Postup : 2018/0165(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0437/2018

Predkladané texty :

A8-0437/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.19

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0439

SPRÁVA     ***I
PDF 745kWORD 81k
6.12.2018
PE 627.044v02-00 A8-0437/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP

(COM(2018)0331 – C8‑0212/2018 – 2018/0165(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Anne Sander

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP

(COM(2018)0331 – C8‑0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0331),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0212/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0437/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2018/0165 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(3),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(4),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(5),

keďže:

(1)  Únia kapitálových trhov je iniciatívou zameranou na zníženie závislosti od bankových úverov, na diverzifikovanie trhových zdrojov financovania pre všetky malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) a na podporu vydávania dlhopisov a akcií MSP na verejných trhoch. Spoločnosti so sídlom v Únii, ktoré sa usilujú získať kapitál na obchodných miestach, čelia vysokým jednorazovým a priebežným nákladom na zverejňovanie a na dosiahnutie súladu, ktoré ich môžu v prvom rade odrádzať od toho, aby sa uchádzali o prijatie na obchodovanie na obchodných miestach Únie. Akcie vydané MSP na obchodných miestach Únie okrem toho často doplácajú na nižšiu úroveň likvidity a vyššiu volatilitu, čím sa zvyšujú kapitálové náklady, v dôsledku čoho je tento zdroj financovania príliš zaťažujúci. Preto je nevyhnutné prijať horizontálnu politiku Únie pre MSP. Takáto politika musí byť inkluzívna, súdržná a účinná a musí zohľadňovať rôzne podskupiny MSP a ich rôzne potreby. Preto sú potrebné ďalšie nariadenia, ktorými sa zabezpečí, aby MSP mohli byť prepojené s mechanizmami, ako sú podnikateľskí anjeli, zárodkový kapitál, rizikový kapitál atď. Úverová diverzifikácia na strane MSP je zárukou hospodárskeho zdravia Únie.

(1a)  Malé a stredné podniky (MSP) sú spoločnosti, ktoré podľa svojich posledných ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok spĺňajú aspoň dve z nasledujúcich troch kritérií: priemerný počet zamestnancov za účtovné obdobie je nižší ako 250, celková hodnota súvahy neprevyšuje 43 000 000 EUR a čistý ročný obrat nepresahuje 50 000 000 EUR.

(2)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(6) sa vytvoril nový druh obchodného miesta – rastové trhy MSP, ktoré sú podskupinou multilaterálnych obchodných systémov (ďalej len „MTF“), s cieľom uľahčiť prístup MSP ku kapitálu, umožniť im rásť a napomáhať ďalšiemu rozvoju špecializovaných trhov, ktoré sú zamerané na uspokojovanie potrieb emitentov MSP so skutočným potenciálom rastu. V smernici 2014/65/EÚ sa zároveň predpokladá, že „pozornosť treba zamerať na to, ako by budúce nariadenie malo ďalej posilniť a podporiť využívanie tohto trhu, tak aby bol príťažlivý pre investorov, a zabezpečiť zníženie administratívnej záťaže a poskytnúť ďalšiu motiváciu pre MSP, aby vstupovali na kapitálové trhy prostredníctvom rastových trhov MSP“. Európsky hospodársky a sociálny výbor vo svojom stanovisku k návrhu tohto nariadenia, ktorý predložila Komisia, uviedol, že: „nízka úroveň komunikácie a byrokratické prístupy predstavujú závažné prekážky a na ich prekonanie treba vynaložiť oveľa väčšie úsilie. Komunikácia by sa mala vždy zameriavať na dolnú časť reťazca, a to zapájaním združení MSP, sociálnych partnerov, obchodných komôr atď.“

(3)  Treba však poznamenať, že emitentom prijatým na obchodovanie na rastovom trhu MSP sa poskytuje pomerne málo regulačných úľav v porovnaní s emitentmi prijatými na obchodovanie na MTF alebo na regulovaných trhoch. Väčšina povinností stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)(7) č. 596/2014 sa uplatňuje rovnakým spôsobom na všetkých emitentov bez ohľadu na ich veľkosť alebo obchodné miesto, na ktorom sú ich finančné nástroje prijaté na obchodovanie. Uvedená nízka úroveň diferenciácie medzi emitentmi na rastových trhoch MSP a MTF odrádza MTF od toho, aby sa uchádzali o registráciu ako rastový trh MSP, čo sa prejavuje v doterajšom nízkom počte štatútov rastového trhu MSP. Preto treba zaviesť primerané dodatočné úľavy, aby sa v náležitej miere podporilo využívanie rastových trhov MSP.

(4)  Atraktívnosť rastových trhov MSP by sa mala posilniť ďalším znížením nákladov na dosiahnutie súladu a administratívneho zaťaženia, s ktorým sa stretávajú emitenti na rastových trhoch MSP. S cieľom udržať najvyššie úrovne súladu na regulovaných trhoch by úľavy stanovené v tomto nariadení mali byť obmedzené na spoločnosti kótované na rastových trhoch MSP, a to bez ohľadu na to, že nie všetky MSP sú kótované na rastových trhoch MSP a nie všetky spoločnosti kótované na rastových trhoch MSP sú MSP. Podľa smernice 2014/65/EÚ môže byť na obchodovanie na rastových trhoch MSP prijatých až 50 % podnikov, ktoré nie sú MSP, a to s cieľom udržať ziskovosť obchodného modelu rastových trhov MSP okrem iného aj likviditou cenných papierov podnikov, ktoré nie sú MSP. Pokiaľ ide o riziká týkajúce sa uplatňovania rôznych súborov pravidiel na emitentov kótovaných v rovnakej kategórii obchodného miesta, najmä na rastových trhoch MSP, zmeny stanovené v tomto nariadení by sa nemali obmedzovať len na emitentov MSP. S cieľom dosiahnuť konzistentnosť pre emitentov a jednoznačnosť pre investorov by sa úľavy v oblasti nákladov na dosiahnutie súladu a administratívneho zaťaženia mali uplatňovať na všetkých emitentov na rastových trhoch MSP, a to bez ohľadu na ich trhovú kapitalizáciu. Uplatňovaním rovnakého súboru pravidiel na emitentov sa takisto zabezpečuje, aby spoločnosti neboli sankcionované za to, že sa rozrastajú a prestávajú byť MSP. Treba sa presnejšie zamerať na MSP, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, a na ich potreby. Znižovanie byrokracie je dôležitou súčasťou tohto procesu, ale treba prijať aj ďalšie kroky. Treba vynaložiť úsilie na zlepšenie informácií priamo dostupných MSP o možnostiach financovania, ktoré majú MSP k dispozícii. Z údajov vyplýva, že nedostatok informácií pre MSP je jedným z hlavných problémov, pokiaľ ide o možnosti MSP získavať financovanie aj z iných zdrojov ako sú banky.

(4a)  Treba uznať, že do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129(8) bol začlenený rastový prospekt EÚ určený MSP, ktoré obchodujú na kapitálových trhoch. Rastový prospekt EÚ je zhustenou formou plného prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a obsahuje nevyhnutné informácie a dokumentáciu. Rastový prospekt EÚ je kratší, a teda lacnejší, čím sa znižujú náklady pre MSP. MSP by mali mať možnosť rozhodnúť sa, či chcú rastový prospekt EÚ využívať. Okrem toho by v ponukách cenných papierov do výšky 20 miliónov EUR mal mať každý emitent možnosť vybrať si rastový prospekt EÚ, pokiaľ nemá v úmysle požiadať o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu. Týka sa to emitentov, ktorých verejné ponuky môžu byť prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP, ako aj emitentov, ktorí zverejňujú ponuky, s ktorými sa nebude obchodovať na burze. Prípadne by mali mať emitenti možnosť rozhodnúť sa, že vypracujú úplný prospekt podľa nariadenia (EÚ) 2017/1129.

(4b)  Úspech rastového trhu MSP by sa nemal merať len počtom kótovaných spoločností, ale skôr mierou rastu, ktorý tieto spoločnosti dosiahli. Regulácia by sa mala zmierňovať v prospech tých menších spoločností, ktoré majú skutočný rastový potenciál.

(5)  Podľa článku 11 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 skúmanie trhu zahŕňa poskytnutie informácií pred oznámením transakcie s cieľom posúdiť záujem potenciálnych investorov o možnú transakciu a s ňou súvisiace podmienky, ako je jej možná veľkosť alebo ocenenie, jednému alebo viacerým potenciálnym investorom. Počas fázy rokovania o súkromnom umiestňovaní dlhopisov emitenti ▌začínajú rokovania s obmedzeným súborom potenciálnych kvalifikovaných investorov [v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129(9)] a dohadujú všetky zmluvné podmienky transakcie s týmito kvalifikovanými investormi. Oznamovanie informácií v uvedenej fáze rokovania o súkromnom umiestňovaní dlhopisov je zamerané na štruktúrovanie a dokončenie celej transakcie, a nie na posúdenie záujmu potenciálnych investorov, pokiaľ ide o vopred vymedzenú transakciu. Uloženie povinnosti týkajúcej sa skúmania trhu, pokiaľ ide o súkromné umiestňovanie dlhopisov, môže byť niekedy zaťažujúce a môže emitentov aj investorov odrádzať od začatia rokovaní o takýchto transakciách. S cieľom zvýšiť atraktívnosť súkromného umiestňovania dlhopisov ▌by tieto transakcie mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti režimu skúmania trhu za predpokladu, že sa uplatňuje primeraná dohoda o nezverejňovaní informácií.

(6)  Určitú likviditu akcií emitenta možno dosiahnuť prostredníctvom takých mechanizmov likvidity, ako sú mechanizmy pre tvorbu trhu alebo zmluvy o zabezpečení likvidity. Mechanizmus pre tvorbu trhu zahŕňa zmluvu medzi organizátorom trhu a treťou stranou, ktorá sa zaväzuje udržiavať likviditu v určitých akciách a za to využíva zľavy na obchodných poplatkoch. Zmluva o zabezpečení likvidity predstavuje zmluvu medzi emitentom a treťou stranou, ktorá sa zaväzuje poskytovať likviditu v akciách emitenta a v jeho mene. S cieľom zabezpečiť, aby bola úplne zachovaná integrita trhu, by zmluvy o zabezpečení likvidity mali byť prístupné všetkým emitentom na rastových trhoch MSP v rámci Únie, a to na základe viacerých podmienok. Nie všetky príslušné orgány zaviedli podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 uznané trhové postupy v súvislosti so zmluvami o zabezpečení likvidity podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, čo znamená, že nie všetci emitenti na rastových trhoch MSP majú v súčasnosti prístup k programom likvidity v rámci Únie. Absencia programov likvidity môže byť prekážkou pre účinný rozvoj rastových trhov MSP. Preto treba vytvoriť rámec Únie, ktorý emitentom na rastových trhoch MSP umožní uzavrieť zmluvu o zabezpečení likvidity s poskytovateľom likvidity v inom členskom štáte v prípade, že na vnútroštátnej úrovni nie sú zavedené uznané trhové postupy. Treba však bezpodmienečne zabezpečiť, aby rámec Únie týkajúci sa zmlúv o zabezpečení likvidity pre rastové trhy MSP ▌nenahrádzal, ale skôr dopĺňal existujúce alebo budúce uznané postupy na domácom trhu. Je nevyhnutné, aby si príslušné orgány ponechali možnosť zaviesť v prípade zmlúv o zabezpečení likvidity uznané trhové postupy s cieľom prispôsobiť podmienky ich miestnym osobitostiam alebo rozšíriť takéto dohody na nelikvidné cenné papiere iné ako akcie obchodných miest.

(7)  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie rámca Únie v prípade zmlúv o zabezpečení likvidity uvedených v odôvodnení 6 by sa nariadenie (EÚ) č. 596/2014 malo zmeniť s cieľom oprávniť Komisiu prijať vykonávacie technické predpisy, ktoré vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a v ktorých sa stanoví vzor na účely uzatvárania takýchto zmlúv. Komisia by mala prijať uvedené vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 zmluvy a v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010.(10)

(7a)  Využívanie rastových trhov MSP by sa malo aktívne propagovať. Mnohé MSP stále nevedia o tom, že takéto obchodné miesta novej kategórie vôbec existujú. Komisia by preto mala v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a organizáciami zastupujúcimi MSP viesť kampane na zvyšovanie informovanosti, aby sa MSP dozvedeli o možnostiach, ktoré rastové trhy MSP ponúkajú.

(8)  Podľa článku 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 môžu emitenti rozhodnúť o odložení sprístupnenia dôverných informácií verejnosti, ak by tým mohli byť dotknuté ich oprávnené záujmy. Emitenti sú však povinní oznámiť rozhodnutie príslušnému orgánu a vysvetliť mu dôvody, z ktorých rozhodnutie vychádza. Povinnosť emitentov na rastových trhoch MSP písomne uviesť dôvody, prečo sa rozhodli odložiť zverejnenie, môže byť zaťažujúca. Usudzuje sa, že miernejšia požiadavka na emitentov na rastových trhoch MSP, ktorú predstavuje povinnosť vysvetliť dôvody odloženia iba na požiadanie príslušného orgánu, by nemala závažný vplyv na možnosť príslušného orgánu monitorovať zverejňovanie dôverných informácií a zároveň by významne znížila administratívnu záťaž emitentov na rastových trhoch MSP za predpokladu, že príslušné orgány by boli stále informované o rozhodnutí týkajúcom sa odloženia a boli by schopné začať vyšetrovanie, keby mali pochybnosti, pokiaľ ide o uvedené rozhodnutie.

(9)  Súčasné menej prísne požiadavky na emitentov na rastových trhoch MSP, pokiaľ ide o zostavovanie zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, v súlade s článkom 18 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 iba na požiadanie príslušného orgánu, majú obmedzený praktický účinok, pretože uvedení emitenti sú v kontexte prebiehajúcich projektov stále predmetom priebežného monitorovania osôb, ktoré sa kvalifikujú ako osoby, ktoré majú dôverné informácie. Existujúce úľavy by preto mala nahradiť možnosť, aby emitenti na rastových trhoch MSP viedli iba zoznam stálych osôb, ktoré majú dôverné informácie, ktorý by mal zahŕňať osoby a priamych rodinných príslušníkov osôb s pravidelným prístupom k dôverným informáciám v dôsledku ich funkcie alebo postavenia v organizačnej štruktúre emitenta. Tento zoznam by sa mal aktualizovať každý rok a nahlasovať príslušnému orgánu. Príslušný orgán by mal zabezpečiť, aby takéto administratívne zjednodušenie neviedlo k nezákonným praktikám, ktoré sú pre MSP škodlivé. Zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, sú pre príslušné orgány dôležitým nástrojom vyšetrovania.

(9a)  Zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, sú pre regulačné orgány dôležitým nástrojom pri vyšetrovaní prípadného zneužívania trhu. Chránia integritu trhov. Treba spresniť, že povinnosť zostavovať zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, majú emitenti, ako aj osoby, ktoré konajú v ich mene alebo na ich účet. Povinnosti osôb, ktoré konajú v mene emitenta alebo na jeho účet, pokiaľ ide o zostavenie zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, by sa mali objasniť, aby sa zabránilo rozdielnym výkladom a postupom v rámci Únie.

Príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9b)  Podobne ako v prípade menej prísnych požiadaviek v iných oblastiach by uplatňovanie trestných sankcií malo odrážať hospodársku realitu menších spoločností.

(10)  Podľa článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 musia emitenti zverejniť transakcie, ktoré uskutočňujú osoby vykonávajúce riadiace úlohy a osoby s nimi úzko spojené, do troch pracovných dní od uskutočnenia transakcie. Rovnaká lehota sa uplatňuje na osoby vykonávajúce riadiace úlohy a na osoby s nimi úzko spojené, pokiaľ ide o ich povinnosť podávať správy o svojich transakciách emitentovi. Ak osoby vykonávajúce riadiace úlohy a osoby s nimi úzko spojené informovali emitentov na rastových trhoch MSP o svojich transakciách neskoro, je pre uvedených emitentov na rastových trhoch MSP technicky náročné dodržať trojdňovú lehotu, čo môže spôsobiť problémy týkajúce sa zodpovednosti. Emitenti na rastových trhoch MSP by preto mali mať možnosť zverejniť transakcie do dvoch dní po tom, ako osoby vykonávajúce riadiace úlohy alebo osoby s nimi úzko spojené oznámili tieto transakcie.

(11)  Rastové trhy MSP by nemali byť vnímané ako posledný krok pri rozrastaní emitentov, ale mali by umožniť, aby sa úspešné podniky rozrastali a aby sa jedného dňa presunuli na regulované trhy a mohli využívať vyššiu likviditu a širšiu skupinu investorov. Na uľahčenie prechodu z rastového trhu MSP na regulovaný trh by rastúce spoločnosti mali mať možnosť využívať zjednodušený režim zverejňovania pre potreby prijatia na regulovaný trh, ako sa stanovuje v článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, za predpokladu, že uvedené spoločnosti sú už aspoň tri roky prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP. Táto lehota by umožnila, aby emitenti mali dostatok výsledkov a aby poskytli trhu informácie o svojej finančnej výkonnosti a požiadavkách na podávanie správ podľa pravidiel smernice 2014/65/EÚ.

(12)  Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002(11) nie sú emitenti na rastových trhoch MSP povinní zverejňovať svoje finančné výkazy v Medzinárodných normách pre finančné výkazníctvo. S cieľom zabrániť odklonu od noriem regulovaného trhu by však emitenti na rastových trhoch MSP, ktorí by chceli pri prechode na regulovaný trh využiť zjednodušený režim zverejňovania, mali vypracovať svoje najnovšie finančné výkazy vrátane porovnateľných informácií za predchádzajúci rok v súlade s uvedeným nariadením.

(12a)  Na zlepšenie financovania MSP a investícií do MSP v Únii je potrebný prierezový prístup, ktorý by sa mal zameriavať na oba aspekty financovania – podniky aj investorov. V súčasnosti sa inštitucionálni investori musia vyrovnávať s pravidlami, prudenciálnymi požiadavkami alebo prípadne príliš konzervatívnym pomermi, ktoré im bránia investovať do MSP. Komisia by preto mala v rámci rôznych odvetvových predpisov upravujúcich dôchodkové fondy, poisťovne a zaisťovne, správcov aktív a investičné spoločnosti preskúmať, ako uľahčiť investovanie do MSP kótovaných na rastových trhoch a vo všeobecnosti investovanie do všetkých MSP v Únii.

(13)  Nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) č. 2017/1129 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)  Zmeny stanovené v tomto nariadení by sa mali začať uplatňovať 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia s cieľom poskytnúť etablovaným organizátorom rastového trhu MSP dostatočný čas na prispôsobenie ich súborov pravidiel,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 596/2014

Nariadenie (EÚ) č. 596/2014 sa mení takto:

1.  V článku 11 sa vkladá tento odsek 1a:

„1a. Ak je ponuka cenných papierov určená výlučne kvalifikovaným investorom v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129*, oznamovanie informácií uvedeným kvalifikovaným investorom na účely rokovania o zmluvných podmienkach a podmienkach ich účasti na emisii dlhopisov emitenta, ktorý má finančné nástroje prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste, sa nepovažuje za skúmanie trhu a nepredstavuje neoprávnené zverejňovanie dôverných informácií. Uvedený emitent zabezpečí, aby kvalifikovaní investori, ktorí dostávajú informácie, poznali a písomne potvrdili príslušné právne a regulačné povinnosti a aby si boli vedomí sankcií uplatniteľných pri obchodovaní s využitím dôverných informácií a neoprávnenom zverejnení dôverných informácií.

________________________

*  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).“;

2.  V článku 13 sa vkladajú tieto odseky 12 a 13:

„12. Bez toho, aby boli obmedzené možnosti členských štátov využívať alebo rozvíjať uznané trhové postupy, emitent, ktorého finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP, je oprávnený uzavrieť zmluvu o zabezpečení likvidity pre svoje akcie, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  podmienky zmluvy o zabezpečení likvidity sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 13 ods. 2 tohto nariadenia a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/908**;

b)  zmluva o zabezpečení likvidity je vypracovaná v súlade so vzorom uvedeným v odseku 13;

c)  poskytovateľ likvidity je náležite oprávnený príslušným orgánom v súlade so smernicou 2014/65/EÚ a je zaregistrovaný ako člen trhu organizátorom trhu alebo investičnou spoločnosťou prevádzkujúcou rastový trh MSP;

d)  organizátor trhu alebo investičná spoločnosť prevádzkujúca rastový trh MSP emitentovi písomne potvrdí doručenie kópie zmluvy o zabezpečení likvidity a súhlas s uvedenými zmluvnými podmienkami.

Emitent uvedený v prvom pododseku tohto odseku musí byť schopný kedykoľvek preukázať, že podmienky, za ktorých bola uzavretá zmluva, sa priebežne plnia. Uvedený emitent a investičná spoločnosť prevádzkujúca rastový trh MSP poskytnú príslušným orgánom ▌kópiu zmluvy o zabezpečení likvidity.

13. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania odseku 12 je Komisia splnomocnená prijímať v úzkej spolupráci s orgánom ESMA a na základe jeho technického poradenstva delegované akty v súlade s článkom 35 s cieľom doplniť toto nariadenie spresnením predpisov pre vzor zmluvy, ktorý sa má používať na účely uzatvorenia zmluvy o zabezpečení likvidity s cieľom zaistiť súlad s podmienkami stanovenými v článku 13. ▌

_________________________

**  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/908 z 26. februára 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o stanovenie regulačných technických predpisov v súvislosti s kritériami, postupom a požiadavkami týkajúcimi sa zavedenia uznaného trhového postupu a požiadavkami na jeho zachovanie, ukončenie alebo zmenu podmienok jeho uznania (Ú. v. EÚ L 153, 10.6.2016, s. 3). ”;

3.  odsek 4 článku 17 sa mení takto:

  a) tretí pododsek sa nahrádza takto:

  „Keď emitent alebo účastník trhu s emisnými kvótami odložil zverejnenie dôverných informácií podľa tohto odseku, vždy o tom písomne informuje príslušný orgán podľa odseku 3, a to bezodkladne po sprístupnení týchto informácií verejnosti. V tomto oznámení poskytne emitent alebo účastník trhu s emisnými kvótami písomné vysvetlenie toho, ako boli splnené podmienky stanovené v tomto odseku. Ako alternatíva k tomu môžu členské štáty ustanoviť, že registrácia takýchto vysvetlení sa má predložiť len na požiadanie príslušného orgánu podľa v odseku 3.

  b) dopĺňa sa tento pododsek:

Odchylne od tretieho pododseku, ak sú cenné papiere emitenta prijaté na ▌rastový trh MSP, emitent poskytne písomné vysvetlenie príslušnému orgánu len na požiadanie.“;

4.  v článku 18 sa odseky 1 až 6 nahrádzajú takto:

„1. Emitenti a všetky osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet:

a)  zostavia zoznam všetkých osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám a ktoré pre nich pracujú na základe pracovnej zmluvy alebo inak pre nich vykonávajú úlohy, na základe čoho majú prístup k dôverným informáciám, ako sú poradcovia, účtovníci alebo ratingové agentúry (zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie);

b)  zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, okamžite aktualizujú v súlade s odsekom 4, a

c)  zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, na požiadanie čo najskôr poskytnú príslušnému orgánu.

2.  Emitenti a všetky osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet prijmú všetky opodstatnené opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby každá osoba uvedená na zozname osôb, ktoré majú dôverné informácie, písomne potvrdila príslušné právne a regulačné povinnosti a aby si bola vedomá sankcií uplatniteľných pri obchodovaní s využitím dôverných informácií a neoprávnenom zverejnení dôverných informácií. Ak emitent požiada inú osobu, aby zostavila a aktualizovala zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, emitent zostáva v plnej miere zodpovedný za dodržanie tohto článku. Emitent si vždy ponecháva právo na prístup k zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, ktorý zostavuje iná osoba.

3.  Zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, obsahujú aspoň:

  a)  totožnosť každej osoby, ktorá má prístup k dôverným informáciám;

b)  dôvod, pre ktorý je daná osoba zahrnutá do zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie;

c)  dátum a čas, keď táto osoba získala prístup k dôverným informáciám, a

d)  dátum vypracovania zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie.

4.  Emitenti a každá osoba konajúca v ich mene alebo na ich účet okamžite aktualizujú svoje zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, vrátane dátumu aktualizácie v týchto situáciách:

a)  v prípade zmeny dôvodu zahrnutia osoby už uvedenej do zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie;

b)  v prípade novej osoby, ktorá má prístup k dôverným informáciám, a je ju preto potrebné zahrnúť do zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, a

c)  v prípade, že osoba prestane mať prístup k dôverným informáciám.

Pri každej aktualizácii sa uvádza dátum a čas, keď nastala zmena vyžadujúca si aktualizáciu.

5.  Emitenti a každá osoba konajúca v ich mene alebo na ich účet uchovávajú zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, najmenej päť rokov po jeho zostavení alebo aktualizácii.

6.  Emitenti, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP, a každá osoba konajúca v ich mene alebo na ich účet oprávnení zahrnúť do svojich zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, len tie osoby, ktoré majú z dôvodu povahy svojej funkcie alebo pozície stály prístup ku všetkým dôverným informáciám vo svojich príslušných subjektoch.

Zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, sa na požiadanie poskytnú príslušnému orgánu. V prípade absencie takejto žiadosti sa zoznamy poskytujú s minimálnou periodicitou, ktorú určí príslušný orgán.

5.  V článku 19 ods. 3 prvom pododseku sa pridáva táto veta:

„Emitenti, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP, majú dva pracovné dni od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 1 na to, aby zverejnili informácie zahrnuté v uvedenom oznámení.“

5a.  Článok 35 sa mení takto:

a) Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 5 a 6, článku 12 ods. 5, článku 13 ods. 13, článku 17 ods. 2 treťom pododseku, článku 17 ods. 3 a článku 19 ods. 13 a 14 sa Komisii udeľuje na obdobie päť rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho aktu]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.“

b) odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 5 a 6, článku 12 ods. 5, článku 13 ods. 13, článku 17 ods. 2 treťom pododseku, článku 17 ods. 3 a článku 19 ods. 13 a 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.”

c) vkladá sa tento odsek:

„3a. Pred prijatím delegovaného aktu vykoná Komisia konzultácie s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.“

d) odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 5 alebo 6, článku 12 ods. 5, článku 13 ods. 13, článku 17 ods. 2 tretieho pododseku, článku 17 ods. 3 alebo článku 19 ods. 13 alebo 14 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota predĺži o tri mesiace.“

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 2017/1129

-1.  Článok 1 sa mení takto:

  a)  písmeno f) sa nahrádza takto:

„f) cenné papiere ponúkané v súvislosti s prevzatím kontroly nad spoločnosťou prostredníctvom ponuky na výmenu, ak sa v súlade s podmienkami stanovenými v článku 21 ods. 2 sprístupní verejnosti dokument, ktorý obsahuje informácie o transakcii a jej vplyve na emitenta a poskytuje väčšiu transparentnosť, aby mohol investor vykonať informované hodnotenie v súlade s prvým pododsekom článku 6 ods. 1;

b)  vkladá sa tento odsek:

„6a. Výnimky stanovené v písmene f) odseku 4 a písmene e) prvého pododseku odseku 5 sa uplatňujú len vtedy, ak boli majetkové cenné papiere obstarávateľa prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ešte pred prevzatím kontroly.

Výnimky stanovené v písmene g) odseku 4 a písmene f) prvého pododseku odseku 5 sa uplatňujú len v prípade splnenia ktorejkoľvek z týchto podmienok:

a)  majetkové cenné papiere ponúkajúceho boli už pred transakciou prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;

b)  majetkové cenné papiere podliehajúce rozdeleniu spoločnosti boli už pred transakciou prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;

c)  zlúčenie a splynutie sa nepovažuje za spätnú akvizíciu v zmysle odseku B19 štandardu IFRS 3 Podnikové kombinácie, ako ho schválila Európska únia.“

1.  Článok 14 nariadenia (EÚ) 2017/1129 sa mení takto:

a)  prvý pododsek odseku 1 a mení takto:

  i)  písmeno b) sa nahrádza takto:

„b) emitenti, ktorých majetkové cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rastovom trhu MSP nepretržite aspoň posledných 18 mesiacov a ktorí vydávajú nemajetkové cenné papiere alebo cenné papiere poskytujúce prístup ku kapitálu;“

ii)  ▌dopĺňa sa toto ▌ písmeno:

„d) emitenti, ktorí boli najmenej dva roky prijatí na obchodovanie na rastovom trhu MSP a ktorí žiadajú o prijatie existujúcich alebo nových cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu.“;

b)  odsek 3 sa mení takto:

i)  písmeno e) druhého pododseku odseku 3 sa nahrádza takto:

„e)  v prípade majetkových cenných papierov alebo cenných papierov poskytujúcich prístup ku kapitálu vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli, vyhlásenie o kapitalizácii a zadlženosti, zverejnenie relevantných konfliktov záujmov a transakcií medzi prepojenými subjektmi, hlavných akcionárov a prípadne pro forma finančné informácie.“

ii)  dopĺňa sa tento pododsek:

„Komisia do 21. januára 2021 preskúma delegovaný akt alebo delegované akty stanovené v tomto odseku, a to najmä tie, v ktorých sa stanovujú schémy, ktorými sa vymedzujú skrátené informácie o majetkových cenných papieroch podľa písmena e) druhého pododseku tohto odseku.“

2a.  V prvom pododseku článku 15 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:

„ca) iní emitenti než MSP, ktorí zverejňujú ponuku akcií v rovnakom čase ako žiadosť o prijatie týchto akcií na rastovom trhu MSP, za predpokladu, že nemajú akcie, ktoré už boli prijaté na obchodovanie na rastom trhu MSP, a že súčin týchto dvoch zložiek je nižší ako 200 000 000 EUR:

i) cena konečnej ponuky alebo maximálna cena v prípade uvedenom v článku 17 ods. 1 písm. b) bode i);

ii) celkový počet zostávajúcich akcií okamžite po ich verejnej ponuke, vypočítaný buď zo sumy akcií ponúkaných verejnosti, alebo z maximálneho množstva akcií ponúkaných verejnosti v prípade uvedenom v článku 17 ods. 1 písm. b) bode i).“

2b.  V prílohe V sa bod II nahrádza takto:

  „II. ▌Výkaz kapitalizácie a zadlženosti (iba pre majetkové cenné papiere vydávané spoločnosťami s trhovou kapitalizáciou nad 200 000 000 EUR) a výkaz prevádzkového kapitálu (len pre majetkové cenné papiere).

  Účelom je poskytnúť informácie o kapitalizácii a zadlženosti emitenta a informácie o tom, či prevádzkový kapitál postačuje na splnenie súčasných potrieb emitenta, alebo v prípade, že nepostačuje, návrh emitenta, ako zabezpečiť dodatočný potrebný prevádzkový kapitál.“

Článok 2a

Zmeny nariadenia (EÚ) 600/2014 a smernice 2014/65/EÚ

1.  Komisia vypracuje v spolupráci s orgánom ESMA najneskôr do 31. decembra 2020 správu o vplyve požiadaviek uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014(12) a v smernici 2014/65/EÚ na financovanie MSP, ich prístup na finančné trhy a úspech rastových trhov MSP. Na účely tejto správy zhromažďuje orgán ESMA údaje o prvotných verejných ponukách akcií (IPO) a o zrušení kótovania na rastových trhoch MSP, v iných multilaterálnych obchodných systémoch a na regulovaných trhoch a sleduje presuny spoločností medzi rôznymi miestami obchodovania. Orgán ESMA skúma aj to, či vlastníctvo akcií a dlhopisov MSP na sekundárnom trhu bráni MSP v prístupe na verejné trhy. Komisia správu predloží Európskemu parlamentu a Rade, v príslušných prípadoch spolu s legislatívnym návrhom.

2.  Komisia zriadi do 31. decembra 2019 expertnú skupinu zainteresovaných strán, ktorá bude monitorovať úspešnosť rastových trhov MSP. Časť o rastových trhoch MSP v správe uvedenej v odseku 1 sa vypracuje v spolupráci s expertnou skupinou zainteresovaných strán.

Článok 2b

Zmeny delegovanej smernice (EÚ) 2017/593

Komisia posúdi do 31. decembra 2019 vplyv ustanovení článku 13 delegovanej smernice 2017/593/EÚ(13) na pokrytie MSP v Únii prieskumami.

V článku 13 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593 sa stanovujú požiadavky na vykonávanie prieskumov tretími stranami investičným spoločnostiam, ktoré poskytujú služby správy portfólia alebo iné investičné alebo vedľajšie služby klientom, a najmä podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa takéto prieskumy nepovažovali za stimuly, ktoré sú zakázané podľa článku 24 ods. 7 a 8 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 2c

Zmeny smernice 2009/138/ES

1.   Komisia vypracuje najneskôr do 31. decembra 2020 správu o vplyve požiadaviek na vlastné zdroje, pomerov investícií a všetkých ostatných opatrení, ktoré by mohli mať obmedzujúci vplyv na poisťovne a zaisťovne, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(14), pri financovaní kótovaných a nekótovaných MSP, a predloží túto správu Európskemu parlamentu a Rade, v prípade potreby aj s legislatívnym návrhom.

2.  Na účely odseku 1 predloží európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, EIOPA) Komisii správu, ktorá bude zahŕňať:

a)  analýzu vývoja investícií poisťovní a zaisťovní do kótovaných a nekótovaných MSP;

b)  analýzu regulačných a administratívnych prekážok, ktoré obmedzujú financovanie a investovanie do kótovaných a nekótovaných MSP alebo im zabraňujú, ako sú napríklad prudenciálne požiadavky a pomery, alebo akékoľvek iné ustanovenia;

c)  súlad požiadaviek na vlastné zdroje stanovených v smernici 2009/138/ES, ktoré súvisia s expozíciami voči MSP, ako aj závery analýz uvedených v písmenách a) a b).

Článok 2d

Zmeny smernice (EÚ) 2016/2341

1.  Komisia vypracuje najneskôr do 31. decembra 2020 správu o vplyve požiadaviek na vlastné zdroje, pomerov investícií a všetkých ostatných opatrení, ktoré by mohli mať obmedzujúci vplyv na inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ 2), na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2016/2341(15), pri financovaní kótovaných a nekótovaných MSP, a predloží túto správu Európskemu parlamentu a Rade, v prípade potreby aj s legislatívnym návrhom.

2.  Na účely odseku 1 orgán EIOPA predloží Komisii správu, ktorá bude zahŕňať:

a)  analýzu vývoja investícií inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia do kótovaných a nekótovaných MSP;

b)  analýzu regulačných a administratívnych prekážok, ktoré obmedzujú financovanie a investovanie do kótovaných a nekótovaných MSP alebo im zabraňujú, ako sú napríklad prudenciálne požiadavky a pomery, alebo akékoľvek iné ustanovenia;

c)  súlad požiadaviek na vlastné zdroje stanovených v smernici 2009/138/ES, ktoré súvisia s expozíciami voči MSP, ako aj závery analýz uvedených v písmenách a) a b).

Článok 2e

Doložka o revízii rámcov upravujúcich činnosti investičných spoločností a správcov aktív

1.  Komisia vypracuje najneskôr do 31. decembra 2020 správu o vplyve požiadaviek na vlastné zdroje, pomerov investícií a všetkých ostatných opatrení, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ(16) (PKIPCP), smernica 2011/61/EÚ Európskeho parlamentu a Rady (17)(smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov), smernica o investičných fondoch a nariadenie o investičných fondoch [PO: doplniť referenciu], ktoré by mohli mať obmedzujúci vplyv na správcov aktív a investičné spoločnosti pri financovaní kótovaných a nekótovaných MSP, a predloží túto správu Európskemu parlamentu a Rade, v prípade potreby aj s legislatívnym návrhom.

2.  Na účely odseku 1 predložia orgány ESMA a EBA Komisii správu, ktorá bude zahŕňať:

a)  analýzu vývoja investícií týchto finančných inštitúcií do kótovaných a nekótovaných MSP;

b)  analýzu regulačných a administratívnych prekážok, ktoré obmedzujú financovanie a investovanie do kótovaných a nekótovaných MSP alebo im zabraňujú, ako sú napríklad prudenciálne požiadavky a pomery, alebo akékoľvek iné ustanovenia;

c)  analýzu skutočného rizika, ktorému čelia a ktoré je spôsobené investíciami do kótovaných MSP v EÚ počas obdobia najmenej 10 rokov alebo päť rokov v prípade zahrnutia poklesu, čo predstavuje úplný hospodársky cyklus vzhľadom na cyklickosť hlavných hospodárskych faktorov;

d)  súlad kapitálových požiadaviek stanovených v smernici 2009/138/ES, ktoré súvisia s expozíciami voči MSP, ako aj závery analýz uvedených v písmenách a), b) a c).

________________________________

***  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1). ”.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament        Za Radu

predseda        predseda

(1)

  Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 79.

(2)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

  Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

(4)

  Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 79.

(5)

  Pozícia Európskeho parlamentu z ... (Ú. v.) a rozhodnutie Rady z ....

(6)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(7)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

(8)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Text s významom pre EHP)

(9)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).

(10)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(11)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

(12)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(13)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 500).

(14)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(15)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).

(16)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 186).

(17)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Podpora využívania rastových trhov MSP

Referenčné čísla

COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)

Dátum predloženia v EP

24.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Anne Sander

31.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Dátum predloženia

7.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia