας κατηγορίας τόπου διαπραγμάτευσης. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ, θα πρέπει να πραγματοποιήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για να ενημερώσει τις ΜΜΕ σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχουν οι αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.

(8)  Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, οι εκδότες μπορεί να αποφασίσουν να καθυστερήσουν τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, εάν τα νόμιμα συμφέροντά τους ενδέχεται να υποστούν βλάβη. Ωστόσο, απαιτείται από τους εκδότες να ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια αρχή και να παρέχουν επεξήγηση της λογικής στην οποία στηρίζεται η απόφαση. Η υποχρέωση των εκδοτών των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ να τεκμηριώνουν γραπτώς τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να καθυστερήσουν τη δημοσιοποίηση μπορεί να είναι επαχθής. Θεωρείται ότι μια πιο χαλαρή απαίτηση προς τους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, η οποία θα περιλαμβάνει την υποχρέωση να επεξηγηθούν οι λόγοι της καθυστέρησης μόνο κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή, δεν θα είχε σημαντική επίπτωση στην ικανότητα της αρμόδιας αρχής να παρακολουθεί τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, ενώ θα μείωνε σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές θα εξακολουθούν να ενημερώνονται σχετικά με την απόφαση καθυστέρησης και θα είναι σε θέση να κινήσουν έρευνα, σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την απόφαση αυτή.

(9)  Οι ισχύουσες λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις για τους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ως προς την κατάρτιση καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες μόνο κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, έχει περιορισμένα πρακτικά αποτελέσματα, επειδή οι εν λόγω εκδότες εξακολουθούν να υπόκεινται σε συνεχή παρακολούθηση των προσώπων που θεωρείται ότι κατέχουν προνομιακές πληροφορίες στο πλαίσιο των τρεχόντων έργων. Η ισχύουσα ελάφρυνση θα πρέπει, επομένως, να αντικατασταθεί από τη δυνατότητα των εκδοτών των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ να τηρούν μόνο κατάλογο των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόσωπα και μέλη της άμεσης οικογένειας προσώπων που έχουν τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες, λόγω των καθηκόντων ή της θέσης τους στον εκδότη. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση και να κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτή η διοικητική απλούστευση δεν οδηγεί σε παράνομες πρακτικές σε βάρος των ΜΜΕ. Οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο διερεύνησης για τις αρμόδιες αρχές.

(9α)  Οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τις ρυθμιστικές αρχές, όταν διερευνούν ενδεχόμενες καταχρήσεις της αγοράς, και καθιστούν δυνατή τη διατήρηση της ακεραιότητας των αγορών. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση κατάρτισης καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες βαρύνει ταυτοχρόνως τους εκδότες και τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους. Οι υποχρεώσεις των προσώπων που ενεργούν εξ ονόματος ή για λογαριασμό του εκδότη όσον αφορά την κατάρτιση των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να διευκρινιστούν, ούτως ώστε να αποφεύγονται αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές σε ολόκληρη την Ένωση.

Θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

(9β)  Παράλληλα με τις λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις που ισχύουν αλλού, οι κυρώσεις που εφαρμόζονται θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και τις οικονομικές συνθήκες των μικρότερων εταιρειών.

(10)  Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, οι εκδότες οφείλουν να δημοσιεύουν συναλλαγές που εκτελούνται από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα («PDMR») και από πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά («PCA»), εντός τριών ημερών από τη συναλλαγή. Η ίδια προθεσμία εφαρμόζεται για τα PDMR και τα PCA όσον αφορά το καθήκον τους να αναφέρουν τις συναλλαγές τους στον εκδότη. Στις περιπτώσεις όπου οι εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ενημερώνονται με καθυστέρηση από τα PDMR και τα PCA για τις συναλλαγές τους, είναι τεχνικά δύσκολο γι’ αυτούς τους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ να συμμορφωθούν με την προθεσμία των τριών ημερών, το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα ευθύνης. Θα πρέπει, επομένως, να επιτραπεί στους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ να δημοσιοποιούν τις συναλλαγές εντός δύο ημερών αφότου ενημερωθούν από τα PDMR ή τα PCA για τις συναλλαγές αυτές.

(11)  Οι αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως το τελευταίο βήμα στην επέκταση των εκδοτών και θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στις επιτυχημένες εταιρείες να αναπτύσσονται και να μεταφερθούν κάποτε στις ρυθμιζόμενες αγορές, ώστε να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη ρευστότητα και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επενδυτών. Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ σε μια ρυθμιζόμενη αγορά, οι αναπτυσσόμενες εταιρείες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για την εισαγωγή σε μια ρυθμιζόμενη αγορά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ επί τρία έτη τουλάχιστον. Η περίοδος αυτή αναμένεται να επιτρέπει στους εκδότες να έχουν ικανοποιητικό ιστορικό και να παρέχουν στην αγορά πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές τους επιδόσεις και τις απαιτήσεις αναφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(12)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), οι εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιοποιούν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η απομάκρυνση από τα πρότυπα των ρυθμιζόμενων αγορών, οι εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ που θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν το απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για να μεταφερθούν σε μια ρυθμιζόμενη αγορά θα πρέπει να καταρτίζουν τις πλέον πρόσφατες οικονομικές τους καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων συγκριτικών πληροφοριών για το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

(12α)  Είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί μια οριζόντια προσέγγιση, ούτως ώστε να βελτιωθεί η χρηματοδότηση των ΜΜΕ στην Ένωση και οι επενδύσεις σε αυτές. Αυτή η οριζόντια προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζει στις δύο πλευρές της χρηματοδότησης, ήτοι τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους επενδυτές. Επί του παρόντος, οι θεσμικοί επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με κανόνες, με απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ή με ενδεχομένως υπερβολικά συντηρητικούς δείκτες, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι επενδύσεις τους στις ΜΜΕ. Ως προς αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει, στο πλαίσιο των διαφόρων τομεακών κανόνων που διέπουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, πώς να διευκολύνει τις επενδύσεις στις ΜΜΕ που έχουν εισαχθεί σε αγορές ανάπτυξης και, εν γένει, τις επενδύσεις στο σύνολο των ΜΜΕ στην Ένωση.

(13)  Επομένως, οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) αριθ. 2017/1129 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(14)  Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμοστούν 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, για να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατεστημένους διαχειριστές των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ να προσαρμόσουν τα εγχειρίδια κανόνων τους,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 τροποποιείται ως εξής:

1.  Στο άρθρο 11, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

«1α. Στις περιπτώσεις όπου μια προσφορά κινητών αξιών απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, η γνωστοποίηση πληροφοριών σε αυτούς τους ειδικούς επενδυτές, για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων της συμμετοχής τους σε μια έκδοση ομολόγων ενός εκδότη που έχει χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, δεν συνιστά βολιδοσκόπηση της αγοράς και δεν συνιστά παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι οι ειδικοί επενδυτές που λαμβάνουν τις πληροφορίες γνωρίζουν και αναγνωρίζουν γραπτώς τις διά νόμου και διά των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων υποχρεώσεις τους και γνωρίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας και παράνομης ανακοίνωσης προνομιακής πληροφορίας.

________________________

*  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).»·

2.  Στο άρθρο 13, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 12 και 13:

«12. Χωρίς να υπονομεύεται η δυνατότητα των κρατών μελών να χρησιμοποιούν αποδεκτές πρακτικές αγοράς, ή να αναπτύσσουν τέτοιες πρακτικές, ο εκδότης του οποίου τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ επιτρέπεται να συνάψει ενωσιακή σύμβαση ρευστότητας για τις μετοχές του, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης ρευστότητας πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/908 της Επιτροπής**·

β)  η σύμβαση ρευστότητας καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 13·

γ)  ο πάροχος ρευστότητας είναι νόμιμα αδειοδοτημένος από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, και έχει καταχωριστεί ως μέλος της αγοράς από τον διαχειριστή της αγοράς ή την επιχείρηση επενδύσεων που διαχειρίζεται την αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ·

δ)  ο διαχειριστής της αγοράς ή η επιχείρηση επενδύσεων που διαχειρίζεται την αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ ενημερώνει γραπτώς τον εκδότη ότι έχει λάβει αντίγραφο της σύμβασης ρευστότητας και ότι συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω σύμβασης.

Ο εκδότης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορεί να αποδείξει ανά πάσα στιγμή ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταρτίστηκε η σύμβαση πληρούνται σε συνεχή βάση. Ο εν λόγω εκδότης και η επιχείρηση επενδύσεων που διαχειρίζεται την αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ παρέχουν στις σχετικές αρμόδιες αρχές αντίγραφο της σύμβασης ρευστότητας ▌.

13. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παραγράφου 12, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ, και βάσει των τεχνικών συμβουλών της, είναι εξουσιοδοτημένη να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 35, ούτως ώστε να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας πρότυπα για ένα υπόδειγμα σύμβασης προς χρήση για τους σκοπούς της σύναψης μιας σύμβασης ρευστότητας, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του άρθρου 13. ▌

_________________________

**  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/908 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τα κριτήρια, τη διαδικασία και τις απαιτήσεις για την καθιέρωση μιας αποδεκτής πρακτικής αγοράς και τις απαιτήσεις για τη διατήρησή της, τον τερματισμό της ή την τροποποίηση των προϋποθέσεων για την αποδοχή της (ΕΕ L 153 της 10.6.2016, σ. 3). »·

3.  Στο άρθρο 17, η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

  α) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Εάν ένας εκδότης ή ένας συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής έχει αναβάλει τη δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας δυνάμει της παρούσας παραγράφου, ενημερώνει πάντοτε εγγράφως την κατά την παράγραφο 3 αρμόδια αρχή σχετικά με το γεγονός της αναβολής ▌,αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της πληροφορίας. Στην ενημέρωση, ο εκδότης ή ο συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής παρέχει εγγράφως εξηγήσεις σχετικά με το πώς εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι οι έγγραφες εξηγήσεις και το σχετικό αρχείο θα παρέχονται μόνο κατόπιν αιτήματος της κατά την παράγραφο 3 αρμόδιας αρχής.

  β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση από το τρίτο εδάφιο, εάν οι κινητές αξίες του εκδότη έχουν εισαχθεί ▌σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, οι έγγραφες εξηγήσεις παρέχονται από τον εκδότη στην αρμόδια αρχή μόνον κατόπιν αιτήματος.»·

4.  Στο άρθρο 18, οι παράγραφοι 1 έως 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι εκδότες και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό τους:

α)  καταρτίζουν έναν κατάλογο όλων των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και τα οποία εργάζονται για αυτούς δυνάμει σύμβασης εργασίας, παροχής υπηρεσιών, ή άλλως πως ασκούν καθήκοντα μέσω των οποίων έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία, όπως σύμβουλοι, λογιστές ή οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες)·

β)  επικαιροποιούν άμεσα τον κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 4· και

γ)  παρέχουν τον κατάλογο στην αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατό κατόπιν αιτήματος.

2.  Οι εκδότες και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι κάθε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία αναγνωρίζει εγγράφως τις νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει και έχει γνώση των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση πράξεων κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας, και παράνομης ανακοίνωσης προνομιακής πληροφορίας. Όταν ο εκδότης ζητήσει από κάποιο άλλο πρόσωπο να αναλάβει την κατάρτιση και επικαιροποίηση του δικού του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία, ο εκδότης παραμένει πλήρως υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο. Ο εκδότης διατηρεί πάντα δικαίωμα πρόσβασης στον κατάλογο που καταρτίζει το άλλο πρόσωπο.

3.  Οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

  α)  την ταυτότητα κάθε προσώπου που έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία·

β)  την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω πρόσωπο στον κατάλογο·

γ)  την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο απόκτησε πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία· και

δ)  την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία.

4.  Οι εκδότες και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους επικαιροποιούν άμεσα τους δικούς τους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας επικαιροποίησης, στις παρακάτω περιστάσεις:

α)  όταν υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται ήδη ένα πρόσωπο στον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία·

β)  όταν υπάρχει κάποιο νέο πρόσωπο το οποίο έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και το οποίο πρέπει, κατά συνέπεια, να προστεθεί στον κατάλογο προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία· και

γ)  όταν ένα πρόσωπο παύει να έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία.

Σε κάθε επικαιροποίηση προσδιορίζεται η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία συνέβη η αλλαγή που προκάλεσε την επικαιροποίηση.

5.  Οι εκδότες και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους διατηρούν τον δικό τους κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών μετά την κατάρτιση ή επικαιροποίησή του.

6.  Οι εκδότες των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους επιτρέπεται να περιλαμβάνουν στους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες μόνο τα πρόσωπα εκείνα τα οποία, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους ή της θέσης τους ▌, έχουν μόνιμη πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες στο πλαίσιο των αντίστοιχων οντοτήτων τους.

Οι κατάλογοι προσώπων παρέχονται στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματός της. Ελλείψει τέτοιου αιτήματος, οι κατάλογοι παρέχονται με την ελάχιστη συχνότητα που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.»

5.  Στο άρθρο 19 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Οι εκδότες των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ διαθέτουν δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, για να δημοσιοποιήσουν τις πληροφορίες που περιέχει αυτή η γνωστοποίηση.».

  Το άρθρο 35 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και παράγραφος 6, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 13 παράγραφος 13, στο άρθρο 17 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 19 παράγραφος 13 και παράγραφος 14 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής πράξης]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.»

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και παράγραφος 6, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 13 παράγραφος 13, στο άρθρο 17 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 19 παράγραφος 13 και παράγραφος 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.»

γ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.»

δ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 5 και παράγραφος 6, του άρθρου 12 παράγραφος 5, του άρθρου 13 παράγραφος 13, του άρθρου 17 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, του άρθρου 17 παράγραφος 3 ή του άρθρου 19 παράγραφος 13 και παράγραφος 14 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες.»

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1129

-1.  Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

  α)  το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ) κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι είναι διαθέσιμο στο κοινό έγγραφο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παράγραφος 2, ▌που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια ώστε να είναι σε θέση ο επενδυτής να προβεί σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 1·»

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6α. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 στοιχείο στ) και στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) εφαρμόζονται μόνον εάν οι μετοχικές κινητές αξίες της αναθέτουσας οντότητας έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά πριν από την απόκτηση του ελέγχου.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 στοιχείο ζ) και στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο στ) εφαρμόζονται μόνον εάν συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω:

α)  οι μετοχικές κινητές αξίες του προσφέροντος έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά πριν από τη συναλλαγή·

β)  οι μετοχικές κινητές αξίες που υπόκεινται στη διάσπαση της εταιρείας έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά πριν από τη συναλλαγή·

γ)  η συγχώνευση δεν θεωρείται αντίστροφη απόκτηση κατά την έννοια της παραγράφου Β19 του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

1.  Το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

  i)  το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) εκδότες των οποίων οι μετοχικές κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ κατά τους τελευταίους 18 συναπτούς μήνες τουλάχιστον και οι οποίοι εκδίδουν μη μετοχικές κινητές αξίες ή κινητές αξίες που παρέχουν πρόσβαση στο μετοχικό κεφάλαιο·»

ii)  ▌προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ▌:

«δ) εκδότες που είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ επί δύο έτη τουλάχιστον και οι οποίοι επιθυμούν εισαγωγή υφιστάμενων ή νέων κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.»·

β)  η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i)  στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)  για τις μετοχικές κινητές αξίες ή τις κινητές αξίες που παρέχουν πρόσβαση στο μετοχικό κεφάλαιο, τη δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης, τη δήλωση για το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων και του χρέους, γνωστοποίηση των σχετικών συγκρούσεων συμφερόντων και των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, τους κύριους μετόχους και, κατά περίπτωση, άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες.»

ii)  προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η Επιτροπή επανεξετάζει, έως τις 21 Ιανουαρίου 2021, την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ή τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που ορίζουν τα χρονοδιαγράμματα στα οποία προσδιορίζονται οι μειωμένες πληροφορίες σχετικά με τις μετοχικές κινητές αξίες, σύμφωνα με το στοιχείο ε) του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.»

2α.  Στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γα) οι εκδότες, πλην των ΜΜΕ, που προβαίνουν σε δημόσια προσφορά μετοχών και ταυτόχρονα υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής των εν λόγω μετοχών σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, εφόσον δεν διαθέτουν μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ και εφόσον το προϊόν των δύο ακόλουθων στοιχείων είναι μικρότερο από 200 000 000 EUR:

i) η τιμή της τελικής προσφοράς ή η μέγιστη τιμή στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)·

ii) ο συνολικός αριθμός μετοχών που παραμένουν σε κυκλοφορία αμέσως μετά τη δημόσια προσφορά των μετοχών, ο οποίος υπολογίζεται είτε βάσει του αριθμού μετοχών της δημόσιας προσφοράς είτε βάσει του μέγιστου αριθμού μετοχών της δημόσιας προσφοράς, στην περίπτωση του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i).»

2β.  Στο παράρτημα V, το σημείο II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «II. Δήλωση ▌για την κεφαλαιοποίηση και το χρέος (μόνο για τις μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από εταιρείες με χρηματιστηριακή αξία άνω των 200 000 000 EUR) και δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης (μόνο για μετοχικές κινητές αξίες).

  Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την κεφαλαιοποίηση και το χρέος του εκδότη καθώς και πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για να καλύπτει τις τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη ή, εάν όχι, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο εκδότης προτείνει να χορηγήσει το συμπληρωματικό κεφαλαίο κίνησης που απαιτείται.»

Άρθρο 2α

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

1.  Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο, καταρτίζει έκθεση σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, στην πρόσβασή τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην επιτυχία των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ. Για τους σκοπούς της έκθεσης, η ΕΑΚΑΑ συλλέγει στοιχεία για τις ΑΔΠ και τις διαγραφές από τις αναπτυσσόμενες αγορές ΜΜΕ, άλλους ΠΜΔ και ρυθμιζόμενες αγορές, και παρακολουθεί τη μεταβίβαση εταιρειών μεταξύ διαφορετικών τόπων διαπραγμάτευσης. Η ΕΑΚΑΑ εξετάζει επίσης κατά πόσον η κυριότητα μετοχών και ομολόγων ΜΜΕ στη δευτερογενή αγορά αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε δημόσιες αγορές. Η έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται.

2.  Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, συγκροτεί ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της επιτυχίας των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ. Το τμήμα σχετικά με τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταρτίζεται σε συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 2β

Τροποποιήσεις της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593

Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, αξιολογεί τον αντίκτυπο που έχουν οι διατάξεις του άρθρου 13 της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593(13) στην κάλυψη της έρευνας για τις ΜΜΕ στην Ένωση.

Το άρθρο 13 της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (EΕ) 2017/593 ορίζει απαιτήσεις που ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών έρευνας από τρίτους προς επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή άλλες επενδυτικές ή επικουρικές υπηρεσίες σε πελάτες, και συγκεκριμένα τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε η έρευνα αυτή να μην θεωρείται κίνητρο που απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφοι 7 και 8 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Άρθρο 2γ

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/138/ΕΚ

1.   Η Επιτροπή εκπονεί, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, οι δείκτες επενδύσεων και οποιαδήποτε άλλα μέτρα θα μπορούσαν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) κατά τη χρηματοδότηση των εισηγμένων και μη εισηγμένων ΜΜΕ, και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, EIOPA) υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με:

α)  την ανάλυση της εξέλιξης των επενδύσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών σε εισηγμένες και μη εισηγμένες ΜΜΕ·

β)  την ανάλυση των ρυθμιστικών και διοικητικών φραγμών που περιορίζουν ή εμποδίζουν τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις στις εισηγμένες και μη εισηγμένες ΜΜΕ, όπως οι απαιτήσεις και οι δείκτες προληπτικής εποπτείας ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις·

γ)  τη συνέπεια των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στην οδηγία 2009/138/ΕΚ και σχετίζονται με τα ανοίγματα σε ΜΜΕ, καθώς και τα συμπεράσματα των αναλύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

Άρθρο 2 δ

Τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341

1.  Η Επιτροπή εκπονεί, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, οι δείκτες επενδύσεων και οποιαδήποτε άλλα μέτρα θα μπορούσαν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις στα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ 2) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15) κατά τη χρηματοδότηση των εισηγμένων και μη εισηγμένων ΜΜΕ, και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η EIOPA υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με:

α)  την ανάλυση της εξέλιξης των επενδύσεων των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών σε εισηγμένες και μη εισηγμένες ΜΜΕ·

β)  την ανάλυση των ρυθμιστικών και διοικητικών φραγμών που περιορίζουν ή εμποδίζουν τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις στις εισηγμένες και μη εισηγμένες ΜΜΕ, όπως οι απαιτήσεις και οι δείκτες προληπτικής εποπτείας ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις·

γ)  τη συνέπεια των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στην οδηγία 2009/138/ΕΚ και σχετίζονται με τα ανοίγματα σε ΜΜΕ, καθώς και τα συμπεράσματα των αναλύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

Άρθρο 2 ε

Ρήτρα αναθεώρησης των πλαισίων που διέπουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων επενδύσεων και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων

1.  Η Επιτροπή εκπονεί, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, οι δείκτες επενδύσεων και οποιαδήποτε άλλα μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/91/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) (ΟΣΕΚΑ), της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17) (ΔΟΕΕ), της οδηγίας IFD και του κανονισμού IFR [Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή παραπομπής] και θα μπορούσαν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και στις επιχειρήσεις επενδύσεων κατά τη χρηματοδότηση των εισηγμένων και μη εισηγμένων ΜΜΕ, και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ΕΑΚΑΑ και η ΕΑΤ υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με:

α)  την ανάλυση της εξέλιξης των επενδύσεων των εν λόγω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε εισηγμένες και μη εισηγμένες ΜΜΕ·

β)  την ανάλυση των ρυθμιστικών και διοικητικών φραγμών που περιορίζουν ή εμποδίζουν τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις στις εισηγμένες και μη εισηγμένες ΜΜΕ, όπως οι απαιτήσεις και οι δείκτες προληπτικής εποπτείας ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις·

γ)  την ανάλυση του πραγματικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν και προκαλούν οι επενδύσεις σε εισηγμένες ΜΜΕ στην ΕΕ κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 10 ετών, ή 5 ετών όταν συμπεριλαμβάνεται ύφεση, η οποία αντιστοιχεί σε έναν πλήρη οικονομικό κύκλο, λαμβανομένης υπόψη της κυκλικής διακύμανσης των σημαντικότερων οικονομικών παραγόντων·

δ)  τη συνέπεια των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται σε αυτό το πλαίσιο και σχετίζονται με τα ανοίγματα σε ΜΜΕ, καθώς και τα συμπεράσματα των αναλύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).

________________________________

***  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1). ».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο        Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος        Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 79.

(2)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

(3)

  ΕΕ C […] της […], σ. […].

(4)

  ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 79.

(5)

  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ... (ΕΕ ...) και απόφαση του Συμβουλίου της ...

(6)

  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(7)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).

(8)

  Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

(9)

  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).

(10)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(11)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

(12)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

(13)

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 500).

(14)

Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

(15)

Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).

(16)

Οδηγία 2014/91/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 186).

(17)

Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

24.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Anne Sander

31.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Ημερομηνία κατάθεσης

7.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου