Postupak : 2018/0165(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0437/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0437/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.19

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0439

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 719kWORD 92k
6.12.2018
PE 627.044v02-00 A8-0437/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova)

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestiteljica: Anne Sander

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova)

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0331),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0212/2018),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0437/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Izmjena    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

2018/0165 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(3),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(4),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(5),

budući da:

(1)  Inicijativa za uniju tržišta kapitala ima za cilj smanjiti ovisnost o bankovnom kreditiranju, diversificirati izvore financiranja s tržišta kapitala za sva mala i srednja poduzeća („MSP-ovi”) i promicati izdavanje obveznica i dionica MSP-ova na javnim tržištima kapitala. Poduzeća osnovana u Uniji koja namjeravaju prikupiti kapital na mjestima trgovanja suočena su s visokim jednokratnim troškovima i trajnim troškovima objavljivanja i usklađivanja koji ih mogu odvratiti od toga da uopće zatraže uvrštenje za trgovanje na mjestima trgovanja u Uniji. Osim toga, dionice koje MSP-ovi izdaju na mjestima trgovanja u Uniji često imaju niže razine likvidnosti i višu volatilnost, što povećava trošak kapitala i taj izvor financiranja čini prezahtjevnim. Horizontalna politika Unije za MSP-ove stoga je od ključne važnosti. Takva politika mora biti uključiva, dosljedna i učinkovita i uzimati u obzir različite potkategorije MSP-ova i njihove različite potrebe. U tom smislu potrebni su dodatne propisi kojima će se potaknuti upoznavanje MSP-ova s konceptima kao što su poslovni anđeli, početni kapital, rizični kapital itd. Povećanje diversifikacije kredita malih i srednjih poduzeća jamstvo je gospodarskog zdravlja Unije.

(1.a)  „Mala i srednja poduzeća” ili „MSP-ovi” znači društva koja prema svojem posljednjem godišnjem ili konsolidiranom izvještaju ispunjavaju barem dva od sljedeća tri kriterija: prosječni broj zaposlenika tijekom financijske godine manji je od 250, ukupna bilanca ne premašuje 43 000 000 EUR i godišnji neto promet ne premašuje 50 000 000 EUR.

(2)  Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(6) uspostavljena je nova vrsta mjesta trgovanja pod nazivom rastuća tržišta malih i srednjih poduzeća, koja je podskupina multilateralnih trgovinskih platformi („MTP-ovi”) kako bi se MSP-ovima olakšao pristup kapitalu koji bi im omogućio rast i kako bi se olakšao daljnji razvoj specijaliziranih tržišta čiji je cilj pobrinuti se za potrebe izdavatelja na tržištu malih i srednjih poduzeća koji imaju istinski potencijal za rast. Direktivom 2014/65/EU predviđeno je i sljedeće: „Pažnju bi trebalo usmjeriti na to kako bi budući propisi dodatno trebali učvrstiti i promicati korištenje ovog tržišta kako bi postalo privlačno ulagateljima te kako bi osigurali smanjenje administrativnog opterećenja i dodatne poticaje malim i srednjim poduzećima za pristup tržištima kapitala na rastućim tržištima malih i srednjih poduzeća.” U svojem mišljenju o Komisijinu prijedlogu ove uredbe Europski gospodarski i socijalni odbor naveo je da: „(...) su niska razina komunikacije i birokratski pristupi značajne prepreke te da je mnogo više napora potrebno uložiti za savladavanje tih zapreka. Komunikacija bi uvijek trebala biti usmjerena na dno lanca, i to uključivanjem udruženja MSP-ova, socijalne partnere, gospodarske komore itd.”

(3)  Međutim, uočeno je da izdavatelji koji su uvršteni za trgovanje na rastućim tržištima MSP-ova imaju koristi od relativno malog broja regulatornih olakšica u usporedbi s izdavateljima uvrštenima na MTP-ove ili na uređena tržišta. Većina obveza propisanih Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(7) primjenjuje se jednako na sve izdavatelje, bez obzira na njihovu veličinu ili na mjesto trgovanja na kojem su njihovi financijski instrumenti uvršteni za trgovanje. Pokazalo se da niska razina razlikovanja između izdavatelja na rastućim tržištima MSP-ova i izdavatelja na MTP-ovima može odvratiti MTP-ove od toga da zatraže registraciju kao rastuće tržište MSP-ova, na što upućuje dosadašnja niska razina sudjelovanja na rastućim tržištima MSP-ova. Stoga je potrebno uvesti dodatne razmjerne olakšice i time na odgovarajući način potaknuti upotrebu rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća.

(4)  Privlačnost rastućih tržišta MSP-ova trebalo bi povećati dodatnim snižavanjem troškova usklađivanja i administrativnog opterećenja s kojima se suočavaju izdavatelji na rastućim tržištima MSP-ova. Kako bi se zadržali najviši standardi usklađenosti na uređenim tržištima, potrebno je olakšice predviđene ovom Uredbom ograničiti samo na poduzeća uvrštena na rastuća tržišta MSP-ova, bez obzira na činjenicu da nisu svi MSP-ovi uvršteni na rastuća tržišta MSP-ova i da nisu sva poduzeća koja su uvrštena na rastuća tržišta MSP-ova mala i srednja poduzeća. Na temelju Direktive 2014/65/EU dopušteno je uvrstiti za trgovanje na rastućim tržištima MSP-ova najviše 50 % poduzeća koja nisu MSP-ovi kako bi se zadržala profitabilnost poslovnog modela rastućih tržišta MSP-ova, među ostalim i s pomoću likvidnosti u vrijednosnim papirima poduzeća koja nisu MSP-ovi. S obzirom na rizike koji proizlaze iz primjene različitih skupova pravila na izdavatelje uvrštene na istu kategoriju mjesta trgovanja, tj. na rastuća tržišta MSP-ova, izmjene predviđene ovom Uredbom ne bi se trebale ograničiti samo na izdavatelje na tržištu malih i srednjih poduzeća. Radi dosljednosti u odnosu na izdavatelje i jasnoće za ulagatelje smanjenje troškova usklađivanja i administrativnog opterećenja trebalo bi se primjenjivati na sve izdavatelje na rastućim tržištima MSP-ova, bez obzira na njihovu tržišnu kapitalizaciju. Primjenom istog skupa pravila na izdavatelje jamči se da poduzeća neće biti penalizirana zbog rasta i zato što više ne pripadaju u kategoriju MSP-ova. Naglasak bi se još više trebao staviti na predmet ove Uredbe, tj. MSP-ove, i na njihove potrebe. U tom je kontekstu administrativno pojednostavnjenje nužan, no ne i jedini korak. Potrebno je poticati poboljšanje informacija koje su izravno dostupne MSP-ovima u vezi s mogućnostima njihova financiranja. Stvarna situacija u vezi s podacima pokazuje da je manjak informacija s kojim se susreću MSP-ovi jedan od glavnih problema kada je riječ o njihovoj sposobnosti pristupa nebankovnim izvorima financiranja.

(4.a)  Važno je potvrditi da je u Uredbu (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća(8) uvršten prospekt EU-a za rast, koji se primjenjuje na MSP-ove koji izdaju kapital na tržištima. Prospekt EU-a za rast sažeti je oblik prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom njihova uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu, što uključuje osnovne informacije i dokumentaciju. Prospekt EU-a za rast kraći je pa je njegova izrada jeftinija, čime se smanjuju troškovi za MSP-ove. MSP-ovi bi trebali imati mogućnost da odaberu korištenje prospekta EU-a za rast. Štoviše, kada nudi vrijednosne papire u vrijednosti do 20 milijuna EUR svaki izdavatelj trebao bi također imati mogućnost da se odluči na upotrebu prospekta EU-a za rast, osim ako se ne namjerava prijaviti za trgovanju na uređenom tržištu. Time su obuhvaćeni izdavatelji čije se javne ponude mogu uvrstiti za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova, kao i izdavatelji koji objavljuju javne ponude kojima se neće trgovati na burzi. Druga je mogućnost da izdavatelji odaberu sastaviti cjelovit prospekt u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129.

(4.b)  Uspjeh rastućeg tržišta MSP-ova ne bi se trebao mjeriti samo brojem uvrštenih društava, nego stopom rasta koju su ostvarila trgovačka društva uvrštena na burzu. Regulatorno ublažavanje trebalo bi donijeti korist onim manjim poduzećima koja imaju stvarni potencijal za rast.

(5)  U skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 596/2014 istraživanje tržišta obuhvaća priopćivanje informacija jednom ili više potencijalnih ulagatelja prije objavljivanja transakcije kako bi se procijenio interes potencijalnih ulagatelja u moguću transakciju i njezine uvjete, kao što je njezina potencijalna veličina ili cijena. Za vrijeme faze pregovora privatnog plasmana obveznica izdavatelji ▌stupaju u pregovore s ograničenim brojem potencijalnih kvalificiranih ulagatelja (kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća(9)) i s tim kvalificiranim ulagateljima pregovaraju o svim ugovornim uvjetima transakcije. Svrha je priopćivanja informacija u fazi pregovora privatnog plasmana obveznica strukturiranje i dovršavanje cjelokupne transakcije, a ne procjena interesa potencijalnih ulagatelja za unaprijed utvrđenu transakciju. Nametanje obveze istraživanja tržišta za privatne plasmane obveznica može izdavateljima i ulagateljima ponekad predstavljati opterećenje i odvratiti ih od započinjanja pregovora o tim transakcijama. Kako bi se povećala privlačnost privatnih plasmana obveznica ▌, te bi transakcije trebalo isključiti iz područja primjene režima istraživanja tržišta uz uvjet da se primjenjuje odgovarajući ugovor o neotkrivanju podataka.

(6)  Određena razina likvidnosti u pogledu izdavateljevih dionica može se ostvariti mehanizmima likvidnosti kao što su dogovoreni uvjeti trgovanja ili ugovori o likvidnosti. Dogovoreni uvjeti trgovanja podrazumijevaju ugovor između tržišnog operatera i treće strane koja se obvezuje održavati likvidnost u određenim dionicama, a za uzvrat dobiva popuste na naknade za trgovanje. Ugovor o likvidnosti podrazumijeva ugovor između izdavatelja i treće strane koja se obvezuje pružati likvidnost u dionicama izdavatelja te u njegovo ime. Ugovori o likvidnosti trebali bi biti dostupni svim izdavateljima na rastućim tržištima MSP-ova u cijeloj Uniji, uz poštovanje niza uvjeta, kako bi se u potpunosti sačuvala cjelovitost tržišta. Nisu sva nadležna tijela na temelju članka 13. Uredbe (EU) br. 596/2014 uspostavila prihvaćene tržišne prakse u pogledu ugovora o likvidnosti na temelju članka 13. Uredbe (EU) br. 596/2014, što znači da trenutačno pristup programima likvidnosti u cijeloj Uniji nemaju svi izdavatelji na rastućim tržištima MSP-ova. Nedostatak programa likvidnosti može biti prepreka učinkovitom razvoju rastućih tržišta MSP-ova. Stoga je neophodno stvoriti okvir Unije koji će izdavateljima na rastućim tržištima MSP-ova omogućiti da ugovor o likvidnosti sklope s pružateljem likvidnosti u drugoj državi članici ako na nacionalnoj razini ne postoji prihvaćena tržišna praksa. Međutim, veoma je važno da okvir Unije za ugovore o likvidnosti za rastuća tržišta MSP-ova ▌ne zamijeni, nego nadopuni postojeće ili buduće prihvaćene nacionalne tržišne prakse. Veoma je važno da nadležna tijela zadrže mogućnost utvrđivanja prihvaćenih tržišnih praksi za ugovore o likvidnosti kako bi ugovorne uvjete mogla prilagoditi lokalnim posebnostima ili te ugovore proširiti na nelikvidne vrijednosne papire koji nisu dionice s mjesta trgovanja.

(7)  Kako bi se osigurala jedinstvena primjena okvira Unije za ugovor o likvidnosti iz uvodne izjave 6., potrebno je izmijeniti Uredbu (EU) br. 596/2014 kako bi se Komisiju ovlastilo da donese provedbene tehničke standarde koje izrađuje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta u kojem bi se utvrdio predložak ugovora za potrebe takvih ugovora. Komisija bi trebala donijeti te provedbene tehničke standarde putem provedbenih akata na temelju članka 291. Ugovora i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća.(10)

(7.a)  Trebalo bi aktivno promicati korištenje rastućih tržišta MSP-ova. Mnogi MSP-ovi još uvijek nisu svjesni da postoji ta nova kategorija mjesta trgovanja. Kako bi se to riješilo, Komisija bi u bliskoj suradnji s nadležnim nacionalnim tijelima i organizacijama koje predstavljaju MSP-ove trebala provoditi kampanje za podizanje svijesti radi informiranja malih i srednjih poduzeća o mogućnostima koje nude rastuća tržišta MSP-ova.

(8)  U skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 596/2014 izdavatelji mogu odgoditi objavljivanje povlaštenih informacija ako postoji mogućnost da bi se time narušili njihovi legitimni interesi. Međutim, izdavatelji su dužni o tome obavijestiti nadležno tijelo i objasniti razloge na kojima se temelji njihova odluka. Obveza pisanog dokumentiranja razloga na kojima se temelji odgoda objavljivanja može izdavateljima na rastućim tržištima MSP-ova predstavljati opterećenje. Smatra se da se blažim zahtjevima za izdavatelje na rastućim tržištima MSP-ova, prema kojima bi izdavatelji bili obvezni objasniti razloge za odgodu samo na zahtjev nadležnog tijela, ne bi znatno utjecalo na sposobnost nadležnog tijela da prati objavljivanje povlaštenih informacija, a znatno bi se smanjilo administrativno opterećenje izdavateljima na rastućim tržištima MSP-ova s, uz uvjet da su nadležna tijela obaviještena o odluci o odgodi i da mogu pokrenuti istragu ako imaju dvojbe o tom postupku.

(9)  Učinak postojećih manje strogih zahtjeva za izdavatelje na rastućim tržištima MSP-ova da u skladu s člankom 18. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 596/2014 dostave popis upućenih osoba samo na zahtjev nadležnog tijela u praksi je ograničen jer se na te izdavatelje i dalje primjenjuje zahtjev za stalno praćenje osoba koje se smatraju upućenim osobama u kontekstu tekućih projekata. Stoga bi postojeću olakšicu trebalo zamijeniti mogućnošću da izdavatelji na rastućim tržištima MSP-ova vode popis samo trajno upućenih osoba, na koji su uvrštene osobe koje zbog svoje funkcije ili položaja unutar izdavatelja imaju redoviti pristup povlaštenim informacijama ili članovi najuže obitelji takvih osoba. Taj bi popis trebalo godišnje ažurirati i dostavljati nadležnom tijelu. Nadležno tijelo trebalo bi osigurati da to administrativno pojednostavnjenje ne rezultira nezakonitim praksama na štetu MSP-ova. Popisi upućenih osoba važan su instrument koji nadležna tijela koriste u svojim istragama.

(9.a)  Popisi upućenih osoba predstavljaju važno sredstvo za regulatore kada provode istrage mogućih zlouporaba tržišta. Omogućuju zaštitu cjelovitosti tržišta. Važno je navesti da obvezu izrade popisa upućenih osoba imaju istovremeno izdavatelji i osobe koje djeluju u njihovo ime ili za njihov račun. Odgovornosti osoba koje djeluju u ime ili za račun izdavatelja u pogledu izrade popisa upućenih osoba trebale bi se pojasniti kako bi se izbjegla različita tumačenja i prakse u cijeloj Uniji.

Relevantne odredbe Uredbe 596/2014 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(9.b)  S obzirom na ublažene zahtjeve drugdje, primijenjene kaznene mjere trebale bi odražavati postojeće gospodarske okolnosti manjih poduzeća.

(10)  Na temelju članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 596/2014 izdavatelji moraju objaviti transakcije koje su izvršile osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti te osobe koje su s njima usko povezane u roku od tri dana nakon transakcije. Isti rok primjenjuje se i na osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti te osobe koje su s njima usko povezane u pogledu njihove obveze da svoje transakcije prijave izdavatelju. Ako osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti te osobe koje su s njima usko povezane o svojim transakcijama sa zakašnjenjem obavijeste izdavatelje na rastućim tržištima MSP-ova, izdavatelji na rastućim tržištima MSP-ova suočeni su s tehničkim poteškoćama da ispune trodnevni rok, što može dovesti do problema u pogledu odgovornosti. Stoga bi izdavateljima na rastućim tržištima MSP-ova trebalo omogućiti da objavljuju transakcije u roku od dva dana nakon što su ih o tim transakcijama obavijestile osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti te osobe koje su s njima usko povezane.

(11)  Rastuća tržišta MSP-ova ne bi trebalo smatrati konačnom fazom rasta izdavatelja, a uspješnim bi poduzećima trebala omogućiti rast i prelazak na uređena tržišta na kojima bi imali koristi od veće likvidnosti i većeg broja ulagatelja. Kako bi se olakšao prelazak s rastućih tržišta MSP-ova na uređena tržišta, rastuća poduzeća trebala bi imati mogućnost primjene pojednostavnjenih obveza objavljivanja za uvrštavanje na uređena tržišta iz članka 14. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća, uz uvjet da su ta poduzeća najmanje tri godine uvrštena za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova. To je dovoljno dugo razdoblje da izdavatelji ostvare dostatne rezultate i da tržištu mogu pružiti informacije o svojim financijskim rezultatima i zahtjevima za izvješćivanje u skladu s pravilima iz Direktive 2014/65/EU.

(12)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća(11) izdavatelji na rastućim tržištima malih i srednjih poduzeća svoje financijske izvještaje nisu dužni objavljivati u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Međutim, kako bi se izbjeglo odstupanje od standarda uređenih tržišta, izdavatelji na rastućim tržištima malih i srednjih poduzeća koji bi za prijelaz na uređena tržišta željeli primijeniti pojednostavnjene obveze objavljivanja trebali bi svoje najnovije financijske izvještaje, uključujući usporedne informacije za prethodnu godinu, sastaviti u skladu s tom Uredbom.

(12.a)  Potreban je transverzalni pristup kako bi se poboljšalo financiranje i ulaganje u MSP-ove u Uniji. Taj bi se transverzalni pristup trebao usredotočiti na obje strane ulaganja, na poduzeća, ali i na ulagatelje. Institucionalni ulagatelji trenutno su suočeni s pravilima, bonitetnim zahtjevima i potencijalno previše konzervativnim omjerima koji ih sprečavaju da ulažu u MSP-ove. Komisija bi u tom smislu trebala u različitim sektorskim propisima kojima podliježu mirovinski fondovi, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, upravitelji imovinom i investicijska društva, kako olakšati ulaganje u MSP-ove uvrštene za trgovanje na rastućim tržištima i općenito ulaganje u sve MSP-ove u Uniji.

(13)  Stoga bi uredbe (EU) br. 596/2014 i (EU) br. 2017/1129 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(14)  Izmjene iz ove Uredbe trebale bi se početi primjenjivati šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe kako bi se postojećim operaterima na rastućem tržištu malih i srednjih poduzeća osiguralo dovoljno vremena za prilagodbu njihovih pravilnika,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 596/2014

Uredba (EU) br. 596/2014 mijenja se kako slijedi:

1.  U članku 11. umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a Ako je ponuda vrijednosnih papira upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima kako su definirani u članku 2. točki (e) Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća*, priopćivanje informacija tim kvalificiranim ulagateljima za potrebe pregovora o ugovornim uvjetima njihova sudjelovanja u izdavanju obveznica izdavatelja čiji su financijski instrumenti uvršteni za trgovanje na mjestu trgovanja ne predstavlja istraživanje tržišta niti nezakonito objavljivanje povlaštenih informacija. Izdavatelj osigurava da kvalificirani ulagatelji koji primaju informacije budu svjesni zakonskih i regulatornih obveza koje iz toga proizlaze te sankcija koje se primjenjuju na trgovanje na temelju povlaštenih informacija i nezakonito objavljivanje povlaštenih informacija te da to potvrde u pisanom obliku.”

________________________

* Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.).

2.  U članku 13. umeću se sljedeći stavci 12 i 13.:

„12. Ne ugrožavajući sposobnost država članica da koriste prihvaćene tržišne prakse ili da ih razvijaju, izdavatelj čiji su financijski instrumenti uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova ovlašten je sklopiti ugovor o likvidnosti EU-a za vlastite dionice ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)  opći uvjeti ugovora o likvidnosti usklađeni su s kriterijima iz članka 13. stavka 2. ove Uredbe i iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/908**;

(b)  ugovor o likvidnosti sklapa se u skladu s predloškom kako se navodi u stavku 13.;

(c)  nadležno tijelo propisno je ovlastilo pružatelja likvidnosti u skladu s Direktivom 2014/65/EU te su ga tržišni operater ili investicijsko društvo koje upravlja rastućim tržištem MSP-ova registrirali kao člana tržišta;

(d)  tržišni operater ili investicijsko društvo koje upravlja rastućim tržištem MSP-ova u pisanom obliku potvrđuje izdavatelju da je zaprimio primjerak ugovora o likvidnosti i da je suglasan s općim uvjetima ugovora.

Izdavatelj iz prvog podstavka ovog stavka u svakom trenutku može dokazati da se uvjeti pod kojima je ugovor sklopljen kontinuirano ispunjavaju. Taj izdavatelj i investicijsko društvo koje upravlja rastućim tržištem MSP-ova nadležnim tijelima ▌dostavljaju primjerak ugovora o likvidnosti.

13. Kako bi osigurala jedinstvene uvjete primjene članka 12., Komisiji se u tijesnoj suradnji s ESMA-om i na temelju njezina tehničkog savjeta daju ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 35. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem standarda za predložak ugovora za potrebe sklapanja ugovora o likvidnosti kako bi se osigurala usklađenost s uvjetima iz članka 13. ▌

_________________________

**  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/908 оd 26. veljače 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja regulatornih tehničkih standarda o kriterijima, postupcima i zahtjevima za uspostavu prihvaćene tržišne prakse i zahtjevima za njezino zadržavanje, ukidanje ili izmjenu uvjeta za njezino prihvaćanje (SL L 153, 10.6.2016., str. 3.). ”;

3.  Članak 17. stavak 4. mijenja se kako slijedi:

  (a) treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

  „Kada izdavatelj ili sudionik na tržištu emisijskih jedinica odgodi objavljivanje povlaštenih informacija u skladu s ovim stavkom, on obvezno pisanim putem obavješćuje nadležno tijelo određeno u skladu sa stavkom 3. o kašnjenju, odmah nakon što se informacije objave. Izdavatelj ili sudionik na tržištu emisijskih jedinica u obavijesti mora dati pisano obrazloženje o tome kako su bili ispunjeni uvjeti iz ovog stavka. Umjesto toga, države članice mogu predvidjeti da se evidencija o takvim obrazloženjima ustupi samo na zahtjev nadležnog tijela određenog u skladu sa stavkom 3.

  (b) dodaje se sljedeći podstavak:

Odstupajući od trećeg podstavka, ako su vrijednosni papiri izdavatelja uvršteni ▌na rastućem tržištu MSP-ova, ▌izdavatelj nadležnom tijelu pisano obrazloženje dostavlja samo na zahtjev tog tijela.”;

4.  U članku 18. stavci od 1. do 6. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Izdavatelji i sve osobe koje djeluju u ime ili za račun izdavatelja, svaki za sebe:

(a)  sastavljaju popis osoba koje imaju pristup povlaštenim informacijama i koje rade za njih na temelju ugovora o radu ili na neki drugi način obavljaju zadatke koji im omogućavaju pristup povlaštenim informacijama, kao što su savjetnici, računovođe ili agencije za kreditni rejting (popis upućenih osoba);

(b)  odmah ažuriraju popis upućenih osoba u skladu sa stavkom 4.; i

(c)  prosljeđuju popis upućenih osoba nadležnom tijelu na njegov zahtjev što je prije moguće.

2.  Izdavatelji i bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ili za njihov račun poduzimaju sve razumne korake da osiguraju da svaka osoba na popisu osoba koje raspolažu povlaštenim informacijama prihvati u pisanom obliku zakonske i regulatorne obveze koje iz toga proizlaze te da bude svjesna sankcija koje se primjenjuju na trgovanje na temelju povlaštenih informacija i nezakonito objavljivanje povlaštenih informacija. Kada izdavatelj od druge osobe zatraži da sastavi i ažurira svoj popis upućenih osoba, izdavatelj ostaje potpuno odgovoran za poštovanje ovog članka. Izdavatelj uvijek zadržava pravo pristupa popisu upućenih osoba koji sastavlja druga osoba.

3.  Popisi upućenih osoba uključuju barem:

  (a)  identitet svake osobe koja ima pristup povlaštenim informacijama;

(b)  razlog za uključivanje te osobe na popis upućenih osoba;

(c)  datum i vrijeme kada je ta osoba stekla pristup povlaštenim informacijama; i

(d)  datum sastavljanja popisa upućenih osoba.

4.  Izdavatelji i svaka osoba koja djeluje u njihovo ime ili za njihov račun, svaki za sebe, odmah ažuriraju svoje popise upućenih osoba, uključujući i datum ažuriranja, u sljedećim okolnostima:

(a)  kada dođe do promjene razloga za uključivanje osobe koja je već na popisu upućenih osoba;

(b)  kada se pojavi nova osoba koja ima pristup povlaštenim informacijama te je stoga treba dodati na popis upućenih osoba; i

(c)  kada osoba prestane imati pristup povlaštenim informacijama.

U svakom ažuriranju navodi se datum i vrijeme kad se dogodila promjena koja je uzrokovala ažuriranje.

5.  Izdavatelji i svaka osoba koja djeluje u njihovo ime ili za njihov račun, svaki za sebe, čuvaju svoj popis upućenih osoba tijekom razdoblja od najmanje pet godina nakon što je popis sastavljen ili ažuriran.

6.  Izdavatelji čiji su financijski instrumenti uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu i svaka osoba koja djeluje u njihovo ime ili za njihov račun ovlašteni su da na svoj popis upućenih osoba uključi samo osobe koje zbog naravi svoje funkcije ili pozicije u svakom trenutku imaju pristup svim povlaštenim informacijama unutar njihovih subjekata.

Popisi upućenih osoba dostavljaju se nadležnom tijelu na njegov zahtjev. U izostanku takvog zahtjeva, popisi se dostavljaju minimalnom učestalošću koju određuje nadležno tijelo.”

5.  U članku 19. stavku 3. prvom podstavku dodaje se sljedeća rečenica:

„Izdavatelji čiji su financijski instrumenti uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova u roku od dva radna dana od primitka obavijesti iz stavka 1. objavljuju informacije iz te obavijesti.”.

5.a  Članak 35. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavaka 5. i 6., članka 12. stavka 5., članka 13. stavka 13., članka 17. stavka 2. trećeg podstavka, članka 17. stavka 3. i članka 19. stavaka 13. i 14. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od ... [datum stupanja na snagu akta o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.”

(b) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavaka 5. i 6., članka 12. stavka 5., članka 13. stavka 13., članka 17. stavka 2. trećeg podstavka, članka 17. stavka 3. i članka 19. stavaka 13. i 14. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koja je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

(c) dodaje se sljedeći stavak:

„3.a Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.”

(d) stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavaka 5. i 6., članka 12. stavka 5., članka 13. stavka 13., članka 17. stavka 2. trećeg podstavka, članka 17. stavka 3. ili članka 19. stavka 13. ili 14. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EU) br. 2017/1129

-1.  Članak 1. mijenja se kako slijedi:

  (a)  točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f) vrijednosne papire koji se nude kao zamjenska naknada u ponudi za preuzimanje, pod uvjetom da je dokument koji opisuje transakciju i njezin učinak na izdavatelja učinjen dostupnim javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2. ▌, da je u njemu opisana transakcija i njezin utjecaj na izdavatelja i da se njime osigurava veća transparentnost koja ulagatelju omogućuje da donese utemeljenu procjenu u skladu s prvim podstavkom članka 6. stavka 1.

(b)  umeće se sljedeći stavak:

„6.a Iznimke utvrđene stavkom 4. točkom (f) i stavkom 5. prvim podstavkom točkom (e) primjenjuju se samo kada su vlasnički vrijednosni papiri javnog naručitelja već uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu prije preuzimanja nadzora.

Iznimke utvrđene stavkom 4. točkom (g) i stavkom 5. prvim podstavkom točkom (f) primjenjuju se samo u sljedećim slučajevima:

(a)  vlasnički vrijednosni papiri ponuditelja već su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu prije transakcije;

(b)  vlasnički vrijednosni papiri podvrgnuti podjeli poduzeća već su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu prije transakcije;

(c)  spajanje se ne smatra se obrnutim stjecanjem u smislu stavka B19 Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 3, Poslovna spajanja, kako ga je odobrila Europska unija.”

1.  Članak 14. Uredbe (EU) 2017/1129 mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. prvi podstavak mijenja se kako slijedi:

  (i)  točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) izdavatelji čiji su vlasnički vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova neprekidno najmanje posljednjih 18 mjeseci i koji izdaju nevlasničke vrijednosne papire ili vrijednosne papire koji daju pristup kapitalu.”

(ii)  ▌dodaje se sljedeća točka ▌:

(d) izdavatelji koji su najmanje dvije godine uvršteni za trgovanje na rastućim tržištima MSP-ova i koji namjeravaju zatražiti uvrštenje postojećih ili novih vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu.”

(b)  stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(i)  u stavku 3. drugom podstavku točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)  za vlasničke vrijednosne papire ili za vrijednosne papire koji daju pristup kapitalu izvještaj o obrtnom kapitalu, izjavu o kapitalizaciji i zaduženosti, objavljivanje relevantnih sukoba interesa i transakcija između povezanih osoba, glavne dioničare te, ako je primjenjivo, pro forma financijske informacije.”

(ii)  dodaje se sljedeći podstavak:

„Komisija do 21. siječnja 2021. preispituje delegirani akt ili delegirane akte predviđene ovim stavkom, uključujući posebno one kojima se utvrđuju planovi kojima se utvrđuju ograničene informacije o vlasničkim vrijednosnim papirima u skladu s točkom (e) drugog podstavka ovog stavka.”

2.a  U članku 15. stavku 1. prvom podstavku dodaje se sljedeća točka:

„(ca) izdavatelji, koji nisu MSP-ovi, i koji javno nude dionice istovremeno kada podnose zahtjev za prihvaćanje tih dionica na rastuće tržište MSP-ova, pod uvjetom da već nemaju dionice uvrštene za trgovanje na rastućim tržištima MSP-ova i da je prihod od dva sljedeća sastavna elementa manji od 200 000 000 EUR:

(i) cijene konačne ponude ili najviše cijene u slučaju iz članka 17. stavka 1. točke (b) podtočke (i);

(ii) ukupnog broja dionica novčanog fonda neposredno nakon javne ponude dionica, izračunatog ili prema iznosu javno ponuđenih dionica ili na najvišem iznosu javno ponuđenih dionica, u slučaju iz članka 17. stavka 1. točke (b) podtočke (i).”

2.b  U Prilogu V. točka II. zamjenjuje se sljedećim:

  „II. ▌Izjava o kapitalizaciji i zaduženosti (samo za vlasničke vrijednosne papire koje izdaju društva s tržišnom kapitalizacijom iznad 200 000 000 EUR) i izjava o obrtnom kapitalu (samo za vlasničke vrijednosne papire).

  Svrha je pružiti informacije o kapitalizaciji i zaduženosti izdavatelja te informacije o tome je li obrtni kapital dovoljan da se zadovolje postojeće potrebe izdavatelja odnosno, ako to nije slučaj, načinu na koji izdavatelj predlaže osigurati potreban dodatan obrtni kapital.”

Članak 2.a

Izmjene Uredbe (EU) 600/2014 i Direktive 2014/65/EZ

1.  Komisija u suradnji s ESMA-om najkasnije do 31. prosinca 2020. sastavlja izvješće o utjecaju zahtjeva iz Uredbe (EU) 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(12) i Direktive 2014/65/EU na financiranje MSP-ova i njihov pristup financijskim tržištima i uspješnosti rastućih tržišta MSP-ova. Za potrebe tog izvješća ESMA prikuplja podatke o inicijalnim javnim ponudama (IPO) i skidanju s rastućih tržišta MSP-ova, ostalih MTP-ova i uređenih tržišta te prati prijenos društava između različitih mjesta trgovanja. ESMA također razmatra predstavlja li vlasništvo nad dionicama i obveznicama MSP-ova na sekundarnom tržištu prepreku za pristup MSP-ova javnim tržištima. To se izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, prema potrebi zajedno sa zakonodavnim prijedlogom.

2.  Komisija najkasnije do 31. prosinca 2019. osniva stručnu skupinu dionika koja će pratiti uspješnost rastućih tržišta MSP-ova. Odjeljak o rastućim tržištima MSP-ova u izvješću iz stavka 1. sastavlja se u suradnji sa stručnom skupinom dionika.

Članak 2.b

Izmjene Delegirane direktive (EU) 2017/593

Komisija najkasnije do 31. prosinca 2019. ocjenjuje utjecaj odredaba članka 13. Delegirane direktive (EU) 2017/593(13) na istraživanja koje obuhvaćaju mala i srednja poduzeća u Uniji.

Člankom 13. Delegirane direktive (EU) 2017/593 utvrđeni su zahtjevi koji se primjenjuju na odredbe o istraživanjima koja treće osobe provode za investicijska društva koja upravljaju portfeljima ili pružaju investicijske ili pomoćne usluge klijentima, a posebno uvjeti koji moraju biti ispunjeni da se takvo istraživanje ne smatra poticajem zabranjenim na temelju članka 24. stavaka 7. i 8. Direktive 2014/65/EU.

Članak 2.c.

Izmjene Direktive 2009/138/EZ

1.   Komisija najkasnije do 31. prosinca 2020. sastavlja izvješće o utjecaju kapitalnih zahtjeva, omjerima ulaganja i svim drugim mjerama koje bi mogle imati ograničavajući učinak na društva za osiguranje i reosiguranje obuhvaćena područjem primjene Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(14) u financiranju MSP-ova koji su uvršteni i koji nisu uvršteni na tržište i to izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, uz, po potrebi, zakonodavni prijedlog.

2.  Za potrebe stavka 1. europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, EIOPA) podnosi izvješće Komisiji o sljedećem:

(a)  analizi kretanja ulaganja društava za osiguranje i reosiguranje u MSP-ove koji su uvršteni i koji nisu uvršteni na tržište;

(b)  analizi regulatornih i administrativnih prepreka koje ograničavaju ili onemogućavaju financiranje i ulaganje u uvrštene i neuvrštene MSP-ove, kao što su bonitetni zahtjevi i omjeri, ili bilo koja druga odredba;

(c)  usklađenosti kapitalnih zahtjeva utvrđenih u Direktivi 2009/138/EZ povezanih s izloženošću prema MSP-ovima kao i zaključcima analiza iz točaka (a) i (b).

Članak 2.d

Izmjene Direktive (EU) 2016/2341

1.  Komisija najkasnije do 31. prosinca 2020. sastavlja izvješće o utjecaju kapitalnih zahtjeva, omjerima ulaganja i svim drugim mjerama koje bi mogle imati ograničavajući učinak na institucije za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP) koje su obuhvaćene područjem primjene Direktive 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća(15) u financiranju MSP-ova koji su uvršteni i koji nisu uvršteni na tržište i to izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, uz, po potrebi, zakonodavni prijedlog.

2.  Za potrebe stavka 1. EIOPA podnosi izvješće Komisiji o sljedećem:

(a)  analizi promjene ulaganja institucija za strukovno mirovinsko osiguranje u MSP-ove koji su uvršteni i koji nisu uvršteni na tržište;

(b)  analizi regulatornih i administrativnih prepreka koje ograničavaju ili onemogućavaju financiranje i ulaganje u uvrštene i neuvrštene MSP-ove, kao što su bonitetni zahtjevi i omjeri, ili bilo koja druga odredba;

(c)  usklađenosti kapitalnih zahtjeva utvrđenih u Direktivi 2009/138/EZ povezanih s izloženošću prema MSP-ovima kao i zaključcima analiza iz točaka (a) i (b).

Članak 2.e

Odredba o reviziji okvira kojima podliježu investicijska društva i upravitelji imovinom

1.  Komisija najkasnije do 31. prosinca 2020. sastavlja izvješće o utjecaju kapitalnih zahtjeva, omjerima ulaganja i svim drugim mjerama koje su obuhvaćene područjem primjene Direktive 2014/91/EU Europskog parlamenta i Vijeća(16) (UCITS), Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća(17) (AIFMD), IFD i IFR [Ured za publikacije: molimo navesti referencu] koje bi mogle imati ograničavajući učinak na upravitelje imovinom i na investicijska društva u financiranju MSP-ova koji su uvršteni i koji nisu uvršteni na tržište i to izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, uz, po potrebi, zakonodavni prijedlog.

2.  Za potrebe stavka 1. EIOPA i EBA podnose izvješće Komisiji o sljedećem:

(a)  analizi promjene ulaganja financijskih institucija u MSP-ove koji su uvršteni i koji nisu uvršteni na tržište;

(b)  analizi regulatornih i administrativnih prepreka koje ograničavaju ili onemogućavaju financiranje i ulaganje u uvrštene i neuvrštene MSP-ove, kao što su bonitetni zahtjevi i omjeri, ili bilo koja druga odredba;

(c)  analizi stvarnog rizika s kojim su suočeni i koji su posljedica ulaganja u uvrštene MSP-ove u EU-u u razdoblju od najmanje 10 godina ili 5 godina uključujući i pad, što predstavlja potpuni gospodarski ciklus s obzirom na cikličnost velikih gospodarskih čimbenika;

(d)  usklađenosti kapitalnih zahtjeva utvrđenih u tim okvirima i povezanih s izloženošću prema MSP-ovima kao i zaključcima analiza iz točaka (a), (b) i (c).

________________________________

***  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.). ”.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se 6 mjeseci nakon stupanja na snagu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament        Za Vijeće

Predsjednik        Predsjednik

(1)

SL C 440, 16.3.2018., str. 79.

(2)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(3)

  SL C […], […], str. […].

(4)

  SL C 440, 6.12.2018, str. 79.

(5)

Stajalište Europskog parlamenta od ... (OJ ...) i odluku Vijeća od ...

(6)

Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(7)

Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 12.6.2014., str. 1.).

(8)

Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (Tekst značajan za EGP)

(9)

Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.).

(10)

Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(11)

Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.)

(12)

Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(13)

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593 оd 7. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zaštitom financijskih instrumenata i novčanih sredstava koja pripadaju klijentima, obvezama upravljanja proizvodima i pravilima koja se primjenjuju na davanje ili primanje naknada, provizija ili novčanih ili nenovčanih koristi (SL L 87, 31.3.2017., str. 500.).

(14)

Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

(15)

Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.).

(16)

Direktiva 2014/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) u pogledu poslova depozitara, politika nagrađivanja i sankcija (UCITS) (SL L 257, 28.8.2014., str. 186.).

(17)

Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Promicanje upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova)

Referentni dokumenti

COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)

Datum podnošenja EP-u

24.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Anne Sander

31.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

0

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Datum podnošenja

7.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti