Procedura : 2018/0165(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0437/2018

Teksty złożone :

A8-0437/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2019 - 10.19

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0439

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 802kWORD 75k
6.12.2018
PE 627.044v02-00 A8-0437/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawczyni: Anne Sander

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0331),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0212/2018),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 września 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0437/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(2)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

2018/0165 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(3),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(4),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(5),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Inicjatywa na rzecz unii rynków kapitałowych ma na celu zmniejszenie zależności od kredytów bankowych, dywersyfikację rynkowych źródeł finansowania dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz promowanie emisji obligacji i akcji przez MŚP na rynkach publicznych. Przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii starające się pozyskać kapitał w systemach obrotu ponoszą wysokie jednorazowe i bieżące koszty związane z ujawnianiem informacji i przestrzeganiem przepisów, które mogą zniechęcić je do ubiegania się w pierwszej kolejności o dopuszczenie do obrotu w systemach obrotu w Unii. Ponadto akcje emitowane przez MŚP w systemach obrotu w Unii zwykle charakteryzują się niższym poziomem płynności i większą zmiennością cen, co zwiększa koszt kapitału, sprawiając, że te źródła finansowania stają się zbyt uciążliwe. Zasadnicze znaczenie ma zatem horyzontalna polityka Unii dotycząca MŚP, która musi sprzyjać włączeniu społecznemu, być spójna i skuteczna oraz uwzględniać poszczególne podgrupy MŚP i ich różne potrzeby. W tym celu potrzebne są dodatkowe regulacje, które będą sprzyjać łączeniu MŚP na przykład z aniołami biznesu, kapitałem zalążkowym, kapitałem podwyższonego ryzyka itd. Dywersyfikacja kredytowa MŚP stanowi gwarancję dobrej kondycji gospodarczej Unii.

(1a)  Małe i średnie przedsiębiorstwa (lub MŚP) oznaczają przedsiębiorstwa, które zgodnie ze swoimi ostatnimi rocznymi lub skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi spełniają co najmniej dwa z następujących kryteriów: średnia liczba pracowników w ciągu roku obrotowego wynosi mniej niż 250, roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 EUR, a roczny obrót netto nie przekracza 50 000 000 EUR.

(2)  Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE(6) stworzono nowy rodzaj systemów obrotu – rynki rozwoju MŚP – jako podgrupę wielostronnych platform obrotu (MTF), aby ułatwić MŚP dostęp do kapitału i umożliwić ich wzrost oraz usprawnić dalszy rozwój specjalistycznych rynków, których celem jest zaspokajanie potrzeb emitentów będących MŚP i mających prawdziwy potencjał wzrostu. W dyrektywie 2014/65/UE przewidziano również, że „należy skoncentrować się na tym, w jaki sposób przyszłe uregulowania prawne powinny w dalszym ciągu wspierać i promować korzystanie z tego rynku, aby uczynić go atrakcyjnym dla inwestorów, a także zapewnić ograniczenie obciążeń administracyjnych i dalsze zachęty dla MŚP w zakresie dostępu do rynków kapitałowych za pośrednictwem rynków rozwoju MŚP”. W opinii w sprawie wniosku Komisji dotyczącego niniejszego rozporządzenia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stwierdził, że: „niski poziom komunikacji oraz podejście biurokratyczne są istotnymi przeszkodami i że należy dołożyć więcej starań, by je pokonać. Komunikacja powinna być zawsze adresowana do ostatniego ogniwa łańcucha poprzez włączenie stowarzyszeń MŚP, partnerów społecznych, izb handlowych itd.”.

(3)  Zwrócono jednak uwagę, że emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP korzystają ze stosunkowo niewielu złagodzonych wymogów regulacyjnych w porównaniu z emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na MTF lub rynkach regulowanych. Większość obowiązków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014(7) stosuje się w ten sam sposób do wszystkich emitentów bez względu na ich wielkość lub systemy obrotu, w których ich instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu. Ten niski poziom zróżnicowania pomiędzy emitentami działającymi na rynkach rozwoju MŚP a emitentami działającymi na MTF okazuje się być czynnikiem zniechęcającym MTF do ubiegania się o rejestrację jako rynek rozwoju MŚP, na co wskazuje niewielka obecnie liczba podmiotów o statusie rynku rozwoju MŚP. Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych proporcjonalnych uproszczeń w celu odpowiedniego wsparcia korzystania z rynków rozwoju MŚP

(4)  Należy zwiększyć atrakcyjność rynków rozwoju MŚP przez dalsze zmniejszanie kosztów przestrzegania przepisów oraz obciążeń administracyjnych, z którymi muszą się mierzyć emitenci działający na rynkach rozwoju MŚP. Aby utrzymać najwyższe standardy przestrzegania przepisów na rynkach regulowanych, uproszczenia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw notowanych na rynkach rozwoju MŚP, bez względu na fakt, że nie wszystkie MŚP są notowane na rynkach rozwoju MŚP i nie wszystkie przedsiębiorstwa notowane na rynkach rozwoju MŚP są MŚP. Zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE nawet 50 % przedsiębiorstw niebędących MŚP może uzyskać dopuszczenie do obrotu na rynkach rozwoju MŚP w celu utrzymania rentowności modelu biznesowego rynków rozwoju MŚP poprzez, między innymi, płynność papierów wartościowych przedsiębiorstw niebędących MŚP. Z uwagi na ryzyko związane ze stosowaniem różnych przepisów do emitentów notowanych w systemach tej samej kategorii, mianowicie na rynkach rozwoju MŚP, zmiany określone w niniejszym rozporządzeniu nie powinny ograniczać się jedynie do emitentów będących MŚP. W celu zapewnienia spójności dla emitentów i jasności dla inwestorów zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów oraz obciążeń administracyjnych powinno mieć zastosowanie do wszystkich emitentów na rynkach rozwoju MŚP bez względu na ich kapitalizację rynkową. Stosowanie tych samych przepisów wobec emitentów stanowi też zapewnienie, że przedsiębiorstwa nie będą karane za to, że się rozwijają i nie należą już do kategorii MŚP. Należy w większym stopniu skupić się na MŚP, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, i ich potrzebach. Ograniczenie biurokracji jest istotnym, lecz nie jedynym niezbędnym elementem tego procesu. Konieczna jest poprawa informacji, które są przekazywane bezpośrednio MŚP i dotyczą dostępnych możliwości finansowania. Z danych wynika, że brak informacji dla MŚP to jeden z głównych problemów utrudniających im dostęp do źródeł finansowania innych niż bankowe.

(4a)  Należy uwzględnić włączenie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129(8) prospektu UE na rzecz rozwoju, który ma zastosowanie do MŚP będących emitentami kapitału na rynkach. Prospekt ten jest skróconą formą pełnego prospektu emisyjnego, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i zawiera najważniejsze informacje i dokumenty. Prospekt UE na rzecz rozwoju jest krótszy i w związku z tym tańszy w produkcji, co zmniejsza koszty ponoszone przez MŚP. MŚP powinny móc decydować, czy chcą korzystać z prospektu UE na rzecz rozwoju. Ponadto w ofertach papierów wartościowych o wartości do 20 mln EUR każdy emitent powinien również móc decydować, czy chce korzystać z prospektu UE na rzecz rozwoju, chyba że zamierza ubiegać się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Dotyczy to emitentów, których oferty publiczne mogą być dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, jak również emitentów składających oferty publiczne, które nie będą przedmiotem obrotu na giełdzie. Emitenci powinni ewentualnie mieć możliwość podjęcia decyzji o sporządzeniu pełnego prospektu emisyjnego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129.

(4b)  Sukces rynku wzrostu MŚP nie powinien być mierzony jedynie liczbą notowanych spółek, ale raczej osiąganą przez nie stopą wzrostu. Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych powinno być korzystne dla mniejszych przedsiębiorstw o faktycznym potencjale wzrostu.

(5)  Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 badanie rynku obejmuje przekazanie informacji – przed ogłoszeniem transakcji – w celu oceny zainteresowania potencjalnych inwestorów ewentualną transakcją i jej warunkami, takimi jak ewentualna wielkość i cena, przynajmniej jednemu potencjalnemu inwestorowi. Podczas etapu negocjacji niepublicznej emisji obligacji emitenci ▌przystępują do rozmów z ograniczoną liczbą potencjalnych inwestorów kwalifikowanych (zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129(9)) i negocjują wszystkie warunki umowne dotyczące transakcji realizowanych z tymi inwestorami kwalifikowanymi. Przekazywanie informacji podczas tego etapu negocjacji niepublicznej emisji obligacji ma na celu strukturyzację i przeprowadzenie całej transakcji, a nie ocenę zainteresowania potencjalnych inwestorów wcześniej określoną transakcją. Wprowadzenie wymogu badania rynku dotyczącego niepublicznej emisji obligacji może zatem być niekiedy obciążeniem i działać jako czynnik zniechęcający do przystąpienia do rozmów na temat tych transakcji zarówno dla emitentów, jak i inwestorów. W celu zwiększenia atrakcyjności niepublicznej emisji obligacji ▌transakcje te powinny być wyłączone z zakresu regulacji dotyczących badań rynku, pod warunkiem że zastosuje się odpowiednią umowę poufności.

(6)  Pewien stopień płynności akcji emitenta można osiągnąć poprzez zastosowanie mechanizmów płynności takich jak mechanizmy realizowania funkcji animatora rynku czy umowy o zapewnianiu płynności. Mechanizm realizowania funkcji animatora rynku obejmuje umowę między operatorem rynku a stroną trzecią, która zobowiązuje się utrzymać płynność pewnych akcji i w zamian korzysta z rabatów na opłaty transakcyjne. Umowa o zapewnianiu płynności obejmuje umowę pomiędzy emitentem a stroną trzecią, która to strona zobowiązuje się zapewnić płynność akcji emitenta w jego imieniu. W celu zapewnienia zachowania pełnej integralności rynku umowy o zapewnianiu płynności powinny być dostępne dla wszystkich emitentów działających na rynkach rozwoju MŚP w całej Unii, z zastrzeżeniem szeregu warunków. Nie wszystkie właściwe organy ustanowiły, zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, przyjęte praktyki rynkowe w odniesieniu do umów o zapewnianiu płynności zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, co oznacza, że nie wszyscy emitenci działający na rynkach rozwoju MŚP posiadają obecnie dostęp do programów wspierania płynności w Unii. Ten brak programów wspierania płynności może stanowić przeszkodę w dążeniu do skutecznego wzrostu rynków rozwoju MŚP. Niezbędne jest zatem utworzenie ram unijnych umożliwiających emitentom działającym na rynkach rozwoju MŚP zawarcie umowy o zapewnianiu płynności z dostawcą płynności w innym państwie członkowskim, w przypadku gdy na szczeblu krajowym nie ustanowiono przyjętej praktyki rynkowej. Jednak niezwykle istotne jest, by ramy unijne dotyczące umów o zapewnianiu płynności dotyczących rynków rozwoju MŚP nie zastępowały istniejących lub przyszłych przyjętych krajowych praktyk rynkowych, lecz stanowić ich uzupełnienie. Istotne jest, by właściwe organy zachowały możliwość ustanowienia przyjętych praktyk rynkowych dotyczących umów o zapewnianiu płynności, aby dostosować jej warunki do lokalnej specyfiki lub rozszerzyć zakres tych umów na niepłynne papiery wartościowe inne niż akcje dopuszczone do obrotu w systemach obrotu.

(7)  W celu zapewnienia jednolitego stosowania ram unijnych dotyczących umów o zapewnianiu płynności, o których mowa w motywie 6, należy zmienić rozporządzenie (UE) nr 596/2014, tak aby uprawnić Komisję do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych opracowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, określających wzór, który należy wykorzystywać na potrzeby takich umów. Komisja powinna przyjąć te wykonawcze standardy techniczne w drodze aktów wykonawczych na podstawie art. 291 Traktatu oraz zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010.(10)

(7a)  Należy aktywnie propagować wykorzystywanie rynków rozwoju MŚP. Wiele MŚP nadal nie wie o istnieniu tej nowej kategorii systemów obrotu. Aby zaradzić tej sytuacji, Komisja w ścisłej współpracy z właściwymi organami krajowymi i organizacjami reprezentującymi MŚP powinna przeprowadzić kampanie uświadamiające, aby poinformować MŚP o możliwościach, jakie oferują rynki rozwoju MŚP.

(8)  Zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 emitenci mogą opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, jeżeli ich niezwłoczne ujawnienie mogłoby naruszyć ich prawnie uzasadnione interesy. Emitenci mają jednak obowiązek poinformowania o tym właściwego organu i przedstawienia wyjaśnienia dotyczącego uzasadnienia takiej decyzji. Spoczywający na emitentach działających na rynkach rozwoju MŚP obowiązek pisemnego udokumentowania powodów, dla których podjęli oni decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości informacji, może być uciążliwy. Uważa się, że łagodniejszy wymóg wobec emitentów działających na rynkach rozwoju MŚP, polegający na obowiązku wyjaśnienia przyczyn opóźnienia jedynie na wniosek właściwego organu, nie miałby znacznego wpływu na zdolność do monitorowania przez właściwy organ podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych, a jednocześnie pozwoliłby znacznie zmniejszyć obciążenie administracyjne spoczywające na emitentach działających na rynkach rozwoju MŚP, pod warunkiem że właściwe organy nadal ▌informowane o podjęciu decyzji o opóźnieniu i mają możliwość wszczęcia dochodzenia w przypadku wątpliwości co do tej decyzji.

(9)  Obecne mniej rygorystyczne wymogi wobec emitentów działających na rynkach rozwoju MŚP, dotyczące sporządzania – zgodnie z art. 18 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 – listy osób mających dostęp do informacji poufnych jedynie na wniosek właściwego organu, mają ograniczone skutki praktyczne, ponieważ emitenci ci nadal podlegają obowiązkowi bieżącego monitorowania osób, które kwalifikują się jako osoby mające dostęp do informacji poufnych w kontekście bieżących projektów. Istniejące złagodzone wymogi powinny zatem zostać zastąpione możliwością prowadzenia przez emitentów działających na rynkach rozwoju MŚP jedynie listy osób mających stały dostęp do informacji poufnych – obejmującej osoby, które w związku z pełnioną przez nie funkcją lub zajmowanym stanowiskiem u emitenta mają stały dostęp do takich informacji, oraz ich najbliższą rodzinę. Listę tę należy aktualizować raz w roku i przekazywać właściwemu organowi. Właściwy organ powinien dopilnować, aby to uproszczenie administracyjne nie prowadziło do stosowania nielegalnych praktyk ze szkodą dla MŚP. Listy osób mających stały dostęp do informacji poufnych jest dla właściwych organów ważnym narzędziem dochodzeniowym.

(9a)  Listy osób mających dostęp do informacji poufnych stanowią ważne narzędzie dla organów regulacyjnych badających potencjalne nadużycia na rynku. Umożliwiają one utrzymanie integralności rynków. Należy wyjaśnić, że obowiązek sporządzenia list osób mających dostęp do informacji poufnych spoczywa zarówno na emitentach, jak i na osobach działających w ich imieniu lub na ich rzecz. Zobowiązania osób działających w imieniu lub na rzecz emitenta w zakresie sporządzania list osób mających dostęp do informacji poufnych powinny zostać doprecyzowane, co pozwoli uniknąć rozbieżnych interpretacji i praktyk w całej Unii.

Należy odpowiednio zmienić odnośne przepisy rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

(9b)  Odzwierciedlając mniej rygorystyczne wymogi w innych miejscach, stosowane sankcje karne powinny uwzględniać realia gospodarcze mniejszych przedsiębiorstw.

(10)  Zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 emitenci muszą podać do publicznej wiadomości transakcje realizowane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko związane z nimi w ciągu trzech dni od dokonania transakcji. Ten sam termin dotyczy osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko związanych z nimi w odniesieniu do ich obowiązku zgłoszenia transakcji do emitenta. W przypadku gdy osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko związane z nimi późno poinformują emitentów działających na rynkach rozwoju MŚP o swoich transakcjach, przestrzeganie przez emitentów działających na tych rynkach rozwoju MŚP tego trzydniowego terminu jest technicznie trudne, co może rodzić problemy dotyczące odpowiedzialności. Emitenci działający na rynkach rozwoju MŚP powinni zatem mieć możliwość ujawnienia informacji o transakcjach w ciągu dwóch dni od uzyskania takiej informacji od wspomnianych osób pełniących obowiązki zarządcze lub osób blisko z nimi związanych.

(11)  Rynki rozwoju MŚP nie powinny być postrzegane jako ostatni etap rozwoju emitentów, ale powinny zapewniać przedsiębiorstwom odnoszącym sukcesy możliwość wzrostu i przeniesienia się w pewnym momencie na rynki regulowane, aby przedsiębiorstwa te mogły korzystać z większej płynności oraz większej puli inwestorów. W celu ułatwienia przeniesienia się z rynku rozwoju MŚP na rynek regulowany należy umożliwić rozwijającym się przedsiębiorstwom korzystanie z uproszczonego systemu obowiązków informacyjnych na potrzeby uzyskania dopuszczenia ich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, pod warunkiem że przedsiębiorstwa te są dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP od przynajmniej trzech lat. Taki okres powinien umożliwić emitentom osiągnięcie wystarczającego okresu udokumentowanej działalności i dostarczenie rynkowi informacji na temat ich wyników finansowych oraz spełnienia wymogów sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE.

(12)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady(11) emitenci działający na rynkach rozwoju MŚP nie mają obowiązku publikowania swych sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Aby jednak uniknąć odejścia od standardów rynku regulowanego emitenci działający na rynkach rozwoju MŚP, którzy chcieliby korzystać z uproszczonego systemu obowiązków informacyjnych w przypadku przeniesienia na rynek regulowany, powinni przygotować swoje najnowsze sprawozdanie finansowe, w tym informacje porównawcze za poprzedni rok, zgodnie z tym rozporządzeniem.

(12a)  W celu ulepszenia finansowania i inwestowania w MŚP w Unii konieczne jest podejście przekrojowe. Powinno ono skupiać się na dwóch stronach finansowania: przedsiębiorstwach i inwestorach. Obecnie inwestorzy instytucjonalni są konfrontowani z zasadami, wymogami ostrożnościowymi lub potencjalnie zbyt konserwatywnymi wskaźnikami, które uniemożliwiają im inwestowanie w MŚP. W związku z tym Komisja powinna zbadać, w ramach różnych przepisów sektorowych dotyczących funduszy emerytalnych, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, podmiotów zarządzających aktywami i przedsiębiorstw inwestycyjnych, jak ułatwić inwestowanie w MŚP notowane na rynkach rozwoju i w szerszym zakresie we wszystkie MŚP w Unii.

(13)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (UE) nr 596/2014 oraz (UE) 2017/1129.

(14)  Zmiany określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tak aby zapewnić zasiedziałym operatorom rynków rozwoju MŚP wystarczającą ilość czasu na dostosowanie swoich zbiorów przepisów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 596/2014

W rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1.  w art. 11 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy oferta papierów wartościowych jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129*, przekazanie informacji tym inwestorom kwalifikowanym w celu negocjowania warunków umownych dotyczących ich udziału w emisji obligacji przez emitenta, którego instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu w systemie obrotu, nie stanowi badania rynku i nie stanowi bezprawnego ujawniania informacji poufnych. Emitent ten zapewnia, by inwestorzy kwalifikowani otrzymujący te informacje mieli świadomość związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych i potwierdzili to na piśmie oraz byli świadomi sankcji mających zastosowanie w przypadku wykorzystania informacji poufnych i bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

________________________

*  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).”;

2.  w art. 13 dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:

„12. Nie osłabiając zdolności państw członkowskich do stosowania lub rozwijania przyjętych praktyk rynkowych, emitent, którego instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, jest upoważniony do zawarcia unijnej umowy o zapewnianiu płynności w odniesieniu do jego akcji, w przypadku gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

(a)  warunki umowy o zapewnianiu płynności spełniają kryteria określone w art. 13 ust. 2 niniejszego rozporządzenia oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/908**;

(b)  umowa o zapewnianiu płynności jest zawarta zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 13;

(c)  dostawca płynności posiada odpowiednie zezwolenie wydane przez właściwy organ zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE i jest zarejestrowany jako członek rynku przez operatora rynku lub firmę inwestycyjną prowadzących rynek rozwoju MŚP;

(d)  operator rynku lub firma inwestycyjna prowadzący rynek rozwoju MŚP potwierdzają na piśmie emitentowi, że otrzymali kopię umowy o zapewnianiu płynności i zgadzają się na jej warunki.

Emitent, o którym mowa w pierwszym akapicie niniejszego ustępu, jest w stanie w każdym momencie wykazać, że warunki, zgodnie z którymi zawarta została umowa, są na bieżąco spełniane. Emitent ten oraz firma inwestycyjna prowadząca rynek rozwoju MŚP dostarczają odpowiednim właściwym organom ▌kopię umowy o zapewnianiu płynności.

13. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 12 Komisja, w ścisłej współpracy z ESMA oraz na podstawie jego opinii technicznej, jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 35 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie norm dotyczących wzoru umowy, z którego należy korzystać podczas zawierania umowy o zapewnianiu płynności, tak aby zapewnić zgodność z warunkami określonymi w art. 13. ▌

_________________________

**  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/908 z dnia 26 lutego 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, procedurę i wymogi w zakresie ustanawiania przyjętej praktyki rynkowej oraz wymogi dotyczące jej podtrzymania, zakończenia lub zmiany warunków jej dopuszczenia (Dz.U. L 153 z 10.6.2016, s. 3). ”.

3.  w art. 17 ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

  (a) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

  „W przypadku gdy emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji opóźnia podanie informacji poufnych do wiadomości publicznej na mocy niniejszego ustępu, zawsze powiadamia on na piśmie właściwy organ określony na podstawie ust. 3 o tym opóźnieniu ▌natychmiast po podaniu informacji do wiadomości publicznej. W powiadomieniu tym emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji przedstawia pisemne wyjaśnienie, w jaki sposób spełniono warunki określone w niniejszym ustępie. Alternatywnie państwa członkowskie mogą przewidzieć, że zapis takiego wyjaśnienia ma być składany dopiero na żądanie właściwego organu określonego na podstawie ust. 3.

  (b) dodaje się akapit w brzmieniu:

Na zasadzie odstępstwa od akapitu trzeciego, jeżeli papiery wartościowe emitenta zostały dopuszczone ▌,na rynku rozwoju MŚP, emitent przedstawia pisemne wyjaśnienie właściwemu organowi jedynie na jego wniosek ▌.”;

4.  art. 18 ust. 1–6 otrzymują brzmienie:

„1. Emitenci i każda osoba działająca w ich imieniu lub na ich rzecz:

(a)  sporządzają listę wszystkich osób mających dostęp do informacji poufnych i pracujących dla nich na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie, wykonując zadania, w ramach których mają dostęp do informacji poufnych, takich jak doradcy, księgowi lub agencje ratingowe (lista osób mających dostęp do informacji poufnych);

(b)  niezwłocznie aktualizują listę osób mających dostęp do informacji poufnych zgodnie z ust. 4; oraz

(c)  przedstawiają listę osób mających dostęp do informacji poufnych właściwemu organowi na jego żądanie w możliwie najkrótszym terminie.

2.  Emitenci i wszelkie osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz podejmują wszelkie zasadne kroki w celu zapewnienia, aby każda osoba ujęta na liście osób mających dostęp do informacji poufnych potwierdziła na piśmie związane z tym obowiązki wynikające z przepisów ustawowych i wykonawczych oraz była świadoma sankcji mających zastosowanie w razie wykorzystywania informacji poufnych i bezprawnego ujawnienia informacji poufnych. Jeżeli emitent powierza innej osobie zadanie sporządzania i aktualizowania listy osób mających dostęp do informacji poufnych ▌, emitent pozostaje w pełni odpowiedzialny za wypełnianie obowiązku wynikającego z niniejszego artykułu. Emitent zawsze zachowuje prawo dostępu do listy osób mających dostęp do informacji poufnych sporządzanej przez inną osobę.

3.  Listy osób mających dostęp do informacji poufnych obejmują co najmniej:

  (a)  dane osobowe wszelkich osób mających dostęp do informacji poufnych;

(b)  przyczynę uwzględnienia danej osoby w licie osób mających dostęp do informacji poufnych;

(c)  datę i godzinę dostępu tej osoby do informacji poufnych; oraz

(d)  datę utworzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnych.

4.  Emitenci i wszelkie osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz aktualizują swoje listy osób mających dostęp do informacji poufnych niezwłocznie, z uwzględnieniem daty aktualizacji, w następujących okolicznościach:

(a)  gdy następuje zmiana przyczyny, dla której dana osoba została uwzględniona na liście osób mających dostęp do informacji poufnych;

(b)  gdy nowa osoba uzyskuje dostęp do informacji poufnych i musi w konsekwencji zostać wpisana na listę osób mających dostęp do informacji poufnych; oraz

(c)  gdy dana osoba przestaje mieć dostęp do informacji poufnych.

W każdej aktualizacji podaje się datę i godzinę wystąpienia zmiany, która skutkuje aktualizacją.

5.  Emitenci i wszelkie osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz przechowują swoją listę osób mających dostęp do informacji poufnych przez okres co najmniej pięciu lat od jej sporządzenia lub aktualizacji.

6.  Emitenci, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, oraz wszelkie osoby działające w ich imieniu lub na ich rzeczupoważnione do ujęcia w swoich listach osób mających dostęp do informacji poufnych jedynie tych osób, które ze względu na charakter swojej funkcji lub stanowiska mają stały dostęp do wszystkich informacji poufnych w swoich podmiotach.

Listy osób mających dostęp do informacji poufnych przekazuje się właściwemu organowi na jego wniosek. W przypadku braku takiego wniosku listy są przedstawiane z minimalną częstotliwością, która zostanie określona przez właściwy organ.

5.  w art. 19 ust. 3 akapit pierwszy dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Emitenci, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, mają dwa dni robocze po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, na podanie do wiadomości publicznej informacji zawartych w tym powiadomieniu.”.

5a.  w art. 35 wprowadza się następujące zmiany:

(a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 5 i 6, art. 12 ust. 5, art. 13 ust. 13, art. 17 ust. 2 akapit trzeci, art. 17 ust. 3 i art. 19 ust. 13 i 14 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [data wejścia w życie niniejszego aktu zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.”

(b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 5 i 6, art. 12 ust. 5, art. 13 ust. 13, art. 17 ust. 2 akapit trzeci, art. 17 ust. 3 i art. 19 ust. 13 i 14, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.”

(c) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3a. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.”

(d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 5 i 6, art. 12 ust. 5, art. 13 ust. 13, art. 17 ust. 2 akapit trzeci, art. 17 ust. 3 lub art. 19 ust. 13 i 14 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2017/1129

-1.  w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

  (a)  lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) papierów wartościowych oferowanych w związku z przejęciem poprzez ofertę wymiany, pod warunkiem, że ▌zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 do publicznej wiadomości udostępniono dokument, który opisuje transakcję i jej wpływ na emitenta oraz zapewnia większą przejrzystość, tak aby inwestor mógł dokonać przemyślanej oceny zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy;”.

(b)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6a. Wyłączenia przewidziane w ust. 4 lit. f) i ust. 5 akapit pierwszy lit. e) mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy udziałowe papiery wartościowe podmiotu zamawiającego zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed przejęciem.

Wyłączenia przewidziane w ust. 4 lit. g) i ust. 5 akapit pierwszy lit. f) mają zastosowanie wyłącznie w następujących przypadkach:

(a)  udziałowe papiery wartościowe oferującego zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed transakcją;

(b)  udziałowe papiery wartościowe podlegające podziałowi w przypadku podziału przedsiębiorstwa zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed transakcją;

(c)  połączenia nie uznaje się za przejęcie odwrotne w rozumieniu ust. B19 MSSF 3 „Połączenie jednostek gospodarczych”, zatwierdzonego przez Unię Europejską.”

1.  W art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/1129 wprowadza się następujące zmiany:

(a)  w ust. 1 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

  (i)  lit. b) otrzymuje brzmienie:

„ b) emitenci, których udziałowe papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy i którzy emitują papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym lub papiery wartościowe uprawniające do udziału w kapitale;”

(ii)  ▌dodaje się literę w brzmieniu:

„d) emitenci, którzy są dopuszczeni do obrotu na rynku rozwoju MŚP od co najmniej dwóch lat i którzy ubiegają się o dopuszczenie istniejących lub nowych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.”;

(b)  w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  ust. 3 akapit drugi lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)  w przypadku udziałowych papierów wartościowych lub papierów wartościowych uprawniających do udziału w kapitale – oświadczenie o kapitale obrotowym, oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu, ujawnienie odnośnych konfliktów interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi, informacje o głównych akcjonariuszach oraz, w stosownych przypadkach, informacje finansowe pro forma.”

(ii)  dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do dnia 21 stycznia 2021 r. Komisja dokona przeglądu aktu delegowanego lub aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym ustępie, w szczególności tych określających harmonogramy, w których określa się ograniczone informacje dotyczące udziałowych papierów wartościowych zgodnie z akapitem drugim lit. e) niniejszego ustępu.”;

2a.  w art. 15 ust. 1 akapit pierwszy dodaje się literę w brzmieniu:

„ca) emitenci inni niż MŚP, składający w tym samym czasie publiczną ofertę akcji oraz wniosek o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku rozwoju MŚP, pod warunkiem że nie posiadają akcji, które już dopuszczono do obrotu na rynku rozwoju MŚP i że iloczyn dwóch poniższych elementów nie przekracza 200 000 000 EUR:

(i) cena oferty końcowej lub maksymalna cena w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) ppkt (i);

(ii) całkowita liczba akcji znajdujących się w obrocie bezpośrednio po publicznej ofercie akcji, obliczona na podstawie liczby akcji oferowanych publicznie lub maksymalnej liczby akcji oferowanych publicznie w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) ppkt (i).”

2b.  Załącznik V pkt II otrzymuje brzmienie:

  „II. ▌Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu (wyłącznie w przypadku udziałowych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa o kapitalizacji rynkowej powyżej 200 000 000 EUR) i oświadczenie o kapitale obrotowym (tylko w przypadku udziałowych papierów wartościowych).

  Celem jest przedstawienie informacji o kapitalizacji i zadłużeniu emitenta oraz informacji o tym, czy kapitał obrotowy wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, a jeżeli nie, o tym, w jaki sposób emitent proponuje zapewnić niezbędny dodatkowy kapitał obrotowy.”

Artykuł 2a

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 600/2014 oraz dyrektywie 2014/65/UE

1.  Komisja, we współpracy z ESMA, przedstawi do dnia 31 grudnia 2020 r. sprawozdanie na temat wpływu wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014(12) i dyrektywy 2014/65/UE na finansowanie MŚP, ich dostęp do rynków finansowych oraz powodzenie rynków rozwoju MŚP. Do celów sprawozdania ESMA gromadzi dane dotyczące IPO i wycofań akcji z publicznego obrotu na rynkach rozwoju MŚP, a także monitoruje przenoszenie spółek między różnymi systemami obrotu. ESMA analizuje również, czy posiadanie akcji i obligacji MŚP na rynku wtórnym stanowi przeszkodę w dostępie MŚP do rynków publicznych. Sprawozdanie to przedkłada się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym.

2.  Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja powołuje grupę zainteresowanych stron posiadających wiedzę ekspercką, służącą monitorowaniu funkcjonowania rynków rozwoju MŚP. Część sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dotycząca rynków rozwoju MŚP jest przygotowywana we współpracy z tą grupą zainteresowanych stron posiadających wiedzę ekspercką.

Artykuł 2b

Zmiany w dyrektywie delegowanej (UE) 2017/593

Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja oceni wpływ przepisów art. 13 dyrektywy delegowanej (UE) 2017/593(13) na zakres badań MŚP w Unii.

W art. 13 dyrektywy delegowanej (UE) 2017/593 określono wymogi dotyczące przeprowadzania badań przez osoby trzecie na rzecz firm inwestycyjnych świadczących usługi z zakresu zarządzania portfelem lub inne usługi inwestycyjne lub dodatkowe na rzecz klientów, a w szczególności warunki, które należy spełnić, aby takie badania nie były uznawane za niedozwoloną zachętę zabronioną na mocy art. 24 ust. 7 i 8 dyrektywy 2014/65/UE.

Artykuł 2c

Zmiany w dyrektywie 2009/138/WE

1.   Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja sporządzi sprawozdanie na temat skutków wymogów dotyczących funduszy własnych, wskaźników inwestycji i innych środków, które mogłyby mieć ograniczający wpływ na zakłady ubezpieczeniowe i zakłady reasekuracji, które są objęte zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE(14), w zakresie finansowania notowanych i nienotowanych MŚP, a następnie przedstawi to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym.

2.  Do celów ust. 1 Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – EIOPA) przedstawi Komisji sprawozdanie zawierające następujące elementy:

(a)  analiza zmian inwestowania przez zakłady ubezpieczeniowe i zakłady reasekuracji w notowane i nienotowane MŚP;

(b)  analiza barier regulacyjnych i administracyjnych, które ograniczają lub uniemożliwiają finansowanie i inwestowanie w notowane i nienotowane MŚP, np. wymogi i wskaźniki ostrożnościowe oraz wszelkie inne przepisy;

(c)  spójność wymogów w zakresie funduszy własnych, określonych w dyrektywie 2009/138/WE, związanych z ekspozycjami wobec MŚP, jak również wnioski z analiz, o których mowa w lit. a) i b).

Artykuł 2d

Zmiany w dyrektywie (UE) 2016/2341

1.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja sporządzi sprawozdanie na temat skutków wymogów dotyczących funduszy własnych, wskaźników inwestycji i innych środków, które mogłyby mieć ograniczający wpływ na instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP 2), które są objęte zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2341(15), w zakresie finansowania notowanych i nienotowanych MŚP, a następnie przedstawi to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym.

2.  Do celów ust. 1 EIOPA przedstawi Komisji sprawozdanie zawierające następujące elementy:

(a)  analiza zmian inwestowania przez pracownicze programy emerytalne w notowane i nienotowane MŚP;

(b)  analiza barier regulacyjnych i administracyjnych, które ograniczają lub uniemożliwiają finansowanie i inwestowanie w notowane i nienotowane MŚP, np. wymogi i wskaźniki ostrożnościowe oraz wszelkie inne przepisy;

(c)  spójność wymogów w zakresie funduszy własnych, określonych w dyrektywie 2009/138/WE, związanych z ekspozycjami wobec MŚP, jak również wnioski z analiz, o których mowa w lit. a) i b).

Artykuł 2e

Klauzula przeglądowa ram regulujących działalność przedsiębiorstw inwestycyjnych i podmiotów zarządzających aktywami

1.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja sporządzi sprawozdanie na temat skutków wymogów dotyczących funduszy własnych, wskaźników inwestycji i innych środków, które mogłyby mieć ograniczający wpływ na podmioty zarządzające aktywami i firmy inwestycyjne, które są objęte zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE(16) (UCITS), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE(17) (dyrektywy w sprawie ZAFI), IFD i IFR [Urząd Publikacji: proszę wstawić odniesienie], w zakresie finansowania notowanych i nienotowanych MŚP, a następnie przedstawi to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym.

2.  Do celów ust. 1 ESMA i EUNB przedstawią Komisji sprawozdanie zawierające następujące elementy:

(a)  analiza zmian inwestowania przez te instytucje finansowe w notowane i nienotowane MŚP;

(b)  analiza barier regulacyjnych i administracyjnych, które ograniczają lub uniemożliwiają finansowanie i inwestowanie w notowane i nienotowane MŚP, np. wymogi i wskaźniki ostrożnościowe oraz wszelkie inne przepisy;

(c)  analiza faktycznego ryzyka związanego z inwestycjami w notowane MŚP w UE w okresie co najmniej 10 lat lub 5 lat w przypadku uwzględnienia okresu pogorszenia koniunktury, co stanowi pełny cykl koniunkturalny z uwzględnieniem cykliczności głównych czynników ekonomicznych;

(d)  spójność wymogów w zakresie funduszy własnych, określonych w tych ramach prawnych, związanych z ekspozycjami wobec MŚP, jak również wnioski z analiz, o których mowa w lit. a), b) i c).

________________________________

*** Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1). ”.

Artykuł 3

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się po upływie 6 miesięcy od jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego        W imieniu Rady

Przewodniczący        Przewodniczący

(1)

Dz.U. C 440 z 6.12.2017, s. 79.

(2)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(3)

  Dz.U. C […] z […], s. […].

(4)

  Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 79.

(5)

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia... (Dz.U...) i decyzja Rady z dnia...

(6)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(7)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).

(8)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

(9)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).

(10)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(11)

  Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).

(12)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

(13)

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s 500).

(14)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(15)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).

(16)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 186).

(17)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Promowanie korzystania z rynków rozwoju MŚP

Odsyłacze

COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)

Data przedstawienia w PE

24.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

11.6.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Anne Sander

31.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Data złożenia

7.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

33

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności